Quyết định số 1073/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
4
download

Quyết định số 1073/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1073/QĐ-TTg quy định một số chế độ đối với người tham gia công tác chống dịch cúm A(H1N1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1073/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1073/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH M T S CH I V I NGƯ I THAM GIA CÔNG TÁC CH NG DNCH CÚM A(H1N1) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m ngày 21 tháng 11 năm 2007; Xét ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng B Tài chính, QUY T NNH i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Ch ph c p ch ng d ch và thư ng tr c ch ng d ch cúm A(H1N1) 24/24 gi i v i: a. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i làm vi c theo h p ng lao ng t i các cơ s y t công l p và cán b , nhân viên y t thu c l c lư ng vũ trang. b. Cán b , công ch c, viên ch c thu c các Ban Ch o phòng, ch ng i d ch cúm ngư i các c p. 2. Ch b i dư ng i v i c ng tác viên, tình nguy n viên tham gia ch ng d ch cúm A(H1N1). 3. Ch t p hu n, di n t p ch ng d ch cúm A(H1N1). 4. Ch áp d ng i v i ngư i nghi ng m c cúm A(H1N1) và ngư i b nh m c cúm A(H1N1). 5. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i làm vi c theo h p ng lao ng c a các cơ quan có liên quan tham gia công tác ch ng d ch cúm A(H1N1) t i các c a khNu qu c t như H i quan, An ninh, Biên phòng ư c áp d ng các ch quy nh t i kho n 1, kho n 2 c a i u này. i u 2. Th i gian tính hư ng ch i v i ngư i tham gia công tác ch ng d ch cúm A(H1N1) 1. Giai o n d ch chưa x y ra t i Vi t Nam ư c tính t ngày 25 tháng 4 năm 2009 là ngày T ch c Y t Th gi i công b d ch cúm A(H1N1) cho n ngày 30 tháng 5 năm
  2. 2009 và giai o n t khi Vi t Nam công b h t d ch cúm A(H1N1), nhưng d ch cúm A(H1N1) v n còn m t s nư c trên th gi i. 2. Giai o n d ch x y ra t i Vi t Nam ư c tính t ngày 31 tháng 5 năm 2009 là ngày công b ca b nh u tiên cho n khi công b h t d ch cúm A(H1N1). i u 3. M c ph c p ch ng d ch, thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi và m c b i dư ng ch ng d ch cúm A(H1N1) theo quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Quy t nh này. 1. Áp d ng m c ph c p ch ng d ch là 60.000 ng/ngư i/ngày i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i làm vi c theo h p ng lao ng t i các cơ s y t công l p và cán b , nhân viên y t thu c l c lư ng vũ trang ư c huy ng t i các c a khNu qu c t tr c ti p giám sát ngư i nh p c nh t vùng có d ch, giám sát các trư ng h p nghi ng m c cúm A(H1N1); tr c ti p l y b nh phNm ho c ti p xúc v i b nh phNm; tr c ti p xét nghi m b nh phNm ph c v công tác chNn oán, theo dõi i u tr ; tr c ti p v n chuy n b nh phNm ho c ngư i nghi ng m c cúm A(H1N1). 2. Áp d ng m c ph c p thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi là 40.000 ng/ngư i/phiên tr c i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i làm vi c theo h p ng lao ng t i các cơ s y t d phòng công l p, b ph n làm ch c năng y t d phòng c a Trung tâm y t huy n (nơi chưa có i u ki n tách riêng b nh vi n); cán b , nhân viên y t t i cơ s y t d phòng thu c l c lư ng vũ trang; cán b , công ch c, viên ch c thu c Ban Ch o phòng, ch ng i d ch cúm ngư i các c p ư c Ban Ch o phân công thư ng tr c ch ng d ch cúm A(H1N1) 24/24 gi . 3. C ng tác viên, tình nguy n viên tham gia ch ng d ch cúm A(H1N1): a. Áp d ng m c b i dư ng ch ng d ch là 50.000 ng/ngày/ngư i i v i c ng tác viên, tình nguy n viên tr c ti p ho c ph i h p tham gia các ho t ng ch ng d ch cúm A(H1N1) quy nh t i kho n 1 i u này. b. Áp d ng m c b i dư ng ch ng d ch là 30.000 ng/ngày/ngư i i v i c ng tác viên, tình nguy n viên tr c ti p i tuyên truy n, phát t rơi và v n ng nhân dân tham gia phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1). c. Trư ng Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm trung ương và a phương quy t nh s lư ng c ng tác viên, tình nguy n viên c n huy ng trên cơ s di n bi n c th c a d ch b nh và kh i lư ng công vi c c n th c hi n. 4. Th i gian ư c hư ng ph c p, b i dư ng tính theo s ngày th c t tham gia ch ng d ch ho c thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi . 5. Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng i d ch cúm ngư i các c p, Th trư ng các cơ s y t ư c giao nhi m v th c hi n công tác ch ng d ch cúm A(H1N1) ch u trách nhi m xác nh n c th s lư ng i tư ng và th i gian ư c hư ng ch ph c p và m c b i dư ng nêu trên.
  3. i u 4. M c ph c p ch ng d ch, thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi và m c b i dư ng ch ng d ch cúm A(H1N1) theo quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Quy t nh này 1. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i làm vi c theo h p ng lao ng t i các cơ s y t công l p và cán b , nhân viên y t thu c l c lư ng vũ trang tr c ti p làm nhi m v khám, chNn oán, i u tr , chăm sóc, theo dõi ngư i b nh m c cúm A(H1N1), ngư i nghi ng m c cúm A(H1N1); tr c ti p giám sát ngư i nh p c nh t vùng có d ch t i các c a khNu qu c t ; tr c ti p giám sát các trư ng h p nghi ng ; tr c ti p l y b nh phNm ho c ti p xúc v i b nh phNm; tr c ti p xét nghi m b nh phNm ph c v công tác chNn oán, theo dõi i u tr ; tr c ti p làm nhi m v kh trùng, tNy u t i d ch, t i các cơ s khám b nh, ch a b nh có b nh nhân cúm A(H1N1); tr c ti p làm công tác v n chuy n b nh phNm, b nh nhân m c cúm A(H1N1), ngư i nghi ng m c cúm A(H1N1); Ban Ch o các c p i ch o ch ng d ch t i d ch ư c hư ng m c ph c p ch ng d ch như sau: a. i v i nh ng ngày làm vi c trong tu n: m c ph c p ư c hư ng là 185.000 ng/ngư i/ngày. b. i v i ngày ngh cu i tu n (th b y, ch nh t): m c ph c p ư c hư ng là 240.000 ng/ngư i/ngày. c. i v i ngày l , t t: m c ph c p ư c hư ng là 330.000 ng/ngư i/ngày. 2. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i làm vi c theo h p ng lao ng t i các cơ s y t d phòng công l p, b ph n làm ch c năng y t d phòng c a Trung tâm y t huy n (nơi chưa có i u ki n tách riêng b nh vi n); cán b , nhân viên y t t i cơ s y t d phòng thu c l c lư ng vũ trang và cán b , công ch c, viên ch c thu c Ban Ch o phòng, ch ng i d ch cúm ngư i các c p ư c Ban Ch o phân công thư ng tr c ch ng d ch cúm A(H1N1) 24/24 gi ư c hư ng m c ph c p thư ng tr c ch ng d ch cúm A(H1N1) như sau: a. i v i ngày làm vi c trong tu n: m c ph c p ư c hư ng là 124.000 ng/ngư i/phiên tr c. b. i v i ngày ngh cu i tu n (th b y, ch nh t): m c ph c p ư c hư ng là 160.000 ng/ngư i/phiên tr c. c. i v i ngày l , t t: m c ph c p ư c hư ng là 220.000 ng/ngư i/phiên tr c. 3. C ng tác viên, tình nguy n viên tham gia ch ng d ch cúm A(H1N1) trong th i gian có d ch ư c hư ng m c b i dư ng như sau: a. Áp d ng m c b i dư ng ph c p ch ng d ch là 100.000 ng/ngày/ngư i i v i c ng tác viên, tình nguy n viên tr c ti p ho c ph i h p tham gia các ho t ng ch ng d ch cúm A(H1N1) ư c quy nh t i kho n 1 i u này. b. Áp d ng m c b i dư ng ph c p ch ng d ch là 60.000 ng/ngày/ngư i iv i c ng tác viên, tình nguy n viên tr c ti p i tuyên truy n, phát t rơi và v n ng nhân dân tham gia phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1).
  4. c. Trư ng Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm trung ương và a phương quy t nh s lư ng c ng tác viên, tình nguy n viên c n huy ng trên cơ s di n bi n c th c a d ch b nh và kh i lư ng công vi c c n th c hi n. 4. Th i gian ư c hư ng ph c p, b i dư ng tính theo s ngày th c t tham gia ch ng d ch ho c thư ng tr c ch ng d ch 24/24 gi . 5. Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng i d ch cúm ngư i các c p, Th trư ng các cơ s y t ư c giao nhi m v th c hi n công tác ch ng d ch cúm A(H1N1) ch u trách nhi m xác nh n c th s lư ng i tư ng và th i gian ư c hư ng ch ph c p và m c b i dư ng nêu trên. i u 5. Quy nh v ch t p hu n, di n t p ch ng d ch cúm A(H1N1) 1. ư c áp d ng theo ch chi công tác phí, h i ngh trong nư c và chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c hi n hành t ch c các l p t p hu n chuyên môn, nghi p v phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1). 2. Ngư i tham gia di n t p ư c hư ng m c b i dư ng di n t p là 70.000 ng/ngày/ngư i (bao g m c ti n nư c u ng và b a ăn ph ). 3. Ngư i tham gia di n t p, t p hu n trong th i gian có d ch, ph i i th c a t i vùng có d ch, d ch ho c các cơ s khám, ch a b nh có b nh nhân m c cúm A(H1N1) thì ngoài ch công tác phí, h i ngh trong nư c và chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh còn ư c hư ng m c ph c p ch ng d ch quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Quy t nh này i v i s ngày i th c a. i u 6. Quy nh v ch i v i ngư i nghi ng m c cúm A(H1N1) và ngư i b nh m c cúm A(H1N1) 1. Ngư i b nh m c cúm A(H1N1) ư c mi n vi n phí theo quy nh t i kho n 2 i u 48 c a Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 2. Mi n vi n phí và các chi phí liên quan khác theo quy nh (k c chi phí ăn u ng, v n chuy n) i v i ngư i b nghi ng m c cúm A(H1N1) và b t bu c ph i ki m tra theo chuyên môn y t giám sát, cách ly. 3. ư c h tr mai táng phí trong trư ng h p t vong do m c cúm A(H1N1) theo quy trình chuyên môn y t . i u 7. Ngu n kinh phí th c hi n m t s ch i v i ngư i tham gia công tác ch ng d ch cúm A(H1N1) quy nh t i Quy t nh này 1. Các B , ngành, a phương cân i, b trí trong d toán ngân sách năm 2009 ư c giao, ngu n d phòng ngân sách a phương, ngu n tăng thu ngân sách a phương năm 2009 (n u có). 2. Qu d tr tài chính, ngu n huy ng c a các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t và ngu n thu h p pháp c a các ơn v .
  5. 3. Trư ng h p B , ngành, a phương không cân i ngu n, ph i có văn b n g i B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 4. Các cơ quan H i quan, An ninh và Biên phòng ch u trách nhi m b trí trong kinh phí ho t ng c a các cơ quan này chi tr cho các i tư ng quy nh t i i m 5 i u 1 c a Quy t nh này. i u 8. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành và ư c áp d ng t ngày 25 tháng 4 năm 2009. i u 9. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản