Quyết định số 105/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 105/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 105/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng (T trình s 310/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 93/TTr-BT KT ngày 14 tháng 01 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho gia ình ông Cao c Sơ, quê xã H ng Phong, huy n An Dương, thành ph H i Phòng, ã có thành tích trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm lư c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng, Trư ng ban Ban Thi ua- Khen thư ng Trung ương, gia ình có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - UBND thành ph H i Phòng; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 10 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản