Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
8
download

Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg về việc một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 107/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V M T S CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N S N XU T, CH BI N, TIÊU TH RAU, QU , CHÈ AN TOÀN N NĂM 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Ban hành m t s chính sách h tr phát tri n s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn n năm 2015, v i các n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU 1. M c tiêu n năm 2010 a) T i thi u 20% di n tích rau, 20% di n tích cây ăn qu , 25% di n tích chè t i các vùng s n xu t an toàn t p trung áp ng yêu c u s n xu t an toàn theo hư ng th c hành nông nghi p t t (VIETGAP); b) T i thi u 30% t ng s n phNm rau, qu và 40% t ng s n phNm chè tiêu th trong nư c, làm nguyên li u cho ch bi n và cho xu t khNu là s n phNm ư c ch ng nh n và công b s n xu t, ch bi n theo quy trình s n xu t an toàn theo: VIETGAP và h th ng phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (HACCP). 2. M c tiêu n năm 2015 Các ch tiêu nêu i m a và b kho n 1 M c I i u này t 100%. II. PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG Ph m vi, i tư ng ư c áp d ng các chính sách h tr phát tri n s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn theo Quy t nh này bao g m: 1. i u tra cơ b n kh o sát a hình, xác nh các vùng i u ki n s n xu t rau, qu , chè an toàn;
  2. 2. u tư s n xu t rau, qu , chè an toàn; 3. u tư ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn; 4. Ch ng nh n và công b s n xu t, ch bi n rau, qu , chè an toàn theo VIETGAP, HACCP. 5. T ch c, cá nhân, h gia ình có u tư phát tri n s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn. III. M T S CHÍNH SÁCH 1. Ngân sách nhà nư c u tư: a) i u tra cơ b n kh o sát a hình, xác nh các vùng i u ki n s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung áp ng yêu c u s n xu t an toàn theo hư ng th c hành nông nghi p t t (VIETGAP). Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh quy mô vùng s n xu t an toàn t p trung phù h p i u ki n t ai, cây tr ng và quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương. b) Xây d ng, c i t o cơ s h t ng: giao thông, kênh mương tư i, tiêu c p 1, tr m bơm, i n h th . 2. Ngân sách a phương h tr u tư ch bán buôn, kho b o qu n, xúc ti n thương m i, chuy n giao ti n b k thu t rau, qu , chè an toàn; ch ng nh n cơ s s n xu t rau, qu , chè an toàn. M c h tr c th do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí kinh phí ã ư c phân b hàng năm h tr gi ng, khuy n nông vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung theo Ngh nh 56/2005/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v khuy n nông, khuy n ngư và Quy t nh s 17/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Quy t nh s 225/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 12 năm 1999 v chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p n năm 2010. 4. V t ai a) T ch c, cá nhân u tư s n xu t rau, qu , chè an toàn ư c ưu tiên thuê t, ho c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai t i các vùng s n xu t an toàn t p trung và ư c hư ng m c ưu ãi cao nh t v ti n s d ng t, giá thuê t theo các quy nh hi n hành. b) Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trong ph m vi quy n h n và ngân sách a phương, ban hành chính sách khuy n khích, t o i u ki n cho ngư i s d ng t th c hi n “d n i n, i th a”, cho thuê, chuy n như ng, tích
  3. t t ai hình thành vùng s n xu t an toàn t p trung; ban hành chính sách h tr v n và chính sách khác cho s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn trên a bàn. c) Khuy n khích nông dân s d ng quy n s d ng t góp v n c ph n ho c liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn. i u 2. T ch c th c hi n 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch o, tri n khai phát tri n s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn trên ph m vi a phương; quy t nh các vùng s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn t p trung; ban hành chính sách h tr phát tri n s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn; b trí kinh phí và th c hi n h tr u tư phát tri n s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn thu c thNm quy n a phương. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o phát tri n s n xu t, ch bi n rau, qu , chè an toàn trên ph m vi c nư c; hư ng d n i u ki n, t ch c, ho t ng c a các t ch c ch ng nh n s n xu t rau, qu , chè an toàn theo VIETGAP; giám sát ch t lư ng an toàn v sinh th c phNm rau, qu , chè an toàn trong s n xu t, ch bi n, tiêu th ; ban hành tiêu chí v cơ s h t ng vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung áp ng yêu c u s n xu t theo VIETGAP; b trí kinh phí, th c hi n h tr u tư phát tri n s n xu t, ch bi n rau, qu , chè an toàn thu c thNm quy n c a B . 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư nghiên c u trình Chính ph b sung lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè an toàn vào Danh m c lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi v u tư theo các quy nh t i Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Y t , Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Y t , Khoa h c và Công ngh , Tư pháp, Tài nguyên và Môi trư ng; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - VPBC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Hoàng Trung H i - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao;
  4. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQLKKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTH, KGVX, TT T, TKBT, P, TH; - Lưu: VT, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản