Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
98
lượt xem
13
download

Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA PHÒNG, CH NG M T S B NH XÃ H I, B NH DNCH NGUY HI M VÀ HIV/AIDS GIAI O N 2006 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 - 2010, v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Tên chương trình: Phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. 2. Cơ quan ch trì: B Y t . 3. Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương liên quan. 4. Ph m vi th c hi n chương trình: các t nh/thành ph trong c nư c. 5. M c tiêu chung: ch ng phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m. Phát hi n d ch s m, bao vây d p d ch k p th i, không d ch l n x y ra. Gi m t l m c, t l ch t do m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m. Nâng cao ý th c b o v , chăm sóc s c kh e c a nhân dân, áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa, xây d ng và b o v T qu c.
  2. 6. M c tiêu n năm 2010 c a các d án thành ph n trong chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS: a) D án phòng, ch ng b nh lao: - Gi m t l lao ph i m i AFB (+) xu ng 70/100.000 dân; - Gi m t l t vong và lây truy n b nh lao, ngăn ng a tình tr ng lao kháng thu c. b) D án phòng, ch ng b nh phong: - Lo i tr b nh phong theo 4 tiêu chuNn c a Vi t Nam; - 100% s b nh nhân phong b tàn t t ư c i u tr và ph c h i ch c năng. c) D án phòng, ch ng b nh s t rét: - Không d ch s t rét l n x y ra; - Gi m t l m c s t rét xu ng dư i 1,5/1.000 dân; gi m t l ch t do s t rét xu ng dư i 0,03/100.000 dân. d) D án phòng, ch ng b nh ung thư: - T ng bư c gi m t l m c và t l ch t do ung thư; - C i thi n ch t lư ng cu c s ng cho b nh nhân ung thư. ) D án phòng, ch ng HIV/AIDS: - Kh ng ch t l nhi m HIV/AIDS dư i 0,3% dân s vào năm 2010; - Gi m tác h i c a HIV/AIDS i v i s phát tri n kinh t - xã h i. e) D án phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em: - Gi m t l suy dinh dư ng th nh cân xu ng dư i 20% s tr em dư i 5 tu i; gi m t l suy dinh dư ng th th p, còi xu ng dư i 25% s tr em dư i 5 tu i; - Ti p t c tuyên truy n, v n ng, ki m tra và giám sát ăn mu i i t. g) D án b o v s c kh e tâm th n c ng ng: - 100% s t nh/thành ph tri n khai d án; 70% s xã/phư ng tri n khai mô hình l ng ghép n i dung chăm sóc s c kh e tâm th n c ng ng vào ho t ng c a tr m y t cơ s ; - Phát hi n và qu n lý i u tr t i c ng ng cho 50% s b nh nhân tâm th n (tâm th n phân li t, tr m c m, ng kinh); - i u tr n nh cho 70% s b nh nhân tâm th n ư c phát hi n; h tr ngư i b nh s ng hòa nh p v i gia ình và c ng ng. h) D án chăm sóc s c kh e sinh s n: - C i thi n s c kh e bà m và tr em; - Gi m t l t vong m xu ng 70/100.000 tr sơ sinh s ng; gi m t l t vong tr dư i 1 tu i xu ng dư i 25‰ s tr sơ sinh s ng. i) D án tiêm ch ng m r ng: - B o v thành qu thanh toán b nh b i li t; lo i tr b nh u n ván sơ sinh;
  3. - Trên 90% s tr em dư i 1 tu i các qu n, huy n ư c tiêm ch ng y 7 lo i v c xin (lao, b ch h u, ho gà, u n ván, b i li t, viêm gan B, s i); lo i tr b nh s i vào năm 2010; - T ng bư c tri n khai r ng rãi tiêm v c xin phòng viêm não Nh t B n B cho tr em dư i 5 tu i; v c xin phòng thương hàn, phòng t cho tr em t i vùng có nguy cơ cao; - Gi m t l m c b nh b ch h u xu ng 0,01/100.000 dân; b nh ho gà xu ng 0,1/100.000 dân thông qua vi c tri n khai tiêm nh c l i v c xin DPT; - Nghiên c u tri n khai m t s lo i v c xin m i phòng b nh cho tr em. k) D án k t h p quân - dân y: b o v , chăm sóc s c kh e nhân dân, b i và góp ph n c ng c qu c phòng, an ninh khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, biên gi i và h i o. 7. T ch c th c hi n: B Y t ch u trách nhi m: - Thành l p Ban Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 - 2010, do lãnh o B làm Ch nhi m, thành viên là các V trư ng, C c trư ng, Vi n trư ng, Th trư ng ơn v liên quan; - Thành l p các Ban i u hành các d án thu c chương trình. Ch o các Trư ng Ban i u hành các d án xây d ng và trình duy t d án theo quy nh; - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương liên quan t ch c tri n khai th c hi n chương trình này. Trong quá trình th c hi n c n l ng ghép v i các chương trình kinh t - xã h i khác nâng cao hi u qu c a chương trình. 8. Ngu n v n th c hi n: - Ngân sách nhà nư c: bao g m v n u tư xây d ng cơ b n và v n s nghi p; - V n ODA và các ngu n v n vi n tr qu c t khác; - Các ngu n v n h p pháp khác. i u 2. Cơ ch qu n lý và i u hành chương trình: Cơ ch qu n lý và i u hành chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 - 2010 th c hi n theo các quy nh v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia và các quy nh liên quan hi n hành B K ho ch và u tư, B Tài chính ph i h p v i B Y t b trí kinh phí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; ng th i có các gi i pháp v cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c th c hi n chương trình. Căn c vào ch c năng và nh ng quy nh hi n hành, các B : Y t , K ho ch và u tư, Tài chính hư ng d n c th các B , ngành và a phương tri n khai th c hi n chương trình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; Nguy n Sinh Hùng - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; -H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b).
Đồng bộ tài khoản