Quyết định số 1084-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 1084-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1084-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đức Hòa I, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1084-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1084-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P C HÒA I, T NH LONG AN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-CP ngày 24-04-1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42-CP ngày 16-07-1996 và Ngh nh s 92-CP ngày 23-08-1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban Nhân dân t nh Long An t i T trình s 763-CV/UB ngày 05-09-1996 và s 1077-CV/UB ngày 28-11-1997, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i T trình s 5602-BKH/VPT ngày 09-09-1997; QUY T NNH: i u 1. – Thành l p Khu công nghi p c Hòa I, t nh Long An. Khu công nghi p c Hòa I ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-Chính ph ngày 24-04-1997 c a Chính ph . i u 2. – Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p c Hòa I, t nh Long An v i các n i dung sau: 1. Tên d án: u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p c Hòa I, t nh Long An. 2. Ch u tư: Công ty Khai thác xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng Khu công nghi p c Hòa I (g i t t là công ty Phát tri n h t ng c Hòa I), có tr s chính t i Khu công nghi p c Hòa I, xã c Hòa ông, huy n c Hòa, t nh Long An, là công ty liên doanh g m các Bên tham gia là: Công ty Xây d ng Long An góp 15% v n i u l , Công ty Lâm nghi p 630 góp 15% v n i u l , Công ty trách nhi m h u h n Hi p Hưng góp 60% v n i u l và Ngân hàng thương m i c ph n Nh t góp 10% v n i u l .
  2. 3. M c tiêu d án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i…nh m kinh doanh k t c u h t ng ã ư c t o ra trong Khu công nghi p. 4. a i m xây d ng: xã c Hòa ông, huy n c Hòa, t nh Long An. 5. Di n tích chi m t: 70 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư: 120 t ng Vi t Nam 7. Ngu n v n: V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng: 5 năm k t khi ư c c p quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. – Công ty Phát tri n h t ng c Hòa I ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng Khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. – Ch t ch y ban Nhân dân t nh Long An có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 5. – Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. – Ch t ch y ban Nhân dân t nh Long An, các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng C c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Giám c Công ty Phát tri n h t ng c Hòa I và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản