Quyết định số 108/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 108/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2001/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng và Thanh tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2001/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 108/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2001 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A CÁC V , C C, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11-10-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : s 547/TTg ngày 13-8-1996 v vi c thành l p C c Qu n lý Dư c Vi t Nam thu c B Y t , s 715/TTg ngày 30-9-1996 v vi c tách V K ho ch - Tài chính k toán thành V K ho ch và V Tài chính k toán; s 42/TTg ngày 24-1-1997 v vi c thành l p V Pháp ch thu c B Y t ; s 239/TTg ngày 14-4-1997 v vi c i tên V V sinh phòng d ch thành V Y t d phòng; s 14/1999/Q -TTg ngày 4-2-1999 v vi c thành l p C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m thu c B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b - B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng và Thanh tra B Y t ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành và thay th các văn b n sau ây: Quy t nh s 589/BYT-Q ngày 23-7-1994 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh nhi m v các V , Văn phòng và Thanh tra B ; Quy t nh s 2604/BYT- Q ngày 31-12-1996 c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhi m v c a V K ho ch và V Tài chính-K toán B Y t ; Quy t nh s 250/BYT-Q ngày 22-2- 1997 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v c a V Pháp ch - B Y t và Quy t nh s 1732/BYT-Q ngày 5-10-1996 c a B trư ng B Y t v vi c giao cho C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ti p t c th c hi n các nhi m v c a V Dư c trư c ây. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các V trư ng, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm - B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B YT
 2. Nguyên Phương QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A CÁC V , C C, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA B Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 108 /2001/Q – BYT ngày 12 / 0 1 / 2001 c a B trư ng B Y t ) Ph n 1 QUY NNH NH NG V N CHUNG M C 1. VN TRÍ VÀ NHI M V CHUNG C A CÁC V , C C, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA B 1. V , C c, Văn phòng và Thanh tra - B Y t là các t ch c thu c cơ c u c a Cơ quan B Y t , có ch c năng tham mưu cho B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c và giúp B trư ng th c thi pháp lu t, ch o, i u hành các ho t ng chuyên môn v chăm sóc, b o v và nâng cao s c kh e nhân dân trong ph m vi toàn qu c. 2. Các V c a B Y t không có con d u và tài kho n riêng. Nói chung, trong V không có phòng. S n phNm ch y u c a V là các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, các án, nh ng ki n ngh và gi i pháp trình lên B trư ng. V có V trư ng và các Phó v trư ng giúp vi c. V trư ng i u hành công vi c c a V theo ch chuyên viên. 3. Các C c thu c B Y t là cơ quan giúp B trư ng qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành ho c lĩnh v c, ng th i có ch c năng th c thi văn b n quy ph m pháp lu t và i u hành các ho t ng chuyên ngành. i tư ng qu n lý c th c a C c là nh ng ho t ng c a các t ch c và cá nhân liên quan n chuyên ngành ho c lĩnh v c trong ph m vi c nư c. C c có tư cách pháp nhân công quy n, có con d u, có tài kho n riêng. S n phNm ch y u c a C c là k t qu ho t ng chuyên ngành hay lĩnh v c do C c qu n lý. C c có C c trư ng và các Phó C c trư ng. V t ch c, C c có Văn phòng và các Phòng chuyên môn, nghi p v . C c trư ng i u hành công vi c c a C c theo ch Th trư ng. 4. Văn phòng B Y t là t ch c thu c cơ c u c a Cơ quan B , có ch c năng ph c v s ch o i u hành công vi c c a Lãnh o B . Văn phòng có con d u riêng và ư c t ch c các phòng theo yêu c u nhi m v . Văn phòng có Chánh văn phòng và m t s Phó văn phòng giúp vi c. Chánh văn phòng ch u trách nhi m v ho t ng c a Văn phòng trư c B trư ng.
 3. 5. Thanh tra B Y t là cơ quan giúp B trư ng th c hi n ch c năng Thanh tra Nhà nư c và Thanh tra chuyên ngành Y t . Thanh tra B có con d u, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c th c hi n nghi p v Thanh tra. Thanh ta B có Chánh Thanh tra, các Phó chánh Thanh tra và Thanh tra viên. 6. Các V , C c và Thanh tra B - B Y t có trách nhi m xây d ng quy ho ch, k ho ch, nh hư ng phát tri n; xây d ng d th o các văn b n quy ph m pháp lu t và xu t vi c b sung, s a i các văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c do ơn v ph trách trình B Y t ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph theo quy nh c a Lu t Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t. 7. Các V , C c và Thanh tra B có trách nhi m t ch c hư ng d n, theo rõi, ki m tra, giám sát, ánh giá và t ng h p tình hình th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c ơn v ph trách báo cáo B trư ng B Y t . M C 2. NGUYÊN T C PHÂN CÔNG 1. Các V , C c, Văn phòng và Thanh tra B không ơn phương gi i quy t khép kín m t công vi c n u công vi c ó có liên quan t i nhi u V , C c mà ch gi i quy t m t khâu công vi c theo t ng lĩnh v c ư c phân công và ph i h p v i các V , C c có liên quan gi i quy t tr n v n m t công vi c. V , C c làm u m i có trách nhi m ch ng ph i h p v i các V , C c có liên quan. 2. Nh ng công vi c m i ho c chưa ư c phân công cho V , C c nào thì V T ch c Cán b cùng v i Văn phòng B trình B trư ng xem xét, phân công gi i quy t. 3. Trong quá trình gi i quy t công vi c, n u có nh ng ý ki n khác nhau không th ng nh t ư c thì V làm u m i s trình B trư ng xem xét, quy t nh. 4. Khi ư c Lãnh o B giao vi c, n u công vi c ó không thu c ch c năng, nhi m v c a V , C c mình thì Th trư ng V , C c ó ph i báo cáo l i Lãnh o B Lãnh o B chuy n úng a ch . Trư ng h p tuy không úng ch c năng, nhi m v nhưng trong nh ng hoàn c nh c bi t mà Lãnh o B v n quy t nh cho V , C c ó th c hi n thì ph i ch p hành ý ki n c a Lãnh o B . M C 3. PHÂN CÔNG UM IM TS NHI M V 1. V qu n lý Khám ch a b nh, i u dư ng, Ph c h i ch c năng, Giám nh, Ch nh hình: 1.1. u m i giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c và t ng h p chung v công tác Khám ch a b nh, i u dư ng, Ph c h i ch c năng, Giám nh, Ch nh hình và Qu n lý b nh vi n nói chung: V i u tr . 1.2. u m i giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c Y - Dư c h c c truy n và tr c ti p qu n lý h th ng khám ch a b nh Y - Dư c h c c truy n: V Y h c c truy n. 1.3. u m i t ng h p v lĩnh v c Chăm sóc s c kh e sinh s n: V B o v bà m tr em- K ho ch hóa gia ình.
