Quyết định số 106/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 106/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 106/byt-qđ', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 106/BYT-Q Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 1991 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 106/BYT-Q NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1991 BAN HÀNH "QUY CH GIA CÔNG THU C PHÒNG VÀ CH A B NH CHO NGƯ I" B TRƯ NG B YT Căn c vào i u 38 c a Lu t b o v s c kho nhân dân; Theo ngh c a ông V trư ng V dư c và trang thi t b QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch gia công thu c phòng và ch a b nh cho ngư i" quy nh các i u ki n c th ưa gia công và nh n gia công thu c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Các ông Chánh văn phòng, V trư ng các V : Dư c - TTB, QLSK, V sinh môi trư ng, T ng giám c Liên hi p các xí nghi p Dư c Vi t Nam, giám c S Y t t nh, Thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn àn ( ã ký) QUY CH GIA CÔNG THU C PHÒNG VÀ CH A B NH CHO NGƯ I I. I U KHO N CHUNG i u 1: Gia công thu c là vi c các ơn v có nguyên li u làm h p ng v i các xí nghi p dư c phNm bào ch ra thành phNm hay t ng công o n c a thành phNm. ơn v có nguyên li u và nh n thành phNm g i là bên ưa gia công.
  2. ơn v bào ch ra thành phNm g i là bên nh n gia công. i u 2: Quy ch này nh m góp ph n m b o ch t lư ng, t n d ng công su t máy móc trang thi t b , kinh nghi m trong các cơ s có i u ki n s n xu t thu c t t. i u 3: Bên ưa gia công ph i là: 1. Các ơn v qu c doanh có ch c năng kinh doanh, s n xu t thu c c a Trung ương và t nh, thành ph , c khu. 2. Các công ty Dư c qu n, huy n có nguyên li u hoá dư c do làm hàng xu t khNu như dư c li u, tinh d u qua các cơ quan xu t, nh p khNu c a ngành y t . i u 4: Các ơn v không thu c di n quy nh i u 3 như: B nh vi n, vi n i u dư ng, vi n hay tr m y h c chuyên khoa khi có nguyên li u thu c chuyên khoa c n gia công ph c v nhi m v c a ơn v mình, ph i làm công văn xin phép cơ quan qu n lý c p trên. - Các ơn v Trung ương xin phép B Y t (V Dư c - TTB) - Các ơn v a phương xin phép S Y t i u 5: Bên nh n gia công: Các xí nghi p dư c phNm Trung ương, các xí nghi p liên h p dư c ho c xí nghi p dư c phNm t nh, thành ph , c khu có i u ki n và ch ư c nh n gia công nh ng m t hàng mà ơn v mình ã ăng ký lưu hành. i u 6: Các ơn v không thu c di n quy nh i u 5 mu n nh n gia công ph i xin phép: - Nh n gia công m t hàng do B xét, c p ăng ký; xin phép B Y t (V Dư c - TTB) - Nh n gia công m t hàng do S xét, c p ăng ký; xin phép S Y t . II. N I DUNG 1. Nguyên li u ưa gia công i u 7: Nguyên li u ưa gia công ph i còn nguyên bao gói, có nhãn g c rõ ràng, m b o ch t lư ng theo tiêu chuNn ghi trên nhãn g c t i th i i m em gia công; Trư ng h p m t niêm phong ph i có biên b n giám nh ch t lư ng h p th c. i u 8: Không ư c ng ho c i nguyên li u và thành phNm trong các k ho ch Nhà nư c cho vi c gia công. Không dùng nguyên li u c a ơn v này làm thành phNm cho ơn v khác mà chưa ư c s ch p thu n c a các bên ưa gia công 2. Th t c gia công i u 9: Khi ưa gia công thu c ph i m b o các tài li u và th t c sau ây: - Có công văn g i bên nh n gia công
  3. - Công văn cho phép c a B Y t ho c S Y t (áp d ng cho các i tư ng ghi i u 4). - N u là công ty Dư c c a qu n, huy n ph i ư c U ban a phương (qu n ho c huy n) và S Y t xác nh n có hàng xu t khNu (dư c li u hay tinh d u) kèm ch ng t , hoá ơn c a cơ quan xu t nh p khNu thu c thu c ngành y t . - C cán b có chuyên môn dư c, hi u bi t y v m t hàng thu c nh gia công kèm gi y gi i thi u, ghi danh m c, s n lư ng t ng s n phNm, tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm làm h p ng. i u 10: M i l n gia công, bên ưa và bên nh n gia công ph i có h p ng quy nh các i u ki n kinh t k thu t, ch t lư ng chi ti t kèm theo gi i h n trách nhi m m i bên. 3. Thành phNm gia công i u 11: C bên nh n gia công và bên ưa gia công ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng thành phNm gia công theo úng tiêu chuNn ã ăng ký. i u 12: Nhãn thành phNm gia công: Trên cơ s là nhãn thành phNm c a bên nh n gia công ( ã ư c ăng ký) và ph i có ký hi u riêng. Ký hi u này ph i ư c thông báo v i cơ quan qu n lý c p trên. 4. T ch c qu n lý s n xu t, ki m tra, báo cáo gia công thu c i u 13: Qu n lý s n xu t, qu n lý ch t lư ng, các ch ki m tra, thu c gia công ph i ư c th c hi n y như chính s n phNm thu c k ho ch Nhà nư c c a bên nh n gia công và quy nh c a Nhà nư c. 5. Gia công t ng công o n i u 14: Nguyên li u ây có th là nguyên li u ban u bán thành phNm, thành phNm chưa óng gói. Gia công t công o n cũng áp d ng như trư ng h p gia công giao nguyên li u nh n thành phNm nói trên. i u 15: Trư ng h p nguyên li u là bán thành phNm, thành phNm chưa óng gói, khi ưa gia công ph i có niêm phong và biên b n xác nh n ch t lư ng theo úng quy trình s n xu t. i u 16: Bên nh n gia công t ng công o n ch ư c nh n gia công các công o n thu c nh ng m t hàng c a ơn v mình ã ư c ăng ký lưu hành và ph i ch u trách nhi m ch t lư ng s n phNm công o n nh n gia công. III. I U KHO N THI HÀNH i u 17: 1. Quy ch này ch áp d ng cho vi c gia công thu c b ng nguyên li u hoá dư c.
  4. 2. Không áp d ng do nhu c u thu c t xu t cho ch ng d ch, chi n tranh, thiên tai. 3. Các quy nh trái v i Quy ch này u bãi b . V Dư c - Trang thi t b có trách nhi m hư ng d n ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi c nư c. S Y t ch u trách nhi m hư ng d n ki m tra Quy ch này thu c a phương mình. i u 18: Các ơn v vi ph m Quy ch này s b x lý theo lu t nh.
Đồng bộ tài khoản