Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
119
lượt xem
5
download

Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 106/2005/Q -UBND TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY NNH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai năm 2003 và Thông tư s 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai ; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t ; Căn c Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t và Thông tư s 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t ; Căn c Quy t nh s 74/2005/Q -TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng ti n chuy n quy n s d ng t, ti n bán nhà xư ng và các công trình khác khi t ch c kinh t ph i di d i tr s , cơ s s n xu t, kinh doanh theo quy ho ch ; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -UB ngày 30 tháng 7 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph quy nh h n m c t t i thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 118/2004/Q -UB ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà và các lo i ki n trúc khác tính l phí trư c b nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành quy nh v giá các lo i t trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Căn c Ch th s 08/2002/CT-UB ngày 22 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý nhà nư c v nhà t trên a bàn
 2. thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i Công văn s 3965/TC-BVG ngày 07 tháng 6 năm 2005 ; QUY T Đ NH : i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy t nh, quy nh ã ban hành trư c ây trái v i Quy t nh này u ư c bãi b . i v i nh ng d án, h ng m c ã th c hi n xong vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư; nh ng d án, h ng m c ã phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ho c ang th c hi n chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư theo chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư do y ban nhân dân thành ph ban hành ho c theo phương án ã ư c phê duy t trư c khi Quy t nh này có hi u l c thi hành thì th c hi n theo chính sách ho c phương án ã phê duy t, không áp d ng ho c i u ch nh theo quy nh c a Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n, các t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3 ; - Th tư ng Chính ph ; KT. CH TNCH - Văn phòng Chính ph ; PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - B Tài chính ; - B Xây d ng ; - B Tài nguyên - Môi trư ng ; - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp ; - Thư ng tr c Thành y ; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - Thư ng tr c UBND thành ph ; - VPH -UB: Các PVP ; Nguy n Thi n Nhân - Các T NCTH, T (3) ; - Lưu ( T/C). D. QUY NNH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Kèm theo Quy t nh s 106 /2005/Q -UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG
 3. i u 1. Ph m vi i u ch nh : 1- Quy nh này quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư ; trình t th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh theo ph m vi quy nh t i i u 1 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph (vi t t t là Ngh nh s 197/2004/N -CP) và Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính (vi t t t là Thông tư s 116/2004/TT-BCT); ng th i c th hóa m t s chính sách v b i thư ng, h tr và tái nh cư cho phù h p v i c i m, tình hình qu n lý s d ng t ai, qu n lý u tư và xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. 2- Quy nh này không áp d ng i v i các d án s d ng t vào m c ích phát tri n kinh t mà Nhà nư c không th c hi n vi c thu h i t theo quy nh t i kho n 6, i u 36 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004. i u 2. i tư ng áp d ng : 1- Áp d ng theo quy nh t i i u 2 Ngh nh s 197/2004/N -CP và Kho n 2 Ph n I Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính. 2- T ch c thu c Nhà nư c b thu h i t, thu c di n i u ch nh b i Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v x lý, s p x p nhà, t thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 99/2005/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v Quy nh m t s chính sách tài chính cho vi c di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các khu công nghi p t p trung và c m công nghi p thì tùy theo ngu n g c pháp lý và hi n tr ng s d ng t mà y ban nhân dân thành ph s quy t nh áp d ng theo Quy nh này ho c theo Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ho c theo Quy t nh s 99/2005/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư : 1- Áp d ng theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 197/2004/N -CP và kho n 3 Ph n I Thông tư s 116/2004/TT-BTC. 2- Trư ng h p Nhà nư c thu h i t s d ng cho các m c ích quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy nh này thì Nhà nư c ph i t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư. i u 4. Tái nh cư : Áp d ng theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 197/2004/N -CP. i u 5. B i thư ng, h tr : Áp d ng theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 197/2004/N -CP. Chương 2:
 4. B I THƯ NG V T i u 6. Nguyên t c b i thư ng : 1- Áp d ng theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 197/2004/N -CP và kho n 1 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC. - Trư ng h p ngư i s d ng t ư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t mà chưa th c hi n nghĩa v tài chính v t ai i v i Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t thì ph i tr i kho n ti n ph i th c hi n nghĩa v tài chính vào s ti n ư c b i thư ng, h tr hoàn tr ngân sách Nhà nư c (tr d án u tư b ng ngu n v n thu c ngân sách Nhà nư c thì không ph i hoàn tr ngân sách Nhà nư c). S ti n ph i tr này do H i ng b i thư ng c a d án xác nh và thu n p vào ngân sách. 2- Di n tích t ư c b i thư ng, h tr là di n tích ư c xác nh trên th c a, qua o c th c t di n tích thu h i c a t ng ngư i s d ng t. - Trư ng h p di n tích o c th c t nh hơn di n tích ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p khi b thu h i thì ph n di n tích chênh l ch do các y u t t nhiên gây ra (như b xâm th c, xói l , ...) có xác nh n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c t i a phương thì ư c tính h tr . M c h tr áp d ng theo quy nh t i kho n 7, i u 10 c a Quy nh này. N u ph n di n tích chênh l ch này do sai s o c khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì H i ng b i thư ng c a d án tính b i thư ng, h tr theo di n tích o c th c t và hòan tr l i s ti n nghĩa v tài chính mà các h ã n p cho ph n di n tích chênh l ch này (n u có). - Trư ng h p di n tích o c th c t l n hơn di n tích ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t khi b thu h i, n u ngư i s d ng t không ch ng minh ư c ngu n g c s d ng và không i u ki n ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ph n di n tích chênh l ch này ch ư c xem xét h tr . M c h tr áp d ng theo quy nh t i kho n 5, i u 10 ho c kho n 5, i u 14 c a Quy nh này. N u ngư i s d ng t ch ng minh ư c ngu n g c s d ng, i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nhưng do sai s o c khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ngư i s d ng t ư c b i thư ng, h tr theo di n tích o c th c t và ngư i s d ng t ph i n p các kh an nghĩa v tài chính cho ngân sách Nhà nư c (n u thu c di n ph i n p theo quy nh) k t khi s d ng t này. i u 7. Nh ng trư ng h p thu h i t mà không b i thư ng : Áp d ng theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 197/2004/N -CP. i u 8. i u ki n ư c b i thư ng v t: Áp d ng theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP và kho n 2 Ph n II Thông tư s 116/204/TT-BTC. i u 9. Giá t tính b i thư ng và chi phí u tư vào t còn l i : 1- Áp d ng theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 197/2004/N -CP và kho n 3 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC.
 5. 2- Giá t tính b i thư ng : 2.1- Giá t tính b i thư ng là giá t theo m c ích s d ng h p pháp ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công nh n ho c i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t i th i i m có quy t nh thu h i t do y ban nhân dân thành ph ban hành (trên cơ s ơn giá các l ai t quy nh t i Quy t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 và các Quy t nh i u ch nh b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph c ng v i m c h tr thêm); không b i thư ng theo giá t s ư c chuy n m c ích s d ng t sau khi thu h i. 2.2- Trư ng h p khi Nhà nư c thu h i t mà th a t t i khu v c, v trí thu h i ó chưa ư c xác nh giá t làm cơ s tính b i thư ng, h tr thì y ban nhân dân qu n – huy n báo cáo, xu t m c giá g i S Tài chính xem xét và S Tài chính trình y ban nhân dân thành ph ban hành b sung m c giá làm căn c l p phương án b i thư ng, h tr . 3- H tr v t: 3.1- Trư ng h p giá các lo i t do y ban nhân dân thành ph ban hành tính b i thư ng (quy nh t i kho n 2 i u này) th p hơn m c giá các lo i t ang áp d ng tính b i thư ng các d án u tư c a Nhà nư c trên cùng v trí, khu v c t trong cùng th i i m thì ư c phép tính h tr thêm. M c h tr thêm này do H i ng b i thư ng c a d án xác nh khi xây d ng phương án b i thư ng theo các trư ng h p sau: a) Tính h tr thêm trên giá các lo i t do y ban nhân dân thành ph công b (giá t theo Qu t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph ) phù h p v i m c giá các lo i t tính b i thư ng ang áp d ng các d án li n k và m b o các trư ng h p s d ng t b thu h i sau khi tr ti n s d ng t n p theo quy nh có m c giá b i thư ng v t không th p hơn các trư ng h p tương t d án li n k trư c ó ã nh n ti n b i thư ng, h tr v t . b) Trư ng h p khi tính h tr trên giá t do y ban nhân dân thành ph công b tính b i thư ng theo m c a nêu trên mà gây nh hư ng n d án li n k thì ch tính h tr thêm b ng v i m c giá các lo i t tính b i thư ng ang áp d ng các d án li n k và xác nh m c h tr c th i v i các trư ng h p ph i tr ti n s d ng t m b o nguyên t c quy nh t i m c a nêu trên. c) M c giá các lo i t tính b i thư ng sau khi tính h tr thêm không ư c vư t quá khung giá các l ai t tính b i thư ng do y ban nhân dân thành ph ban hành (theo quy nh t i kh an 2 i u này). Trư ng h p cao hơn (k c trư ng h p ph i h tr thêm theo quy nh t i i m a và b nêu trên) ph i báo cáo H i ng ThNm nh b i thư ng thành ph có ý ki n thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh trư c khi Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n phê duy t phương án b i thư ng. d) Trư ng h p t i khu v c t thu h i không có d án nào ang tri n khai công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng thì áp d ng theo ơn giá các lo i t quy nh t i Quy t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph . Trư ng h p ph i h tr
 6. thêm thì áp d ng theo m c giá t có h tr do y ban nhân dân thành ph ban hành (theo quy nh t i kh an 2 i u này). Trư ng h p có vư ng m c ho c giá cao hơn khung giá t có h tr do y ban nhân dân thành ph ban hành thì ph i báo cáo H i ng ThNm nh b i thư ng thành ph có ý ki n thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh trư c khi Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n phê duy t phương án b i thư ng. 3.2- L p bi u xác nh giá t tính b i thư ng, h tr : a) iv i t nông nghi p: ơn v tính: ng/m2. Giá t nông nghi p theo quy nh Lo i t t i Quy t nh s 316/2004/Q - T ng m c giá M ch S UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 t tính (V trí không tr TT c a y ban nhân dân thành ph và b i thư ng, m t ti n thêm các văn b n i u ch nh, b sung có h tr ư ng) liên quan (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 1 t tr ng cây hàng năm 2 t tr ng cây lâu năm 3 t r ng s n xu t 4 t nuôi tr ng th y s n 5 t làm mu i b) iv i t : ơn v tính: ng/m2. Giá t theo quy nh t i Quy t Tên ư ng nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 M c T ng m c giá S (V trí m t tháng 12 năm 2004 c a y ban h tr t tính b i TT ti n ư ng) nhân dân thành ph và các văn b n thêm thư ng, h tr i u ch nh, b sung có liên quan (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) c) iv i t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p: ơn v tính: ng/m2.
 7. Giá t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p theo quy nh t i Quy t nh s M c T ng m c giá S Tên ư ng (V trí 316/2004/Q -UB ngày 24 h tr t tính b i TT m t ti n ư ng) tháng 12 năm 2004 c a y ban thêm thư ng, h tr nhân dân thành ph và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) A Khu v c t Tính b ng 50% Tính b ng 60% thu c a bàn các giá t tính qu n b i thư ng, h tr v trí li n k . B Khu v c t Tính b ng 40% thu c a bàn các huy n i u 10. B i thư ng iv i t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân : Áp d ng theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 197/2004/N -CP và kho n 4 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC). 1- H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng, h tr b ng ti n tính theo giá t cùng m c ích s d ng ư c quy nh t i kho n 2, i u 9 c a Quy nh này; không b i thư ng b ng t có cùng m c ích s d ng do thành ph H Chí Minh không còn qu t nông nghi p chưa giao cho ngư i s d ng. 2- i v i ph n di n tích t nông nghi p có v trí m t ti n ư ng và không m t ti n ư ng áp d ng theo khung giá các l ai t do y ban nhân dân thành ph ban hành tính b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i t. 3- i v i t nông nghi p xen k trong khu dân cư t p trung (là th a t n m xen k trong khu dân cư), và t vư n, ao li n k v i t trong khu dân cư t p trung (là th a t có ít nh t m t m t ti p giáp v i t trong khu dân cư), ngoài vi c ư c b i thư ng theo giá t nông nghi p cùng lo i t (giá t h ng 1 quy nh t i Quy t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph ) còn ư c h tr thêm b ng ti n. M c h tr thêm ư c tính b ng 20% giá t tính b i thư ng có v trí li n k . Vi c xác nh khu dân cư t p trung ph i theo t ng khu v c và m c th i gian hình thành xác nh, c th là: 3.1- Khu v c 1: Qu n 1, qu n 3, qu n 4, qu n 5, qu n 6, qu n 8, qu n 10, qu n 11, qu n Phú Nhu n, qu n Tân Bình, qu n Tân Phú, qu n Gò V p và qu n Bình Th nh (tr phư ng 28) là a bàn các qu n n i thành cũ thì ư c h tr như sau : - Trư ng h p có gi y ch ng nh n h p pháp, có gi y t h p l ho c do th a k và có ngu n g c không thu c t h p tác xã, t p oàn, các cơ quan Nhà nư c chia c p, i u
