Quyết định số 1076/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
6
download

Quyết định số 1076/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1076/QĐ-TTg về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1076/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1076/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C THAY I NHÂN S CH TNCH H I NG C NH TRANH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Công Thương t i văn b n s 6235/TTr-BCT, ngày 21 tháng 7 năm 2008; c a B N i v t i văn b n s 2324/TTr-BNV, ngày 01 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. - Ông Phan Th Ru , nguyên Th trư ng B Công Thương, thôi kiêm gi ch c Ch t ch H i ng c nh tranh. - C ông Lê Danh Vĩnh, Th trư ng B Công Thương, kiêm gi ch c Ch t ch H i ng c nh tranh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Công Thương, ông Phan Th Ru và ông Lê Danh Vĩnh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như i u 3; - Th tư ng, Các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng; V KTTH, TT T, VPBCS (2); - Lưu: VT, TCCV. Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản