Quyết định số 109/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 109/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2001/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại Km 58) do Bộ Tài chính ban hành đẻ sửa đổi điểm 1 Điều 2 Quyết định số 130/1999/QĐ-BTC ngày 1/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại Km 58)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2001/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 109/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 109/2001/Q -BTC NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2001 V VI C S A I I M 1 I U 2 QUY T NNH S 130/1999/Q - BTC NGÀY 1/11/1999 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ S D NG QU C L 18 T KM 35 N KM 91 (TR M THU PHÍ T I KM 58) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH i u 1: S a i i m 1 i u 2 Quy t nh s 130/1999/Q -BTC ngày 1/11/1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí s d ng ư ng qu c l 18 t km 35 n km 91 (tr m thu phí t i km 58) b ng quy nh m i như sau: Cơ quan thu phí qu c l 18 ư c t m trích l i 20% t ng s phí thu ư c chi phí cho vi c t ch c thu phí, s ti n còn l i (80%) n p tr c ti p vào ngân sách nhà nư c t i kho b c a phương nơi cơ quan thu phí óng tr s . i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành i v i vi c quy t toán phí ư ng 18 t i tr m thu phí km 58 k t năm 2000; Các n i dung khác không ư c s a i t i Quy t nh này v n th c hi n theo Quy t nh s 130/1999/Q -BTC ngày 1/11/1999 c a B trư ng B Tài chính. i u 3: ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí t i tr m km 58 qu c l 18 và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thu hành Quy t nh này. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản