Quyết định số 1053/2001/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 1053/2001/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1053/2001/QĐ-TCBĐ về việc ban hành bảng cước dịch vụ ISDN do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1053/2001/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1053/2001/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ ISDN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTG ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 21/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông; Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại tờ trình số 155/DV- GCTT ngày 03/10/2001 về việc cước dịch vụ ISDN; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định bảng cước các dịch vụ ISDN. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002. Quyết định này thay thế Quyết định 177/1999/QĐ-TCBĐ ngày 08/02/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước các dịch vụ ISDN thử nghiệm. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  2. Trần Ngọc Bình TL. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - HĐQT VIỆT NAM - TGĐ và các PTGĐ TRƯỞNG BAN GIÁ CƯỚC VÀ TIẾP THỊ - Các BĐ tỉnh, thành phố - VTI, VTN, Cục BĐTƯ, VDC - Các Ban liên quan - Lưu Dương Chi Lan
Đồng bộ tài khoản