Quyết định số 109/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 109/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2001/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong lực lượng công an nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 109/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 109/2001/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2001 V VI C QUY NNH TIÊU CHU N, NNH M C S D NG XE Ô TÔ TRONG L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 v qu n lý tài s n Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v quy nh tiêu chu n, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Các ơn v thu c l c lư ng Công an nhân dân ư c trang b xe ô tô là nh ng ơn v ư c quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy B Công an và các Ngh nh khác c a Chính ph liên quan n t ch c Công an (g i t t là l c lư ng Công an nhân dân). i u 2. Xe ô tô trang b cho l c lư ng Công an nhân dân làm nhi m v ph c v chi n u và công tác, bao g m: 1. Xe ô tô t 15 ch ng i tr xu ng: - Xe ô tô dùng ph c v cán b lãnh o (xe ph c v ) - Xe ô tô dùng m b o nhi m v ch huy (xe ch huy). - Xe ô tô dùng ph c v cán b , chi n sĩ i công tác (xe công tác). 2. Xe ô tô ph c v công tác nghi p v , xe chuyên dùng, xe v n t i. Các lo i xe ô tô trên ư c mua t ngu n v n ngân sách nhà nư c, có ngu n g c t ngân sách nhà nư c (k c vi n tr , quà bi u c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, ho c ư c xác l p quy n s h u nhà nu c theo quy nh c a pháp lu t, các chương trình d án k t thúc, chuy n giao) và mua s m t v n c a doanh nghi p nhà nư c.
  2. i u 3. 1. Xe ô tô trong l c lư ng Công an nhân dân ư c qu n lý, s d ng theo ch qu n lý tài s n nhà nư c và theo tiêu chuNn, nh m c quy nh t i Quy t nh này. 2. Các ơn v ư c trang b xe ô tô không ư c bán, t ng, chuy n quy n s h u s d ng cho t ch c ho c cá nhân khác n u không ư c phép c a B trư ng B Công an. i u 4. 1. Cán b có ch c danh sau ây ư c s d ng 1 xe ô tô con trong th i gian công tác: - B trư ng. - Th trư ng. - T ng c c trư ng. - Cán b có hàm c p tư ng không thu c các ch c danh qu n lý nêu trên. 2. Các nhà khoa h c có tiêu chuNn ư c s d ng xe ô tô theo Quy t nh s 33/2001/Q -TTg ngày 13 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . Các xe ô tô trên ư c thay th khi ã s d ng có t l hao mòn t 70% tr lên ho c khi ã s d ng t 10 v n km tr lên không m b o an toàn khi v n hành. i u 5. Cán b ch huy có ch c danh Phó T ng c c trư ng, C c trư ng, Phó C c trư ng, V trư ng, Phó V trư ng, Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng, Giám c, Phó Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Hi u trư ng, Phó hi u trư ng các trư ng i h c, Hi u trư ng trư ng Trung h c Công an nhân dân và các ch c danh tương ương ư c b trí xe ô tô khi i công tác, không ư c b trí xe ưa ón t nơi t i nơi làm vi c hàng ngày. i u 6. Các ơn v công tác thu c l c lư ng Công an nhân dân ư c trang b xe ô tô ph c v lãnh o ch huy, chi n u và công tác theo ph bi u kèm theo Quy t nh này. i u 7. Căn c ch c năng, nhi m v và yêu c u nghi p v c a t ng l c lư ng, t ng ơn v công tác, B trư ng B Công an quy nh c th vi c trang b xe ô tô nghi p v , xe chuyên dùng, xe v n t i trong l c lư ng Công an nhân dân. i u 8. Vi c mua m i xe ô tô th c hi n theo giá mua quy nh t i Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và quy nh c a B Tài chính. Khi có nhu c u mua xe ô tô nh p ngo i, B trư ng B Công an trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
  3. i u 9. Các doanh nghi p nhà nư c thu c l c lư ng Công an nhân dân ư c trang b xe ô tô theo úng tiêu chuNn, nh m c quy nh t i i u 15 Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . i u 10. Hàng năm, căn c vào s xe ô tô hi n có và tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ô tô theo quy nh này, B trư ng B Công an xác nh nhu c u, l p d toán mua m i b sung, thay th s xe ã hư h ng theo quy nh. i u 11. Căn c vào các quy nh hi n hành và quy nh t i Quy t nh này, B trư ng B Công an có trách nhi m: 1. Xác nh m c trang b xe ô tô cho phù h p v i yêu c u nhi m v công tác c a Công an t ng ơn v , a phương. 2. i u ch nh và b trí l i s xe ô tô hi n các ơn v ang s d ng phù h p v i quy nh t i Quy t nh này. 3. Ban hành Quy nh v ch qu n lý, s d ng xe ô tô trong toàn l c lư ng Công an theo úng tiêu chuNn, nh m c trang b c a Quy t nh này. i u 12. Ngư i ra Quy t nh mua s m, s d ng xe ô tô không úng thNm quy n, không úng tiêu chuNn, nh m c, ch ng lo i, gi i h n v giá tr thì tùy theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 14. B trư ng các B : Tài chính, Công an, K ho ch và u tư, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) NNH M C TRANG BN Ô TÔ S D NG CHUNG CHO CÁC ƠN VN TRONG L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) STT Ch c danh và ơn v S lư ng 1 Xe s d ng chung ph c v công tác ch huy c a lãnh T i a 06 xe/T ng o các T ng c c (không ưa ón hàng ngày t nơi c c t i nơi làm vi c) 2 Xe s d ng chung ph c v công tác ch huy c a lãnh T i a 05 xe/ ơn v
  4. o B Tư l nh, C c, V , Vi n (không ưa ón hàng ngày t nơi t i nơi làm vi c) 3 T ng c c I, II, IV (xe s d ng chung) T i a 35 xe/ ơn v 4 T ng c c III, VI (xe s d ng chung) T i a 05 xe/ ơn v 5 Văn phòng B Công an, B Tư l nh C nh v , T ng c c T i a 10 xe/ ơn v V (xe s d ng chung) 6 C c, V , Vi n tr c thu c B trư ng, Trư ng i h c, T i a 03 xe/ ơn v H c vi n (xe s d ng chung) 7 Trư ng Trung h c, các phân hi u i h c, B nh vi n T i a 02 xe/ ơn v lo i I, Tr i t m giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng (xe s d ng chung) 8 B nh vi n lo i II (xe s d ng chung) 01 xe/ ơn v 9 Công an Hà N i, thành ph H Chí Minh (xe s d ng T i a 40 xe/ ơn v chung) 10 Công an thành ph H i Phòng, à N ng (xe s d ng T i a 15 xe/ ơn v chung) 11 Công an các qu n, huy n thu c các thành ph tr c T i a 05 xe/ ơn v thu c Trung ương (xe s d ng chung) 12 Các phòng nghi p v thu c Công an các thành ph tr c T i a 02 xe/ ơn v thu c Trung ương (xe s d ng chung) 13 Công an các t nh (xe s d ng chung) T i a 20 xe/ ơn v 14 Công an th xã, thành ph thu c t nh (xe s d ng T i a 05 xe/ ơn v chung) 15 Công an các huy n thu c t nh (xe s d ng chung) T i a 03 xe/ ơn v 16 Các phòng nghi p v thu c Công an t nh (xe s d ng 01 xe/ ơn v chung)
Đồng bộ tài khoản