 8. ch nh ru ng t trong quá trình th c hi n các chính sách t ai c a Nhà nư c trư c ây thì di n tích t tính h tr là di n tích s d ng th c t (không kh ng ch di n tích tính h tr ). - Các trư ng h p khác di n tích t tính h tr là di n tích s d ng th c t nhưng không quá 2 l n h n m c giao t . 3.2- Khu v c 2: Qu n 2, Qu n 7, Qu n 9, Qu n 12, Qu n Th c, Qu n Bình Tân, phư ng 28 qu n Bình Th nh và th tr n c a các huy n (tr th tr n C n Th nh huy n C n Gi ) là a bàn ang trong quá trình ô th hoá, t l t nông nghi p còn nhi u, c th : a) N u khu dân cư ư c hình thành t trư c Lu t t ai năm 1988 thì căn c theo b n a chính do cơ quan Nhà nư c th c hi n i u tra, o c theo ch o th ng nh t toàn qu c (theo ch th 299/TTg); trên b n th hi n là khu dân cư th i kỳ ó thì ư c b i thư ng và h tr như sau: - Trư ng h p có gi y ch ng nh n h p pháp, có gi y t h p l ho c do th a k và có ngu n g c không thu c t h p tác xã, t p oàn, các cơ quan Nhà nư c chia c p, i u ch nh ru ng t trong quá trình th c hi n các chính sách t ai c a Nhà nư c trư c ây thì di n tích t tính h tr là di n tích s d ng th c t nhưng không quá 5 l n h n m c giao t . - Các trư ng h p khác di n tích t tính h tr là di n tích s d ng th c t nhưng không quá 1 l n h n m c giao t . b) N u khu dân cư ư c hình thành t sau Lu t t ai năm 1988, thì ph i là khu dân cư ã ư c hình thành h p pháp theo quy ho ch do y ban nhân dân qu n - huy n xác nh n d a trên 2 tiêu chí là có t l t nông nghi p không quá 30% trên t ng di n tích t khu v c và có h th ng ư ng giao thông ã ư c hình thành theo úng quy ho ch thì ư c xem như trư ng h p a nêu trên. Trư ng h p khu dân cư ư c hình thành t sau Lu t t ai năm 1988 không th a hai tiêu chí nêu trên thì không ư c xem là t nông nghi p xen k trong khu dân cư t p trung. 3.3- Khu v c 3: Huy n Hóc Môn, huy n Bình Chánh, huy n Nhà Bè, huy n C Chi, huy n C n Gi (các a bàn có t nông nghi p t p trung c a thành ph ) và các i m dân cư r i rác, d i dân cư ven ư ng giao thông hình thành t phát thì t nông nghi p xen k trong khu v c này ph i có m t m t ti p giáp v i t (do y ban nhân dân Qu n - huy n xác nh n) thì di n tích t tính h tr là di n tích s d ng th c t nhưng không quá 1 l n h n m c giao t t i a bàn qu n - huy n ó. 4- H gia ình, cá nhân ang s d ng t do nh n giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n (không bao g m t r ng c d ng, r ng phòng h ) c a các nông, lâm trư ng qu c doanh khi Nhà nư c thu h i thì không ư c b i thư ng v t, nhưng ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i và ư c h tr theo quy nh như sau: 4.1- i v i h gia ình, cá nhân nh n giao khoán t là cán b , công nhân viên c a nông, lâm trư ng qu c doanh ang làm vi c ho c ã ngh hưu, ngh m t s c lao ng, thôi vi c ư c hư ng tr c p, ang tr c ti p s n xu t nông, lâm nghi p; h gia ình,
 9. cá nhân nh n khoán ang tr c ti p s n xu t nông nghi p và có ngu n s ng ch y u t s n xu t nông nghi p: M c h tr b ng ti n không quá 80% ơn giá t nông nghi p cùng lo i tính b i thư ng (giá t theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này) theo di n tích t th c t thu h i, nhưng di n tích t này không vư t h n m c giao t nông nghi p theo quy nh. 4.2- Trư ng h p h gia ình, cá nhân nh n khoán không thu c i tư ng t i i m 4.1 kho n này, ch ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. 4.3- t nông nghi p s d ng chung c a nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh khi Nhà nư c thu h i, không ư c b i thư ng t, nhưng ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i, n u chi phí u tư này là ti n không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c. 4.4- Trư ng h p t thu h i là t nông nghi p thu c qu t công ích c a xã, phư ng, th tr n thì ngư i ang s d ng không ư c b i thư ng v t, ngư i thuê t công ích c a xã, phư ng, th tr n ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. 4.5- Các trư ng h p tính b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i quy nh t i kho n 4 i u này thì th c hi n theo quy nh t i kh an 3 i u 9 Ngh nh 197/2004/N - CP và kho n 3 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC và do H i ng b i thư ng c a d án xác nh, trình c p có thNm quy n phê duy t. 5- Các trư ng h p l n chi m t ho c ngư i ang s d ng t không i u ki n b i thư ng v t ư c xét h tr như sau: 5.1- S d ng trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993: h tr không quá 100% ơn giá các lo i t nông nghi p (h ng 1) quy nh t i Quy t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph và các quy t nh i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph v khung giá các l ai t. 5.2- S d ng t ngày 15 tháng 10 năm 1993 n trư c ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB v ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v nhà t trên a bàn thành ph H Chí Minh): h tr 60% ơn giá các lo i t nông nghi p (h ng 1) quy nh t i Quy t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph và các quy t nh i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph v khung giá các l ai t. 5.3- S d ng t ngày 22 tháng 4 năm 2002 tr v sau: không xét h tr . 5.4- Di n tích t nông nghi p tính h tr là di n tích th c t ang tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i nhưng không quá 2.000m2/h , ph n di n tích còn l i không tính h tr . 6- i v i các d án có qu nhà, t ph c v tái nh cư, n u ngư i b thu h i toàn b t nông nghi p trong d án này có di n tích t 1.000m2/h tr lên, có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c có i u ki n ư c b i thư ng, có nhu c u v ch ,
 10. có h khNu t i thành ph H Chí Minh thì ư c mua m t căn h chung cư ho c ư c giao t t i khu tái nh cư c a d án theo giá bán tái nh cư do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t v i nguyên t c m t h /m t căn h chung cư ho c m t h /m t n n t . Trư ng h p c bi t, H i ng b i thư ng c a d án xem xét, xu t cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t c th căn c vào i u ki n (di n tích b thu h i, s nhân khNu, s h khNu,....), s lư ng căn h chung cư ho c qu t ang có s n và xu t m c giá bán l i cho các h b thu h i t nông nghi p. 7- i v i ph n di n tích chênh l ch do di n tích o c th c t nh hơn di n tích ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t (do các y u t t nhiên gây ra) theo quy nh t i kho n 2, i u 6 c a Quy nh này thì ư c xem xét, h tr không quá 60% ơn giá b i thư ng, h tr t nông nghi p cùng lo i. i u 11. B i thư ng iv i t phi nông nghi p (tr t ) c a h gia ình, cá nhân : Áp d ng theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 197/2004/N -CP . i u 12- B i thư ng iv i t nông nghi p, t phi nông nghi p c a t ch c 1- Áp d ng theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 197/2004/N -CP. 2- V giá b i thư ng: Áp d ng theo giá t quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 9 c a Quy nh này: 2.1- iv i t nông nghi p: tính b i thư ng theo giá t nông nghi p. 2.2- i v i t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p: tính b ng 60% ơn giá t tính b i thư ng, h tr có v trí li n k . 2.3- i v i các trư ng h p c bi t khác giao S Tài chính xem xét, xu t và trình y ban nhân dân thành ph . - Trong m i trư ng h p thu h i t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p thì giá b i thư ng, h tr v t không th p hơn giá b i thư ng t nông nghi p cùng v trí (tr trư ng h p l n chi m). 2.4- i v i t tr s cơ quan và công trình s nghi p: tính b i thư ng theo giá t phi nông nghi p trên cơ s giá t tính b i thư ng, h tr v trí li n k . (S ti n b i thư ng, h tr v t n u có ư c n p vào tài kh an t m gi c a S Tài chính t i Kho b c Nhà nư c thành ph h ăc n p vào ngân sách thành ph theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ). 2.5- i v i t công trình công c ng; t do các cơ s tôn giáo s d ng; t có công trình là ình, n, mi u, am, t ư ng, nhà th h : căn c m c giá c th ã quy nh i v i giá các lo i t li n k nh giá cho các lo i t trên, c th là: - Trư ng h p các lo i t trên ch li n k t thì căn c giá t ho c ch li n k t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p thì căn c giá t s n xu t, kinh doanh phi nông
 11. nghi p; n u không có nh ng lo i t li n k nêu trên thì căn c vào giá t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p khu v c g n nh t xác nh giá b i thư ng. - Trư ng h p các lo i t trên li n k v i nhi u lo i t khác nhau thì căn c vào giá c a lo i t có m c giá cao nh t. M c giá b i thư ng c th cho t ng v trí t c a các lo i t nói trên t i a không cao hơn m c giá c th mà y ban nhân dân thành ph ã quy nh cho v trí tương t c a t , ho c là t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p li n k (m c giá các lo i t tính b i thư ng, h tr theo phương án ư c duy t). 3- V chi phí u tư vào t còn l i: - Chi phí u tư vào t còn l i tính b i thư ng th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 9 Ngh nh s 197/2004/N -CP và kh an 3 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT- BTC và do H i ng b i thư ng c a d án xác nh, trình c p có thNm quy n phê duy t. - Chi phí u tư vào t còn l i tính b i thư ng không ư c vư t quá giá các lo i t do y ban nhân dân thành ph công b theo Quy t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 và các quy t nh i u ch nh b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph (tr trư ng h p quy nh t i m c 4.2, kho n 4, i u 12 c a Quy nh này). 4- Các trư ng h p b thu h i t ang s d ng (thu c các trư ng h p quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u này) mà Nhà nư c không có qu t khác do Nhà nư c tr c ti p qu n lý giao ho c cho thuê thì H i ng B i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án t ch c i u tra hi n tr ng và l p phương án b i thư ng, h tr b ng ti n c th i v i t ng trư ng h p: 4.1- i v i t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n ó không thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c ho c t ang s d ng có ngu n g c h p pháp ( i u ki n ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t mà không ph i n p ti n s d ng t) thì ư c tính b i thư ng v t theo giá quy nh t i kho n 2 i u này. 4.2- i v i t ang ký h p ng thuê t v i Nhà nư c nhưng có ngu n g c do nh n chuy n như ng t ngư i s d ng t h p pháp mà ti n thuê t ã n p, ti n tr cho vi c nh n chuy n như ng quy n s d ng t không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì ư c gi i quy t theo quy nh t i m c 2.3, kho n 2 i u này. 4.3- i v i t ư c Nhà nư c cho thuê, t ư c giao có n p ti n s d ng t, t nh n chuy n như ng quy n s d ng t mà ti n s d ng t và ti n nh n chuy n như ng t ã n p thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c, t ư c giao không ph i n p ti n s d ng t thì khi Nhà nư c thu h i không ư c b i thư ng v t. Trư ng h p ph i di d i toàn b và u tư xây d ng l i cơ s s n xu t, kinh doanh nơi khác theo d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ư c h tr b ng ti n và do t ch c, cá nhân ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t chi tr như sau: a) Trư ng h p là Công ty Nhà nư c thì ư c h tr b ng 100% ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24/12/2004 và các văn b n i u ch nh, b
 12. sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph . Trư ng h p c bi t (chi phí h tr v t không chi phí t o l p l i t khác v i di n tích tương ng theo d án ư c duy t) thì ư c h tr cao hơn nhưng không quá 100% m c giá t cùng lo i tính b i thư ng, h tr theo phương án ư c duy t (giá t quy nh t i Quy t nh s 316/2004/Q -UB và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph c ng v i kho n h tr thêm). Ngu n ti n chi h tr (h tr i v i doanh nghi p Nhà nư c) th c hi n theo Thông tư c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 74/2005/Q -TTg ngày 6 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . b) Trư ng h p không ph i là Công ty Nhà nư c (bao g m Công ty Nhà nư c ã c ph n hóa) thì ư c h tr b ng 20% ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 316/2004/Q -UB và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph h tr di d i, t o l p l i t s n xu t, kinh doanh nơi khác nhưng không quá 05 (năm) t ng. 4.4- V vi c chi tr , qu n lý, s d ng s ti n b i thư ng, h tr v t theo quy nh t i i m 4.1, 4.2 và 4.3, Kho n 4 i u này: a) S ti n b i thư ng v t theo quy nh t i i m 4.1 và 4.2, kho n 4, i u này ư c chi tr tr c ti p cho t ch c, cá nhân b thu h i t. b) S ti n h tr v t theo quy nh t i i m 4.3, kho n 4 i u này ư c n p vào tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c thành ph do S Tài chính làm ch tài kho n i v i Công ty Nhà nư c do thành ph qu n lý; do i di n ch s h u Công ty ph i di d i làm ch tài kho n i v i Công ty Nhà nư c thu c Trung ương qu n lý. S ti n này ư c s d ng u tư cơ s s n xu t, kinh doanh t i a i m m i; u tư m r ng ho c u tư chi u sâu i m i công ngh tăng thêm năng l c s n xu t kinh doanh theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t và ư c h ch toán tăng v n ngân sách c p t i Công ty Nhà nư c này. S ti n còn l i n p vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. Riêng i v i công ty Nhà nư c ã c ph n hóa, s ti n h tr v t ư c chi tr tr c ti p m t l n cho ơn v . 5- ơn v , t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t nhưng cho thuê l i thì t ch m d t và thanh lý h p ng v i bên thuê và ư c gi i quy t b i thư ng, h tr cho ơn v , t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t như sau: 5.1- i v i t có ngu n g c nh n chuy n như ng b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c thì ư c b i thư ng, h tr theo Quy nh này. 5.2- i v i các trư ng h p còn l i thì th c hi n theo Quy nh t i Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 6- i v i các trư ng h p b thu h i m t ph n di n tích t ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê c a các cơ quan, t ch c mà không ph i n p ti n s d ng t ho c n p ti n s d ng t b ng ngu n v n thu c ngân sách Nhà nư c thì i v i d án thu h i t u tư b ng ngu n v n thu c ngân sách Nhà nư c không tính b i thư ng v t
 13. i v i các cơ quan, ơn v , t ch c và doanh nghi p thu c s h u Nhà nư c, k c Công ty Nhà nư c ã c ph n hóa ang thuê t c a Nhà nư c khi thu h i, nhưng ư c tính b i thư ng chi phí ã u tư vào t còn l i (n u có và chi phí u tư này không thu c ngân sách Nhà nư c). i u 13- B i thư ng iv i t phi nông nghi p là t 1- Áp d ng theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 197/2004/N -CP. 2- Phương th c và m c b i thư ng, h tr iv i t : Vi c b i thư ng, h tr iv i t ư c áp d ng theo m t trong hai phương th c sau ây: 2.1- Phương th c 1: B trí căn h chung cư ho c giao t t i khu tái nh cư. a) Các h gia ình và cá nhân b thu h i toàn b nhà , t , i u ki n ư c b i thư ng v t và thu c di n tái nh cư s ư c b trí ch y u b ng căn h chung cư ho c giao t khác n u có qu t trong khu quy ho ch tái nh cư c a d án. b) Ph n chênh l ch v giá tr t , nhà gi a nơi cũ và nơi m i (n u có) ư c thanh toán bù tr chênh l ch b ng ti n theo m t trong hai trư ng h p sau ây: b.1) Trư ng h p m c giá tr t , nhà b thu h i l n hơn m c giá tr t , nhà ư c b i thư ng theo quy ho ch nơi m i thì ch u tư ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho ngư i b thu h i t . b.2) Trư ng h p m c giá tr t , nhà b thu h i nh hơn m c giá tr t , nhà ư c b i thư ng theo quy ho ch nơi m i thì ngư i b thu h i t ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho ch u tư. c) ơn giá t tính giá tr b i thư ng, h tr ư c áp d ng theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 9 c a Quy nh này. d) ơn giá t , nhà t i các khu tái nh cư dùng b i thư ng, b trí l i khi Nhà nư c thu h i t là m c giá t n n nhà ho c căn h ã có h t ng k thu t hoàn ch nh, ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. ) Di n tích nhà , t dùng b trí l i t i khu tái nh cư không th p hơn 80 m2/n n ho c 40 m2 sàn s d ng/căn h và không quá h n m c t theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph và phù h p v i thi t k quy ho ch c a d án khu tái nh cư ư c duy t. Vi c tái nh cư b ng nhà i v i h có nhà , t b thu h i có di n tích dư i 40m2 thì ư c b trí l i nhà tái nh cư có di n tích không th p hơn 40m2 sàn s d ng. Trư ng h p c bi t: có di n tích t b thu h i l n hơn h n m c giao t theo quy nh và s nhân khNu ông (trên 07 nhân khNu/căn h ) thì ư c xem xét quy t nh giao thêm m t căn h chung cư ho c m t ph n di n tích t cho ngư i b thu h i t nhưng t ng c ng không vư t quá di n tích t b thu h i. 2.2- Phương th c 2: B i thư ng b ng ti n.
 14. a) ơn giá t v trí m t ti n ư ng tính b i thư ng t i khu v c thu h i t, áp d ng theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 9 c a Quy nh này. - t n m t i v trí m t ti n ư ng là th a t ti p giáp v i ư ng hi n h u. b) i v i t không n m v trí m t ti n ư ng, tính b i thư ng b ng t l ph n trăm (%) so v i ơn giá t m t ti n ư ng c a t ng v trí (nhưng không quá 70% ơn giá t m t ti n ư ng) tùy theo c i m, hi n tr ng c a t ng khu v c t t ng qu n - huy n và do H i ng B i thư ng c a d án xác nh c th (tùy theo chi u sâu, m c r ng h p c a h m và giá tr th c t c a t so v i t m t ti n ư ng). - Trư ng h p c bi t, khu v c t có v trí không m t ti n ư ng (bao g m nhi u h m) có m t m c giá t tính b i thư ng, h tr nhưng có nhi u m c giá t tính tr ti n s d ng t thì ư c phép áp d ng m c giá t c a v trí có giá th p nh t tính tr ti n s d ng t. c) Vi c tính giá b i thư ng t cho t ng ngư i s d ng t b thu h i s tùy theo ngu n g c, tính ch t pháp lý, th i i m chuy n i m c ích s d ng t, nh ng kho n nghĩa v tài chính c a ngư i s d ng t ph i th c hi n theo quy nh và các i u ki n ư c b i thư ng v t theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này. C th như sau: c.1) i v i t có gi y ch ng nh n h p pháp, có gi y t h p l v quy n s d ng t theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này: giá b i thư ng b ng 100% ơn giá t tính b i thư ng (quy nh t i kho n 2 i u 9 c a Quy nh này). c.2) i v i t không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng có m t trong các i u ki n ư c b i thư ng v t theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này thì gi i quy t như sau : c.2.1) t s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 (ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành): giá b i thư ng b ng 100% ơn giá t tính b i thư ng. c.2.2) t s d ng t ngày 15 tháng 10 năm 1993 n trư c ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB) : giá b i thư ng b ng 100% ơn giá t tính b i thư ng tr i 50% ơn giá t tính nghĩa v tài chính ( ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 316/2004/Q -UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan), nhưng không th p hơn ơn giá b i thư ng t nông nghi p theo hi n tr ng. (Trư ng h p khu v c t thu h i ã công b quy ho ch, c m m c và ph m vi hành lang b o v các công trình h t ng k thu t trư c ngày có quy t nh thu h i t thì áp d ng thêm m c th i i m này và các trư ng h p ã vi ph m quy ho ch, vi ph m hành lang b o v các công trình h t ng k thu t, ch ư c xét h tr theo giá b i thư ng c a lo i t ã s d ng trư c ó và c n phân bi t các trư ng h p t n m trong, n m ngoài ph m vi quy ho ch, ph m vi hành lang b o v các công trình h t ng k thu t ã công b khi tính b i thư ng, h tr ).
 15. c.2.3) t có ngu n g c là t nông nghi p nhưng ch h t chuy n m c ích s d ng t t nông nghi p sang làm t mà không ư c phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và s d ng t ngày 22 tháng 4 năm 2002 tr v sau : giá h tr là giá b i thư ng c a t nông nghi p theo hi n tr ng. i u 14- X lý m t s trư ng h p c th v nhà , t 1- Áp d ng theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 197/2004/N -CP. 2- Trư ng h p di n tích t còn l i c a ngư i s d ng t h p pháp ho c h p l , sau khi Nhà nư c thu h i nh hơn h n m c giao t theo quy nh, thì y ban nhân dân qu n - huy n ph i hư ng d n s d ng phù h p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch i m dân cư nông thôn ư c duy t; n u ngư i b thu h i t có yêu c u Nhà nư c thu h i ph n di n tích t còn l i thì cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu h i t s d ng theo quy ho ch ư c duy t. 3- Trư ng h p di n tích t sau khi b thu h i còn l i dư i 40 m2/h mà trên ó có ho c không có công trình xây d ng thì gi i quy t như sau: 3.1- N u công trình xây d ng hi n có phù h p v i quy ho ch xây d ng nhưng chưa phù h p v i các quy nh v ki n trúc, c nh quan khu v c ư c cơ quan có thNm quy n ban hành như quy nh v hình kh i ki n trúc công trình; ki n trúc m t ng công trình; c t xây d ng n n, t ng 1, các t ng; ph n cho phép nhô ra ban công t ng 1, màu s c công trình, mái công trình và các quy nh khác thì ư c phép t n t i theo hi n tr ng. Trư ng h p ch công trình có nhu c u c i t o, nâng c p, s a ch a thì ph i th c hi n theo úng các quy nh c a Lu t Xây d ng và các quy nh v ki n trúc, c nh quan c a khu v c. 3.2- N u công trình xây d ng hi n có không phù h p v i quy ho ch xây d ng : a) Trư ng h p toàn b công trình không phù h p v i quy ho ch xây d ng thì ư c x lý như sau: a.1) Trư ng h p th c hi n ngay quy ho ch xây d ng, ch công trình xây d ng ang có ph i tháo d , xây d ng l i công trình t i khu quy ho ch và ư c b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh c a pháp lu t khi Nhà nư c thu h i t. a.2) Trư ng h p chưa th c hi n quy ho ch xây d ng thì công trình xây d ng ang có ư c phép t n t i theo hi n tr ng. N u ch công trình có nhu c u thì ư c s a ch a, c i t o, l p t thi t b bên trong nhưng không ư c làm thay i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình. Trư ng h p s a ch a, nâng c p, c i t o mà theo quy nh ph i xin c p phép xây d ng thì ch công trình ph i xin c p phép xây d ng t m có th i h n. Khi th c hi n quy ho ch xây d ng thì ch công trình xây d ng ang có ph i t th c hi n phá d theo quy nh c a Lu t Xây d ng. 3.3- Trư ng h p m t ph n công trình ho c m t ph n t còn l i không phù h p v i quy ho ch xây d ng thì ư c x lý như sau: a) Trư ng h p th c hi n ngay quy ho ch xây d ng, ch công trình xây d ng hi n có ph i phá d ph n không phù h p v i quy ho ch xây d ng và ư c b i thư ng, h tr
 16. theo quy nh c a pháp lu t. Ph n di n tích m t b ng khu t còn l i ư c phép xây d ng nhưng ph i tuân theo quy ho ch xây d ng, quy nh v ki n trúc, c nh quan c a khu v c, quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng và ư c x lý c th như sau: - N u ph n di n tích t còn l i nh hơn 15m2, có chi u r ng m t ti n ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng nh hơn 3m thì không ư c phép xây d ng nhà . Trư ng h p ngư i b thu h i t có yêu c u thì Nhà nư c s thu h i luôn ph n di n tích này và ư c b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh. - N u ph n di n tích t còn l i t 15m2 n nh hơn 40m2, có chi u r ng m t ti n t 3m tr lên và chi u sâu so v i ch gi i xây d ng t 3m tr lên thì ư c phép xây d ng không quá m t tr t m t l u. - Các trư ng h p còn l i ư c phép xây d ng nhưng ph i tuân theo quy ho ch xây d ng ư c duy t và thi t k ô th ã ư c quy nh (n u có). b) Trư ng h p chưa th c hi n quy ho ch xây d ng thì công trình xây d ng ang có ư c phép t n t i theo hi n tr ng. N u ch công trình có nhu c u nâng c p, s a ch a, c i t o công trình ph n không phù h p quy ho ch xây d ng thì ph i xin c p phép xây d ng t m có th i h n. Trư ng h p ch công trình có nhu c u nâng c p, c i t o, xây d ng m i ph n di n tích không trái v i quy ho ch xây d ng và ph n di n tích này có i u ki n theo quy nh t i i m a m c này thì ph i xin c p phép xây d ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng. Khi th c hi n quy ho ch xây d ng, ch công trình ph i th c hi n theo quy nh t i i m a m c này. 3.4- N u các h ư c c p phép c i t o, s a ch a, xây d ng nhà trên di n tích t còn l i thì y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m ki m tra, x lý nghiêm và bu c tháo d i v i các h t ý xây d ng kiên c ho c nâng thêm t ng (trái quy chuNn xây d ng ã quy nh). 3.5- i v i các căn h do Nhà nư c qu n lý, các h ang thuê ư c mua ph n di n tích nhà, t còn l i sau khi thu h i theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph (n u phù h p quy ho ch). 3.6- Khuy n khích các h còn di n tích quá nh chuy n quy n s d ng ph n t còn l i cho các h ti p giáp m b o phù h p v i quy h ach xây d ng; y ban nhân dân qu n - huy n h tr , tác ng t o thu n l i cho vi c chuy n quy n s d ng t còn l i cho các h ti p giáp lân c n. 4- Trư ng h p t có gi y t h p l v quy n s d ng t, ho c t không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng ã s d ng n nh, không tranh ch p, có ngu n g c không l n chi m, n m trong l gi i, hành lang b o v công trình h t ng k thu t do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ã công b , ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n theo quy nh: 4.1- Căn c xem xét b i thư ng, h tr v t n m trong l gi i là m c th i i m chuy n i m c ích s d ng t t t khác thành t trư c hay sau th i i m công b l gi i c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n.
 17. 4.2- Trư ng h p t có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ã s d ng n nh không tranh ch p ho c có ngu n g c do nh n chuy n như ng, th a k , cho, t ng theo quy nh c a pháp lu t trư c ngày cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công b l gi i thì ph n di n tích n m trong l gi i ư c tính b i thư ng theo trư ng h p không vi ph m l gi i. 4.3- i v i trư ng h p t có th i i m s d ng trư c ngày cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công b nhưng vi c th a k , cho, t ng, chuy n như ng nhà t theo quy nh pháp lu t t ngày công b l gi i tr v sau, ư c gi i quy t như sau: a) i v i trư ng h p th a k , cho, t ng t này (theo quy nh c a pháp lu t) th c hi n t ngày công b l gi i tr v sau, thì v n ư c tính b i thư ng theo quy nh t i m c 4.2 kho n 4 i u này. b) Trư ng h p t n m trong ph m vi l gi i có ngu n g c do nh n chuy n như ng c a ngư i có gi y t h p pháp v quy n s d ng t ho c nhà , t mà nhà , t này ã có trư c ngày công b l gi i thì ph n di n tích t n m trong l gi i sau khi nh n chuy n như ng mà th i i m nh n chuy n như ng t , nhà t ngày cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công b l gi i tr v sau thì ư c tính h tr không quá 50% m c b i thư ng, h tr c a ph n di n tích t không vi ph m l gi i và do H i ng B i thư ng c a d án xem xét xác nh m c h tr c th nhưng không th p hơn giá b i thư ng t nông nghi p xen k khu dân cư cùng v trí. 5- t có ngu n g c l n chi m và t không i u ki n ư c b i thư ng thì ư c xem xét h tr tùy trư ng h p: 5.1- ư c xét h tr t ng trư ng h p c th v i m c h tr b ng ti n không quá 30% ơn giá t tính b i thư ng ( ơn giá quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 9 c a Quy nh này) tùy theo th i i m s d ng trư c hay t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr v sau. t có ngu n g c l n chi m t ngày có quy t nh thu h i t ho c t ngày 22 tháng 4 năm 2002 tr v sau thì không xét h tr . C th như sau: a) S d ng trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993: h tr không quá 30% giá b i thư ng, h tr t theo Quy nh này. b) S d ng t ngày 15 tháng 10 năm 1993 n trư c ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB v ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v nhà t trên a bàn thành ph H Chí Minh): h tr không quá 20% giá b i thư ng, h tr t theo Quy nh này nhưng không th p hơn 10.000.000 ng/h . Trư ng h p c bi t h tr không quá 20.000.000 ng/h . c) S d ng t ngày 22 tháng 4 năm 2002 tr v sau: không xét h tr . 5.2- Các trư ng h p t có ngu n g c l n chi m t ngày công b khu v c quy ho ch, l gi i, hành lang b o v các công trình h t ng k thu t tr v sau thì không ư c xét h tr v t . 5.3- Di n tích t tính h tr là di n tích th c t ang s d ng b thu h i nhưng không quá 100m2/h . Ph n di n tích còn l i (n u có) không tính h tr .
 18. 6- V m c t tính b i thư ng, h tr và xác nh nghĩa v tài chính i v i trư ng h p s d ng t có gi y t h p l nhưng không ghi di n tích ho c không có gi y t h p l v quy n s d ng t , không phân bi t t s d ng trư c hay sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 nhưng trư c ngày 22 tháng 4 năm 2002 ư c gi i quy t như sau: 6.1- Trư ng h p di n tích ang s d ng c a m t h b thu h i toàn b nh hơn h n m c t theo quy nh hi n hành c a y ban nhân dân thành ph thì tính b i thư ng, h tr toàn b di n tích này theo t . (Khi i u tra hi n tr ng c n xác nh di n tích t , di n tích t nông nghi p xen k (n u có) c a ph n di n tích t th c t s d ng dư i h n m c làm cơ s xem xét khi tái b trí l i t khác n u i u ki n tái nh cư). 6.2- Trư ng h p di n tích ang s d ng c a m t h b thu h i toàn b l n hơn h n m c t theo quy nh hi n hành c a y ban nhân dân thành ph thì tính b i thư ng, h tr theo giá t không quá m t l n h n m c t quy nh. Ph n di n tích t còn l i ngoài h n m c t , tính b i thư ng, h tr theo giá c a l ai t theo hi n tr ng. 6.3- Các trư ng h p khác th c hi n theo hư ng d n c a S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph . 7- i v i trư ng h p t chuy n m c ích s d ng t t t nông nghi p sang t không phép t ngày 22 tháng 4 năm 2004 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB) tr v sau: Không ư c b i thư ng t mà ch b i thư ng theo giá t nông nghi p và ư c mi n kho n tr ti n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai theo quy nh. 8- i v i t không phân bi t trư ng h p b thu h i toàn b hay ch b thu h i m t ph n di n tích, h n m c t tính b i thư ng, h tr như sau : - Tính không quá m t l n h n m c khi b thu h i t trong nhi u d án tri n khai cùng th i i m, cùng v trí. - Trư ng h p b thu h i t và ph i di d i trong nhi u th i i m khác nhau c a nhi u d án thì ư c tính không quá h n m c t trong m i d án ã thu h i t. 9- Các trư ng h p cha - m - ông – bà tương phân nhà , t cho con - cháu khi các con – cháu ã trư ng thành (t 18 tu i tr lên t i th i i m cho nhà, t) trư c th i i m công b khu v c quy ho ch ho c trư c ngày 22 tháng 4 năm 2002, ngư i tương phân nhà, t có quy n s d ng t h p pháp, có ăng ký kê khai nhà t theo quy nh và có n p thu nhà t: ngư i ư c tương phân nhà, t ph i là con - cháu c a ch h , có tên trong h khNu thư ng trú c a cha - m - ông – bà ho c h ghép t trư c th i i m tương phân; có nhà trên t ư c cho nay ph i di d i; cam k t không có tranh ch p v i nh ng ngư i có quy n l i liên quan và có gi y t tương phân ã ư c y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n xác nh n trư c th i i m công b khu v c quy h ach ho c trư c ngày 22 tháng 4 năm 2002 thì s ư c tính b i thư ng, h tr thi t h i v nhà, t. Di n tích t tính b i thư ng, h tr thi t h i là ph n di n tích
 19. xây d ng nhà và công trình ph c v i s ng theo th c t nhưng không quá h n m c t theo quy nh. i u 15. B i thư ng t i v i nh ng ngư i ang ng quy n s d ng t: Áp d ng theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 197/2004/N -CP (tr t c a nhà chung cư và nhà nhi u h nhi u t ng thu c s h u Nhà nư c). i u 16. B i thư ng i v i t thu c hành lang an toàn khi xây d ng công trình công c ng có hành lang b o v an toàn : 1- Áp d ng theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 197/2004/N -CP và kho n 8 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC. 2- B i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i t xây d ng các tuy n ư ng dây i n cao áp. 2.1- B i thư ng, h tr trong trư ng h p Nhà nư c thu h i t. a) Trư ng h p Nhà nư c thu h i t ( i v i ph n di n tích t xây d ng tr móng và tr m i n, k c thu h i t n m trong hành lang b o v an toàn ư ng dây i n cao áp) vi c b i thư ng, h tr ư c th c hi n theo quy nh t i Quy nh này. b) i v i t n m trong hành lang b o v an toàn ư ng dây d n i n cao áp trong khu dân cư hi n h u và khu quy ho ch dân cư ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ph i chuy n sang t nông nghi p nhưng có di n tích quá nh , không phù h p v i vi c s n xu t nông nghi p thì khuy n khích ngư i có t ph i chuy n m c ích s d ng t chuy n như ng cho các h lân c n s n xu t nông nghi p. Trư ng h p không chuy n như ng ư c thì Nhà nư c thu h i ph n di n tích này và ư c b i thư ng theo quy nh t i Quy nh này. b.1) Ph n di n t n m trong hành lang b o v an toàn ư ng dây d n i n cao áp ư c xác nh quá nh ph i thu h i là ph n di n tích t c a các h gia ình, cá nhân ang s d ng nh hơn h n m c t theo quy nh. b.2) i v i ph n di n tích t c a m t h ang s d ng l n hơn h n m c quy nh, Nhà nư c không thu h i và ư c tính b i thư ng, h tr theo quy nh t i m c 2.2, Kho n 2 i u này. b.2.1) Trư ng h p ph n di n tích ngoài h n m c t c a m t h không còn t nông nghi p và hi n tr ng là t nhưng có di n tích dư i m t l n h n m c t quy nh, không phù h p v i vi c s n xu t nông nghi p khi ph i chuy n m c ích s d ng t t sang t nông nghi p, thì H i ng B i thư ng c a d án và y ban nhân dân qu n-huy n xem xét, xu t thu h i luôn nhưng v i di n tích không quá m t l n h n m c t theo quy nh. b.2.2) Trư ng h p c bi t, ph n di n tích t còn l i l n hơn 02 l n h n m c t nhưng không phù h p v i vi c s n xu t nông nghi p do không còn t nông nghi p thì giao H i ng B i thư ng c a d án và y ban nhân dân qu n-huy n xem xét, xu t vi c thu h i và tính b i thư ng, h tr theo quy nh.
 20. 2.2- B i thư ng, h tr trong trư ng h p Nhà nư c không thu h i t: a) i v i t có i u ki n ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này, Nhà nư c không thu h i nhưng n m trong hành lang b o v an toàn ư ng dây d n i n cao áp mà b h n ch kh năng s d ng, ư c b i thư ng thi t h i th c t như sau: a.1) Trư ng h p làm thay i m c ích s d ng t t ( t khu dân cư) t xây d ng công trình ( t phi nông nghi p không ph i là t ) chuy n thành t nông nghi p ư c b i thư ng b ng ti n theo m c chênh l ch giá gi a giá t ho c giá t phi nông nghi p v i giá t theo m c ích s d ng m i. - Giá t tính chênh l ch là m c giá b i thư ng t c a h gia ình và cá nhân ang s d ng t theo phương án b i thư ng ư c duy t. - Giá t theo m c ích s d ng m i là ơn giá b i thư ng t nông nghi p ( t tr ng cây hàng năm) theo phương án b i thư ng ư c duy t c a d án ó. - Giá t tính chênh l ch i v i t xây d ng công trình ( t phi nông nghi p) là ơn giá b i thư ng t phi nông nghi p theo Phương án b i thư ng ư c duy t c a d án ó. a.2) Trư ng h p không làm thay i m c ích s d ng (nhà , công trình i u ki n t n t i trong hành lang b o v an toàn c a ư ng dây) nhưng làm h n ch kh năng s d ng thì ư c b i thư ng b ng ti n theo m c thi t h i th c t : M c b i thư ng ư c xác nh b ng % giá t th i i m có quy t nh thu h i t căn c theo v trí căn nhà, khu t ư c xác nh theo phương án b i thư ng ư c duy t và tùy thu c vào chi u cao tính t m t t. C th như sau: - i v i kho ng tr mà nhà, công trình ch ư c phép xây d ng cao dư i 10m: tính b i thư ng b ng 50% ơn giá. - i v i kho ng tr mà nhà, công trình ch ư c phép xây d ng cao t 10m n dư i 14m: tính b i thư ng b ng 40% ơn giá. - i v i kho ng tr mà nhà, công trình ch ư c phép xây d ng cao trên 14m theo quy chuNn xây d ng c a ngành i n: tính b i thư ng b ng 30% ơn giá. - Không tính b i thư ng thi t h i i v i t xây d ng công trình ( t phi nông nghi p) mà công trình i u ki n t n t i trong hành lang b o v an toàn ư ng dây i n. - i v i t sau khi chuy n m c ích s d ng thành t nông nghi p ã ư c b i thư ng theo quy nh t i i m a.1, m c 2.2, kho n 2, i u này thì không ư c h tr theo quy nh t i i m a.4, m c 2.2, kho n 2, i u này. a.3) Khi hành lang b o v an toàn ư ng dây d n i n cao áp chi m d ng kho ng không l n hơn 70% di n tích t khuôn viên nhà thì ph n di n tích t còn l i cũng ư c b i thư ng theo quy nh t i i m a.1, a.2 m c a này ho c di n tích t còn l i
Đồng bộ tài khoản