Quyết định số 1066/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 1066/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc quy định chế độ định xuất cán bộ bán chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp quận, huyện và định xuất thường trực tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1066/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1066/Q -UBND Hà N i, ngày 04 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH NNH XU T CÁN B BÁN CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM C P QU N, HUY N VÀ NNH XU T THƯ NG TR C THAM MƯU, GIÚP VI C BAN CH O PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM C P XÃ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 26/12/2002; Căn c Thông tư liên t ch s 57/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 25/6/2008 c a B Tài chính – B Công an hư ng d n ch qu n lý và s d ng kinh phí Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy; Căn c Quy t nh s 6002/Q -UBND ngày 15/10/2001 v vi c quy nh m c tr c p hàng tháng cho cán s chuyên trách công tác phòng, ch ng t n n xã h i thu c phòng Lao ng thương binh xã h i các qu n, huy n; Căn c Quy t nh 1469/Q -UBND ngày 05/3/2002 v vi c cho phép áp d ng b sung m t s ch , nh m c chi tiêu t ngu n kinh phí chương trình phòng, ch ng ma túy c a Thành ph Hà N i; Theo ngh c a Liên ngành Lao ng Thương binh xã h i, Công an thành ph , Tài chính, K ho ch và u tư, y ban M t tr n t qu c thành ph t i T trình s : 195/TTr-LN ngày 19/02/2009, QUY T NNH: i u 1. Quy nh ch nh xu t cán b bán chuyên trách làm công tác phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm c p qu n, huy n và nh xu t thư ng tr c tham mưu, giúp vi c Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm c p xã, c th như sau: 1. Duy trì và tri n khai trên a bàn 29 qu n, huy n, thành ph tr c thu c 01 nh xu t cán b kiêm nhi m, bán chuyên trách làm công tác phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm thu c phòng Lao ng Thương binh Xã h i (g i t t là cán s qu n, huy n). 2. Duy trì và tri n khai trên a bàn 577 phư ng, xã, th tr n, m i ơn v 01 nh xu t thư ng tr c tham mưu, giúp vi c Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm c p xã (Ban ch o c p xã). Giao Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n l a ch n 01 ngư i có năng l c, trình , s c kh e làm thư ng tr c, tham mưu, giúp vi c v công tác phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm c a xã, phư ng, th tr n và giao cho Ban ch o c p xã i u hành. i u 2. nh m c và kinh phí ph c p: 1. nh m c: - Ph c p cán s qu n, huy n: 210.000 /ngư i/tháng - Ph c p thư ng tr c, tham mưu, giúp vi c Ban ch o c p xã: 240.000 /ngư i/tháng.
  2. 2. Kinh phí trên ư c b trí t ngu n kinh phí Chương trình phòng, ch ng ma túy hàng năm c a Thành ph . Các qu n, huy n, thành ph tr c thu c phư ng, xã, th tr n cân i ngân sách h tr thêm. i u 3. T ch c th c hi n: 1. Giao Ch t ch UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c ch o, ki m tra, ôn c các ơn v tr c thu c tri n khai th c hi n. 2. Giao Công an Thành ph ph i h p v i các s , ngành liên quan, hư ng d n tri n khai quy t nh này. i u 4. Quy t nh này thay th quy t nh: 6002/Q -UB ngày 15/10/2001, quy t nh 1469/Q - UBND ngày 05/3/2002 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i, có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S : Lao ng Thương binh Xã h i, Công an Thành ph , Tài chính, K ho ch và u tư, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - /c Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - /c PCT UBND TP Hoàng M nh Hi n, - VPTTCMT – B Công an; - Thành viên BC PC AIDS, CPTNMT, MD; - PVP Nguy n Ng c Sơn; ào Văn Bình - Các Phòng L CSXH, KT, TH; - Lưu VT, Sơn (L CSXH)
Đồng bộ tài khoản