Quyết định số 1088-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
20
lượt xem
1
download

Quyết định số 1088-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1088-TTg về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1088-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p – T do – H nh phúc ***** S : 1088-TTg Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V VI C B NHI M CH TNCH Y BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c – Cán b Chính ph t i T trình s 367-TCCP/CCVC ngày 12-12-1997, QUY T NNH i u 1. – B nhi m ông ào ình Bình, Th trư ng B Giao thông v n t i gi ch c v Ch t ch y ban An toàn giao thông Qu c gia. i u 2. – B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c – Cán b Chính ph và ông ào ình Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản