Quyết định số 109/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 109/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2006/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 109/2006/Q -BNN Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH THÀNH L P BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG THU L I 10 TR C THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c các Ngh nh c a Chính ph s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 v quy ho ch xây d ng; s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP và s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 83/2006/N -CP ngày 17/8/2006 c a Chính ph Quy nh trình t , th t c thành l p, t ch c l i, gi i th t ch c hành chính, t ch c s nghi p nhà nư c; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng công trình và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Thành l p Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trên cơ s t ch c, s p x p l i Ban Qu n lý D án Thu l i 419. Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 ư c giao trách nhi m qu n lý và s d ng v n c a nhà nư c và các ngu n v n khác (n u có) u tư xây d ng công trình thu l i (bao g m các d án thu l i và ê i u) theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. Ban là ơn v s nghi p kinh t có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng ho c kho b c nhà nư c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Ban có trách nhi m ti p nh n v n tr c ti p t cơ quan c p v n qu n lý và t ch c th c hi n d án t giai o n chuNn b u tư, th c hi n u tư n hoàn thành d án ưa vào khai thác, s d ng theo hình th c ch u tư tr c ti p qu n lý d án theo quy
  2. nh c a pháp lu t. Chi phí ho t ng c a Ban ư c tính trong kinh phí u tư c a t ng D án theo quy nh hi n hành. Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 có tr s chính t i thành ph C n Thơ; Cơ s 2 t t i thành ph Vĩnh Long, t nh Vĩnh Long. i u 2. Nhi m v và quy n h n Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 th c hi n nhi m v , quy n h n c a ch u tư các d án u tư xây d ng thu l i thu c 13 t nh, thành ph khu v c mi n Tây Nam b g m: Long An, Ti n Giang, ng Tháp, An Giang, Kiên Giang, C n Thơ, H u Giang, Vĩnh Long, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu và Cà Mau do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là c p quy t nh u tư. Nhi m v c th như sau: 1. L p D án u tư xây d ng công trình: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 41 Lu t Xây d ng; i u 5, i u 6, i u 12 (không bao g m kho n 1, 4), i u 13 (không bao g m kho n 1) Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; i u 1 (kho n 3, 4, 7, 8) Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; 2. Qu n lý d án u tư xây d ng công trình: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 45 (không bao g m i m a kho n 2) Lu t Xây d ng; i u 1 ( i m 2 kho n 11 và kho n 12) Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; 3. L a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 9, 25, 32, 33, i u 34 (kho n 2) , 35, 36, 61, 62, 63 Lu t u th u; i u 104 Lu t Xây d ng. 4. Kh o sát thi t k xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 50 Lu t Xây d ng (không bao g m i m a kho n 1); i u 6, 7, 8, 9, i u 11 ( i m b kho n 1), i u 12 c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph . 5. Thi t k xây d ng công trình: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 57 Lu t Xây d ng (không bao g m i m a kho n 1); i u 13, 14, 16, 17 c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; i u 16, i u 17 (kho n 2, 3, 4) c a Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; i u 1 (kho n 9) Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . 6. Thi công xây d ng công trình:
  3. - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 68, 72, 75 (không bao g m i m a kho n 1) Lu t Xây d ng; i u 18 (kho n 1, 3) Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; i u 30, 31, 32, i u 33 (kho n 3), i u 34 (kho n 3) Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; 7. Giám sát thi công xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 87, 88, 89 Lu t Xây d ng; i u 21 Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; 8. Nghi m thu và bàn giao công trình xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 80 Lu t Xây d ng; i u 23, 24, 25, 26, i u 27 (kho n 3), i u 30, i u 35 Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; 9. Thanh toán, quy t toán trong ho t ng xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 81 (kho n 2, 3) Lu t Xây d ng; i u 42 Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; i u 1 (kho n 14) Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; 10. Các ho t ng khác có liên quan n xây d ng: - xu t ơn v s qu n lý, s d ng công trình sau này có trách nhi m c ngư i trình c p quy t nh u tư phê duy t tham gia qu n lý u tư xây d ng công trình và ti p nh n qu n lý, s d ng khi công trình hoàn thành; - Ph i h p v i a phương trong vùng D án gi i quy t nh ng công vi c c th c a t ng D án; - Tuỳ theo quy mô, tính ch t và yêu c u v th i gian th c hi n d án Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 ư c ký h p ng v i m t ho c nhi u nhà th u chính. Nhà th u chính có th ký h p ng th c hi n công vi c v i m t ho c nhi u th u ph nhưng ph i ư c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 ch p thu n trong h p ng ký k t v i ch u tư và phù h p v i quy nh c a pháp lu t v u th u; - Th c hi n y các quy n và nghĩa v khác c a ch u tư ư c quy nh t i Lu t Xây d ng, Lu t u th u, các Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP, s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng, s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 11. Qu n lý t ch c, b máy, biên ch và tài s n c a Ban theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a Ban.
  4. 12. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Ban: Có Giám c, các Phó Giám c do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m theo quy nh hi n hành; Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 qu n lý, i u hành toàn b các ho t ng c a Ban, ch u trách nhi m toàn di n trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a Ban; Phó Giám c giúp vi c cho Giám c th c hi n nhi m v c th do Giám c giao, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c giao và u quy n; 2. B máy giúp vi c Giám c: - Phòng T ch c - Hành chính; - Phòng K ho ch - Tài chính; - Phòng ThNm nh k thu t - d toán; - Phòng Qu n lý thi công. 3. Ban Qu n lý d án: Ban Qu n lý d án ư c thành l p khi d án u tư ư c phê duy t và gi i th khi k t thúc d án xây d ng. Ban Qu n lý d án có Trư ng ban và 01 Phó trư ng ban. Ban Qu n lý d án th c hi n nhi m v , quy n h n do Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 giao. Trư ng Ban Qu n lý d án ch u trách nhi m trư c Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 và trư c pháp lu t theo nhi m v ư c giao và quy n h n ư c u quy n. Trư ng, Phó các Phòng chuyên môn, nghi p v ; Trư ng, Phó ban qu n lý d án ư c b nhi m theo quy nh hi n hành; cán b , viên ch c ư c tuy n d ng vào làm vi c t i Ban theo yêu c u công vi c và quy nh c a Pháp l nh cán b công ch c, ư c x p ng ch, lương theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 4. Các D án có ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); các D án do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm ch u tư 1. Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 có trách nhi m ph i h p Ban Qu n lý Trung ương D án Thu l i (CPO) qu n lý và t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng thu l i có ngu n v n ODA theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng và hi p nh ký k t gi a Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i các nhà tài tr qu c t và i u ư c qu c t c th v ODA.
  5. 2. Tuỳ theo quy mô, tính ch t, m c ph c t p c a t ng d án u tư xây d ng thu l i t ngu n v n ODA ho c D án do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c Th tư ng Chính ph giao làm ch u tư, B có quy t nh t ch c riêng giao cho Ban làm nhi m v c a Ban Qu n lý d án thành ph n (Ban Qu n lý Ti u D án), m t s ho c toàn b nhi m v c a ch u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng, hi p nh ký k t gi a Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i nhà tài tr qu c t và i u ư c qu c t c th v ODA. i u 5. Giám c, Phó Giám c Ban Qu n lý D án Thu l i 419 ư c giao gi ch c v Giám c, Phó Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10, th i h n b nhi m tính t ngày b nhi m ch c danh giám c, phó giám c ba qu n lý d án th y l i 419 i u 6: hi u l c thi hành : Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo; thay th quy t nh s 3906/Q /BNN-TCCB ngày 08/11/2004 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c c a ban qu n lý d án th y l i ; i u 4 c a Quy t nh s 39/2006/Q -BNN ngày 19/05/2006 c a B trư ng B nông nghi p và phát tri n nông thôn. Bãi b các quy t nh trư c ây c a B nông nghi p và phát tri n nông thôn trái v i quy t nh này. i u 7. Trách nhi m thi hành 1. Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 có trách nhi m ti p nh n nguyên tr ng Ban Qu n lý D án Thu l i 419 t ch c th c hi n nhi m v k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành và xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 trình B trư ng phê duy t, ng th i làm vi c v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n hoàn thành các th t c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cơ quan ch c năng c a B có trách nhi m qu n lý, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n lý xây d ng công trình, C c trư ng C c Thu l i, C c trư ng C c Qu n lý ê i u và phòng ch ng l t, bão, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B , Giám c Ban Qu n lý D án Thu l i 419 và Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 10 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 7; - Các C c, V , TTr, VP thu c B ; - UBND, S NN&PTNT các t nh, thành ph : Long An, Ti n Giang, ng Tháp, An Giang, Kiên Giang, C n Thơ, H u Giang, Vĩnh Long, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu và Cà Mau; - Website Chính ph ; - Lưu VP + TCCB Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản