Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
132
lượt xem
25
download

Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 1998 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG TH Ô HÀ N I N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i và B trư ng B Xây d ng t i Công văn s 01/UBTP-BXD ngày 06 tháng 01 năm 1998, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu: Xác nh v trí, vai trò c bi t c a Th ô trong nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam, phù h p v i phương hư ng, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i và ch trương Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá; k t h p t t gi a xây d ng, phát tri n v i b o m an ninh, qu c phòng, c i t o v i xây d ng m i, nh m xây d ng Th ô Hà N i tr thành m t thành ph v a dân t c, v a hi n i, m à b n s c và truy n th ng ngàn năm văn hi n; là trung tâm u não v chính tr , ng th i là trung tâm l n v văn hoá, khoa h c k thu t, kinh t và giao d ch qu c t c a c nư c; tương x ng v i Th ô c a m t nư c có quy mô dân s m t trăm tri u dân, có v trí x ng áng trong khu v c ông Nam á và th gi i. 2. Ph m vi l p Quy ho ch và nh hư ng phát tri n không gian: Cơ c u quy ho ch không gian bao g m thành ph Hà N i Trung tâm và các ô th xung quanh thu c các t nh Hà Tây, Vĩnh Phúc, B c Ninh và Hưng Yên v i bán kính nh hư ng t 30 n 50 km. Hư ng phát tri n lâu dài c a thành ph Hà N i ch y u v phía Tây, hình thành chu i ô th Mi u Môn - Xuân Mai - Hoà L c - Sơn Tây (t nh Hà Tây); phía B c là c m ô th Sóc Sơn (thành ph Hà N i) - Xuân Hoà - i L i - Phúc Yên (t nh Vĩnh Phúc) và các ô th khác nh m khai thác l i th v v trí a lý, i u ki n t nhiên, giao thông và cơ s h t ng. Trư c m t, hư ng m r ng thành ph Hà N i Trung tâm v phía Tây B c, Tây Nam và phía B c; trong ó, ưu tiên cho u tư phát tri n khu v c phía B c sông H ng. T i ây, hình thành m t Hà N i m i, g m các khu v c B c Thăng
  2. Long - Vân Trì, ông Anh - C Loa, Gia Lâm - Sài ng - Yên Viên và ti p t c th c hi n các d án u tư phát tri n t i khu v c Nam Thăng Long. 3. Quy mô dân s : n năm 2020, dân s ô th Th ô Hà N i và các ô th xung quanh trong ph m vi nghiên c u i u ch nh Quy ho ch chung kho ng 4,5 n 5 tri u ngư i, trong ó quy mô dân s n i thành c a Thành ph Hà N i Trung tâm là 2,5 tri u ngư i v i quy mô dân s các ô th xung quanh kho ng 2 n 2,5 tri u ngư i. 4. Quy ho ch s d ng t ai và ki n trúc c nh quan ô th : a. V ch tiêu s d ng t: Ch tiêu s d ng t ô th bình quân là 100 m2/ngư i, trong ó ph i b o m ch tiêu t giao thông là 25 m2/ngư i, ch tiêu t cây xanh, công viên, th d c th thao là 18 m2/ngư i và ch tiêu t xây d ng các công trình ph c v l i ích công c ng là 5 m2/ngư i. b. V phân khu ch c năng: - Các khu dân cư bao g m khu h n ch phát tri n, gi i h n t vành ai 2 (Vĩnh Tuy - Ngã Tư V ng - Ngã Tư S - C u Gi y - Nh t Tân) tr vào trung tâm, v lâu dài kh ng ch quy mô dân s kho ng 0,8 tri u ngư i; các khu phát tri n ch y u n m ven ô ngoài vành ai 2, có quy mô dân s phía Nam sông H ng kho ng 0,7 tri u ngư i và phía B c sông H ng kho ng 1 tri u ngư i. - Các khu công nghi p hi n có ư c c i t o, s p x p l i phù h p v i quy ho ch xây d ng thành ph ; ng th i phát tri n các khu công nghi p m i như Sóc Sơn, B c Thăng Long, Nam Thăng Long, Sài ng A và B, ông Anh; c i t o, m r ng các khu công nghi p C u Di n, C u Bươu, Pháp Vân, c Giang. Ngoài ra, trong các khu dân cư có th b trí xen k các xí nghi p nh , s ch, k thu t cao. Di n tích t dành xây d ng các khu công nghi p kho ng 3.000 ha. - H th ng các trung tâm công c ng, bao g m trung tâm thành ph hi n có như trung tâm hành chính - chính tr Qu c gia Ba ình, trung tâm hành chính - chính tr c a thành ph t i khu v c h Hoàn Ki m và các trung tâm thương m i tài chính, d ch v , văn hoá m i Tây H Tây, Nam Thăng Long (Xuân La, Xuân nh, Nghĩa ô), Phương Tr ch (Nam Vân Trì), Gia Lâm và trung tâm d ch v văn hoá - th d c th thao C Loa. H tr cho các trung tâm thành ph nêu trên là h th ng các trung tâm qu n và trung tâm khu v c g n v i các ơn v ho c khu . - Các trung tâm chuyên ngành g m: + Các cơ quan qu n lý Nhà nư c các c p ư c b trí t i trung tâm hành chính thành ph , qu n, phư ng. Tr s c a các công ty, các t ch c và các cơ quan i di n nư c ngoài ư c b trí trên các tr c ph chính;
  3. + Các trư ng ào t o t p trung các khu v c l n như ư ng Gi i Phóng, ư ng Nguy n Trãi, ư ng 32, Trâu Quỳ, M Trì và m t s nơi khác; + Các vi n nghiên c u khoa h c t p trung ch y u các qu n n i thành cũ và khu v c Nghĩa ô, bao g m các cơ quan, vi n nghiên c u khoa h c hi n có và các cơ s d ch v ư c ch nh trang, phát tri n thành khu ô th khoa h c; + Các trung tâm y t g m các b nh vi n a khoa và chuyên khoa ư c b trí t i các khu v c B ch Mai, Tr n Khánh Dư, Tràng Thi, Quán S , Xuân La - Nh t Tân, Vân Trì và m t s nơi khác. Riêng các b nh vi n chuyên khoa c bi t s ư c xây d ng t i các khu v c Gia Lâm, Sóc Sơn và m t s v trí thích h p; + Trung tâm Liên h p th d c th thao Qu c gia và c a thành ph ư c b trí t i M ình (huy n T Liêm). Các trung tâm th d c th thao khác ư c b trí ng u trong thành ph như Hàng y, Qu n Ng a, Nh n, Vân Trì, C Loa, Tri u Khúc v.v... + C i t o, nâng c p các công viên, vư n hoa, cây xanh hi n có, k t h p phát tri n các công viên cây xanh, khu v c h Yên S , Linh àm, Tri u Khúc, M Trì, sông Nhu , Phú Thư ng, Vân Trì, C Loa, Gia Lâm, Sài ng v.v.... hình thành các d i cây xanh c d ng phòng h , cách ly, sinh thái c nh quan ven các sông Tô L ch, sông L , sông Sét, sông Kim Ngưu, sông H ng, sông Nhu , sông Cà L , sông u ng và d c các hành lang k thu t h t ng. T i vùng ven ô, hình thành vành ai xanh r ng t 1 n 4 km, t o thành b khung b o v thiên nhiên, gi gìn cân b ng sinh thái thành ph . - Các cơ s qu c phòng, an ninh hi n có và xây d ng m i, ư c quy ho ch s p x p h p lý, b o m vi c xây d ng, qu n lý s d ng t theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t v t ai. c. V ki n trúc và c nh quan ô th : - Trong các khu ph hi n có: Ph i gi gìn, tôn t o các di s n văn hoá, l ch s , c nh quan thiên nhiên và các công trình ki n trúc có giá tr ; xây d ng m t s tư ng ài anh hùng dân t c có công l n v i T qu c; c i t o và nâng c p cơ s h t ng, c i thi n i u ki n , làm vi c, i l i, t o thêm các khu vui chơi gi i trí cho nhân dân; b o t n khu ph c , ng th i nâng c p các công trình ph c v l i ích công c ng; h n ch chi u cao c a các công trình xây d ng m i khu ph cũ và ch b trí các công trình cao t ng nh ng v trí thích h p; - Trong các khu phát tri n m i: Bao g m các khu xây d ng m i và các làng xóm xen k ư c b o t n, c i t o và xây d ng theo hư ng hi n i, mang b n s c dân t c, có h th ng cơ s h t ng ng b , có nhi u vư n hoa, công viên, cây xanh t o nên môi trư ng sinh thái c a Th ô t t, xanh, s ch, p; chú ý nâng t l trung bình t ng cao, khai thác không gian ng m và trên không, ti t ki m t. 5. V quy ho ch giao thông và cơ s h t ng k thu t:
  4. a. V quy ho ch giao thông: - Nguyên t c chung: + Cơ s h t ng giao thông ph i ư c ưu tiên phát tri n ng b v i các công trình k thu t h t ng hình thành cơ c u quy ho ch thành ph hoàn ch nh nh m ph c v m t cách hi u qu cho các ho t ng kinh t - xã h i c a Th ô; + t xây d ng cơ s h t ng giao thông, bao g m c h th ng giao thông ng và h th ng giao thông tĩnh, ph i t t l bình quân 25% t ô th ; + Vi c phát tri n giao thông v n t i c a Th ô ph i l y phát tri n v n t i hành khách công c ng làm khâu trung tâm, b o m t l v n t i hành khách công c ng n năm 2010 là 30% và n năm 2020 là 50% s lư ng hành khách. -V ư ng b : + C i t o và m r ng các tuy n Qu c l hư ng vào thành ph : Qu c l 1, Qu c l 2, Qu c l 3, Qu c l 5, Qu c l 6, Qu c l 18 và Qu c l 32. Xây d ng hoàn ch nh ư ng cao t c Láng - Hoà L c; + Hoàn thi n vi c xây d ng các tuy n vành ai s 1, s 2 và s 3; ng th i c n nghiên c u chuNn b m vành ai s 4; + C i t o, nâng c p các tuy n ư ng hi n có trong thành ph , c bi t là vi c c i t o m r ng các hành lang giao thông và các nút như: ư ng Tây Sơn v i núi Ngã Tư S ; ư ng Lê DuNn v i nút Ngã Tư v ng; ư ng La thành v i nút Kim Liên, nút Ô Ch D a, nút C u Gi y; ư ng Tr n Quang Kh i v i nút u c u Chương Dương, ư ng B ch Mai, i La v i nút ngã tư Trung Hi n; ư ng Hoàng Hoa Thám, Thu Khê v i nút ngã Tư Bư i; ư ng Láng Trung - ư ng Nguy n Chí Thanh - Li u Giai - Hoàng Hoa Thám; ng th i c i t o, ch nh trang m ng lư i ư ng t i các khu ph c và khu ph cũ. B sung thêm các tuy n ư ng nh ng khu v c m t ư ng còn th p. + Xây d ng hoàn ch nh và hi n i m ng lư i ư ng k t h p ng b v i các công trình h t ng k thu t ng m khác t i các khu phát tri n m i; + Chú tr ng b trí ng u h th ng các bãi xe, các i m u, i m cu i và i m d ng c a m ng lư i xe buýt, b o m c ly trung bình t các khu ch c năng t i các i m và u trên các tuy n v n t i công c ng kho ng t 500 n 600 m. Xây d ng các b n xe liên t nh như: Gia Lâm, Giáp Bát, Mai D ch, ông Anh... - Ngoài các c u Thăng Long và Chương Dương, xây d ng l i c u Long Biên, xây d ng m i c u Thanh Trì và các c u khác qua sông H ng, b o m áp ng k p th i nhu c u phát tri n c a Th ô c phía Nam và phía B c sông H ng. -V ư ng s t:
  5. + i v i h th ng ư ng s t Qu c gia, gi nguyên h u m i ư ng s t phía Tây thành ph ; xây d ng m i o n Văn i n - C Bi (qua c u Thanh Trì) sau ó vư t sông u ng tr m bơm B t Vàng và i lên ga B c H ng, tránh khu di tích C Loa. Hoàn ch nh h th ng ga ư ng s t, trong ó g m các ga Phú Di n, Hà ông, Vi t Hưng, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Viên, B c H ng, Vân Trì, C Loa; trong ó, các ga C Bi, Yên Viên, Vi t Hưng, B c H ng là các ga l p t u hàng và các ga Giáp Bát, Gia Lâm, Phú Di n là các ga l p t u khách; + Ưu tiên cho vi c xây d ng h th ng ư ng s t ô th t o nên nh ng tr c chính c a m ng lư i v n hành khách công c ng c a Th ô, bao g m c các tuy n i trên cao và i ng m. Trư c m t xây d ng tuy n Văn i n - Hàng C - Gia Lâm - Yên Viên; ti p ó là các tuy n Hà ông - Ngã Tư S - Hàng C ; Hàng c - Cát Linh - Kim Mã - Th L - Nghĩa ô - Phú Di n - Minh Khai; Giáp Bát - vành ai 3; c u Thăng Long - N i Bài và Kim Mã - Láng Trung - Hoà L c. C n chú tr ng t ch c và xây d ng các u m i trung chuy n hành khách có lưu lư ng l n và hi n i như ga Hàng C , N i Bài. -V ư ng không: M r ng và xây d ng hoàn ch nh sân bay N i Bài theo quy ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 152/TTg ngày 04 tháng 4 năm 1994. Các sân bay Gia Lâm, B ch Mai, Hoà L c là sân bay n i a. Trong tương lai, xây d ng thêm sân bay Qu c t t i Mi u Môn (t nh Hà Tây). -V ư ng sông: Tích c c n o vét, ch nh tr ti n t i kênh hoá sông H ng, nâng c p các c ng Hà N i (t i Phà en), Khuy n Lương, ng th i m thêm các c ng V n Ki p, Thư ng Cát. b. V chuNn b k thu t t ai: - Xây d ng h th ng thoát nư c mưa, bao g m các tr m bơm và m ng lư i c ng và kênh tiêu thoát, b o m m t 0,6 n 0,8 km/km2; - C i t o và xây d ng h th ng h i u hoà, k t h p v i vi c t o c nh quan ven h , b o m di n tích h b ng 5 n 7% di n tích lưu v c; - Gia c h th ng ê sông H ng, ê sông áy ngăn lũ cho khu v c thành ph Hà N i Trung tâm; - Xây d ng các ư ng ven sông và h trong n i thành, k t h p v i vi c xây kè và bó v a. c. V c p nư c: - Ch tiêu c p nư c sinh ho t n năm 2010 là 150 - 180 lít/ngư i/ngày, v i 90 - 95% dân s ô th ư c c p nư c và n năm 2020 là 180 - 200 lít/ngư i/ngày, v i 95 - 100% dân s ô th ư c c p nư c;
  6. - Khai thác h p lý các ngu n nư c dư i t, bư c u khai thác các ngu n nư c m t t h th ng sông H ng, sông à, sông C u, sông Công. d. V c p i n: - Xây d ng thêm 3 tr m 220 KV a Phúc, Tây B c m Vân Trì và Thành Công; ưa công su t các tr m ngu n lên 2.500 MVA và xây d ng m i 16 tr m khác; - C i thi n và Xây d ng các ư ng dây 220 KV, 110 KV và 22 KV, b o m hi n i, m quan và s d ng an toàn. e. V thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - C i t o, nâng c p và s d ng h th ng c ng chung thoát nư c bNn và nư c mưa t i các khu v c n i thành cũ và xây d ng h th ng c ng thoát nư c bNn riêng t i khu v c m i xây d ng; - n năm 2020, b o m 100% kh i lư ng ch t th i r n c a thành ư c thu gom, v n chuy n, x lý b ng công ngh thích h p; - C i t o và xây d ng các nghĩa a, nghĩa trang t p trung, k t h p v i vi c xây d ng nghĩa a, nghĩa trang nh b trí phân tán, phù h p v i i u ki n t ng a phương. 6. Quy ho ch xây d ng t u: n năm 2005, t p trung l p và th c hi n các chương trình tr ng i m v qu n lý và phát tri n ô th , g m: a. Chương trình chuNn b k ni m 1000 năm Thăng Long; b. Chương trình u tư xây d ng các cơ s kinh t - k thu t, t o ng l c phát tri n ô th và gi i quy t vi c làm cho nhân dân; c. Chương trình u tư, c i t o, nâng c p, phát tri n các h th ng giao thông và cơ s h t ng k thu t ô th ; d. Chương trình u tư b o v môi trư ng xây d ng b khung b o v thiên nhiên, cân b ng sinh thái ô th ; e. Chương trình u tư và phát tri n các khu ô th m i, xây d ng nhà và các khu tái nh cư, k t h p v i vi c ki m soát tăng trư ng dân s t i các qu n n i thành; g. Chương trình nâng cao năng l c và hi u qu qu n lý ô th . i u 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan t ch c th c hi n i u ch nh Quy ho ch chung Th ô n năm 2020; 1. Phê chuNn h sơ thi t k i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Xây d ng.
  7. 2. T ch c công b i u ch nh Quy ho ch chung Th ô n năm 2020 nhân dân bi t, ki m tra và th c hi n; 3. L p k ho ch hàng năm và dài h n th c hi n quy ho ch c i t o và xây d ng Th ô; 4. Hoàn ch nh, nâng cao năng l c cơ quan qu n lý ki n trúc, quy ho ch thành ph ; quy nh rõ quy n h n, trách nhi m c a ki n trúc sư trư ng trong vi c giúp Ch t ch U ban nhân dân thành ph v công tác quy ho ch, ki n trúc và qu n lý xây d ng theo quy ho ch thành ph và các c p cơ s ; 5. T ch c so n th o i u l qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng th ô trình Th tư ng Chính ph ban hành. 6. Tăng t l v n u tư l i cho Th ô t t ng thu ngân sách, nh m áp ng yêu c u c i t o và xây d ng Th ô; 7. Huy ng v n u tư trong nư c và nư c ngoài dư i nhi u hình th c th c hi n các d án c i t o và xây d ng Th ô; 8. H p tác v i các ch u tư, t ch c tư v n có uy tín c a nư c ngoài, c bi t là các t ch c qu c t ã ph i h p v i Vi t Nam trong công tác i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i và u tư xây d ng khu ô th m i phía B c sông H ng và các khu ô th m i khác trong th i gian qua; 9. Xây d ng các án, văn b n pháp quy, b máy t ch c và cơ ch , chính sách, gi i pháp th c hi n thí i m qu n lý u tư và phát tri n các khu ô th m i, các khu nhà v.v... nh m khai thác t i a các kh năng áp ng nhu c u phát tri n nhanh Th ô Hà N i. 10. Hoàn ch nh quy ho ch chi ti t khu ô th m i Tây H Tây và B c sông H ng sau khi có ý ki n thNm nh c a B Xây d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 3. 1. Thành l p Ban ch o quy ho ch và Xây d ng Th ô Hà N i do m t Phó Th tư ng làm trư ng ban; B trư ng B Xây d ng, Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i làm Phó trư ng ban và các u viên là lãnh o các B , Ban, ngành sau: Qu c phòng, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Văn phòng Chính ph , Ban T ch c - Cán b Chính ph , T ng c c a chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Ban Ch o ph i h p v i U ban nhân dân các t nh có liên quan trong vi c t ch c th c hi n quy ho ch ư c duy t. 2. Ban Ch o quy ho ch và xây d ng Th ô có b máy giúp vi c t i U ban nhân dân thành ph Hà N i và ho t ng theo Quy ch do Trư ng Ban quy t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
  8. Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i; B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B ; Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch U ban nhân dân các t nh có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản