Quyết định số 106-KHKT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 106-KHKT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106-KHKT/QĐ về việc ban hành 4 tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106-KHKT/QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K VI T NAM DÂN CH C NG HÒA THU T NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 106-KHKT/Q Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 1975 QUY T NNH C A CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 106- KHKT/Q NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 1975 BAN HÀNH 4 TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c vào Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành 4 (b n) tiêu chuNn Nhà nư c - Tiêu chuNn Vi t Nam 1940 - 75 máy nông nghi p. Lư i cày. - TCVN 1941-75 Máy nông nghi p. Bánh l ng. Yêu c u k thu t. - TCVN 1942-75 Máy nông nghi p. Bánh l ng. Thông s và kích thư c cơ b n. - TCVN 1943-75 G o xu t khNu. Phương pháp th . Tiêu chuNn 1942-75 ban hành khuy n khích áp d ng. i u 2. Các tiêu chuNn trên còn l i ban hành chính th c áp d ng. Tiêu chuNn TCVN 1940-75, 1941-75 có hi u l c t ngày 1 tháng 7 năm 1976 Tiêu chuNn TCVN 1943-75 có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1976 và ph i ư c nghiêm ch nh th c hi n trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản