Quyết định số 109/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: lawbds4

Quyết định số 109/2005/QĐ-UB về việc công bố danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực đất đai (đến ngày 31/12/2004) hết hiệu lực pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 109/2005/QĐ-UB

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****** ********

Số: 109/2005/QĐ-UB Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO
UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (ĐẾN NGÀY 31/12/2004)
HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT.

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003.
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 06/12/2002.
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành
một số điều của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật.
Theo đề nghị của sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
trong lĩnh vực đất đai (đến ngày 31/12/2004) hết hiệu lực pháp luật.(Có Bảng danh mục
kèm theo).

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, UBND các huyện,
thị xã Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- VPCP CHỦ TỊCH
- Bộ TNMT
- Cục Ktra UB (Bộ TP)
- TTTU, TTHĐND
- CT, PCT
- Như điều 3
- LĐVP, CV, TD
- Lưu VP.
Nguyễn Hoàng Sơn


DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH
TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (ĐẾN NGÀY 31/12/2004) HẾT HIỆU LỰC PHÁP
LUẬT)
(Kèm theo Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ngày 20 /6/2005 của UBND tỉnh Bình
Dương)
STT Hình thức Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung
văn bản
I/ Văn bản hết hiệu lực
1 Chỉ thị 20/CT-UB 20/8/1996 Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
thực hiện Chỉ thị số 245/TTg của Thủ
tướng Chính phủ.
2 Chỉ thị 27/CT-UB 06/8/1997 Triển khai thực hiện Nghị định 04/CP
ngày 10/01/1997 của Chính phủ về
việc xử phạt vi phạm hành chính trong
quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn
tỉnh.
3 Quyết 2602/QĐ-UB 17/9/1997 Ban hành qui định tạm thời việc cho
định nợ tiền sử dụng đất ở được nhà nước
giao đất.
4 Quyết 24/1999/QĐ- 06/3/1999 Ban hành bảng giá các loại đất trên địa
định UB bàn tỉnh.
5 Công 2947/UB-SX 10/8/2001 Xử lý giá đất theo Quyết định số
văn 24/1999/QĐ-UB trên địa bàn huyện
Bến Cát và Dầu Tiếng.
6 Quyết 136/2002/QĐ- 25/11/2002 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
định UB 24/1999/QĐ-UB ngày 6/3/1999 về giá
các loại đất trên địa bàn tỉnh.
7 Quyết 165/2003/QĐ- 23/6/2003 Quy định chủ trương bồi thường về đất
định UB và tài sản trên đất đối với công trình
mở rộng Khu công nghiệp và đô thị
Mỹ Phước - huyện Bến Cát.
8 Quyết 57/1998/QĐ- 02/5/1998 Qui định tạm thời về trình tự, thủ tục
định UB cấp Giấy chứng nhận và đăng ký, thay
đổi quyền sử dụng đất ở tại các đô thị
tỉnh Bình Dương.
9 Quyết 85/2002/QĐ- 01/7/2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của
định UB Quyết định 57/1998/QĐ-UB
II/ Văn bản bị huỷ bỏ
1 Chỉ thị 49/2004/CT- 30/11/2004 Tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất
CT công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
2 Quyết 115/2004/QĐ- 01/09/2004 V/v ban hành bảng giá các loại trên địa
định UB tỉnh Bình Dương theo Nghị định
87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản