Quyết định số 106/2005/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 106/2005/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2005/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2005/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2005/CT-BYT Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2005 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O M V SINH AN TOÀN TH C ĂN Ư NG PH Th c ăn ư ng ph là lo i th c ăn, u ng ã làm s n ho c ch bi n, n u nư ng t i ch , có th ăn ngay, k c rau, qu tươi s ng không qua ch bi n và ư c bày bán trên ph , nh ng nơi công c ng. Th c ăn ư ng ph r t thu n ti n i v i ngư i tiêu dùng v a i m bày bán, v ch ng lo i th c ăn phong phú, a d ng, giá c phù h p v i m i i tư ng ngư i tiêu dùng. Do ó, các d ch v cung c p th c ăn ư ng ph ngày càng phát tri n, nhưng do thi u h t ng cơ s , d ch v v sinh môi trư ng không b o m, thi u s qu n lý c a các cơ quan ch c năng nên d ch v th c ăn ư ng ph làm nh hư ng t i n p s ng văn minh ô th , ô nhi m môi trư ng và là m t trong nh ng nguy cơ ti m Nn gây ra các v ng c th c phNm. Theo th ng kê chưa y c a B Y t t năm 1999 n năm 2004, c nư c có 1386 v ng c th c phNm, trong ó có t i 1056 v ng c là do th c ăn ư ng ph và b p ăn t p th gây ra. Nguyên nhân c a tình tr ng trên, trư c h t là do nhi u a phương chưa th c s quan tâm n công tác b o m v sinh, an toàn th c ăn ư ng ph , chưa có quy ho ch cho lo i hình d ch v này; công tác thông tin, giáo d c, truy n thông chưa ư c Ny m nh. Ngư i buôn bán và ngư i tiêu dùng còn thi u ki n th c v v sinh an toàn th c phNm; s ph i h p liên ngành chưa ng b ; công tác thanh tra, ki m tra chưa thư ng xuyên và vi c x lý các hành vi vi ph m chưa nghiêm; chưa huy ng ư c s tham gia c a các t ch c xã h i vào công tác giám sát v sinh, an toàn th c ăn ư ng ph . kh c ph c tình tr ng trên, t ng bư c tăng cư ng b o m v sinh an toàn th c ăn ư ng ph , B trư ng B Y t ch th : 1. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c trên các phương ti n thông tin i chúng, c bi t tuyên truy n, giáo d c t i t ng ngư i ch bi n, kinh doanh th c ăn ư ng ph . b) Tham mưu cho U ban nhân dân các bi n pháp kh thi phù h p i u ki n kinh t , xã h i c a t ng a phương nh m b o m v sinh, văn minh th c ăn ư ng ph .
  2. c) ôn c và duy trì công tác ki m tra, thanh tra và x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, h n ch và ti n t i không x y ra ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm do th c ăn ư ng ph gây nên. d) Ch o Trung tâm y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trung tâm y t d phòng qu n, huy n, th xã và tr m y t xã, phư ng th tr n t ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c, quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn; thư ng xuyên ho c nh kỳ ki m tra, giám sát vi c th c hi n v sinh an toàn i v i th c ăn ư ng ph theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o th c hi n m t s n i dung sau: a) Ch o U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n làm u m i huy ng s ph i h p c a các t ch c xã h i, cá nhân có liên quan trên a bàn tham gia tri n khai th c hi n các bi n pháp b o m v sinh an toàn th c ăn ư ng ph ; xây d ng quy ho ch các i m kinh doanh th c ăn ư ng ph trên a bàn. b) Huy ng liên ngành dư i s i u ph i c a U ban nhân dân các c p tích c c tham gia các ho t ng ki m soát th c ăn ư ng ph , c bi t là huy ng s ph i h p gi a các ngành công an, qu n lý th trư ng, y t , văn hoá thông tin; g n công tác ki m soát v sinh an toàn th c ăn ư ng ph v i quy ho ch xây d ng ô th văn minh và xây d ng làng, khu ph văn hoá- s c kho . c) Xã h i hoá công tác giám sát, t qu n v sinh an toàn th c ăn ư ng ph trên a bàn xã, phư ng, th tr n. Phát huy vai trò c a các t ch c: oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh, H i Ph n , H i Nông dân, H i Ch th p trong các ho t ng vì ph phư ng, làng, xã t tiêu chuNn v sinh an toàn th c ăn ư ng ph . 3. C c An toàn v sinh th c phNm - Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm có k ho ch hư ng d n, ki m tra, giám sát, t ng h p và xu t các gi i pháp can thi p có hi u qu ki m soát th c ăn ư ng ph , ng th i so n th o các quy nh, tiêu chuNn còn thi u v v sinh an toàn th c ăn ư ng ph trình B trư ng ban hành. Nh n ư c Ch th này, ngh Ch t ch U ban nhân dân, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương ch o, t ch c tri n khai th c hi n và hàng năm (t 20-30 tháng 12) báo cáo k t qu th c hi n v B Y t (C c An toàn v sinh th c phNm- Văn phòng thư ng tr c c a Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm) t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản