Quyết định số 106/1999/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 106/1999/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/1999/QĐ-BNN-BVTV về việc sửa đổi mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để sửa đổi mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ban hành theo Quyết định số 91/1998/QĐ-BNN-BVTV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/1999/QĐ-BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 106/1999/QĐ-BNN-BVTV Hà N i, ngày 26 tháng 07 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I M U GI Y CH NG NH N KI M D CH TH C V T BAN HÀNH THEO QUY T Đ NH S 91/1998/QĐ-BNN-BVTV B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t công b ngày 15 tháng 2 năm 1993; và Ngh đ nh 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Theo đ ngh c a Ông C c trư ng C c B o v th c v t . QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này "M u gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t" . M u gi y này thay th cho m u s 9 trong Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 91/1998/QĐ-BNN-BVTV ngày 02 tháng 7 năm 1998 c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CH NGHĨA VI T NAM Ministry of Agriculture and Rural Development Socialist Republic of Vietnam C C B O V TH C V T Đ CL P-T DO - H NH PHÚC Plant Protection Department Independence - Freedom - Happiness GI Y CH NG NH N KI M D CH TH C V T Phytosanitary Certificate S : ...............
  2. No. G i cơ quan B o v th c v t nư c: To Plant Protection Organization (s): ................................................................................................... DI N GI I V LÔ HÀNG Deacription of consignment Tên và đ a ch ngư i xu t kh u: ........................................................................................................... Name and address of exporter: Tên và đ a ch ngư i nh n: .................................................................................................................. Name and address of consignee: S lư ng và l i bao bì: ........................................... Tr ng lư ng: ........................................................ Number and description of packages: Weight: Ký, mã hi u: .......................................................................................................................................... Distinguishing marks: Nơi s n xu t: ........................................................................................................................................ Place of origin: Phương ti n chuyên ch : ..................................................................................................................... Dectared means of conveyance: C a kh u nh p:..................................................................................................................................... Declared point of entry: Tên, s lư ng và kh i lư ng s n ph m: .............................................................................................. Name of products and quantity dectared: Tên khoa h c c a cây: ......................................................................................................................... Botanical name of plants: ..................................................................................................................... Nay ch ng nh n r ng nh ng cây ho c s n ph m cây nêu trên đã đư c ki m tra theo thao tác th t c thích h p và đư c ghi nh n là không b nhi m sâu b nh thu c di n Ki m d ch th c v t và th c t không b nhi m sâu b nh h i khác: r ng nh ng cây và s n ph m nêu trên đư c coi là phù h p v i nh ng quy đ nh Ki m d ch th c v t hi n hành c a nư c nh p kh u. This is to certify that the plants or plant products described above have been inspected according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantine pests and practically free from other injurious pests and that they are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country. X LÝ: Disinfestation and/or disinfestion treatment Ngày Phương pháp x lý N ng đ Date: Treatment Concentration Tên thu c (ho t ch t) Th i gian và nhi t đ : Chemical (active ingredient) Duration and temperature Thông báo thêm: ................................................................................................................................... Additional information: ..........................................................................................................................
  3. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... D u cơ quan Nơi c p gi y, ngày: Stamp of organization Place of issue, date: Tên cán b Ki m d ch th c v t Name of authorized officer
Đồng bộ tài khoản