Quyết định số 1056/2000/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 1056/2000/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1056/2000/QĐ-BTM về việc ban hành kèm theo Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành, để bổ sung cho Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13 tháng 05 năm 1996 của Bộ thương mại, kèm theo Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1056/2000/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1056/2000/QĐ-BTM Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1056/2000/QĐ-BTM NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2000 B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c vào Ngh đ nh s 95/CP ngày 14/12/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c vào Quy t đ nh s 651/TTg ngày 10-10-1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia Đi u ph i ho t đ ng c a Vi t Nam trong ASEAN. Căn c vào Công văn s 356/VPUB ngày 22-01-1996 c a Chính ph v vi c ch đ nh cơ quan c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá theo Hi p đ nh CEPT; Theo đ ngh c a V trư ng V Xu t nh p kh u; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Ph l c 3 (b sung) c a Quy ch c p gi y ch ng nh n xu t x ASEAN c a Vi t Nam - M u D đ hư ng các ưu đãi theo "Hi p đ nh v Chương trình ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT)". Đi u 2: Quy t đ nh này b sung cho Quy t đ nh s 416/TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 do B trư ng B Thương m i ký và có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3: V trư ng V Xu t nh p kh u, Th trư ng các cơ quan có liên quan thu c B Thương m i ch u trách nhi m thi hành và hư ng d n thi hành Quy t đ nh này. Mai Văn Dâu (Đã ký) PH L C 3 (B SUNG) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1056/2000/QĐ-BTM ngày 26/7/2000 c a B trư ng B Thương m i) 1. B sung thêm vào Đi u 1 như sau:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Nhóm 4: B sung thêm mã s Ban qu n lý các khu Công nghi p Th a Thiên Hu và Mã s Ban qu n lý khu Thương m i Lao B o. S 17 Ban qu n lý các Khu Công nghi p Th a Thiên Hu S 18 Ban qu n lý Khu Thương m i Lao B o.
Đồng bộ tài khoản