Quyết định số 108/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 108/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển giao Bệnh viện 331 từ trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 108/1999/Q -BNN- Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 1999 TCCB QUY T Đ NH V/V CHUY N GIAO B NH VI N 331 T TR C THU C T NG CÔNG TY CÀ PHÊ VI T NAM SANG TR C THU C TRUNG TÂM Y T LAO Đ NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s : 52/CP- MDN ngày 19 tháng 7 năm 1999 V Phương án t ng th s p x p DNNN c a T ng công ty cà phê Vi t Nam; Xét ngh c a T ng Giám c T ng công ty Cà phê Vi t Nam, Giám c Trung tâm Y t lao ng và V trư ng V t ch c cán b , QUY T NNH: i u 1 Chuy n giao B nh vi n 331 t tr c thu c T ng công ty Cà phê Vi t Nam sang tr c thu c Trung tâm Y t lao ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B nh vi n 331 là ơn v s nghi p y t , có nhi m v khám và ch a b nh cho cán b công nhân viên thu c Ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và nhân dân trong khu v c. B nh vi n 331 ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Tr s c a B nh vi n t t i t nh Gia Lai (như hi n t i). i u 2 Giao cho T ng Giám c T ng công ty Cà phê Vi t Nam và Giám c Trung tâm Y t lao ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti n hành bàn giao và ti p nh n qu n lý nguyên tr ng B nh vi n 331 bao g m: nhi m v , cơ s v t ch t, t ai, lao ng, h sơ tài li u, tài s n khác liên quan... hi n có (trên c s s li u quy t toán n 31/12/1998 và nh ng phát sinh n ngày bàn giao - ti p nh n B nh vi n); toàn b ch tiêu k ho ch do Nhà nư c và T ng công ty ã giao năm 1999 (k c k ho ch h tr v t ch t c a các ơn v thành viên thu c T ng công ty do B nh vi n 331 ph c v ). Giao cho các V thu c B theo ch c năng hư ng d n hai ơn v ti n hành bàn giao- ti p nh n và ph i h p v i Giám c Trung tâm y t lao ng qu n lý B nh vi n 331 theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  2. Giao cho Giám c Trung tâm y t lao ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng thu c B ti n hành quy nh nhi m v ph m vi ho t ng, quy ch làm vi c, ch tiêu k ho ch, kinh phí c th c a B nh vi n 331 theo quy nh hi n hành và phân c p c a B . i u 3 Quy t nh này thay cho quy t nh s 36/1999/Q -BNN-TCCB ngày 13 tháng 02 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT. i u 4 Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các ơn v thu c B có liên quan, T ng Giám c T ng công ty Cà phê Vi t Nam, Giám c Trung tâm Y t lao ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Thi n Luân
Đồng bộ tài khoản