Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 108/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ QU N LÝ GIAO DNCH CH NG KHOÁN CÔNG TY I CHÚNG CHƯA NIÊM Y T T I TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ư c Qu c h i thông qua ngày 29/06/2006; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 14/2007/N -CP ngày 19/01/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán; Căn c Công văn s 4409/VPCP-KTTH ngày 07/07/2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c chu n b tri n khai th trư ng giao d ch ch ng khoán c a các công ty i chúng chưa niêm y t; Theo ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch T ch c và Qu n lý giao d ch ch ng khoán công ty i chúng chưa niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, Chánh văn phòng B , Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Tài chính, Giám c Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TƯ và các ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - UBND, H ND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo;Website Chính ph ;
 2. - C c Ki m tra văn b n -B Tư pháp; - Các ơn v thu c B Tài chính, Website B Tài chính; - Lưu: VT, UBCKNN; QUY CH T CH C VÀ QU N LÝ GIAO DNCH CH NG KHOÁN CÔNG TY I CHÚNG CHƯA NIÊM Y T T I TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 108/2008/Q -BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v t ch c và qu n lý giao d ch ch ng khoán c a các công ty i chúng chưa niêm y t bao g m c phi u và trái phi u chuy n i t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (sau ây vi t t t là TTGDCK), ch ng khoán c a các công ty i chúng hu niêm y t t i S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh (sau ây vi t t t là SGDCK). i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. T ch c ăng ký giao d ch là công ty i chúng có ch ng khoán ăng ký giao d ch t i TTGDCK. 2. H th ng ăng ký giao d ch là h th ng giao d ch ch ng khoán c a các t ch c ăng ký giao d ch t i TTGDCK. 3. Thành viên h th ng ăng ký giao d ch (sau ây g i t t là thành viên) là công ty ch ng khoán ư c TTGDCK ch p thu n cho phép tham gia th c hi n các giao d ch trên h th ng ăng ký giao d ch c a TTGDCK. 4. Cam k t h tr là vi c thành viên cam k t và th c hi n cam k t v i công ty i chúng trong vi c thay m t công ty i chúng th c hi n các th t c ăng ký giao d ch ch ng khoán vào h th ng ăng ký giao d ch c a TTGDCK và cam k t h tr t ch c ăng ký giao d ch trong vi c th c hi n nghiêm ch nh nghĩa v công b thông tin theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c cam k t h tr là thành viên có trách nhi m h tr i v i t ch c th c hi n ăng ký giao d ch.
 3. 6. i di n giao d ch c a thành viên t i TTGDCK (g i t t là i di n giao d ch) là nhân viên do thành viên c , ư c TTGDCK ch p thu n c p th i di n giao d ch và cho phép i di n cho thành viên nh p l nh trên h th ng ăng ký giao d ch c a TTGDCK. i u 3. Ch ng khoán ăng ký giao d ch Ch ng khoán ăng ký giao d ch t i TTGDCK bao g m c phi u, trái phi u chuy n i ư c ch p thu n ăng ký giao d ch t i TTGDCK. i u 4. Thành viên 1. Thành viên ph i tuân th các quy nh v thành viên h th ng ăng ký giao d ch do TTGDCK ban hành. 2. Thành viên là t ch c cam k t h tr cho ch ng khoán c a t ch c ăng ký giao d ch nào thì có trách nhi m h tr t ch c ăng ký giao d ch ó trong vi c th c hi n nghĩa v công b thông tin theo quy nh. i u 5. T ch c giao d ch Giao d ch ch ng khoán ư c th c hi n qua thành viên; thông tin v giao d ch ph i ư c báo qua h th ng ăng ký giao d ch c a TTGDCK t ng h p và ưa ra k t qu giao d ch chung. i u 6. Công b thông tin 1. Công ty i chúng, thành viên và TTGDCK có nghĩa v công b thông tin y , chính xác, k p th i theo quy nh t i M c 3 Chương II Quy ch này. 2. Các công ty i chúng ăng ký giao d ch t i TTGDCK ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, y và trung th c c a n i dung thông tin ư c công b . T ch c cam k t h tr cho ch ng khoán c a công ty i chúng ph i ch u trách nhi m trong ph m vi liên quan n vi c công b thông tin c a công ty i chúng. 3. TTGDCK quy nh c th v vi c t ch c th c hi n công b thông tin c a các công ty i chúng ăng ký giao d ch t i TTGDCK. Chương II QUY NNH C TH M c 1. ĂNG KÝ GIAO DNCH i u 7. i u ki n ăng ký giao d ch Ch ng khoán ư c ăng ký giao d ch t i TTGDCK khi áp ng các i u ki n sau: 1. Là ch ng khoán c a công ty i chúng theo quy nh t i i u 25 Lu t Ch ng khoán chưa niêm y t ho c ã b hu niêm y t t i TTGDCK ho c SGDCK.
 4. 2. Là ch ng khoán ã ư c ăng ký lưu ký t i Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán (sau ây vi t t t là TTLKCK). 3. ư c m t (01) thành viên cam k t h tr . i u 8. H sơ ăng ký giao d ch H sơ ăng ký giao d ch ch ng khoán c a công ty i chúng chưa niêm y t bao g m các tài li u sau: 1. Gi y ngh ăng ký giao d ch ch ng khoán t i TTGDCK (theo m u t i Ph l c Ia ho c b ban hành kèm theo Quy ch này); 2. H p ng cam k t h tr theo m u do TTGDCK quy nh, tr trư ng h p thành viên làm th t c ăng ký giao d ch cho ch ng khoán c a chính công ty mình; 3. B n công b thông tin (theo m u t i Ph l c II ban hành kèm theo Quy ch này); 4. Gi y ch ng nh n ăng ký lưu ký ch ng khoán do TTLKCK c p. i u 9. Th t c ăng ký giao d ch và h y b ăng ký giao d ch 1. i v i công ty ã ăng ký là công ty i chúng v i U ban Ch ng khoán Nhà nư c (sau ây vi t t t là UBCKNN) trư c ngày Quy ch này có hi u l c ph i ti n hành các th t c ăng ký lưu ký ch ng khoán v i TTLKCK trong vòng sáu (06) tháng k t ngày Quy ch này có hi u l c. 2. i v i công ty ăng ký là công ty i chúng v i UBCKNN sau ngày Quy ch này có hi u l c thì ph i th c hi n ăng ký lưu ký ch ng khoán v i TTLKCK trong vòng sáu (06) tháng k t ngày ăng ký là công ty i chúng v i UBCKNN. 3. TTGDCK quy nh c th v th t c ăng ký giao d ch và h y b ăng ký giao d ch. i u 10. T ch c cam k t h tr 1. T ch c cam k t h tr ph i ký h p ng cam k t h tr v i t ch c ăng ký giao d ch theo m u do TTGDCK ban hành. 2. T ch c cam k t h tr có các nghĩa v sau: a) Ch u trách nhi m v vi c ch ng khoán c a công ty i chúng do mình cam k t h tr i u ki n, theo quy nh c a pháp lu t và quy ch này, ưa vào h th ng ăng ký giao d ch c a TTGDCK; b) Thay m t công ty i chúng do mình cam k t h tr th c hi n các th t c ăng ký giao d ch ch ng khoán vào h th ng ăng ký giao d ch c a TTGDCK. c) H tr t ch c ăng ký giao d ch do mình cam k t h tr trong vi c th c hi n nghĩa v công b thông tin theo quy nh:
 5. - Thư ng xuyên ôn c t ch c ăng ký giao d ch do mình cam k t h tr th c hi n công b thông tin úng quy nh c a pháp lu t; - H tr t ch c ăng ký giao d ch do mình cam k t h tr v cách th c, n i dung công b thông tin khi có yêu c u c a t ch c ăng ký giao d ch; - Công b trên trang thông tin i n t c a mình nh ng thông tin công b c a công ty i chúng do mình cam k t h tr . d) Trong trư ng h p t ch c cam k t h tr ã th c hi n trách nhi m h tr t ch c ăng ký giao d ch do mình cam k t h tr th c hi n công b thông tin mà t ch c ăng ký giao d ch ó v n không th c hi n úng nghĩa v công b thông tin, thì trong vòng hai mươi b n (24) gi , k t th i i m thông tin c n ph i ư c công b theo quy nh c a pháp lu t, t ch c cam k t h tr ph i có văn b n báo cáo UBCKNN, TTGDCK v v n này kèm theo nh ng tài li u ch ng minh v vi c th c hi n úng trách nhi m cam k t h tr c a mình. ) T ch c cam k t h tr ph i báo cáo TTGDCK trong vòng hai mươi b n (24) gi , k t th i i m ch m d t làm t ch c cam k t h tr cho t ch c ăng ký giao d ch ho c ư c ký h p ng làm t ch c cam k t h tr m i cho t ch c ăng ký giao d ch. M c 2. T CH C VÀ QU N LÝ GIAO DNCH i u 11. Th i gian giao d ch TTGDCK t ch c giao d ch trên h th ng ăng ký giao d ch t th hai n th sáu hàng tu n, tr các ngày ngh theo quy nh trong B lu t Lao ng. Th i gian giao d ch hàng ngày do TTGDCK quy nh sau khi ư c UBCKNN ch p thu n. TTGDCK quy t nh thay i th i gian giao d ch hàng ngày trong trư ng h p c n thi t sau khi ư c s ch p thu n c a UBCKNN. i u 12. T m ng ng ho t ng giao d ch 1. TTGDCK t m ng ng ho t ng giao d ch trong trư ng h p: a) Giao d ch không th th c hi n ư c như thư ng l do h th ng ăng ký giao d ch c a TTGDCK có s c ; b) Khi có m t ph n tư (1/4) s thành viên tr lên b s c v h th ng chuy n l nh giao d ch; c) UBCKNN yêu c u TTGDCK ng ng giao d ch b o v l i ích c a nhà u tư ho c b o v n n kinh t qu c dân; d) Các trư ng h p b t kh kháng như thiên tai, ho ho n hay các s c khách quan khác.
 6. 2. Ho t ng giao d ch ư c ti p t c ngay sau khi các s ki n trên ư c kh c ph c. Trư ng h p không th kh c ph c thì phiên giao d ch ư c coi là k t thúc t i th i i m hoàn t t giao d ch cu i cùng trư c ó. i u 13. T m ng ng giao d ch ch ng khoán ăng ký giao d ch 1. TTGDCK xem xét t m ng ng giao d ch ch ng khoán ăng ký giao d ch khi x y ra m t trong các trư ng h p sau: a) Giá, kh i lư ng giao d ch ch ng khoán có bi n ng b t thư ng; b) T ch c ăng ký giao d ch vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v công b thông tin; c) Th c hi n vi c tách, g p c phi u; tách, sáp nh p doanh nghi p; d) Theo yêu c u c a t ch c ăng ký giao d ch khi có thông tin chưa công b có th nh hư ng n giao d ch ch ng khoán c a t ch c ăng ký giao d ch; ) T ch c ăng ký giao d ch k t thúc h p ng cam k t h tr v i t ch c cam k t h tr mà chưa ký h p ng cam k t h tr v i t ch c thay th ; e) Trong trư ng h p khác c n thi t b o v l i ích c a nhà u tư ho c mb o n nh c a th trư ng. 2. Trong trư ng h p c n thi t ph i t m ng ng giao d ch, TTGDCK có công văn thông báo vi c t m ng ng giao d ch c phi u c a t ch c ăng ký giao d ch và th c hi n công b thông tin v vi c t m ng ng giao d ch trên các phương ti n công b thông tin c a TTGDCK. 3. T ch c ăng ký giao d ch có ch ng khoán b t m ng ng giao d ch ph i gi i trình, công b thông tin theo yêu c u c a TTGDCK. i u 14. Phương th c giao d ch 1. TTGDCK áp d ng phương th c giao d ch th a thu n i v i các giao d ch c a ch ng khoán trên h th ng ăng ký giao d ch. Phương th c giao d ch th a thu n bao g m hai hình th c: a) Th a thu n i n t là hình th c giao d ch trong ó i di n giao d ch nh p l nh v i các i u ki n giao d ch ã ư c xác nh và l a ch n l nh i ng phù h p th c hi n giao d ch; b) Th a thu n thông thư ng là hình th c giao d ch trong ó bên mua, bên bán t tho thu n v i nhau v các i u ki n giao d ch và ư c i di n giao d ch nh p thông tin vào h th ng ăng ký giao d ch xác nh n giao d ch này. 2. i v i hình th c giao d ch tho thu n i n t , thành viên có trách nhi m th c hi n ngay l nh c a nhà u tư trong th i gian giao d ch c a TTGDCK. Trư ng h p không
 7. có l nh i ng phù h p th c hi n, thành viên ph i nh p l nh ngay vào h th ng ăng ký giao d ch theo th t ưu tiên v th i gian. 3. i v i hình th c giao d ch tho thu n thông thư ng, thành viên có trách nhi m chuy n ngay k t qu giao d ch ã ư c tho thu n vào h th ng ăng ký giao d ch trong th i gian giao d ch c a TTGDCK theo th t ưu tiên v th i gian. 4. Trong trư ng h p c n thi t, TTGDCK quy t nh thay i ho c b sung phương th c giao d ch i v i t ng lo i ch ng khoán sau khi ư c UBCKNN ch p thu n. i u 15. Xác l p và hu b giao d ch 1. Giao d ch ch ng khoán ư c xác l p khi h th ng ăng ký giao d ch th c hi n ghi nh n giao d ch theo phương th c th a thu n, ngo i tr có quy nh khác do UBCKNN ban hành. 2. Bên mua và bên bán có trách nhi m th c hi n nghĩa v thanh toán i v i giao d ch ch ng khoán ã ư c xác l p. 3. Trong trư ng h p giao d ch ã ư c xác l p nh hư ng nghiêm tr ng n quy n l i c a các nhà u tư ho c toàn b giao d ch trên th trư ng, TTGDCK có th quy t nh s a ho c h y b giao d ch và báo cáo UBCKNN v vi c s a ho c h y b giao d ch trên. i u 16. Ký qu giao d ch 1. Khi t l nh bán ch ng khoán, nhà u tư ph i có s lư ng ch ng khoán t bán trên tài kho n giao d ch ch ng khoán m t i thành viên. 2. Khi t l nh mua ch ng khoán, nhà u tư th c hi n ký qu ti n giao d ch theo m c tho thu n v i thành viên và ph i m b o kh năng thanh toán giao d ch úng th i h n quy nh. i u 17. Giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư 1. Nhà u tư ch ư c phép m m t tài kho n giao d ch ch ng khoán t i m t công ty ch ng khoán. Trư ng h p nhà u tư ã có tài kho n giao d ch ch ng khoán niêm y t thì có th dùng ngay tài kho n này th c hi n giao d ch ch ng khoán ăng ký giao d ch. 2. Nhà u tư không ư c phép ng th i v a mua v a bán cùng m t lo i c phi u trong m t ngày giao d ch. 3. Trư ng h p nhà u tư m tài kho n lưu ký ch ng khoán và tài kho n ti n t i thành viên lưu ký là ngân hàng thương m i ư c UBCKNN c p phép ho t ng lưu ký thì ph i t l nh giao d ch ch ng khoán qua thành viên h th ng ăng ký giao d ch và thanh toán giao d ch t i thành viên lưu ký nơi nhà u tư có tài kho n ch ng khoán. i u 18. Giao d ch c a nhà u tư nư c ngoài
 8. 1. T l n m gi c a nhà u tư nư c ngoài i v i c phi u ăng ký giao d ch th c hi n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. TTGDCK hư ng d n th t c tham gia giao d ch c a nhà u tư nư c ngoài. i u 19. ơn v giao d ch Không quy nh ơn v giao d ch i v i giao d ch ch ng khoán c a t ch c ăng ký giao d ch. Kh i lư ng giao d ch t i thi u là mư i (10) c phi u ho c mư i (10) trái phi u. i u 20. ơn v y t giá 1. ơn v y t giá quy nh i v i c phi u là 100 ng. 2. Không quy nh ơn v y t giá i v i trái phi u. i u 21. M nh giá ch ng khoán 1. M nh giá c phi u: 10.000 ng (mư i nghìn ng)/c phi u. 2. M nh giá trái phi u: 100.000 ng (m t trăm nghìn ng)/trái phi u. 3. Trư ng h p công ty i chúng có ch ng khoán v i m nh giá khác v i m nh giá quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này thì ph i ti n hành chuy n i m nh giá trư c khi ăng ký giao d ch. i u 22. Gi i h n dao ng giá Biên dao ng giá trong ngày giao d ch: 1. i v i giao d ch c phi u là ± 10%. Biên này có th ư c UBCKNN quy t nh thay i tuỳ theo tình hình th trư ng. 2. Không áp d ng biên dao ng giá i v i giao d ch trái phi u. i u 23. Giá tham chi u 1. TTGDCK tính toán và công b giá tham chi u hàng ngày c a các ch ng khoán ăng ký giao d ch. 2. Giá tham chi u c a c phi u ang giao d ch là bình quân gia quy n c a các giá giao d ch tho thu n i n t c a ngày có giao d ch g n nh t. 3. Trư ng h p c phi u m i ăng ký giao d ch, trong ngày giao d ch u tiên, TTGDCK ch nh n l nh giao d ch th a thu n i n t và không áp d ng biên dao ng giá. N u trong ngày giao d ch u tiên không có giá th c hi n thì giá tham chi u s ư c xác nh trong ngày giao d ch k ti p cho n khi giá giao d ch ư c xác l p trên h th ng.
 9. 4. Trư ng h p giao d ch c phi u không hư ng c t c và các quy n kèm theo, giá tham chi u t i ngày không hư ng quy n ư c xác nh theo nguyên t c l y giá bình quân gia quy n c a các giá giao d ch tho thu n i n t c a ngày có giao d ch g n nh t i u ch nh theo giá tr c t c ư c nh n ho c giá tr các quy n kèm theo. 5. Trư ng h p tách, g p c phi u, giá tham chi u t i ngày giao d ch tr l i ư c xác nh theo nguyên t c l y giá bình quân gia quy n c a các giá giao d ch tho thu n i n t c a ngày có giao d ch trư c ngày tách, g p i u ch nh theo t l tách, g p c phi u. 6. Các trư ng h p khác do TTGDCK quy t nh sau khi ư c s ch p thu n c a UBCKNN. i u 24. Th i h n hi u l c c a l nh L nh chào mua, chào bán th a thu n i n t có hi u l c k t khi l nh ư c nh p vào h th ng ăng ký giao d ch cho n khi k t thúc th i gian giao d ch trên h th ng ăng ký giao d ch ho c cho n khi l nh b hu b . i u 25. S a, h y l nh trong th i gian giao d ch 1. Nhà u tư ư c phép s a ho c h y l nh chào mua, chào bán th a thu n i n t . i di n giao d ch s a ho c h y l nh th a thu n i n t cho khách hàng theo quy trình s a, h y l nh giao d ch th a thu n do TTGDCK quy nh. 2. Giao d ch tho thu n ã th c hi n trên h th ng không ư c phép hu b . 3. Trong th i gian giao d ch, trư ng h p i di n giao d ch nh p sai giao d ch th a thu n c a nhà u tư, i di n giao d ch ư c phép s a giao d ch th a thu n nhưng ph i xu t trình l nh g c c a nhà u tư, ph i ư c bên i tác giao d ch ch p thu n vi c s a ó và ư c TTGDCK ch p thu n vi c s a giao d ch tho thu n. Vi c s a giao d ch tho thu n c a thành viên ph i tuân th quy trình s a giao d ch th a thu n do TTGDCK ban hành. i u 26. X lý l i sau giao d ch Sau khi k t thúc th i gian giao d ch, n u thành viên phát hi n l i giao d ch do nh m l n, sai sót trong quá trình nh n l nh, chuy n, nh p l nh vào h th ng ăng ký giao d ch, thành viên ó ph i báo cáo TTGDCK v l i giao d ch và ch u trách nhi m gi i quy t v i nhà u tư v l i giao d ch c a mình. Vi c x lý l i sau giao d ch ư c th c hi n theo nguyên t c lo i b k t qu giao d ch c a các giao d ch l i. Trong m t s trư ng h p c bi t, TTGDCK và TTLKCK xem xét vi c cho phép thành viên th c hi n s a l i giao d ch. Thành viên ph i tuân th quy trình x lý l i sau giao d ch do TTGDCK và TTLKCK ban hành. i u 27. B i thư ng thi t h i phát sinh do l i giao d ch
 10. 1. Thành viên gây ra giao d ch l i b TTLKCK h y b k t qu thanh toán ph i b i thư ng thi t h i cho thành viên i ng. 2. M c b i thư ng do giao d ch l i gây ra do hai bên thành viên là i tác trong giao d ch l i t th a thu n nhưng không vư t quá mư i ph n trăm (10%) giá tr c a giao d ch l i. M c 3. CÔNG B THÔNG TIN i u 28. Công b thông tin c a T ch c ăng ký giao d ch 1. T ch c ăng ký giao d ch th c hi n nghĩa v công b thông tin i v i công ty i chúng nêu t i M c II Thông tư s 38/2007/TT-BTC. T ch c ăng ký giao d ch ch u trách nhi m công b thông tin trên các phương ti n công b thông tin theo quy nh, ng th i g i văn b n qua fax, qua bưu i n và văn b n i n t theo a ch thư i n t t i TTGDCK. 2. i v i các thông tin liên quan n ngày ăng ký cu i cùng th c hi n quy n cho c ông hi n h u, t ch c ăng ký giao d ch ph i báo cáo và n p các tài li u căn c pháp lý liên quan cho TTGDCK ít nh t là mư i (10) ngày làm vi c trư c ngày ăng ký cu i cùng công b thông tin. 3. i v i nh ng thông tin ph i công b trong vòng hai mươi b n (24) gi ho c b y mươi hai (72) gi , t ch c ăng ký giao d ch ph i g i ngay thông tin trong vòng hai mươi b n (24) gi ho c b y mươi hai (72) gi k t khi x y ra s ki n TTGDCK công b , ng th i t ch c ăng ký giao d ch ch u trách nhi m công b thông tin trên các phương ti n công b thông tin theo quy nh. 4. T ch c ăng ký giao d ch có trách nhi m công b thông tin trong vòng hai mươi b n (24) gi khi nh n ư c báo cáo theo quy nh t i i u 31 Quy ch này. i u 29. Công b thông tin c a Thành viên 1. Thành viên th c hi n nghĩa v công b thông tin i v i công ty ch ng khoán nêu t i M c V Thông tư s 38/2007/TT-BTC. 2. Thành viên có trách nhi m cung c p y , k p th i, chính xác thông tin cho khách hàng v ch ng khoán ăng ký giao d ch, t ch c ăng ký giao d ch và tình hình giao d ch t i TTGDCK, bao g m c thông tin giao d ch tr c tuy n trên các phương ti n công b thông tin c a công ty mình. 3. Thành viên có trách nhi m thư ng xuyên c p nh t thông tin v ch ng khoán giao d ch, v t ch c ăng ký giao d ch, v các thông tin công b c a các cơ quan qu n lý và v các quy nh liên quan n giao d ch c a TTGDCK trên các phương ti n công b thông tin c a công ty mình ngay sau khi nh n ư c thông tin t t ch c ăng ký giao d ch, UBCKNN và TTGDCK. 4. T ch c cam k t h tr có trách nhi m công b trên trang thông tin i n t c a mình nh ng thông tin công b c a Công ty i chúng do mình cam k t h tr .
 11. i u 30. Công b thông tin c a TTGDCK TTGDCK th c hi n nghĩa v công b thông tin i v i TTGDCK nêu t i M c VIII Thông tư s 38/2007/TT-BTC. i u 31. Báo cáo c a c ông t ch c ăng ký giao d ch 1. Báo cáo c a thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, K toán trư ng, thành viên Ban Ki m soát và ngư i có liên quan. Thành viên H i ng qu n tr , Ban Giám c, K toán trư ng, thành viên Ban Ki m soát c a t ch c ăng ký giao d ch và ngư i có liên quan có ý nh giao d ch c phi u c a chính t ch c ăng ký giao d ch ph i báo cáo b ng văn b n cho t ch c ăng ký giao d ch và TTGDCK ch m nh t m t (01) ngày làm vi c trư c ngày th c hi n giao d ch. N i dung báo cáo theo quy nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Quy ch này. 2. Báo cáo c a c ông l n a) T ch c, cá nhân và nhóm ngư i có liên quan tr thành c ông l n c a t ch c ăng ký giao d ch ph i báo cáo v s h u c a c ông l n cho TTGDCK trong th i h n b y (07) ngày làm vi c, k t ngày tr thành c ông l n theo m u t i Ph l c IV ban hành kèm theo Quy ch này. b) T ch c, cá nhân và nhóm ngư i có liên quan là c ông l n c a t ch c ăng ký giao d ch có s thay i v s lư ng c phi u s h u vư t quá m t ph n trăm (1%) s lư ng c phi u cùng lo i ang lưu hành ph i báo cáo v thay i s h u c a c ông l n cho TTGDCK trong th i h n b y (07) ngày làm vi c, k t ngày có thay i v s c phi u s h u theo m u t i Ph l c V ban hành kèm theo Quy ch này. 3. Báo cáo c a c ông sáng l p a) Ch m nh t m t (01) ngày trư c khi th c hi n giao d ch, c ông sáng l p ph i g i báo cáo cho TTGDCK v vi c giao d ch c a c ông sáng l p trong ó nêu rõ ngư i chuy n như ng và mã tài kho n giao d ch, ngư i nh n chuy n như ng và mã tài kho n giao d ch, th i h n d ki n giao d ch, Ngh quy t c a i h i ng c ông trong trư ng h p chuy n như ng cho ngư i không ph i c ông sáng l p. b) Trong vòng ba (03) ngày làm vi c k t ngày hoàn t t giao d ch, c ông sáng l p ph i báo cáo b ng văn b n cho TTGDCK v k t q a giao d ch, trong ó nêu rõ kh i lư ng giao d ch, ngư i chuy n như ng, ngư i nh n chuy n như ng, th i gian giao d ch. N u giao d ch không ư c th c hi n, c ông sáng l p ph i báo cáo lý do v i TTGDCK b ng văn b n trong vòng ba (03) ngày, k t ngày k t thúc th i h n d ki n giao d ch. Chương III T CH C TH C HI N i u 32. i u kho n thi hành
 12. 1. TTGDCK ban hành các quy ch và quy trình nghi p v phù h p v i quy nh c a Quy ch này. 2. Vi c s a i, b sung Quy ch này do B trư ng B Tài chính quy t nh./. PH L C Ia: M U GI Y NGHN ĂNG KÝ GIAO DNCH C PHI U CÔNG TY I CHÚNG (Ban hành kèm theo Quy ch t ch c và Qu n lý giao d ch ch ng khoán công ty i chúng chưa niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----------------- GI Y NGHN ĂNG KÝ GIAO DNCH C PHI U C phi u:... (tên c phi u) Kính g i: Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i I. Gi i thi u v công ty i chúng ngh ăng ký giao d ch: 1. Tên t ch c ngh ăng ký giao d ch ( y ): 2. Tên giao d ch:................................................................................ 3. V n i u l : .................................................................................. 4. a ch tr s chính:...................................................................... 5. i n tho i: ................. ............. ..............Fax:............................... 6. Nơi m tài kho n:................................... S hi u tài kho n:......... 7. Căn c pháp lý ho t ng kinh doanh: - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ... do ........ c p ngày… ho c Gi y phép thành l p và ho t ng s : …......... do ...... c p ngày….. - Ngành ngh kinh doanh ch y u: ................... Mã s :................. - S n phNm/d ch v chính:............................................................. - T ng m c v n kinh doanh:.........................................................
 13. II. C phi u ăng ký giao d ch: 1. Tên c phi u:.................................................................................. 2. Lo i c phi u:.............................................................................. 3. M nh giá c phi u:.................................... ng 4. S lư ng c phi u ăng ký giao d ch:............................c phi u 5. Th i gian d ki n giao d ch:.......................................................... III. Gi i thi u v công ty ch ng khoán th c hi n th t c ăng ký giao d ch. Tên công ty ch ng khoán:................................................................. Tên vi t t t:........................................................................................ a ch tr s chính:......................................................................... ư c ch p thu n là thành viên h th ng ăng ký giao d ch c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i theo Quy t nh s …..ngày…. IV. Cam k t c a công ty ch ng khoán th c hi n ăng ký giao d ch: Chúng tôi xin m b o r ng nh ng s li u trong h sơ này là y và úng s th t, không ph i là s li u gi ho c thi u có th làm cho ngư i mua c phi u ch u thi t h i. Chúng tôi cam k t: Nghiên c u y và th c hi n nghiêm ch nh các văn b n pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, nh ng Quy ch , quy nh c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i v giao d ch ch ng khoán c a công ty i chúng chưa niêm y t và ch u m i hình th c x lý n u vi ph m cam k t nêu trên. V. H sơ kèm theo: 1. H p ng cam k t h tr . 2. Gi y ch ng nh n c a Trung tâm lưu ký ch ng khoán v vi c c phi u c a t ch c ó ã ăng ký lưu ký t p trung. 3. B n công b thông tin c a doanh nghi p. 4. Các tài li u khác (n u có). ..., ngày ... tháng ... năm ... (tên t ch c cam k t h tr th c hi n ăng ký giao d ch)
 14. Ch t ch H i ng qu n tr /T ng giám c (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) PH L C Ib: M U GI Y NGHN ĂNG KÝ GIAO DNCH TRÁI PHI U CHUY N I CÔNG TY I CHÚNG (Ban hành kèm theo Quy ch t ch c và Qu n lý giao d ch ch ng khoán công ty i chúng chưa niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----------------- GI Y NGHN ĂNG KÝ GIAO DNCH C PHI U Trái phi u:... (tên trái phi u) Kính g i: Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i I. Gi i thi u v công ty i chúng ngh ăng ký giao d ch: 1. Tên t ch c ngh ăng ký giao d ch ( y ): 2. Tên giao d ch:............................................................................... 3. V n i u l : .................................................................................. 4. a ch tr s chính:..................................................................... 5. i n tho i: ................. ............. ..............Fax:............................. 6. Nơi m tài kho n:................................... S hi u tài kho n:.......... 7. Căn c pháp lý ho t ng kinh doanh: - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ... do ................ c p ngày… ho c Gi y phép thành l p và ho t ng s : ……… do ................ c p ngày…......... - Ngành ngh kinh doanh ch y u: ................... Mã s :............... - S n phNm/d ch v chính:........................................................... - T ng m c v n kinh doanh:........................................................
 15. II. Trái phi u chuy n i ăng ký giao d ch: 1. Tên trái phi u chuy n i:............................................................ 2. Lo i trái phi u:............................................................................. 3. Th i h n trái phi u:..................................năm 4. Lãi su t:..................................................................................... 5. Kỳ h n tr lãi:.............................................................................. 6. Th i h n chuy n i:..................................................................... 7. M nh giá trái phi u:....................................................... ng 8. S lư ng trái phi u ăng ký giao d ch:.........................trái phi u 9. Th i gian d ki n giao d ch:.......................................................... III. Gi i thi u v công ty ch ng khoán th c hi n th t c ăng ký giao d ch. Tên công ty ch ng khoán:........................................................... Tên vi t t t:.............................................................................. a ch tr s chính:...................................................................... ư c ch p thu n là thành viên h th ng ăng ký giao d ch c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i theo Quy t nh s …..ngày…. IV. Cam k t c a công ty ch ng khoán th c hi n ăng ký giao d ch: Chúng tôi xin m b o r ng nh ng s li u trong h sơ này là y và úng s th t, không ph i là s li u gi ho c thi u có th làm cho ngư i s h u trái phi u ch u thi t h i. Chúng tôi cam k t: Nghiên c u y và th c hi n nghiêm ch nh các văn b n pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, nh ng Quy ch , quy nh c a Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i v giao d ch ch ng khoán c a công ty i chúng chưa niêm y t và ch u m i hình th c x lý n u vi ph m cam k t nêu trên. V. H sơ kèm theo: 1. H p ng cam k t h tr . 2. Gi y ch ng nh n c a Trung tâm lưu ký ch ng khoán v vi c trái phi u c a t ch c ó ã ăng ký lưu ký t p trung. 3. B n công b thông tin c a doanh nghi p.
 16. 4. Các tài li u khác (n u có). ..., ngày ... tháng ... năm ... (tên t ch c cam k t h tr th c hi n ăng ký giao d ch) Ch t ch H i ng qu n tr /T ng giám c (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) PH L C II: M U B N CÔNG B THÔNG TIN ĂNG KÝ GIAO DNCH C PHI U/TRÁI PHI U TRÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy ch T ch c và Qu n lý giao d ch ch ng khoán công ty i chúng chưa niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i) (trang bìa) TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I CH P THU N ĂNG KÝ GIAO DNCH CH NG KHOÁN CH CÓ NGHĨA LÀ VI C ĂNG KÝ GIAO DNCH CH NG KHOÁN Ã TH C HI N THEO CÁC QUY NNH C A PHÁP LU T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý M B O GIÁ TRN C A CH NG KHOÁN. M I TUYÊN B TRÁI V I I U NÀY LÀ B T H P PHÁP. B N CÔNG B THÔNG TIN CÔNG TY: ABC (Gi y ch ng nh n KKD ho c GPTL&H s .. do...c p ngày ...tháng...năm...) ĂNG KÝ GIAO DNCH C PHI U/TRÁI PHI U TRÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I ( ăng ký giao d ch s : . . ./ KGD do…… c p ngày . . . tháng. . . năm . . .) B n công b thông tin này và tài li u b sung s ư c cung c p t i:
 17. Ph trách công b thông tin:..................................................................... H tên:. . . . . . . . . . . . S i n tho i: . . . . . . . . .......... CÔNG TY: ABC (Gi y ch ng nh n KKD ho c GPTL&H s .... do.... c p, ngày ...tháng ...năm) ĂNG KÝ GIAO DNCH C PHI U/TRÁI PHI U TRÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I Tên c phi u/trái phi u:................................................................ Lo i c phi u/trái phi u:.............................................................. Th i gian áo h n ( i v i trái phi u):........................................ Lãi su t ( i v i trái phi u):.......................................................... Kỳ tr lãi ( i v i trái phi u):......................................................... M nh giá:...................................................................................... T ng s lư ng ăng ký giao d ch:................................................... T ng giá tr ăng ký giao d ch (theo m nh giá):............................. T ch c Ki m toán (n u có): Công ty (ghi rõ a ch tr s chính, s i n tho i, s fax giao d ch): T ch c cam k t h tr : Công ty (ghi rõ a ch tr s chính, s i n tho i, s fax giao d ch): M CL C Các nhân t r i ro nh hư ng n giá c ch ng khoán ăng ký giao d ch Trang Nh ng ngư i ch u trách nhi m chính i v i n i dung B n công b thông tin
 18. Các khái ni m Tình hình và c i m c a t ch c ăng ký giao d ch Ch ng khoán ăng ký giao d ch Các i tác liên quan t i vi c ăng ký giao d ch Ph l c N I DUNG B N CÔNG B THÔNG TIN I. CÁC NHÂN T R I RO (Phân tích rõ nh hư ng c a các nhân t r i ro n giá c ch ng khoán ăng ký giao d ch) 1. i v i t ch c không ph i là t ch c tín d ng : 1.1. R i ro v kinh t : 1.2. R i ro v lu t pháp: 1.3. R i ro c thù (ngành, công ty, lĩnh v c ho t ng): 1.4. R i ro khác: 2. i v i t ch c tín d ng: 2.1. R i ro v lãi su t: 2.2. R i ro v tín d ng: 2.3. R i ro v ngo i h i: 2.4. R i ro v thanh toán: 2.5. R i ro t các ho t ng ngo i b ng: 2.6. R i ro lu t pháp: 2.7. R i ro khác: II. NH NG NGƯ I CHNU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÔNG B THÔNG TIN
 19. 1. T ch c ăng ký giao d ch: Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : Ch t ch H i ng qu n tr Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : Giám c/T ng Giám c Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : Phó Giám c/Phó T ng Giám c Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : K toán trư ng/Giám c Tài chính Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : Trư ng ban Ki m soát Chúng tôi m b o r ng các thông tin và s li u trong B n công b thông tin này là phù h p v i th c t mà chúng tôi ư c bi t, ho c ã i u tra, thu th p m t cách h p lý. 2. T ch c cam k t h tr : i di n theo pháp lu t: Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : . . . . . . . . . . . . . . . .. B n công b thông tin này là m t ph n c a h sơ ăng ký giao d ch do (tên t ch c cam k t h tr ) tham gia l p trên cơ s h p ng cam k t h tr v i (tên t ch c ăng ký giao d ch).Chúng tôi m b o r ng vi c phân tích, ánh giá và l a ch n ngôn t trên B n công b thông tin này ã ư c th c hi n m t cách h p lý và cNn tr ng d a trên cơ s các thông tin và s li u do (tên t ch c ăng ký giao d ch) cung c p. III. CÁC KHÁI NI M (Nh ng t , nhóm t vi t t t ho c khó hi u, ho c có th gây hi u l m ư c th hi n trong b n cáo b ch c n ph i nh nghĩa) IV. TÌNH HÌNH VÀ C I MC AT CH C ĂNG KÝ GIAO DNCH 1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n: 2. Cơ c u t ch c công ty (và cơ c u trong t p oàn n u có) (th hi n b ng sơ và kèm theo di n gi i): 3. Cơ c u b máy qu n lý c a công ty (th hi n b ng sơ và kèm theo di n gi i): 4. Danh sách c ông (tên, a ch , s CMND, s KKD (n u có)) n m gi t trên 5% v n c ph n c a công ty; Danh sách c ông sáng l p và t l c ph n n m gi (n u các quy nh v h n ch chuy n như ng còn hi u l c); cơ c u c ông (t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c và t l n m gi ). 5. Danh sách nh ng công ty m và công ty con c a t ch c ăng ký giao d ch, nh ng công ty mà t ch c ăng ký giao d ch ang n m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi
 20. ph i, nh ng công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i i v i t ch c ăng ký giao d ch: 6. Ho t ng kinh doanh: 6.1. S n phNm d ch v chính: 6.2. K ho ch phát tri n kinh doanh: 7. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh: 7.1. Tóm t t m t s ch tiêu v ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty trong năm li n trư c năm ăng ký giao d ch: - K t qu ho t ng kinh doanh: Ch tiêu Năm X-1 Năm X % tăng gi m * i v i t ch c không ph i là t ch c tín d ng: T ng giá tr tài s n Doanh thu thu n L i nhu n t ho t ng kinh doanh L i nhu n khác L i nhu n trư c thu L i nhu n sau thu T l l i nhu n tr c t c * i v i t ch c tín d ng: T ng giá tr tài s n Doanh thu Thu và các kho n ph i n p L i nhu n trư c thu L i nhu n sau thu - Các ch tiêu khác (tùy theo c i m riêng c a ngành, c a công ty làm rõ k t qu ho t ng kinh doanh trong năm g n nh t):
Đồng bộ tài khoản