Quyết định số 106/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 106/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2000/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 106/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 106/2000/QĐ/BTC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000 V VI C S A Đ I M C THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG THU C NHÓM 2711 TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X; Căn c Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ; QUY T Đ NH Đi u 1. S a đ i m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi c a m t s m t hàng thu c nhóm 2711 quy đ nh t i Quy t đ nh s 16/2000/QĐ/BTC ngày 18/02/2000 c a B trư ng B Tài chính, thành m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi m i như sau: Mã s Mô t nhóm, m t hàng Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm 1 2 3 4 5 2711 Khí đ t t d u m và các lo i khí hydrrocacbon khác - Hoá l ng: 2711 11 00 -- Khí t nhiên 20 2711 12 00 - Propane 20 2711 13 00 - Butanes 20
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2711 14 00 -- Ethylene, propylene, butylene và butadienne 20 2711 19 00 -- Lo i khác 20 - D ng khí: 2711 21 00 -- Khí t nhiên 1 2711 29 00 -- Lo i khác 1 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 10/7/2000. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản