Quyết định số 106-TĐC/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 106-TĐC/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106-TĐC/QĐ về việc ban hành Quy định về dấu kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106-TĐC/QĐ

  1. T NG C C TIÊU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHU N - O LƯ NG c l p - T do - H nh phúc - CH T LƯ NG ******** ******** S : 106-T C/Q Hà N i, ngày 27 tháng 7 năm 1991 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH V D U KI M NNH C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V O LƯ NG VÀ CƠ S Ư C U QUY N KI M NNH NHÀ NƯ C" T NG C C TRƯ NG T NG C C TIÊU CHU N - O LƯ NG - CH T LƯ NG Căn c i u 17 Pháp l nh o lư ng ngày 6-7-1990; Căn c Ngh nh s 115-H BT ngày 13 tháng 4 năm 1991 c a H i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng; Căn c ch c năng, nhi m v và quy n h n c a T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng quy nh trong Ngh nh s 22-H BT ngày 08-2-1984 c a H i ng B trư ng; Theo ngh c a Giám c Trung tâm o lư ng. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v d u ki m nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng và cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c". i u 2. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng các c p, các cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c ph i theo úng Quy nh này trong ho t ng ki m nh Nhà nư c. i u 3. Trung tâm o lư ng, cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng các c p ch u trách nhi m hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy nh này. Nguy n Tr ng Hi p ( ã ký)
  2. QUY NNH V D U KI M NNH C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V O LƯ NG CƠ S Ư C U QUY N KI M NNH NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 106-T C/Q ngày 20-7-1991 c a T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng) 1. Quy nh chung D u ki m nh là d u chuyên dùng c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng và cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c (g i chung là cơ quan ki m nh) nh m các m c ích sau ây: a) óng (ho c in, dán, ghi kh c, sơn...) lên phương ti n o (PT ) sau khi ki m nh nh m xác nh n PT t yêu c u theo quy nh và trong nhi u trư ng h p còn ng th i xác nh th i gian h t hi u l c c a d u ki m nh; b) óng lên các v t dùng niêm phong PT nhăm ngăn c n vi c tháo ra i u ch nh ho c nh m ình ch s d ng PT không h p pháp; c) óng lên các v t dùng niêm gi PT cũng như các tang v t khác liên quan n nh ng v vi ph m pháp lu t v o lư ng nh m gi tang ch ng trong khi ch x lý theo pháp lu t. 2. N i dung và hình th c d u ki m nh D u ki m nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng và cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c có 3 ki u v i n i dung và hình th c như sau (xem b ng 1). B NG 1 N I DUNG, HÌNH TH C CÁC KI U D U KI M NNH Cơ quan Trung tâm Trung tâm Chi c c TC- Cơ s u quy n ki m nh ki m nh o lư ng TC- L-CL L-CL t nh, Nhà nư c D u ki m khu v c thành ph Do T ng Do Giám nh c c trư ng c Trung ký quy t tâm ký nh N20 H VN
  3. III VN VN III20 VN VN 15 Ki u 1 15 10-91 10-91 10-91 10-91 10-91 N20 III20 VN VN
  4. H III VN VN VN Ki u 2 III20 A001 A001 A001 A001 A001 10-91 10-91 10-91 10-91 10-91 VN N20 VN 15 VN III VN
  5. H VN Ki u 3 a) Ki u 1 D u hình tròn ư c chia làm hai ph n, ph n trên có ch VN (Vi t t t c a ch Vi t nam) ph n dư i là ký hi u c a cơ quan ki m nh. Ký hi u này quy nh như sau: - Trung tâm o lư ng: hình m t ngôi sao 5 cánh - Các Trung tâm TC - L - CL khu v c: các ch s La mã I, II, III.. theo tên khu v c; - Các chi c c TC - L - CL t nh thành ph tr c thu c Trung ương và c p tương ương: nhóm g m 2 ch s r p 01; 02... tương ng v i s hi u c a t ng chi c c theo quy nh c a T ng c c TC - L - CL; - Các cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c do T ng c c trư ng T ng c c TC- L-CL ký quy t nh: g m ch N và nhóm 2 ch r p: NO1, NO2,... (theo quy t nh u quy n ki m nh Nhà nư c c a T ng c c TC - L - CL); - Các cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c do Giám c Trung tâm o lư ng, Giám c Trung tâm TC - L - CL khu v c ký quy t nh: g m ch s La mã I, II, III và nhóm 2 ch s r p 01, 02... I.01; I.02; II.01; II.02; III.02... Ch s La mã I, II, III là ký hi u c a khu v c; các s r p 01; 02... là s th t cơ s ư c u quy n theo quy t nh u quy n ki m nh Nhà nư c c a Giám c các Trung tâm. b) Ki u 2 N i dung d u ki m nh chia làm hai ph n: - Ph n trên như d u ki m nh ki u 1: - Ph n dư i là dãy s th hi n tháng và năm d u ki m nh h t hi u l c. Dãy s này g m 2 nhóm s , nhóm d u ch tháng (t 01, 02,...12) và nhóm sau ch năm (g m 2 s cu i c a năm: 90, 91, 92...). Gi a 2 nhóm cách nhau m t kho ng tr ng b ng b r ng c a m t con s . c) Ki u 3 D u hình ch nh t g m 3 ph n:
  6. - Ph n trên ghi s hi u d u ki m nh; s hi u này b t u b ng m t ch cái in hoa (A, B, C..), ti p theo là s th t c a d u t 001 n 999, gi a ch cái và s th t ư c ngăn cách b ng m t d u ch m; - Ph n gi a như d u ki m nh ki u 1; - Ph n dư i như ph n dư i c a d u ki u 2. S hi u d u ki m nh ph n trên do cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng ghi dãy s ph n dư i do ki m nh viên ghi. 3. Phân lo i và kích thư c d u ki m nh 3.1. D u ki u 1 thích ng v i các phương pháp óng d u khác nhau, d u ki u 1 ư c ch t o theo các lo i và kích thư c sau: a) D u th i b ng thép c ng (ho c b ng ng...) có ư ng kính ngoài là j6, j10, và j16 mm dùng óng lên kim lo i m u, nh a, g ...; b) D u t m m ng b ng kim lo i ho c nh a... có ư ng kính ngoài j6, j10, j50, j100, j200, và j500 mm dùng làm khuôn kh c, sơn..., c) D u b ng cao su có ư ng kính ngoài j6, j10 và j16mm dùng in lên kính ho c lên nh ng m t cong...; d) D u k p có ư ng kính ngoài j6 và j10 mm ư c g n lên má k p c a d ng c k p k p chì (ho c nh a m m...). 3.2. D u ki u 2. D u ki m nh ki u 2 lo i th i, t m m ng, cao su, ph n trên có kích thư c ư ng kính ngoài như m c 3.1. i v i các d u j6, j10 và j16 mm dãy s ph n dư i có chung m t kích thư c (cho trong ph l c); i v i các d u j50; j100; j200 và j500 mm, dãy s có kích thư c như trên ư c nhân v i h s t l tương ng là 5; 10; 20 và 50. 3.3. D u ki u 3 D u ư c ch t o dư i d ng tem dán ( can) có các kích thư c sau: 18 x 28 mm và 24 mm x 34 mm v i ph n gi a có kích thư c tương ng là j10 và j16mm. 4. S d ng d u ki m nh 4.1. D u ki m nh ch ư c dùng vào m c ích ã nêu m c 1. D u ki m nh ki u 1 ư c dùng khi ng th i có c p gi y ch ng nh n ki m nh ho c dùng cho các phương ti n o ch ki m nh ban u ho c dùng niêm phong, niêm gi phương ti n o.
  7. D u ki m nh ki u 2 và ki u 3 ư c dùng trong các trư ng h p c n xác nh th i h n h t hi u l c c a d u ki m nh. 4.2. Ch có ki m nh viên tr c ti p ki m nh ư c phép óng d u ki m nh, khi ti n hành thanh tra Nhà nư c v o lư ng, thành viên oàn thanh tra ho c thanh tra viên có th dùng d u ki m nh ph c v cho các m c ích quy nh m c 1b và 1c. 4.3. Ch ư c óng d u ki m nh khi phương ti n o t các yêu c u theo quy nh ki m nh. Trư ng h p phương ti n o sau khi ki m nh không t yêu c u, ki m nh viên ph i xoá d u ki m nh b ng cách t o 2 v ch chéo lên d u cũ. 5. Ch t o, c p phát, b o qu n d u ki m nh 5.1. D u ki m nh ph i ch t o th ng nh t theo "B ng thi t k chi ti t d u ki m nh" (ph l c 1) c a Quy nh này. Các d u ki m nh ch t o không úng thi t k u là không h p pháp. 5.2. Trung tâm o lư ng, các Trung tâm TC - L - CL khu v c ch u trách nhi m ch t o và c p d u ki m nh cho cơ quan ki m nh trong khu v c mình qu n lý; ph i có s theo dõi vi c ch t o, c p phát d u ki m nh (Ph l c 2). 5.3. Cơ quan ki m nh ph i c ngư i gi và b o qu n d u ki m nh. i v i d u ki m nh ki u 3 ch phát cho m t ngư i ch u trách nhi m qu n lý chính và ch có nh ng ki m nh viên do th trư ng cơ quan ki m nh ch nh m i ư c quy n s d ng. Nh ng ngư i này ph i tr c ti p ch u trách nhi m v vi c gi và s d ng d u ki m nh. M i cơ quan ki m nh ph i có s qu n lý vi c s d ng d u ki m nh (Ph l c 3). 5.4. Trư ng h p m t d u ki m nh, ngư i gi ho c s d ng d u ph i báo cáo ngay v i th trư ng cơ quan. Th trư ng cơ quan ki m nh có trách nhi m báo cáo v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng c p trên và thông báo cho các ơn v có liên quan bi t. Khi ngư i gi ho c s d ng d u ki m nh thôi vi c ho c thuyên chuy n công tác ph i n p l i d u ki m nh cho cơ quan. 5.5. Th trư ng cơ quan qu n lý Nhà nư c v o lư ng và cơ s ư c u quy n ki m nh Nhà nư c là ngư i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và cơ quan c p trên v tình hình b o qu n và s d ng d u ki m nh trong ơn v mình ph trách. Sáu tháng m t l n, th trư ng cơ quan ki m nh ph i ki m tra s sách qu n lý s d ng d u ki m nh. Cán b ph trách các ơn v có s d ng d u ki m nh (ph trách các b môn o lư ng, t trư ng t ki m nh...) ph i thư ng xuyên ki m tra tình hình b o qu n và s d ng d u ki m nh trong ph m vi mình ph trách. 6. K lu t M i hành vi vô tình hay c ý vi ph m các quy nh v d u ki m nh thì tuỳ theo m c và h u qu mà b x lý k lu t t phê bình, c nh cáo, ph t ti n, tư c quy n s d ng d u, ình ch công tác n truy t trư c pháp lu t theo i u 17, Di u 34 Pháp l nh o
  8. lư ng và i u 35 m c 10 Ngh nh s 115-H BT ngày 13-4-1991 c a H i ng B trư ng v vi c thi hành Pháp l nh o lư ng. PH L C 1 (có hình v quét ) PH L C 2 B N THI T K CHI TI T D U KI M NNH N i dung s theo dõi c p phát d u ki m nh TT D u ki u 1 D u ki u 2 D u ki u 3 Ngư i nh n Lo i S Lo i S Lo i S H Ngày Ký kích lư ng kích lư ng kích lư ng và nh n hi u thư c thư c thư c tên PH L C 3 N I DUNG S QU N LÝ VI C S D NG D U VÀ GI Y CH NG NH N KI M NNH Phương ti n o ư c ki m nh D u và gi y ch ng nh n ki m nh ã c p TT Tên C p Ph m Cơ S S D u Tháng, Ngư i Ngày phương chính vi o s s gi y tem ki m năm c p c p ti n o xác d ng 1 h t ho c hi u ki m l c 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ghi chú: c t 8: N u dùng ki u 1, ho c 2 thì ghi s 1 ho c 2 vào c t này.
Đồng bộ tài khoản