 4. 1.4. u m i t ng h p v lĩnh v c B nh ngh nghi p: V Y t d phòng. 2. V qu n lý thu c, trang thi t b b nh vi n: 2.1. u m i tham mưu cho B trư ng th c hi n công tác Dư c b nh vi n nói chung: V i u tr . 2.2. u m i tham mưu cho B trư ng th c hi n công tác Dư c h c c truy n trong b nh vi n: V Y h c c truy n. 2.3. u m i tham mưu cho B trư ng th c hi n công tác trang thi t b trong b nh vi n: V Trang thi t b và Công trình Y t . 3. V qu n lý hành ngh Y, Dư c tư nhân: 3.1. u m i theo dõi, t ng h p chung: V Pháp ch . 3.2. Qu n lý hành ngh Y tư nhân: V i u tr 3.3. Qu n lý hành ngh Y Dư c h c c truy n tư nhân: V Y h c c truy n. 3.4. Qu n lý hành ngh Dư c tư nhân, M phNm: C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. 3.5. Qu n lý hành ngh Trang thi t b Y t : V Trang thi t b và Công trình Y t . 4. Qu n lý Vacxin: u m i tham mưu cho B trư ng qu n lý nhà nư c v Vacxin và ch u trách nhi m v th t c GMP vacxin: V Y t d phòng. 5. Qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m: u m i tham mưu cho B trư ng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm: C c Qu n lý Ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. 6. V qu n lý Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng: 6.1. u m i t ng h p chung và qu n lý v công tác tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng và s h u công nghi p: V Khoa h c - ào t o. 6.2. T ch c xây d ng và làm th t c ban hành tiêu chuNn qu c gia: Các V , C c chuyên ngành, c th : a. V i u tr t ch c xây d ng và làm th t c ban hành v tiêu chuNn Khám ch a b nh; b. V Y t d phòng t ch c xây d ng và làm th t c ban hành v tiêu chuNn Y t d phòng và tiêu chuNn vacxin;
 5. c. V Y h c c truy n (ph i h p v i H i ng Dư c i n Vi t Nam) t ch c xây d ng và làm th t c ban hành v tiêu chuNn Y Dư c h c c truy n; d. V Trang thi t b và Công trình y t t ch c xây d ng và làm th t c ban hành v tiêu chuNn Trang thi t b chuyên ngành và tiêu chuNn các công trình xây d ng trong ngành y t ; e. C c Qu n lý Dư c Vi t Nam (ph i h p v i H i ng Dư c i n Vi t Nam) t ch c xây d ng và làm th t c ban hành tiêu chuNn v thu c Tân dư c và M phNm; f. C c Qu n lý Ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm t ch c xây d ng và làm th t c ban hành v tiêu chuNn Th c phNm. 7. V qu n lý M ph m trong ngành Y t : 7.1. u m i giúp B trư ng qu n lý nhà nư c và t ng h p v qu n lý M phNm: C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. 7.2. Tham gia qu n lý v M phNm: a. V i u tr . b. V Y t d phòng. c. V Y h c c truy n. 8. V công tác Thanh tra: 8.1. u m i giúp B trư ng qu n lý nhà nư c và theo dõi, t ng h p v công tác Thanh tra: Thanh tra B Y t . 8.2. Tham gia v i Thanh tra B th c hi n công tác thanh tra chuyên ngành: a. Thanh tra Khám ch a b nh nói chung: V i u tr . b. Thanh tra khám ch a b nh v Y h c c truy n: V Y h c c truy n. c. Thanh tra V sinh: V Y t d phòng. d. Thanh tra Dư c: C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. e. Thanh tra Trang thi t b Y t : V Trang thi t b và Công trình Y t . f. Thanh tra ch t lư ng, v sinh, an toàn th c phNm: C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. 8.3. Các V , C c tham gia v i Thanh tra B thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao c a các ơn v tr c thu c B ; ti p và gi i quy t nh ng khi u n i, t cáo và ph n nh c a công dân liên quan n lĩnh v c V , C c qu n lý. 9. V công tác qu n lý u tư, Xây d ng, S a ch a và C i t o các công trình Y t :
 6. 9.1. V K ho ch ch u trách nhi m: 1. Xác nh ưu tiên, xây d ng k ho ch u tư (g m c k ho ch v n), 2. Phân b và i u ch nh k ho ch v n u tư, xây d ng cơ b n h ng năm. 9.2. V Trang thi t b và Công trình Y t ch u trách nhi m a. Làm u m i tham mưu cho B trư ng v công tác qu n lý u tư và xây d ng, b. T ch c thi t k m u các công trình Y t , c. Qu n lý k thu t, ch t lư ng công trình, d. Qu n lý giá tr kh i lư ng công trình. 9.3. V Tài chính - K toán ch u trách nhi m: Qu n lý tài chính, v n (c a t t c các ngu n), t khâu khái toán n khâu quy t toán v n 10. u m i v công tác tin h c: V Khoa h c- ào t o. 11. u m i v công tác pháp ch , thi ua, khen thư ng: V Pháp ch . 12. u m i v công tác thương m i, u th u, th ng kê y t , vi n tr và k t h p quân - dân y: V K ho ch. 13. u m i v qu n lý công s n, b o hi m y t ,vi n phí, d tr qu c gia: V Tài chính - K toán. 14. um iv yt a phương, công tác k lu t: V T ch c cán b . 15. u m i v y t ngành: V Y t d phòng. Ph n 2. VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C TH C A CÁC V , C C, VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA B I- VĂN PHÒNG A- VN TRÍ, CH C NĂNG: Văn phòng B là t ch c thu c cơ c u c a Cơ quan B Y t , có ch c năng ph c v s ch o i u hành công vi c c a Lãnh o B , làm u m i t ng h p tình hình ho t ng, i u hòa, ôn c vi c th c hi n các chương trình công tác c a B , qu n lý công tác hành chính, văn thư, lưu tr và công tác qu n tr c a Cơ quan. B- NHI M V , QUY N H N:
 7. Văn phòng B có các nhi m v . quy n h n chính sau ây: 1. Ph c v s ch o c a Lãnh oB . 1.1. Xây d ng, theo dõi và ôn c vi c th c hi n chương trình làm vi c c a cơ quan B . 1.2. i u hòa, ph i h p ho t ng c a các ơn v thu c cơ quan B và các ơn v tr c thu c B có liên quan, trong vi c th c hi n nhi m v c a B . 1.3. T ng h p và phân tích tình hình ho t ng c a Cơ quan B , c a toàn ngành theo s phân công c th c a Lãnh o B v các lĩnh v c do B qu n lý. xu t xin ý ki n quy t nh c a B , Th trư ng v nh ng công vi c t xu t chưa phân rõ nhi m v c a V , C c nào ho c vi c có liên quan n nhi u V , C c. 2. Th c hi n công tác hành chính, qu n tr , văn thư, lưu tr c a Cơ quan B . 2.1. T ch c th c hi n công tác hành chính, văn thư, thông tin liên l c và qu n tr trong n i b cơ quan B . 2.2. Giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác lưu tr và tài li u lưu tr trong Cơ quan B và các ơn v tr c thu c B . D th o các văn b n hư ng d n, ch o công tác lưu tr trình B trư ng ban hành. Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v tr c thu c B th ng nh t các ch , quy nh c a Nhà nư c và c a B v công tác lưu tr . Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng nghi p v lưu tr cho cán b làm công tác lưu tr các ơn v tr c thu c B . 2.3. Th c hi n vi c ti p khách và hi u, h theo quy nh. Ch u trách nhi m v công vi c khánh ti t trong các ngày l , ngày t t, các ngày k ni m, h i ngh và các công vi c t xu t khác liên quan n hành chính, văn thư, lưu tr . 2.4. m b o i u ki n ph c v công tác i u hành c a lãnh o B ; Cung ng và qu n lý các trang b phương ti n m b o i u ki n làm vi c, t ch c công tác d ch v cho các ho t ng c a toàn Cơ quan ( i n, nư c, ánh sáng, v sinh, trang thi t b , xăng, xe, phương ti n i l i...) chăm sóc s c kho cho cán b , công ch c, viên ch c cơ quan B và các công vi c t xu t khác liên quan n qu n tr . 3. Th c hi n công tác qu n lý tài chính k toán: Qu n lý các ngu n kinh phí Nhà nư c giao cho Cơ quan B th c hi n (bao g m c ngân sách Nhà nư c c p và vi n tr qu c t , n u có). Qu n lý v t tư tài s n c a cơ quan do kinh phí Nhà nư c c p. 4. T ch c công tác phòng ch ng th m h a và làm thư ng tr c Ban ch huy phòng ch ng th m h a c a B . 5. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch lao ng công ích, xây d ng n i quy và t ch c phòng cháy, ch a cháy, b o v cơ quan. 6. T ch c khám tuy n nghĩa v quân s và hu n luy n t v cơ quan.
 8. II- V K HO CH A- VN TRÍ, CH C NĂNG: V K ho ch là m t V t ng h p, có ch c năng tham mưu cho B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v công tác Quy ho ch, K ho ch, u tư và công tác Th ng kê trong ngành Y t , bao g m vi c xây d ng quy ho ch, k ho ch, theo dõi vi c th c hi n k ho ch, phân b , i u ch nh k ho ch và ánh giá k t qu vi c th c hi n k ho ch. B- NHI M V , QUY N H N: V K ho ch có nh ng nhi m v , quy n h n chính sau ây: 1. Xây d ng quy ho ch: Xây d ng quy ho ch phát tri n s nghi p chăm sóc b o v s c kh e nhân dân phù h p v i ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c và phương hư ng chi n lư c phát tri n Ngành. Hư ng d n a phương xây d ng quy ho ch Ngành a phương và t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n Ngành. 2. Xây d ng k ho ch: 2.1. Ch trì xây d ng và t ng h p, cân i k ho ch dài h n và h ng năm v toàn b các m t k ho ch c a Ngành trình B trư ng Lãnh o B b o v k ho ch c a Ngành trư c các cơ quan Nhà nư c. 2.2. Thông báo các ch tiêu k ho ch cho các ơn v tr c thu c B , a phương và y t các B , Ngành, T ng Công ty sau khi k ho ch ã ư c Nhà nư c ho c B trư ng B Y t duy t. 2.3. Giúp B trư ng B Y t qu n lý vi c th c hi n k ho ch. T ch c hư ng d n, ôn c, giám sát, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n k ho ch trong toàn ngành. K p th i phát hi n các v n n y sinh trình B và Nhà nư c i u ch nh k ho ch. Th c hi n ch báo cáo k ho ch theo quy nh. 2.4. Làm u m i xây d ng k ho ch v n, phân b v n trong và ngoài nư c v u tư phát tri n và xây d ng cơ b n. 2.5. Hư ng d n các ơn v tr c thu c B và y t a phương xây d ng k ho ch dài h n và k ho ch h ng năm theo t ng lĩnh v c chuyên môn, s phát tri n y t a phương, y t ngành phù h p v i quy ho ch, k ho ch dài h n c a toàn ngành và phù h p v i c i m t ng vùng kinh t xã h i, trên cơ s các quy trình và phương pháp k ho ch hóa theo các quy nh c a Nhà nư c. Xây d ng các ch nghi p v công tác k ho ch c a ngành Y t và hư ng d n th c hi n. 2.6. Làm thư ng tr c các H i ng tư v n c a B có liên quan n công vi c xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch như H i ng thNm nh các d án u tư,... Ch
 9. trì ph i h p v i các cơ quan giúp B trư ng theo dõi và ki m tra tình hình th c hi n quy ch u th u trong ngành. 3. Làm u m i giúp B trư ng B Y t qu n lý Nhà nư c công tác vi n tr - u tư Yt . 3.1. Làm u m i giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c công tác vi n tr y t , bao g m vi n tr không hoàn l i, các ngu n v n vay ưu ãi c a các T ch c Qu c t , các Chính ph và các t ch c Phi chính ph . 3.2. T ng h p các ngu n vi n tr ưa vào cân i ngu n l c chung c a toàn ngành. 3.3. xu t, so n th o và b sung, s a i trình B trư ng ban hành các văn b n pháp quy liên quan n công tác qu n lý vi n tr y t . 3.4. Giúp B trư ng B Y t xây d ng k ho ch s d ng ngu n v n nư c ngoài và v n i ng cho các chương trình, d án u tư, phát tri n. 3.5. Giúp B trư ng t ch c ánh giá các chương trình, d án qu c gia và qu c t , ánh giá các k ho ch vi n tr và hư ng d n các ơn v , a phương ánh giá vi n tr , u tư nư c ngoài v y t . T ng h p và báo cáo k t qu vi c th c hi n công tác vi n tr u tư c a Ngành. 4. Công tác Th ng kê: 4.1. Giúp B trư ng xây d ng, ban hành và qu n lý th ng nh t các ch s th ng kê y t , phương pháp thu th p, quy trình th c hi n, quy ch cung c p và s d ng s li u, h th ng bi u m u và phương pháp ghi chép; t ng hơp, phân tích s li u th ng kê y t nh kỳ h ng năm, 5 năm và 10 năm. Là cơ quan u m i duy nh t cung c p s li u th ng kê y t B Y t công b trong và ngoài nư c, ki m tra và ánh giá k t qu vi c th c hi n k ho ch y t c a toàn Ngành. 4.2. Hư ng d n nghi p v th ng kê cho các ơn v tr c thu c B , y t a phương và y t ngành. ng d ng và phát tri n các thành t u ti n b v công nghê tin h c trong th ng kê, trong qu n lý ngành. Qu n lý v phương pháp các cu c i u tra, ánh giá các ho t ng c a ngành Y t cũng như các y u t có liên quan n s c kh e c a nhân dân. 5. Th c hi n nhi m v Y t Qu c phòng c a Ngành, 5.1. Th c hi n nhi m v Qu c phòng c a Ngành. Giúp B trư ng ch o công tác ng viên quân s ; k t h p yêu c u c a Qu c phòng trong xây d ng k ho ch, quy ho ch phát tri n Ngành. 5.2. Xây d ng k ho ch ng viên quân s th i chi n, k ho ch và n i dung hu n luy n quân s cho t v các ơn v tr c thu c B ; t ch c và theo dõi vi c th c hi n Lu t nghĩa v quân s trong ngành; xây d ng k ho ch ào t o sĩ quan d b trong các trư ng i h c Y Dư c; giúp B ch o công tác hu n luy n và ào t o sĩ quan
 10. d b quân y, quân dư c; qu n lý i ngũ sĩ quan d b và quân d b ng viên trong các ơn v tr c thu c B . 5.3. Tham gia xây d ng b o m Y t khu v c phòng th t nh, thành ph . Thư ng tr c các chương trình k t h p gi a quân và dân y. 5.4. Làm u m i v công tác Thương m i, u th u, Th ng kê Y t , Vi n tr và K t h p Quân - Dân y. III- V T CH C CÁN B A- VN TRÍ, CH C NĂNG: V T ch c Cán b là m t V T ng h p, có ch c năng tham mưu cho B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v công tác T ch c, Cán b , Ch chính sách và B o v chính tr n i b trong ngành Y t . B- NHI M V , QUY N H N: V T ch c Cán b có nh ng nhi m v , quy n h n chính sau ây: 1. V t ch c: 1.1. Làm u m i trong vi c xây d ng phương án quy ho ch t ch c b máy cho toàn Ngành; xây d ng các lo i hình t ch c và mô hình t ch c trong Ngành phù h p v i t ng vùng a lý, t ng a phương và t ng giai o n. 1.2. Làm u m i trong vi c xây d ng ho c ngh b sung, s a i các văn b n v tiêu chuNn, phân lo i, phân h ng, thành l p, gi i th , thay i các t ch c c a Ngành. 1.3. Nghiên c u xây d ng ch c năng, nhi m v , m i quan h công tác cho các t ch c m i thành l p. Hư ng d n các ơn v xây d ng và xem xét trình B trư ng phê duy t i u l t ch c ho t ng, Quy ch làm vi c c a các ơn v tr c thu c B . 2. V cán b ; 2.1. Xây d ng cơ c u biên ch , cơ c u cán b , công ch c cho các ơn v tr c thu c B . 2.2. Làm u m i trong vi c xây d ng ho c ngh b sung, s a i ch c danh tiêu chuNn nghi p v cán b , công ch c ngành Y t ; hư ng d n ng d ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v cán b , công ch c ngành Y t vào b máy trong toàn ngành. 2.3. Làm u m i trong vi c hư ng d n các cơ s l p quy ho ch cán b . T ng h p quy ho ch cán b trình Lãnh o B và Ban Cán s ng B Y t , theo dõi vi c th c hi n quy ho ch này. Xây d ng ho c b sung, s a i văn b n Phân c p qu n lý cán b trình B trư ng ban hành và t ch c th c hi n. Tham mưu cho Lãnh o B trong vi c ch o, hư ng d n các ơn v tr c thu c B th c hi n vi c b nhi m, mi n nhi m cán b theo quy nh. Khi ư c Lãnh o B giao, có trách nhi m th c hi n các quy trình b nhi m và mi n nhi m các ch c v theo quy nh hi n hành.
 11. 2.4. Làm u m i trong vi c xây d ng, tham gia xây d ng tiêu chuNn và quy trình thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c. 2.5. Th c hi n vi c ti p nh n, i u chuy n cán b theo nhu c u, theo k ho ch và theo các i tư ng ư c phân c p. 2.6. Tham gia v i các V ch c năng trong vi c xây d ng k ho ch ào t o, b túc cán b y t dài h n, ng n h n trong và ngoài nư c. Tham gia làm các th t c c cán b i hoc t p, công tác, tham quan, kh o sát, d h i ngh , h i th o... nư c ngoài. 2.7. Qu n lý h sơ cán b theo úng hư ng d n c a Nhà nư c. 3. Ch , chính sách cán b : 3.1. T ng h p, cân i và xu t v i lãnh o B , Nhà nư c các chính sách ch i v i cán b Y t t Trung ương n cơ s . 3.2. Tham gia xây d ng thang, b ng lương, các hình th c tr lương, ch nâng b c lương c a cán b , công ch c trong ngành Y t , các ch ph c p quanh lương. Ki m tra vi c th c hi n trong toàn ngành. 3.3. T ch c, qu n lý, ki m tra, ôn c th c hi n công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng, các ch b o h lao ng trong ngành Y t . 3.4. Th c hi n vi c khen thư ng i v i cán b thu c di n chính sách ư c thư ng Huân chương, Huy chương Kháng chi n, huân chương c l p v.v... Thu th p tài li u, l p h sơ, chuNn b các th t c theo quy nh trình lãnh o B xét k lu t nh ng cán b , công ch c ph m khuy t i m (trong quá trình chuNn b th t c, c n tham kh o ý ki n V Pháp ch và các V , C c có liên quan). 4. Công tác B o v chính tr n i b : Theo dõi và hư ng d n th c hi n công tác b o v chính tr n i b và an toàn kinh t , xây d ng cơ quan an toàn và ph i h p v i c p u a phương trong công tác qu n lý cán b , xây d ng t ch c ng, oàn th qu n chúng các ơn v tr c thu c B óng t i a phương, theo quy nh c a Trung ương. 5. Th c hi n công tác qu n lý cán b trong Cơ quan B như m t ơn v tr c thu c B . 6. Làm u m i v công tác Y t a phương và công tác K lu t trong ngành Y t . IV- V KHOA H C - ÀO T O A- VN TRÍ, CH C NĂNG: V Khoa h c - ào t o là m t V t ng h p, có ch c năng tham mưu cho B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v công tác Khoa h c - Công ngh và ào t o cán b trong ngành Y t . B- NHI M V , QUY N H N:
 12. V Khoa h c- ào t o có nh ng nhi m v , quy n h n chính sau ây: 1. Nhi m v chung: Làm u m i t ch c xây d ng d báo, phương hư ng chi n lư c khoa h c công ngh và ào t o cán b y t ; xây d ng các phương án k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n; ch o tri n khai, giám sát, ánh giá các ho t ng v phát tri n khoa h c công ngh chuyên ngành, ào t o và ào t o liên t c chuyên môn k thu t y - dư c, y h c c ng ng, nghi p v qu n lý, ngo i ng ... trong ngành y t . 2. Nhi m v v lĩnh v c Khoa h c và Công ngh : 2.1. T ch c xét duy t ho c ngh xét duy t tài khoa h c công ngh các ơn v tr c thu c B và liên ngành. T ch c và ch o các ơn v tr c thu c B ánh gi k t qu tài khoa h c c p B , tham gia h i ng ánh giá tài khoa h c c p Nhà nư c. 2.2. Làm u m i t ng h p chung và qu n lý v công tác Tiêu chuNn, o lư ng, Ch t lư ng và S h u công nghi p Y- Dư c. Ph i h p các V có liên quan t ch c xây d ng tiêu chuNn qu c gia, qu n lý các tiêu chuNn ã ban hành, ph bi n, hư ng d n và theo dõi vi c áp d ng tiêu chuNn các c p. 2.3. T ng h p ánh giá sáng ki n c i ti n k thu t, gi i pháp h u ích, phát minh sáng ch và ho t ng s h u công nghi p trong toàn Ngành. xu t các m c khen thư ng cho các tác gi có sáng ki n, gi i pháp h u ích, sáng ch . 2.4. T ng h p, theo dõi ánh giá vi c th c hi n k ho ch h p tác khoa h c, công ngh v i nư c ngoài. xu t v i B trư ng i u ch nh ho c b sung các n i dung và hình th c h p tác khoa h c cho phù h p v i tình hình th c t và kh năng th c hi n trong kỳ k ho ch. 2.5. Qu n lý công tác thông tin khoa h c, công ngh . T ch c th c hi n chính sách phát tri n khoa h c, công ngh , ch qu n lý khoa h c, công ngh c a Nhà nư c và các quy nh c a B v ho t ng khoa h c, công ngh chuyên ngành trong ph m vi ngành Y t . 2.6. Làm u m i v công tác Tin h c trong ngành Y t , xây d ng và ban hành các quy trình, ng d ng công ngh tin h c trong ngành Y t . 2.7. Làm thư ng tr c cho các H i ng Khoa h c k thu t, xét duy t sáng ki n, sáng ch , ki m tra và ánh giá vi c th c hi n k ho ch khoa h c, công ngh ... c a B Y t . 3. Nhi m v v lĩnh v c ào t o: 3.1. Xây d ng các quy trình qu n lý ào t o th ng nh t trong toàn ngành. 3.2. Xây d ng quy ho ch ào t o và b i dư ng i ngũ giáo viên, gi ng viên.
 13. 3.3. Xây d ng và xu t danh m c (ch c danh) ào t o cán b y t , mô hình ào t o, m ng lư i ào t o, các lo i hình ào t o, danh m c trang thi t b cho các trư ng i h c, cao ng, trung h c y t . Tham gia xây d ng tiêu chuNn cơ s h t ng, nh m c s d ng, b o qu n các trang thi t b , phương ti n d y h c c a các trư ng. 3.4. Xây d ng m c tiêu, n i dung, chương trình ào t o chính quy và không chính quy cho các i tư ng cán b y t (sau i h c, i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh v y t ). Th ng nh t ch o th c hi n các phương pháp ào t o, ánh giá h c sinh, sinh viên. 3.5. Tham mưu, xu t v i Lãnh o B v vi c th c hi n Lu t Giáo d c và các văn b n dư i Lu t. Hư ng d n vi c th c hi n các quy ch c a B Giáo d c và ào t o và B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong công tác ào t o, ào t o liên t c cán b yt . 3.6. Ch trì xây d ng tiêu chuNn và quy ho ch i ngũ giáo viên, gi ng viên và nghiên c u viên c a ngành Y t . 3.7. Hư ng d n và t ch c vi c biên so n, phát hành giáo trình, tài li u ph c v cho cho công tác ào t o và nghiên c u khoa h c. Quy nh danh m c sách giáo khoa và tài li u gi ng d y trong các trư ng y t . 3.8. Tham gia tuy n ch n cán b i nghiên c u, h c t p và gi ng d y nư c ngoài. 3.9. Tham gia xét duy t ngư i nư c ngoài vào h c t p, nghiên c u t i các cơ s c a ngành Y t ; xây d ng quy ch ào t o ngư i nư c ngoài n h c t p, nghiên c u t i các cơ s c a ngành Y t và hư ng d n h th c hi n các quy ch , ch h c t p, nghiên c u t i Vi t Nam. 3.10. Làm u m i theo dõi, tham mưu cho Lãnh o B ch o ho t ng các trư ng ào t o cán b y t , các vi n nghiên c u trong ngành Y t . Ph i h p v i các V có liên quan trong vi c tham mưu cho Lãnh o B b nhi m lãnh o các cơ s ào t o và nghiên c u khoa h c. 3.11. Giám sát, thanh tra và ánh giá công tác ào t o, nghiên c u khoa h c trong ngành Y t . V- V H P TÁC QU C T A- VN TRÍ, CH C NĂNG: V H p tác qu c t là m t V t ng h p, có ch c năng tham mưu cho B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c H p tác qu c t trong ngành Y t và công tác l tân ngo i giao. B- NHI M V , QUY N H N: V H p tác qu c t có nh ng nhi m v , quy n h n chính sau ây:
 14. 1. Xây d ng chi n lư c, phương hư ng và k ho ch v h p tác qu c t , khai thác vi n tr , h p tác u tư, khoa h c k thu t y dư c v i các nư c, các t ch c qu c t . Ch u trách nhi m theo dõi và ôn c vi c th c hi n k ho ch h p tác qu c t c a B . Qu n lý và hư ng d n chuyên môn, nghi p v v h p tác qu c t cho m ng lư i làm công tác h p tác qu c t c a Ngành. 2. ChuNn b các văn b n, công hàm, hi p nh lãnh o B trao i, ti p xúc, thông báo, ki n ngh và ký k t v i các nư c và các t ch c qu c t trên th gi i v lĩnh v c y t . T ch c vi c ký k t các hi p nh, ki m tra ôn c, t ng h p và ánh giá hi u qu vi c th c hi n các hi p nh ó. 3. Trao i và hư ng d n v thông tin khoa h c, k thu t, sách báo y dư c h c, thu c men, hóa ch t, v t phNm... theo quy nh c a Nhà nư c. Thông tin nhanh cho Lãnh o B nh ng tin t c y dư c h c quan tr ng và c p bách trên th gi i. T ch c B , Th trư ng ti p xúc, làm vi c v i các oàn khách qu c t theo k ho ch c a B và c a c p trên. 4. Ph i h p v i V K ho ch, V Tài chính - K toán- B Y t , Ban Qu n lý các d án và các Ch nhi m d án h p tác qu c t i u ph i các chương trình vi n tr qu c t , h p tác qu c t cho ngành Y t và theo dõi quá trình t ch c th c hi n, ánh giá hi u qu c a các chương trình H p tác qu c t . 5. Hư ng d n vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và các quy ch c a B v h p tác qu c t . Xây d ng quy trình, nguyên t c, th t c c a oàn ra, oàn vào theo úng nghi th c ngo i giao và ôn c, ki m tra vi c th c hi n. Xây d ng ho c ngh b sung, s a i các quy ch v h p tác qu c t . 6. Xây d ng k ho ch oàn ra, oàn vào và d báo kh năng h p tác khoa h c k thu t v y dư c, trang thi t b y t i v i các nư c và các t ch c qu c t . Ch u trách nhi m theo dõi và ôn c vi c th c hi n k ho ch ó. 7. Qu n lý ngư i nư c ngoài n làm vi c, h c t p, nghiên c u, ch a b nh t i Vi t Nam theo k ho ch h p tác gi a B Y t v i các nư c, các t ch c qu c t . Qu n lý cán b , công ch c, viên ch c trong ngành Y t i h c t p, công tác, nghiên c u, trao i kinh nghi m, tham quan, kh o sát, d h i ngh , h i th o... nư c ngoài k t khi xu t c nh cho n khi v nư c, theo quy t nh c i c a Lãnh o B Y t . 8. Qu n lý và th c hi n công tác l tân trong quan h qu c t , m b o th t c cho các oàn ra, oàn vào theo úng k ho ch và úng quy nh c a Chính ph . 9. Tr c ti p qu n lý h chi u c a cán b , công ch c c a Cơ quan B Y t và các ơn v tr c thu c B theo quy nh c a Chính ph và c a B Y t . VI- V TÀI CHÍNH- K TOÁN A- VN TRÍ, CH C NĂNG: V Tài chính- K toán là m t V t ng h p, có ch c năng tham mưu cho B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c Tài chính và K toán trong toàn ngành Y t .
 15. B- NHI M V , QUY N H N: V Tài chính- K toán có nh ng nhi m v , quy n h n chính sau ây: 1. V Tài chính: 1.1. Xây d ng d toán thu, chi, k ho ch phân ph i các ngu n ngân sách trong toàn ngành và riêng cho t ng ơn v tr c thu c B , cho chương trình Y t qu c gia, các chương trình, d án vi n tr , v n vay ư c Nhà nư c u tư trình B trư ng phê duy t và t ch c b o v d toán ngân sách v i Nhà nư c. ChuNn b ý ki n c a B Y t tham gia v i v i các B có liên quan (Tài Chính, K ho ch - u tư...) trong vi c phân b ngân sách s nghi p y t cho a phương. T ch c th c hi n d toán ngân sách ã ư c duy t. 1.2. Hư ng d n các ơn v tr c thu c B , các S Y t , các B , Ngành l p d toán ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. Ch trì ph i h p v i các V , C c có liên quan trong vi c phân b d toán ngân sách h ng năm cho các ơn v tr c thu c B , các m c tiêu y t qu c gia, các chương trình y t c p B . Tri n khai, hư ng d n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch trong lĩnh v c tài chính, k toán cho các ơn v tr c thu c B và Y t a phương. 1.3. T ng h p, phân tích, ánh giá ho t ng kinh t trong toàn ngành, xu t nh ng phương án và bi n pháp có hi u qu nh m t ng bư c i m i cơ ch qu n lý tài chính trong Ngành và xây d ng cơ ch ho t ng kinh t ng d ng vào các ơn v tr c thu c B . Qu n lý ch o công tác b o hi m y t v lĩnh v c tài chính, k toán. 1.4. Xây d ng phương án t ng h p k ho ch phân b ngân sách xây d ng cơ b n và nâng c p các công trình y t các cơ s tr c thu c B và kinh phí s nghi p h ng năm, trong toàn ngành. 1.5. D th o trình B trư ng ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n các ch , quy nh v tài chính, k toán c a Nhà nư c áp d ng th ng nh t trong các cơ quan, ơn v hành chính, s nghi p do B qu n lý. 1.6. T ng h p các ngu n vi n tr , v n vay ưa vào cân i ngu n l c chung c a toàn ngành. xu t và so n th o trình B trư ng ban hành các văn b n pháp quy liên quan t i công tác qu n lý v n vi n tr , v n vay ư c Nhà nư c u tư trong các ơn v tr c thu c B và các chương trình, d án Y t . 1.7. Qu n lý các ngu n v n u tư , xây d ng cơ b n c a Nhà nư c giao cho B Y t , g m xây d ng k ho ch v n, theo dõi vi c th c hi n k ho ch v n và quy t toán ngu n v n, bao g m v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng, v n vi n tr , v n vay và các ngu n v n khác, theo quy nh hi n hành. 1.8. Tham mưu cho lãnh o B v công tác tài chính trong các doanh nghi p tr c thu c (giá, thu , v n...). Ph i h p v i các cơ quan có liên quan chuNn b th t c trình B trư ng B Y t ban hành giá các lo i thu c, vacxin, máu, d ch truy n, các d ch v y t , các lo i phí, l phí, các ch nh m c...thu c quy n B Y t quy t nh. 2. Công tác K toán:
 16. 2.1. Th c hi n ki m toán n i b và ki m tra k toán, t ch c xét duy t quy t toán c a các ơn v tr c thu c B , chương trình y t qu c gia và các m c tiêu y t c p B và các d án vi n tr , v n vay ư c Nhà nư c u tư. 2.2. T ng h p và báo cáo quy t toán v i cơ quan tài chính theo úng ch tài chính k toán c a Nhà nư c. 2.3. T ch c b i dư ng nghi p v qu n lý tài chính – k toán cho i ngũ cán b làm công tác tài chính, k toán trong ngành Y t . 2.4. T ch c, theo dõi và qu n lý công s n ư c Nhà nư c giao cho B Y t qu n lý, s d ng. 3. Làm u m i v Qu n lý công s n, B o hi m y t , Vi n phí, D tr qu c gia trong ngành Y t . VII- V PHÁP CH A- VN TRÍ, CH C NĂNG: V Pháp ch là m t V t ng h p, có ch c năng tham mưu cho B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c pháp ch , giáo d c truy n thông, công tác chính tr và thi ua khen thư ng trong ngành Y t . B- NHI M V , QUY N H N: V Pháp ch có nh ng nhi m v , quy n h n chính sau ây: 1. Công tác Pháp ch : 1.1. Tham mưu cho B trư ng B Y t v m t pháp lu t và giúp B trư ng trong vi c t ch c ch o công tác pháp ch trong ngành y t và ch u trách nhi m tham gia óng góp ý ki n vào các văn b n pháp lu t theo ý ki n c a lãnh o B ho c nh ng cơ quan khác yêu c u. 1.2. Ph i h p v i các V , C c, Văn phòng và Thanh tra B xây d ng và trình B trư ng phê duy t k ho ch xây d ng pháp lu t dài h n và h ng năm v y t . 1.3. Ch trì so n th o ho c ph i h p v i các V , C c, Văn phòng và Thanh tra B so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t v y t . Ch u trách nhi m thNm tra v m t pháp lý i v i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t trư c khi trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình c p trên ban hành. 1.4. Theo dõi, ki m tra, t ng h p tình hình th c hi n pháp lu t v y t báo cáo v i B trư ng và xu t bi n pháp gi i quy t nh m tăng cư ng pháp ch Xã h i ch nghĩa. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t (trong ó có pháp lu t Y t ) trong toàn ngành.
 17. 1.5. Hư ng d n công tác pháp ch các ơn v tr c thu c B và các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Hư ng d n nghi p v cho các cán b pháp lý trong ngành Y t t Trung ương n a phương. 1.6. Hư ng d n, ki m tra th c hi n pháp lu t trong toàn ngành Y t . Xem xét tính pháp lý trong vi c hư ng d n, x lý các vi ph m pháp lu t; xem xét và ki n ngh v i B trư ng ban hành quy t nh theo thNm quy n h y b ho c yêu c u s a i các văn b n áp d ng pháp lu t do các ơn v , a phương ban hành có n i dung trái v i quy nh c a pháp lu t. 1.7. T ch c vi c h th ng hoá pháp lu t y t , t ch c in n và phát hành các quy n K y u pháp quy v y t h ng năm. Hư ng d n th t c kh c d u cho các ơn v tr c thu c B . 2. Công tác Chính tr và Giáo d c truy n thông: 2.1. xu t v i B trư ng v phương hư ng, n i dung, k ho ch và bi n pháp giáo d c chính tr , lãnh o tư tư ng cho cán b , công ch c trong ngành y t . 2.2. Nghiên c u xây d ng n i dung, k ho ch, bi n pháp c th v công tác chính tr trong ngành Y t và tuyên truy n công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân trong t ng th i kỳ, t ng mùa, t ng vùng và theo t ng nhóm i tư ng, trình B trư ng phê duy t và t ch c hư ng d n, giúp các ơn v trong toàn ngành, ph i h p v i các cơ quan có liên quan, t ch c th c hi n. 2.3. Ph i h p v i các cơ quan thông t n, báo chí trung ương và a phương trong công tác truy n thông, giáo d c s c kh e. Giúp B trư ng trong vi c qu n lý các ho t ng và quy ho ch m ng lư i báo chí, xu t b n trong ngành Y t . Tham mưu cho B trư ng ch o các ơn v làm công tác giáo d c truy n thông, các báo, t p chí c a Ngành. 2.4. Ph i h p v i các V , C c, Văn phòng và Thanh tra B và các ơn v tr c thu c B nghiên c u xu t và ch o t ch c biên so n, in n, phát hành các tài li u, tranh nh, phim, băng, ĩa, èn chi u...v phòng b nh, ch a b nh và b o v s c kho nhân dân. 2.5. T ch c tuyên truy n và giáo d c cho cán b , công ch c c a toàn ngành th c hi n các quy nh v y c và các quan i m ư ng l i c a ng; ch trương, chính sách c a Nhà nư c và c a ngành v công tác Y t . 2.6. T ch c vi c sưu t m các tư li u, hi n v t c a ngành Y t qua các th i kỳ, ph c v cho công tác tuyên truy n, vi t l ch s ngành và xây d ng b o tàng truy n th ng c a ngành. 3. Công tác Thi ua, Khen thư ng 3.1. Tham mưu cho B trư ng trong vi c xây d ng các phong trào thi ua trong toàn ngành; phát hi n nh ng gương ngư i t t, vi c t t xây d ng i n hình, tiên ti n trong ngành.
 18. 3.2. Xây d ng quy trình và hư ng d n các cơ s trong vi c xét t ng các danh hi u thi ua, khen thư ng cho các ơn v và cá nhân có thành tích trong ngành y t . Theo dõi, t ng h p và hư ng d n công tác thi ua khen thư ng thư ng xuyên, t xu t và suy tôn các danh hi u c a ngành Y t . 3.3. Làm u m i thư ng tr c gi i quy t công tác thi ua, khen thư ng thu c trách nhi m c a B và Ngành. 4. Làm u m i theo dõi, t ng h p chung v hành ngh y dư c tư nhân trong toàn qu c. VIII- THANH TRA B YT A- VN TRÍ, CH C NĂNG: Thanh tra B Y t là Thanh tra Nhà nư c chuyên ngành v Y t , là m t t ch c cơ c u c a Cơ quan B Y t , ch u s qu n lý, lãnh o tr c ti p c a B trư ng B Y t và ch u s ch o v t ch c, công tác và nghi p v c a T ng Thanh tra Nhà nư c. Thanh tra B Y t có ch c năng th c hi n quy n thanh tra Nhà nư c v Y t trên ph m vi c nư c, thanh tra vi c th c hi n pháp lu t, chính sách, nhi m v , k ho ch theo Lu t nh; xác minh, k t lu n ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trình B trư ng B Y t và c p có thN m quy n; tham mưu giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra y t trong toàn qu c và công tác xét, gi i quy t ki u n i, t cáo theo thN m quy n. B- NHI M V . QUY N H N: Thanh tra B Y t có nh ng nhi m v , quy n h n chính sau ây: 1. Thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t: 1.1. Thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v V sinh (g m c ch t lư ng, v sinh an toàn, th c phN m), v Khám ch a b nh, v S n xu t, lưu thông phân ph i, xu t nh p khN u, s d ng Thu c, M phN m, Nguyên li u làm thu c và Trang thi t b y t c a các cơ quan Nhà nư c, các t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân trong ph m vi c nư c. 1.2. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao c a các ơn v tr c thu c B . 1.3. X lý hành chính các vi ph m trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t theo quy nh c a pháp lu t. Ki n ngh các bi n pháp tăng cư ng qu n lý nhà nư c v y t và qu n lý nhà nư c v thanh tra y t . 1.4. Xây d ng ho c b sung, s a i quy trình, quy ph m thanh tra chuyên ngành Y t trình B trư ng và T ng Thanh tra Nhà nư c phê duy t và hư ng d n t ch c th c hi n sau khi ã ư c phê duy t.
 19. 1.5. Xây d ng k ho ch ki m tra, thanh tra h ng năm vi c th c hi n quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c chăm sóc, b o v s c kh e nhân dân, trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao thu c thN m quy n qu n lý Nhà nư c c a B Yt i v i các cơ quan, ơn v trong ngành trình B trư ng phê duy t và hư ng d n t ch c th c hi n. 1.6. Hư ng d n công tác thanh tra Y t i v i h th ng thanh tra Y t trong toàn qu c. Ch o nghi p v công tác thanh tra i v i các ơn v tr c thu c B . B i dư ng nghi p v thanh tra chuyên ngành cho các thanh tra viên và cán b thanh tra y t . 1.7. T ng h p, phân tích và ánh giá tình hình ho t ng thanh tra Y t trong toàn qu c. 2. Công tác xét, gi i quy t khi u n i, t cáo: 2.1. Xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trình B trư ng B Y t và c p có thN m quy n. 2.2. ôn c, ki m tra vi c th c hi n công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân trong các ơn v tr c thu c B . 2.3. T ch c và thư ng tr c vi c ti p công dân theo lu t nh. 2.4. Tham gia nghiên c u, xây d ng và ngh b sung, s a i các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý Ngành. Ph i h p v i V Pháp ch trong công tác truy n thông, giáo d c pháp lu t v y t . 2.5. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t và T ng Thanh tra Nhà nư c giao. IX- V I U TRN A- VN TRÍ, CH C NĂNG: V i u tr là m t V chuyên ngành, có ch c năng tham mưu cho B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c Khám ch a b nh, i u dư ng, Ph c h i ch c năng, Ch nh hình và công tác Giám nh trong ngành Y t . B- NHI M V , QUY N H N: V i u tr có nh ng nhi m v , quy n h n ch y u sau ây: 1. Qu n lý công tác Khám ch a b nh, Chăm sóc, i u dư ng - Ph c h i ch c năng, Ch nh hình, Giám nh: 1.1. Xây d ng phương hư ng quy ho ch, k ho ch phòng b nh, ch a b nh, chăm sóc, i u dư ng - ph c h i ch c năng, ch nh hình và phương hư ng phát tri n khoa h c k thu t trong các cơ s khám ch a b nh, i u dư ng - ph c h i ch c năng, ch nh hình, trình B trư ng phê duy t và t ch c th c hi n.
 20. 1.2. Làm u m i xây d ng ho c ngh b sung, s a i các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác Khám ch a b nh, Chăm sóc, i u dư ng- Ph c h i ch c năng, Ch nh hình, An toàn b c x và Giám nh (Giám nh Y khoa, Giám nh Y pháp, Giám nh Y pháp Tâm th n). 1.3. Xây d ng ho c ngh b sung, s a i các quy ch phân c p chuyên môn k thu t trong i u tr và xây d ng cơ c u giư ng b nh cho các chuyên khoa trong m ng lư i khám ch a b nh trình B trư ng phê duy t và t ch c th c hi n. 1.4. Xây d ng ho c ngh b sung, s a i các quy ch chuyên môn k thu t, hư ng d n i u tr , chăm sóc ngư i b nh t i các cơ s khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, ch nh hình trình B trư ng phê duy t và t ch c th c hi n. Ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các quy ch chuyên môn k thu t, hư ng d n i u tr , chăm sóc ngư i b nh. 1.5. Nghiên c u, xây d ng ho c ngh b sung, s a i các nguyên t c, tiêu chuN n chuyên môn k thu t và nghi p v cho h th ng b o v s c kh e cho cán b trung, cao c p t trung ương n a phương và cho cán b làm công tác khám ch a b nh cho ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. 1.6. Qu n lý m ng lư i khám, ch a b nh, giám nh; xây d ng ho c ngh b sung, s a i các quy nh v chuyên môn k thu t y t và quy ch liên quan n công tác giám nh và an toàn b c x . 1.7. Phân tích ánh giá di n bi n mô hình b nh t t, xây d ng quy trình và phương pháp qu n lý s c kho cho các i tư ng k c ngư i nư c ngoài Vi t Nam. 1.8. Ch o qu n lý s d ng thu c h p lý, an toàn, hi u qu trong i u tr . Nghiên c u xu t nhu c u thu c, trang thi t b y t , dư c ch t phóng x cho các cơ s khám, ch a b nh, chăm sóc, i u dư ng -ph c h i ch c năng. 1.9. Qu n lý, ch o các cơ s khám ch a b nh th c hi n công tác B o hi m y t trong toàn qu c. Tham gia nghiên c u, xu t các hình th c, cơ ch cung ng d ch v y t và chính sách ph c h i chi phí trong lĩnh v c khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng. 1.10. Ki m tra, giám sát, ôn c, hư ng d n, t ng h p và phân tích ánh giá các m t ho t ng chuyên môn k thu t c a h th ng khám, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh qua h th ng th ng kê c a V và c a B . 2. B o v s c kh e cán b cao c p: 2.1. Xây d ng k ho ch, bi n pháp và ch o vi c b o v s c kh e cán b cao c p. Xây d ng danh m c tiêu chuN n c n qu n lý, tiêu chuN n phân lo i s c kh e, b nh t t cho cán b trung, cao c p. xu t vi c b o m thu c, trang thi t b y t cho các i tư ng c bi t. T ng h p, phân tích tình hình s c kh e cán b trung, cao c p t trung ương n a phương. 2.2. Xây d ng k ho ch, quy trình và phương pháp b o v s c kh e, phòng b nh, phòng ch ng d ch t i nơi làm vi c và nhà cho các cán b cao c p;
Đồng bộ tài khoản