Quyết định số 105-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 105-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105-HĐBT về việc thành lập một số xã và thị trấn của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 105-H BT Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 1986 QUY T NNH V VI C THÀNH L P M T S XÃ VÀ THN TR N C A HUY N KỲ ANH THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12 1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1081; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p m t s xã và th tr n c a huy n Kỳ Anh thu c t nh Ngh Tĩnh như sau: 1. Thành l p th tr n Kỳ Anh (th tr n huy n l huy n Kỳ Anh) trên cơ s 3 hécta di n tích t nhiên v i 119 nhân khNu c a xã Kỳ Tân; 15 hécta di n tích t nhiên v i 210 nhân khNu c a xã Kỳ Trinh; 17 hécta di n tích t nhiên v i 102 nhân khNu c a xã Kỳ Hoa; 83 hécta di n tích t nhiên v i 1. 528 nhân khNu c a xã Kỳ Châu và 249 hécta di n tích t nhiên v i 2.236 nhân khNu c a xã Kỳ Hưng. - Th tr n Kỳ Anh có t ng di n tích t nhiên 367 hécta v i 6.915 nhân khNu. a gi i th tr n Kỳ Anh phía ông giáp xã Kỳ Trinh; phía tây giáp xã Kỳ Hoa; phái nam giáp xã Kỳ Hưng; phía b c giáp xã Kỳ Châu. - Xã Kỳ Trinh còn 4.755 hécta v i 3.650 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Trinh phía ông giáp xã Kỳ Th nh; phía tây giáp xã Kỳ Hưng và th tr n Kỳ Anh; phía nam giáp xã Kỳ L c; phía b c giáp xã Kỳ Hà. - Xã Kỳ Hoa còn 5.071 hécta v i 3.153 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Hoa phía ông giáp th tr n Kỳ Anh; phía tây giáp xã Kỳ Tân và xã Kỳ Lâm; phía nam giáp xã Kỳ L c; phía b c giáp xã Kỳ Tân. - Xã Kỳ Châu còn 230 hécta v i 2.358 nhân khNu.
  2. a gi i xã Kỳ Châu phía ông giáp xã Kỳ Hưng; phía tây giáp xã Kỳ Tân; phía nam giáp th tr n Kỳ Anh; phía b c giáp xã Kỳ H i và xã Kỳ Thư. - Xã Kỳ Hưng còn 1.233 hécta v i 2.287 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Hưng phía ông giáp xã Kỳ Trinh; phía tây giáp xã Kỳ Châu và th tr n Kỳ Anh; phía nam giáp xã Kỳ Trinh; phía b c giáp th tr n Kỳ Anh. 2. Thành l p xã Kỳ H p trên cơ s 230 hécta di n tích t nhiên v i 308 nhân khNu c a xã Kỳ Tân; 1.566 hécta di n tích t nhiên v i 580 nhân khNu c a xã Kỳ Lâm và 1.379 hécta di n tích t nhiên v i 399 nhân khNu c a xã Kỳ Tây. - Xã Kỳ H p có t ng di n tích t nhiên 3.175 hécta v i 1.287 nhân khNu. a gi i xã Kỳ H p phía ông giáp xã Kỳ Văn; phía tây giáp xã Kỳ Lâm; phía nam giáp xã Kỳ Tân; phía b c giáp xã Kỳ Tây. - Xã Kỳ Tân còn 3.987 hécta v i 4.759 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Tân phía ông giáp xã Kỳ Hoa và xã Kỳ Châu; phía tây giáp xã Kỳ H p; phía nam giáp xã Kỳ Lâm; phía b c giáp xã Kỳ Văn. - Xã Kỳ Lâm còn 9.934 hécta v i 2.721 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Lâm phía ông và phía nam giáp xã Kỳ Hoa; phía tây giáp xã CNm Sơn thu c huy n CNm Xuyên; phía b c giáp xã Kỳ H p và xã Kỳ Tây. - Xã Kỳ Tây còn 7.281 hécta v i 3.385 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Tây phía ông giáp xã Kỳ Văn và xã Kỳ H p; phía tây giáp xã CNm Sơn thu c huy n CNm Xuyên; phía nam giáp xã Kỳ Lâm; phía b c giáp xã Kỳ Hương. 3. Thành l p xã Kỳ ng trên cơ s 100 hécta di n tích t nhiên v i 833 nhân khNu c a xã Kỳ Khang; 476 hécta di n tích t nhiên v i 1.860 nhân khNu c a xã Kỳ Phú và 120 hécta di n tích t nhiên v i 705 nhân khNu c a xã Kỳ Giang. - Xã Kỳ ng có t ng di n tích t nhiên 669 hécta v i 3.318 nhân khNu. a gi i xã Kỳ ng phía ông giáp xã Kỳ Phú và xã Kỳ Khang; phía tây giáp xã Kỳ Giang và xã Kỳ Khang; phía nam giáp xã Kỳ Khang; phía b c giáp xã Kỳ Phú. - Xã Kỳ Khang còn 2.488 hécta v i 6.151 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Khang phía ông giáp bi n ông; phía tây giáp xã Kỳ ng và xã Kỳ Giang; phía nam giáp xã Kỳ Hương và xã Kỳ Th ; phía b c giáp bi n ông, xã Kỳ Phú và xã Kỳ ng. - Xã Kỳ Phú còn 1.460 hécta v i 6.322 nhân khNu.
  3. a gi i xã Kỳ Phú phía ông và phía b c giáp bi n ông; phía tây giáp xã Kỳ Giang; phía nam giáp xã Kỳ ng và xã Kỳ Khang. - Xã Kỳ Giang còn 2.858 hécta v i 3.836 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Giang phía ông giáp các xã Kỳ ng, Kỳ Phú và Kỳ Khang; phía tây giáp xã Kỳ Ti n và xã Kỳ Xuân; phía nam giáp xã Kỳ Hương; phía b c giáp xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Phú. 4. Thành l p xã Kỳ Liên trên cơ s 1.600 hécta di n tích t nhiên v i 1.340 nhân khNu c a xã Kỳ Long và 150 hécta di n tích t nhiên v i 383 nhân khNu c a xã Kỳ Phương. - Xã Kỳ Liên có t ng di n tích t nhiên 1.750 hécta v i 1.723 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Liên phía ông và phía nam giáp xã Kỳ Phương; phía tây và phía b c giáp xã Kỳ Long. - Xã Kỳ Long còn 2.150 hécta v i 2.883 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Long phía ông giáp xã Kỳ Phương và xã Kỳ Liên; phía tây và phía b c giáp xã Kỳ Th nh; phía nam giáp t nh Bình Tr Thiên. - Xã Kỳ Phương còn 3.542 hécta v i 3.393 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Phương phía ông giáp bi n ông; phía tây giáp xã Kỳ Liên và xã Kỳ Long; phía nam giáp t nh Bình Tr Thiên; phía b c giáp bi n ông và xã Kỳ L i. i u 2. U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản