Quyết định số 1084/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 1084/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1084/2003/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi Việt Nam đồng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1084/2003/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1084/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1084/2003/Q -NHNN NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C I U CH NH T L HUY NG TI N G I VN IV I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯ C NGOÀI HO T NG T I VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 13/1999/N -CP ngày 17/3/1999 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài, văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Các Ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1. Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam (tr các chi nhánh Ngân hàng Hoa Kỳ) ư c phép nh n ti n g i không kỳ h n, có kỳ h n và ti n g i ti t ki m b ng ng Vi t Nam c a cá nhân Vi t Nam và pháp nhân là t ch c Vi t Nam không có quan h tín d ng v i ngân hàng t i a b ng 50% v n ư c c p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 1/10/2003. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này b hu b . i u 3. Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, V trư ng V các Ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng Giám c (Giám c) các chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài (tr các chi nhánh Ngân hàng Hoa Kỳ) ho t ng t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản