Quyết định số 107/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 107/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 107/2002/QĐ-UB về việc Ban hành Kế hoạch soạn thảo và sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND Thành phố Hà Nội năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 107/2002/Q -UB Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH SO N TH O VÀ S A I, B SUNG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A H ND VÀ UBND THÀNH PH HÀ N I NĂM 2002. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c 10 chương trình công tác c a Thành u Hà N i th c hi n Ngh quy t i h i ng b Thành ph l n th XIII; Xét ngh c a Giám c các s , ban, ngành Thành ph và T trình s 574/TTr-TP ngày 4/7/2002 c a Giám c S Tư pháp Thành ph Hà N i; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “K ho ch so n th o và s a i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph Hà N i năm 2002” i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph Hà N i, Giám c các s , ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m th c hi n quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên K HO CH
  2. SO N TH O, S A I, B SUNG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A H I NG NHÂN DÂN VÀ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2002 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 107/2002/Q -UB ngày 01/08/2002 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) I/ M C ÍCH, YÊU C U: 1. Nh m tri n khai th c hi n Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Pháp l nh Th ô Hà N i, 10 chương trình công tác l n c a Thành u , Ngh quy t H i ng nhân dân Thành ph , K ho ch phát tri n kinh t xã h i c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i trong năm 2002, l p l i tr t t trong vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn Thành ph ; t ng bư c kh c ph c m t s t n t i, b t c p trong công tác này th i gian qua. 2. Vi c so n th o, s a i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph c n ư c ti n hành khNn trương, úng quy nh c a pháp lu t, tôn tr ng ý ki n c a các ngành, các c p và nhân dân cơ s , t ó m b o văn b n ư c ban hành h p hi n, h p pháp, th ng nh t và có tính kh thi. II/ N I DUNG K HO CH: 1. Các văn b n quy ph m pháp lu t c n ư c so n th o, ban hành m i trong năm 2002 và cơ quan ch trì: Cơ quan Cơ quan Th i gian STT Văn b n so n th o m i ch trì ph i h p hoàn thành 1. Quy t nh v vi c thành l p S Tư 2002 Ban so n th o, rà soát, thNm pháp nh văn b n quy ph m pháp lu t Thành ph Hà N i 2. Quy ch v vi c b i dư ng, h S Tư Ban TCCQ 2002 tr cho t ch c và ho t ng pháp Thành ph , hoà gi i cơ s S tài chính v t giá 3. Quy ch v vi c xây d ng, qu n S Tư S Tài 2002 lý khai thác t sách pháp lu t pháp chính v t phư ng, xã, th tr n giá 4. Quy nh v vi c h tr ho t S Tư Ban TCCQ 2002 ng giúp pháp lý Nhà nư c pháp TP, S Tài cho ngư i nghèo, i tư ng chính v t chính sách và tr em Hà N i giá 5. i u l qu n lý ki n trúc - quy S Quy S Xây 2002 ho ch Th ô ho ch - d ng Ki n trúc 6. Quy nh v vi c thNm nh S Quy S Xây 2002 ho ch -
  3. án khu quy ho ch Ki n trúc d ng 7. Quy nh v vi c c i t o, ch nh S Quy 2002 trang các tuy n ph cũ ho ch - Ki n trúc 8. Quy ch qu n lý, s d ng nhà S a 2002 chung cư cao t ng t i Hà N i chính nhà t 9. Quy nh v vi c th c hi n S a 2002 quy n s d ng t theo N chính nhà 17/1999 c a CP t 10. Quy nh v trình t , th t c, h S a UBND các 2002 sơ c p GCN quy n s d ng t chính nhà Q, H cho các t ch c trên a bàn Hà t N i 11 Quy nh v trình t , th t c c p S a 2002 GCN QSD nhà và QSD t chính nhà iv i các lo i nhà chính sách t t n ng. 12 Quy nh v vi c mua bán nhà S a 2002 t i các d án phát tri n nhà trên chính nhà a bàn Hà N i t 13 Quy nh hư ng d n th t c S a 2002 ăng ký sang tên chuy n chính nhà như ng nhà và c p GCN t QSHNƠ và QSD Ơ t i khu ô th m i trên a bàn Hà N i theo Q 123/2001. 14 Quy nh v giao t lâm S a UBND các 2002 nghi p theo N 163 c a CP chính nhà Q, H t 15. Quy ch c và qu n lý ngư i Ban TCCQ S K 2002 Vi t Nam tham gia i u hành TP ho ch và các ơn v có v n TNN u tư 16. Quy nh Ny m nh thu hút và S K 2002 qu n lý ngu n v n ODA trên ho ch và a bàn TP HN u tư 17. Quy nh l a ch n ch u tư S K 2002 các d án khu ô th m i và nhà ho ch và trên a bàn Hà N i âu tư 18. Quy ch v cơ ch h tr u tư H i quan S TM 2002 i m thông quan HN
  4. 19. Cơ ch h tr xây d ng các khu, Ban qu n 30/9/2002 c m công nghi p v a và nh lý các trên a bàn KCN và KCX Hà N i 20. Quy ch h tr và khuy n khích Vi n 2002 Ny m nh ho t ng xu t khNu nghiên c u trên a bàn TP HN phát tri n kinh t -xã h i Hà N i 21. Quy nh v vi c qu n lý u S xây 2002 tư, xây d ng các khu ô th m i, d ng các d án phát tri n nhà trên a bàn TP Hà N i 22. Quy ch v t ch c và ho t S xây 2002 ng c a Thanh tra chuyên d ng ngành xây d ng 23. Ch th v vi c th c hi n quy t Ngân hàng S Tư pháp Quý 3/2002 nh s 149/2001/Q -TTg ngày nhà nư c 5/10/2001 x lý n t n ng c a Thành ph các Ngân hàng thương m i trên Hà N i a bàn HN 24. Quy ch ph i h p trong qu n lý Ngân hàng S K Quý 4/2002 các doanh nghi p KCN, KCX Nhà nư c ho ch và trên a bàn TP HN TP HN u tư, Ban QLKCN, KCX 25. Quy ch h p tác v i S quán và S thương 2002 thương v m i 26. Quy ch ho t ng c a lò m , S thương 2002 i m m gia súc t p trung và m i c a ch kinh doanh gia súc trên a bàn HN 27. Quy nh v nh ng i u ki n S thương 2002 v n chuy n buôn bán gia súc gia m i c m s ng, th t, ph phNm, s n phNm t th t gia súc, gia c m trên a bàn TP HN 28. Quy ch tuy n ph văn minh S Thương 2002 thương m i m i 29. Quy ch c a hàng ăn u ng bình S thương 2002 dân m i
  5. 30. Quy ch v qu n lý i n nông S Công 2002 thôn trên a bàn TP nghi p 31. Quy nh h tr phát tri n S Công 2002 ngành công nghi p trên a bàn nghi p TP Hà N i 32. Quy ch b o v , khai thác có S Công 2002 hi u qu tài nguyên, t ai, nghi p sông h trên a bàn Hà N i 33. Chính sách h tr phát tri n S Công 2002 ngh , làng ngh ti u th công nghi p nghi p 34. Cơ ch u tư và chính sách h S Công 2002 tr các d án u tư phát tri n nghi p s n xu t các s n phNm ch y u, các ngành công nghi p ch l c c a Hà N i 35. Chính sách h tr phát tri n m t S Nông Quý 4/2002 s s n phNm nông nghi p ch nghi p và y u c a Thành ph (Rau s ch, phát tri n hoa, l n n c, bò s a, thu s n) nông thôn 36. Quy nh v phát tri n kinh t S Nông Quý 4/2002 trang tr i nghi p và phát tri n nông thôn 37. Quy nh v phát tri n HTX S Nông Quý 4/2002 nông nghi p ngo i thành Hà nghi p và N i phát tri n nông thôn 38. Quy nh v vi c chuy n i cơ S Nông Quý 4/2002 c u nông nghi p theo hư ng nghi p và nông nghi p ô th phát tri n nông thôn 39. Quy nh v vi c th c hi n S Nông Quý 4/2002 chính sách h tr và qu n lý nghi p và gi ng cây tr ng, v t nuôi c a phát tri n HN nông thôn 40 Chính sách h tr u tư, s n S Nông Quý 4/2002 xu t s n phNm nông nghi p nghi p và công ngh cao phát tri n nông thôn 41. Quy ch h tr u tư, phát tri n S Tài 2002 chính - V t
  6. giá 42. Quy ch khuy n khích, Ny S Khoa 2002 m nh nghiên c u, ng d ng h c, Công phát tri n CNTT trên a bàn TP ngh và HN Môi trư ng 43. Quy nh v vi c qu n lý, b o S giao 2002 v h th ng chi u sáng công thông công c ng; h th ng c p, thoát nư c, chính cung c p và s d ng nư c s ch t i TP HN 44. Quy ch u tư và qu n lý S Giao 2002 ư ng giao thông nông thôn thông công chính 45. Quy t c m b o tr t t an toàn S Giao 2002 giao thông ô th thông công chính 46. án qu n lý và chính sách h S Giao 2002 tr u tư phát tri n giao thông thông công nông thôn. chính 47. Quy ch v vi c công nh n làng Liên minh 2002 ngh Hà N i H p tác xã Thành ph Hà N i 48. Quy ch phong t ng danh hi u Liên minh 2002 ngh nhân Hà N i H p tác xã thành ph Hà N i 49. Quy nh các ch khuy n Ban T 2002 khích, ưu ãi, t o i u ki n cho ch c chính các nhà khoa h c u ngành, quy n chuyên gia gi i, ngư i có trình Thành ph cao tham gia s nghi p xây d ng và phát tri n Th ô 50. Quy ch luân chuy n cán b Ban T 2002 qu n lý nhà nư c kh i HCSN, ch c chính các oàn th , DNNN trong quy n Thành ph Thành ph 51. Quy ch ưu ãi i v i hu n Ban t S th d c 2002 luy n viên, v n ng viên trình ch c chính th thao cao c a ngành th d c th quy n thao Thành ph 52. Quy ch v tuy n sinh, ào t o, Ban t 2002 b i dư ng sau i h c nư c ch c chính
  7. ngoài i v i cán b , công ch c quy n c a Thành ph Thành ph 53. Quy ch tuy n ch n sinh viên Ban T 2002 t t nghi p i h c t lo i gi i, ch c chính xu t s c (m t s chuyên ngành) quy n c i ào t o sau i h c trong Thành ph nư c và nư c ngoài b ng ngân sách c a Thành ph 54. Quy ch phân c p và y quy n Ban T S KH và 2002 qu n lý u tư xây d ng ch c chính T quy n Thành ph 55. Quy ch t ch c và qu n lý h i S Ngo i 2002 ngh , h i th o qu c t v 56. Quy ch qu n lý ho t ng i S Ngo i 2002 ngo i c a TP Hà N i v 57. Quy ch qu n lý dân cư trên a Công an Quý 4/2002 bàn Th ô Thành ph 58. Quy ch t ch c và ho t ng Công an 2002 c a tr i phân lo i, lưu gi hành Thành ph chính L c Hà 59. Quy ch qu n lý văn hóa trên S Văn 2002 a bàn Hà N i hóa thông tin 60. Quy ch v vi c tuy n ch n, S Văn H i Liên 2002 ào t o, b i dư ng tr em có hóa thông hi p văn năng khi u ngh thu t, ưu ãi tin h c ngh i v i văn ngh sĩ Hà N i thu t Hà N i 61. Quy nh v thu chi tài chính S Giáo 2002 trong các cơ s giáo d c c a TP d c và ào HN t o 62. Quy ch qu n lý, phát tri n h S giáo 2002 th ng giáo d c ào t o Th ô d c và ào t o 63. Quy ch th c hi n XHH trong S Giáo 2002 công tác giáo d c ào t o d c và ào t o 64. Quy ch ào t o, b i dư ng h c S Giáo 2002 sinh gi i, h c sinh năng khi u d c và ào trong h th ng các trư ng h c t o Hà N i
  8. 65. Quy ch th c hi n XHH trong S Yt 2002 công tác Y t 66. Quy ch thu hút, s d ng S Yt 2002 chuyên gia, công ch c y t có trình cao 67. Quy ch v vi c tuy n ch n, S Th d c 2002 ào t o, b i dư ng nhân tài th th thao thao Hà N i 2. Các văn b n quy ph m pháp lu t c n ư c s a i, b sung trong năm 2002 và cơ quan ch trì: II Các văn b n c n s a i, b sung Cơ quan ch Cơ quan Th i gian trì ph i h p hoàn thành 1 S a i, b sung Quy t nh s S K ho ch 2002 14/Q -UB ngày 23/3/1999 quy và u tư nh th ng nh t m t u m i v t ch c qu n lý các d án u tư tr c ti p nư c ngoài trên a bàn TP HN 4 S a i, b sung m t s i u c a S a chính 2002 Quy t nh s 68/1999/Q -UB v Nhà t trình t , th t c ư c giao t, cho thuê t trên a bàn Hà N i 5 S a i và b sung Q s S a chính 2002 69/1999/Q -UB ngày 18.8.1999 v nhà t kê khai ăng ký c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th TP HN 6 S a i và b sung Quy t nh s S Giao Công an 2002 12/2001/Q -UB ngày 22/3/2001 thông công Thành ph c a UBND TP v vi c h n ch và chính c m m t s phương ti n giao thông ho t ng trên a bàn TP 8 S a i, b sung quy t nh s S du l ch 2002 80/2001/Q -UB ngày 04/10/2001 v giá nư c máy (các ơn v s n xu t: 3500 /m3, ơn v kinh doanh d ch v : 6500 /m3) 9 S a i, b sung Quy t nh s S Xây d ng 2002 12/1998/Q -UB ngày 05/6/1998 c a UBND TP quy nh t m th i th c hi n Ngh nh s 48/CP ngày 5/5/1997 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý
  9. xây d ng, qu n lý nhà và công trình k thu t h t ng ô th trên a bàn TP HN 10 S a i, b sung Quy t nh s ...... Công an thành 2002 ban hành quy ch ho t ng c a ph trư ng ph thông n i trú d y ngh s 2 11 S a i, b sung Quy t nh s S Tư pháp 2002 22/1998/Q -UB ngày 2/7/1998 c a UBND TP v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a H PH CTPBGDPL TP Hà N i 12 S a i, b sung Quy t nh s S Quy ho ch Ban Qu n 2002 45/1999/Q -UB ngày 4/6/1999 c a - Ki n trúc lý ph c , UBND TP v vi c ban hành i u l S Văn t m th i v qu n lý, xây d ng, b o hóa thông t n và tôn t o khu ph c Hà N i tin 13 S a i. b sung Quy t nh s S KHCNMT 2002 3008/Q -UB ngày 13/9/1996 c a UBND TP v vi c ban hành quy nh b o v môi trư ng III. T CH C TH C HI N, PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M: 1. Các S , Ban, Ngành có liên quan: - Ch ng ph i h p v i S Tư pháp có k ho ch chi ti t th c hi n so n th o, s a i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c giao b o m ch t lư ng, yêu c u ti n . -C m t ng chí cán b lãnh o ngành, ơn v tr c ti p ch o, tri n khai k ho ch này. 2. S Tư pháp Thành ph Hà N i: - Ch trì so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan, là u m i ph i h p v i các S , ngành, ơn v so n th o, rà soát, thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t trư c khi trình H ND, UBND Thành ph ký ban hành. - Ph i h p v i S tài chính v t giá l p k ho ch tài chính ph c v tri n khai k ho ch c p thành ph . - ôn c, t ng h p báo cáo k t qu tri n khai k ho ch hàng năm. 3. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân TP Hà N i:
  10. - Ch trì ph i h p v i S Tư pháp TP và các s , ngành có liên quan ki m tra rà soát, thNm nh, so n th o văn b n quy ph m pháp lu t theo k ho ch trư c khi trình H ND, UBND Thành ph ký ban hành. - T ng h p, báo cáo ti n tri n khai k ho ch v i lãnh o Trung ương, Thành ph . 4. S tài chính v t giá, S K ho ch và u tư Hà N i Ph i h p v i S Tư pháp và các S , ban, ngành lên d toán c p phát, quy t toán kinh phí tri n khai k ho ch này.
Đồng bộ tài khoản