Quyết định số 1078/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
4
download

Quyết định số 1078/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1078/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Võ Đức Tiến giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1078/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1078/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG VÕ C TI N GI CH C Y VIÊN H I NG QU N TRN - TRƯ NG BAN KI M SOÁT NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ngân hàng Chính sách xã h i t i văn b n s 118/NHCS-H QT, ngày 17 tháng 7 năm 2008; c a B N i v t i văn b n s 2266/TTr-BNV, ngày 29 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Võ c Ti n, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph Hà N i, gi ch c y viên H i ng qu n tr - Trư ng Ban Ki m soát Ngân hàng Chính sách xã h i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i và ông Võ c Ti n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như i u 3; - Th tư ng, Các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng; Các V : KTTH, KGVX, TT T, VPBCS (2); - Lưu: VT, TCCV. Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản