Quyết định số 109/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 109/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Một tỉnh Bình Định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2007/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 109/2007/QĐ-BNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY TRÌNH V N HÀNH ĐI U TI T H CH A NƯ C NÚI M T T NH BÌNH Đ NH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t tài nguyên nư c s 08/1998/QH10, Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i s 32/2001/PL-UBTVQH10; Ngh đ nh s 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 c a Chính ph v Qu n lý toàn đ p; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo k t qu th m đ nh và đ ngh c a C c trư ng C c Th y l i, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy trình v n hành đi u ti t h ch a nư c Núi M t t nh Bình Đ nh (kèm theo ph l c Quy trình v n hành đi u ti t). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Th y l i, V trư ng V Pháp ch và Th trư ng đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đào Xuân H c QUY TRÌNH V N HÀNH ĐI U TI T H CH A NƯ C NÚI M T T NH BÌNH Đ NH (kèm theo Quy t đ nh s 109/2007/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. M i ho t đ ng có liên quan đ n qu n lý khai thác và b o v an toàn công trình h ch a nư c Núi M t đ u ph i tuân th : 1. Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i s 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001; Ngh đ nh s 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i. 2. Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão (năm 1993); Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão s 27/2000/PL- UBTVQH10 ngày 24/8/2000. 3. Ngh đ nh s 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 c a Chính ph v Qu n lý an toàn đ p.
 2. 4. Các Tiêu chu n, Quy ph m: a) H ch a nư c – Công trình th y l i – Quy đ nh v l p và ban hành Quy đ nh v n hành đi u ti t (14TCN 121-2002); b) Công trình th y l i kho nư c – Yêu c u k thu t trong qu n lý và khai thác (14TCN 55-88) c) Quy ph m công tác th y văn trong h th ng th y nông (14TCN 49-86). d) Các Tiêu chu n, Quy ph m khác có liên quan t i công trình th y công c a h ch a nư c. Đi u 2. Vi c v n hành đi u ti t h ch a nư c Núi M t ph i đ m b o: 1. An toàn công trình theo ch tiêu phòng ch ng lũ v i t n su t lũ thi t k P = 0,5% tương ng v i m c nư c cao nh t là +48,68m; gi m lưu lư ng lũ chính v sông An Trư ng. 2. C p nư c ph c v s n xu t nông nghi p và các nhu c u dùng nư c khác theo nhi m v thi t k đư c duy t; b sung lưu lư ng xu ng đ p Th nh Hòa đ cung c p ngu n nư c tư i cho huy n Tuy Phư c. Đi u 3. V n hành công trình đ u m i: Vi c v n hành c ng l y nư c, tràn x lũ ph i tuân th Quy trình v n hành c a các công trình. Đi u 4. V n hành đi u ti t h ch a: 1. Quy trình v n hành đi u ti t h ch a nư c Núi M t t nh Bình Đ nh (sau đây g i t t là Quy trình) là cơ s pháp lý đ Công ty Khai thác công trình th y l i (KTCTTL) t nh Bình Đ nh v n hành đi u ti t h ch a nư c Núi M t. 2. Trong mùa mưa lũ, khi xu t hi n các tình hu ng đ c bi t chưa đư c quy đ nh trong Quy trình, vi c v n hành đi u ti t và phòng ch ng l t bão c a h ch a ph i theo s ch đ o đi u hành th ng nh t c a UBND t nh Bình Đ nh, tr c ti p là Ban ch huy Phòng ch ng l t bão (PCLB) t nh Bình Đ nh. Chương 2. V N HÀNH ĐI U TI T TRONG MÙA LŨ Đi u 5. Trư c mùa mưa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i th c hi n: 1. Ki m tra công trình trư c lũ theo đúng quy đ nh hi n hành, phát hi n và x lý k p th i nh ng hư h ng, đ m b o công trình v n hành an toàn trong mùa mưa lũ. 2. Căn c vào d báo khí tư ng th y văn mùa lũ hàng năm và Quy trình, l p “K ho ch tích, x nư c c th trong mùa lũ”, làm cơ s v n hành đi u ti t h ch a, đ m b o an toàn công trình và tích đ nư c ph c v các nhu c u dùng nư c, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) t nh Bình Đ nh. 3.L p phương án phòng ch ng l t bão cho h ch a nư c Núi M t, trình c p có th m quy n phê duy t. Đi u 6. Đi u ti t gi m c nư c h ch a trong mùa lũ: 1. Trong quá trình v n hành đi u ti t, m c nư c h ch a ph i th p hơn ho c b ng tung đ “Đư ng phòng phá ho i” trên bi u đ đi u ph i. 2. M c nư c h cao nh t cu i các tháng trong mùa lũ đư c gi như sau: Th i gian (ngày/tháng) 31/X 30/XI 31/XII 31/I M c nư c cao nh t (mét) 41,20 44,50 46,20 46,20 Đi u 7. Khi m c nư c h đ n gi i h n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 6, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i s n sàng x lũ. Trư c khi ti n hành x lũ Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i:
 3. 1. Căn c vào di n bi n tình hình khí tư ng th y văn, hi n tr ng các công trình đ u m i, vùng h du h ch a và Quy trình đ quy t đ nh vi c x lũ (s c a, đ m và th i gian m …) 2. Báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình Đ nh, Ban Ch huy PCLB t nh Bình Đ nh v vi c x lũ. 3. Thông báo chính quy n đ a phương đ ph bi n đ n nhân dân vùng h du và các cơ quan liên quan v vi c x lũ, đ m b o an toàn cho ngư i, tài s n khi x lũ. Đi u 8. V n hành x lũ trong m t s trư ng h p đ c bi t: 1. Khi m c nư c h cao hơn quy đ nh t i kho n 2 đi u 6, nhưng chưa vư t quá +46,20m, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh có th không v n hành tràn có c a đ x lũ. 2. Khi m c nư c h đ t +42,70m và đang lên nhanh, đ ng th i d báo thư ng ngu n có mưa to đ n r t to. Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh v n hành tràn có c a đ x lũ, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban ch huy PCLB t nh Bình Đ nh, gi m c nư c h không vư t quá +46,20m. 3. Khi m c nư c h đ t +46,20m và đang lên, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i v n hành t i đa tràn x lũ, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban ch huy PCLB t nh Bình Đ nh, gi m c nư c h không vư t quá +48,68m, tri n khai phương án b o v vùng h du h ch a nư c. 4. Khi m c nư c h vư t quá +48,68m, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh báo cáo Ban ch huy PCLB t nh Bình Đ nh quy t đ nh phương án x lũ kh n c p, đ m b o an toàn h ch a. Chương 3. V N HÀNH ĐI U TI T TRONG MÙA KI T Đi u 9. Trư c mùa ki t hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i căn c vào lư ng nư c tr trong h , d báo khí tư ng th y văn và nhu c u dùng nư c, l p “Phương án c p nư c trong mùa ki t”, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình Đ nh, thông báo cho các h dùng nư c trong h th ng. Đi u 10. Đi u ti t gi m c nư c h trong mùa ki t: 1. Trong quá trình v n hành đi u ti t, m c nư c h ch a ph i cao hơn ho c b ng tung đ “Đư ng h n ch c p nư c” trên bi u đ đi u ph i. 2. M c nư c h th p nh t cu i các tháng trong mùa ki t đư c gi như sau: Th i gian 28/II 31/III 30/IV 31/V 30/VI 31/VII 30/VIII 30/IX (ngày/tháng) M c nư c 40,96 39,75 37,17 34,75 32,34 29,46 26,51 25,00 th p nh t (m) Đi u 11. Khi m c nư c h cao hơn ho c b ng tung đ “Đư ng h n ch c p nư c” Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh đ m b o c p đ nư c cho các nhu c u dùng nư c theo phương án c p nư c. Đi u 12. V n hành c p nư c trong m t s trư ng h p đ c bi t. 1. Khi m c nư c h th p hơn tung đ “Đư ng h n ch c p nư c” và cao hơn m c nư c ch t, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh và các h dùng nư c ph i th c hi n các bi n pháp c p nư c và s d ng nư c ti t ki m, h n ch trư ng h p thi u nư c vào cu i mùa ki t. 2. Khi m c nư c h b ng ho c th p hơn m c nư c ch t, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i l p phương án, k ho ch s d ng dung tích ch t, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình Đ nh quy t đ nh và th c hi n. Chương 4.
 4. V N HÀNH ĐI U TI T KHI H CH A CÓ S C Đi u 13. Khi công trình đ u m i c a h ch a (đ p chính, tràn x lũ, c ng l y nư c) có d u hi u x y ra s c gây m t an toàn cho công trình, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban ch huy PCLB, trình UBND t nh Bình Đ nh quy t đ nh x nư c h m c nư c h xu ng đ n m c đ m b o an toàn cho các công trình đ u m i c a h ch a, đ ng th i đ xu t các phương án x lý và gi i pháp th c hi n. Đi u 14. Khi c a tràn x lũ, c ng l y nư c có s c không v n hành đư c, Công ty KTCTTL t nh Bình đ nh ph i tri n khai ngay bi n pháp x lý s c , đ ng th i báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban ch huy PCLB, trình UBND t nh Bình Đ nh quy t đ nh bi n pháp h nhanh m c nư c h đ đ m b o an toàn công trình và phương án kh c ph c h u qu . Chương 5. QUAN TR C CÁC Y U T KHÍ TƯ NG TH Y VĂN Đi u 15. Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i thu th p, quan tr c, đo đ c, l p s theo dõi m c nư c, lư ng mưa và các y u t khí tư ng th y văn khác theo Quy ph m, Tiêu chu n ngành 14TCN 49-86 và 14TCN 55-88. Đi u 16. Hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i tính toán và d báo lư ng nư c đ n h làm cơ s đ l p k ho ch tích, c p, x nư c. Đi u 17. Tính toán và ki m tra lưu lư ng lũ, ki t. 1. K t thúc các đ t x lũ và sau mùa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh đánh giá, t ng k t các đ t x lũ (lưu lư ng xã, s công trình x , th i gian x , di n bi n m c nư c thư ng lưu h , nh hư ng đ i v i vùng h du ...). 2. Hàng năm, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ti n hành thu th p, đo đ c, tính toán lưu lư ng và t ng lư ng lũ đ n h ; đo đ c ki m tra lưu lư ng và t ng lư ng nư c đ n mùa ki t c a h . Chương 6. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N M c 1. CÔNG TY KTCTTL T NH BÌNH Đ NH Đi u 18. Trách nhi m: 1. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh trong Quy trình đ v n hành đi u ti t h ch a nư c Núi M t đ m b o an toàn công trình và đ nư c ph c v các nhu c u dùng nư c. 2. Trong quá trình qu n lý khai thác, hàng năm Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i t ng k t đánh giá vi c v n hành đi u ti t h và th c hi n Quy trình. N u th y c n thi t s a đ i, b sung Quy trình, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh t ng h p, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình Đ nh. Đi u 19. Quy n h n: 1. Đ ngh các c p chính quy n, ngành liên quan trong h th ng th c hi n Quy trình. 2. L p biên b n và báo cáo c p có th m quy n đ x lý các hành vi ngăn c n, xâm h i đ n vi c th c hi n Quy trình. Đi u 20. Giám đ c Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ch u trách nhi m t ch c v n hành đi u ti t h ch a nư c Núi M t trong các trư ng h p sau: 1. Đi u ti t c p nư c khi m c nư c h cao hơn ho c b ng tung đ “Đư ng h n ch c p nư c” c a bi u đ đi u ph i. 2. Đi u ti t c p nư c khi m c nư c h th p hơn tung đ “Đư ng h n ch c p nư c” c a bi u đ đi u ph i và cao hơn m c nư c ch t, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình Đ nh.
 5. 3. Đi u ti t c p nư c khi m c nư c h th p hơn m c nư c ch t theo phương án, k ho ch s d ng dung tích ch t đã đư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình Đ nh phê duy t. 4. Quy t đ nh x lũ trong các trư ng h p như quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7; kho n 1, kho n 2, kho n 3 Đi u 8 Quy trình. 5. K p th i báo cáo và th c hi n các quy t đ nh c a Ban ch huy PCLB t nh Bình Đ nh khi x y ra tình hu ng như quy đ nh t i kho n 4 đi u 8. M c 2. S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN BÌNH Đ NH Đi u 21. 1. Ch đ o, ki m tra, đôn đ c Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh th c hi n Quy trình, đ c bi t là vi c v n hành x lũ c a h ch a. 2. Gi i quy t nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n Quy trình theo th m quy n. 3. Trình UBND t nh Bình Đ nh, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c s a đ i, b sung Quy trình. Đi u 22. 1. Th m đ nh Phương án phòng ch ng l t bão hàng năm c a h ch a nư c Núi M t, báo cáo Ban ch huy PCLB t nh Bình Đ nh, trình UBND t nh Bình Đ nh phê duy t; theo dõi vi c th c hi n. 2. Phê duy t phương án, k ho ch s d ng dung tích ch t c a h ch a t i kho n 2 Đi u 12 Quy trình. 3. Theo dõi vi c th c hi n c p nư c trong mùa ki t c a h nư c nêu t i đi u 12 Quy trình. M c 3. Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH Đ NH Đi u 23. 1. Ch đ o các ngành, các c p trong h th ng th c hi n Quy trình. 2. X lý các hành vi ngăn c n, xâm h i đ n vi c th c hi n Quy trình theo th m quy n. Đi u 24. 1. Quy t đ nh vi c v n hành đi u ti t, x lũ h ch a nư c Núi M t khi x y ra tình hu ng như quy đ nh t i kho n 2 Đi u 4; kho n 4 Đi u 8; Đi u 13 Quy trình. 2. Quy t đ nh bi n pháp kh n c p đ m b o an toàn công trình và phương án kh c ph c h u qu khi x y ra tình hu ng như quy đ nh t i Đi u 14 Quy trình. 3. Ch đ o Ban ch huy PCLB t nh Bình Đ nh, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh và các ngành, các c p th c hi n đúng ch c năng, nhi m v khi x y ra tình hu ng quy đ nh t i kho n 2 Đi u 4; kho n 4 Đi u 8, Đi u 13 và Đi u 14 Quy trình. 4. Huy đ ng nhân l c v t l c đ x lý và kh c ph c các s c c a h ch a nư c Núi M t. M c 4. CÁC C P CHÍNH QUY N HUY N, XÃ TRONG H TH NG Đi u 25. 1. Nghiêm ch nh th c hi n Quy trình. 2. Ngăn ch n, x lý và thông báo cho Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh nh ng hành vi ngăn c n, xâm h i vi c th c hi n Quy trình theo th m quy n. 3. Th c hi n phương án đ m b o an toàn cho vùng h du khi h ch a x lũ và trư ng h p x y ra s c . Đi u 26. 1. Huy đ ng nhân l c, v t l c, ph i h p v i Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh phòng, ch ng l t, bão, b o v và x lý s c công trình.
 6. 2. Tuyên truy n, v n đ ng nhân dân đ a phương th c hi n đúng các quy đ nh trong Quy trình và tham gia phòng ch ng l t bão, b o v an toàn công trình h ch a nư c Núi M t. M c 5. CÁC H DÙNG NƯ C VÀ NH NG ĐƠN V HƯ NG L I KHÁC Đi u 27. 1. Nghiêm ch nh th c hi n Quy trình. 2. Hàng năm, ph i ký h p đ ng dùng nư c v i Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh, đ Công ty l p k ho ch c p nư c, x nư c h p lý, đ m b o hi u qu kinh t và an toàn công trình. 3. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh có liên quan đư c nêu t i Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i, các văn b n pháp quy có liên quan đ n vi c qu n lý khai thác và b o v công trình h ch a nư c Núi M t. Chương 7. T CH C TH C HI N Đi u 28. M i quy đ nh v v n hành đi u ti t h ch a nư c Núi M t trư c đây trái v i nh ng quy đ nh trong Quy trình đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n Quy trình, n u có n i dung c n s a đ i, b sung, Công ty KTCTTL t nh Bình Đ nh ph i t ng h p, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình Đ nh, trình UBND t nh Bình Đ nh, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh. Đi u 29. T ch c, cá nhân th c hi n t t Quy trình s đư c khen thư ng theo quy đ nh. M i hành vi vi ph m Quy trình s b x lý theo pháp lu t hi n hành. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đào Xuân H c PH L C KÈM THEO QUY TRÌNH V N HÀNH ĐI U TI T H CH A NƯ C NÚI M T T NH BÌNH Đ NH Ph l c I. GI I THI U T NG QUAN V H CH A NƯ C NÚI M T 1. V trí đ a lý t nhiên, đ a hình, môi trư ng, hi n tr ng lưu v c: Công trình Đ u m i h ch a nư c Núi M t đư c xây d ng trên sông An Trư ng, xã Nhơn Tân, huy n An Nhơn, t nh Bình Đ nh, cách thành ph Qui Nhơn 25 km v phía Tây – Tây B c, cách Qu c l 19 kho ng 7 km v phía Tây Nam. Đ a hình lưu v c h ch a là m t thung lũng, núi bao b c 3 hư ng Tây, Nam, B c. T lúc xây d ng công trình năm 1978 đ n nay l p ph th c v t và r ng đ u ngu n đư c b o v nguyên v n, b o đ m đi u ti t lưu lư ng mùa lũ, duy trì lư ng nư c đ n mùa khô. Môi trư ng sinh thái ngày càng c i thi n, t o c nh quan cho phát tri n du l ch sinh thái trong vùng. 2. Đ c đi m khí tư ng th y văn và ch đ mưa lũ hàng năm: * Đ c đi m khí h u:
 7. Khu v c công trình có đ c đi m khí h u Trung Trung b , n ng nóng và mưa nhi u v i hai mùa phân bi t trong năm: mùa khô t tháng I÷VIII, mùa mưa t tháng IX÷XII. Trong mùa mưa thư ng có nh hư ng c a các cơn bão t bi n Đông tràn vào, v i t n su t xu t hi n trung bình 2÷3 tr n/năm. Do đi u ki n hoàn lưu gió mùa k t h p v i hoàn c nh đ a lý, đ a hình mà đ c bi t dãy Trư ng Sơn là y u t quy t đ nh đ n ch đ khí h u c a t nh Bình Đ nh, có th hi n s sai l ch mùa mưa m so v i tình hình chung c a c nư c. Sau đây là các y u t khí h u chính t i tr m khí tư ng Qui Nhơn. a) Ch đ nhi t: 0 Nhi t đ trung bình năm là 26,9 C. Các tháng nóng nh t là VI, VII, VIII v i nhi t đ trung bình 0 0 0 0 29 C-30 C. Các tháng l nh nh t là XII, I v i nhi t đ trung bình 23 C-24 C. Nhi t đ cao nh t 0 0 42,1 C (tháng 7/1968) và nhi t đ th p nh t là 15 C. b) Đ m: Đ m tương đ i trung bình hàng năm kho ng 80%. Trong các tháng mùa mưa đ m cao và có th đ t t i 83-84%. Các tháng có đ m th p là các tháng ch u nh hư ng gió mùa Tây Nam, trung bình 70-75%. c) B c hơi: Lư ng b c hơi trung bình hàng năm là 100 mm. Các tháng có lư ng b c hơi l n nh t là VI, VII, VIII, trung bình t 110-130 mm, Đây là các tháng có n n nhi t đ cao, đ m th p, gió mùa Tây Nam m nh. Các tháng có lư ng b c hơi ít t tháng X đ n tháng III, trung bình trên dư i 60 mm. d) N ng: T ng s gi n ng trung bình trong năm 2.544 gi . Th i kỳ nhi u n ng nh t trong năm là t tháng II đ n tháng IX. S gi n ng trung bình hàng tháng t 200-270 gi . Tháng ít n ng nh t là tháng XI, XII, trung bình t 120 -130 gi . e) Gió bão: T nh Bình Đ nh ch u nh hư ng c a 2 lu ng gió chính là: gió mùa mùa đông hư ng b c th nh hành vào tháng I, gió mùa mùa h th nh hành vào tháng VII. Các tháng đ u và cu i mùa là th i kỳ tranh ch p gi a 2 lu ng gió. T c đ gió trung bình năm là 2,1 m/s, trung bình tháng l n nh t là 2,7 – 2,8 m/s, trung bình tháng nh nh t là 1,5 m/s. Bão thư ng t p trung ch y u vào 3 tháng là tháng IX, X, XI , kh năng bão t p trung vào tháng X là l n nh t, chi m t i 40% t ng s cơn bão đ b vào t tháng VI đ n tháng VII. Tuy nhiên có năm vào tháng V, VI bão đã đ b vào như cơn bão s 2 đ b vào Qui Nhơn v i t c đ gió đ t 40m/s ngày 01/7/1978. Ho c có năm bão mu n vào tháng XII như cơn bão s 9 đ b vào Qui Nhơn ngày 10/12/1972 v i t c đ gió đ t 39m/s. g) Ch đ mưa: Nhìn chung lư ng mưa phân b không đ u trong t nh. Nơi mưa l n t p trung thư ng ngu n sông Kone, sông L i Giang v i t ng lư ng mưa năm có th đ t 2.600 mm- 2.800 mm. Nơi mưa nh nh t là vùng đ ng b ng ven bi n t 1.600 mm – 1.700 mm. Mùa mưa ch có 4 tháng t tháng IX đ n tháng XII v i t ng lư ng mưa mùa chi m 70-77% t ng lư ng mưa năm. Mưa l n t p trung vào 2 tháng là tháng X và XI chi m 45-50% t ng lư ng mưa năm, do đó lũ l n thư ng xu t hi n vào 2 tháng này. Mùa ít mưa t tháng I đ n tháng VIII, 3 tháng ít mưa nh t là tháng II, III, IV. Trong th i kỳ này vào tháng V, VI thư ng có mưa ti u mãn v i lư ng mưa có th đ t trên dư i 100 mm và cũng hay xu t hi n lũ ti u mãn. 3. Tình hình s n xu t nông nghi p, các ngành kinh t và dân sinh: - V nông nghi p:
 8. Nhân dân trong vùng s ng ch y u nh vào s n xu t nông nghi p. Tình hình s n xu t nông nghi p th i kỳ 1999-2001 nói chung và s n xu t lương th c nói riêng trong khu tư i đã đư c quan tâm t p trung đ u tư phát tri n khá đ ng đ u, đ t đư c ti n b c v di n tích, năng su t và s n lư ng. S n lư ng năm sau cao hơn năm trư c, năng su t năm sau cũng cao hơn năm trư c, c th : Năm 1999 năng su t lúa bình quân 43,33 t /ha Năm 2000 năng su t lúa bình quân 43,86 t /ha Năm 2001 năng su t lúa bình quân 47,34 t /ha Đ i v i s n xu t cây nông nghi p hàng năm có xu hư ng tăng nhanh di n tích, t c đ tăng bình quân là 7,2% - V chăn nuôi: Sau s n xu t nông nghi p chăn nuôi là ngành phát tri n m nh hơn so v i các ngành khác, góp ph n tăng thêm thu nh p cho ngư i dân trong vùng. Hi n nay ngành chăn nuôi bò s a đang phát tri n m nh. - V Giao thông: M ng lư i giao thông nông thôn không ng ng c ng c và phát tri n. Chương trình bê tông hóa đư ng giao thông đang đ y m nh t o thu n l i cho phát tri n kinh t trong vùng. V hành chính dân s : Khu tư i h Núi M t t p trung ch y u 5 xã phía Tây Nam huy n An Nhơn và m t ph n xã Bình Nghi huy n Tây Sơn. Toàn Huy n An Nhơn có 15 xã, th tr n. Dân s toàn huy n năm 2001 là 184.895 ngư i, s dân trong đ tu i lao đ ng chi m 55% dân s 5 xã phía nam kho ng 54.927 ngư i. 4. C p công trình và nhi m v c a h ch a: - C p công trình: C p II (tăng I c p sau s a ch a, nâng c p theo Quy t đ nh s 3229/QĐ-BNN- QLN ngày 21/8/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t t i TKKT- TDT d án “S a ch a, nâng c p công trình đ u m i h ch a nư c t nh Bình Đ nh). Nhi m v công trình: Tích nư c trong mùa lũ, ph c v tư i 8.760ha đ t gieo tr ng cho các xã Nhơn Tân, Nhơn L c, Nhơn Th , Nhơn Hòa, Nhơn Phúc huy n An Nhơn và xã Bình Nghi huy n Tây Sơn. B sung nư c cho đ p Th nh Hòa đ tư i cho 6.200 ha lúa Hè thu và 2.600 ha lúa v mùa c a huy n Tuy Phư c, đ ng th i đi u ti t làm gi m lưu lư ng lũ chính v sông An Trư ng, nuôi cá, c i t o môi sinh và t o c nh quan du l ch. 5. Các ch tiêu thông s k thu t c a h ch a nư c, đ c đi m c u t o c a các công trình thu c h ch a nư c: a) H ch a: - C p công trình : C p II - T n xu t tính toán thi t k tư i : P = 75% - T n xu t lũ thi t k : P = 0,5% - MNC : +25,00 m - MNDBT : +46,20 m - MNDGC : 48,68 m 6 3 - Dung tích ng MNC : W = 1,45 x 10 m 6 3 - Dung tích ng MNDBT : W = 111 x 10 m 6 3 - Dung tích ng MNDGC : W = 134 x 10 m 2 - Di n tích lưu v c : F = 110 km - Di n tích m t h ( ng MNDBT) : F = 1.060 ha
 9. - Di n tích ng v i MNC : F = 70 ha. b) Đ p Đ t: M t c t đ p sau khi s a ch a nâng c p: Tư ng nghiên ch ng th m thư ng lưu có chân khay đ n cao trình + 35.00m, cơ gia t i h lưu có đ nh cao trình + 32.00m, m t r ng 10m. Đ ng đá tiêu nư c đ nh cao trình + 24.00m. - Cao trình đ nh đ p : +50,50m - Cao trình đ nh tư ng ch n sóng : 51,70m - Chi u dài đ nh đ p : L = 670m c) Tràn x lũ: Hình th c tràn x sâu, ngư ng tràn th c d ng Ôphixêr p đóng m b ng van cung, n i ti p d c nư c, tiêu năng b ng mũi phun, - Cao trình ngư ng tràn : +42,70m - Chi u r ng tràn 2 c a x 9,4m : B = 18,8m - Chi u dài c c nư c : L = 90m - Ch đ ch y khi x lũ : Ch y t do - S lư ng và ki u c a van : 2 b c a van cung - Kích thư c c a b x h : 9,4 x 3,5 m 3 - Lưu lư ng x lũ thi t k P = 0,5% : Q= 488m /s - Cao trình c u qu n lý : +50.50m - Cao trình càn van : +54.50m - Đóng m : T i ch y đi n, có th quay tay d) C ng l y nư c: Hình th c c ng dư i sâu - Cao trình ngư ng c ng : +20.50m - Ch đ th y l c : Ch y có áp - Kích thư c ng c ng: D = 1,5m; ng thép tròn trong ng BTCT - Kích thư c hành lang ki m tra : b x h = 1,75 x 1,8m - Chi u dài ng : L = 145m - Chi u dài hành lang : L = 129,4m - Kích thư c ng thông hơi : D = 0,47m - Thi t b đi u ch nh lưu lư ng : 2 van + Van côn h lưu : D = 1,8m + Van ph ng thư ng lưu kích thư c: 1,75 x 1,75 Ph l c II. NH NG CĂN C Đ L P QTVH ĐI U TI T H CH A NƯ C NÚI M T 1. Cơ s pháp lý l p QTVHĐT:
 10. - Quy t đ nh s 3425/QĐ-UB ngày 25 tháng 11 năm 1997 c a UBND t nh Bình Đ nh phê duy t Đ Cương, d toán l p Quy trình v n hành h ch a nư c Núi M t ph i h p v i h th ng tư i sông Kôn. - H p đ ng kinh t s 22/99/HĐ-NCKH ngày 10/11/1998 gi a Công ty Khai thác công trình th y l i Bình Đ nh và Cơ s 2 – Đ i h c th y l i. - Quy t đ nh s 1585/QĐ-BNN-QLN ngày 08/5/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. D án kh thi s a ch a, nâng c p công trình đ u m i h ch a nư c Núi M t, Quy t đ nh s 3227/QĐ-BNN-QLN ngày 21/8/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t Thi t k k thu t – T ng d toán công trình h Núi M t. 2. Tài li u, s li u khí tư ng th y văn: Tài li u khí tư ng, khí h u: dùng s li u c a các Tr m quan tr c khí tư ng Quy Nhơn, Ph ng Du. Tài li u mưa: Tr m Quy Nhơn, Vân Canh, Cây Mu ng. Tài li u th y văn: Dùng s li u c a Tr m th y văn Cây Mu ng. 3. Các m c tiêu v phòng ch ng lũ, x lũ và an toàn công trình: căn c theo Quy t đ nh c a B Nông nghi p và PTNN phê duy t d án, h ch a nư c Núi M t đư c nâng c p lên c p II; yêu c u phòng ch ng lũ, xã lũ và an toàn cho công trình theo quy ph m là b o đ m an toàn cho công trình ng v i t n xu t lũ P = 0,5%. 4. Các yêu c u c p nư c, khai thác t ng h p và môi trư ng. V c p nư c: Yêu c u c p nư c tư i cho các xã phía Tây Nam huy n An Nhơn và b sung nư c cho đ p Th nh Hòa đ b o đ m tư i t ng di n tích 17.560 ha/năm. V khai thác t ng h p và môi trư ng: L i d ng t ng h p công trình đ nuôi cá, kinh doanh d ch v du l ch theo d án đư c duy t, đ ng th i b o đ m không làm h i đ n môi trư ng đ c bi t là môi trư ng nư c h , b o v th m th c v t c a lưu v c, tránh xói mòn.
 11. Ph l c III. CÁC BI U Đ , B NG TRA Ph l c III.1: B ng s li u dòng ch y đ n h Ph l c III.2: K t qu tính toán nư c dùng cho tư i Ph l c III.3: T ng h p k t qu tính toán đi u ti t lũ Ph l c III.4: Bi u đ đi u ph i h ch a nư c Núi M t Ph l c III.5: B ng tra và đ th quan h m c nư c, dung tích h Núi M t.
 12. Ph l c III.1 B NG S LI U DÒNG CH Y Đ N H Tháng Trung Năm X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX bình 1976-1977 6,56 10,74 3,12 2,05 1,68 1,06 0,81 1,05 0,9 1,11 1,04 2,39 2,71 1977-1978 3,37 19,58 2,24 2,05 1,54 1,27 0,64 0,45 0,32 0,36 0,54 5,83 3,18 1978-1979 3,29 9,82 4,52 2,05 1,03 0,88 0,76 1,07 0,76 1,22 0,67 3,97 2,5 1979-1980 7,44 10,06 4,1 2,09 1,12 0,74 0,61 0,81 2,94 0,98 0,53 1,07 2,71 1980-1981 18,04 32,5 5,27 1,83 1,39 0,96 0,78 1,66 2,21 1,45 2,53 5,48 6,18 1981-1982 23,04 32,5 5,27 2,58 1,6 0,81 0,74 1,32 2 1,5 0,88 0,81 6,09 1982-1983 1,51 1,81 0,98 3,85 2,58 1,78 1,78 1,16 1,74 0,93 0,67 1,44 1,69 1983-1984 12,8 17,68 4,57 0,7 0,41 0,29 0,17 0,37 0,54 0,51 2,44 1,6 3,51 1984-1985 7,26 20,71 11,55 2,79 1,96 1,13 1,08 1,45 2,59 0,89 0,57 0,63 4,38 1985-1986 16,42 18,73 3,37 2,48 1,71 0,85 0,61 11,13 0,75 0,56 0,51 0,67 4,82 1986-1987 0,75 5,71 17,56 2,86 2,03 1,39 0,82 1,64 0,81 0,63 1,29 0,87 3,03 1987-1988 0,76 22,5 4,57 3,17 1,61 1,27 0,72 0,59 0,87 0,41 0,56 1,63 3,22 1988-1989 15,3 10,54 3,73 2,38 1,45 0,99 0,7 0,63 0,64 1,05 0,43 1,27 3,26 1989-1990 3,32 3,76 2,42 2,83 1,47 1,36 0,91 1,25 1,41 2,39 1,96 5,82 2,41 1990-1991 21,07 17,62 4,56 1,27 0,81 0,56 0,48 1,65 3,6 1,46 1,35 1,24 4,64 1991-1992 9,58 5,4 5,04 2,24 1,68 1,27 1,26 0,87 0,86 0,92 0,66 1,22 2,58 1992-1993 22,14 10,18 3,3 2,46 1,35 0,88 0,7 0,62 1,18 0,67 1,1 1,17 3,81 1993-1994 8,75 8,81 16,37 1,99 1,08 0,77 0,57 0,7 0,65 0,57 0,37 0,14 3,4 1994-1995 7,38 3,52 4,34 3,35 1,6 1,23 0,87 1,18 1,28 0,83 0,92 3,78 2,52
 13. 1995-1996 8,66 6,61 3,19 2,54 2,04 0,97 0,92 0,79 0,69 0,62 0,91 3,29 2,6 1996-1997 23,29 29,61 7,27 2,49 2,12 1,58 1,43 1,5 1,48 0,69 0,57 1,6 6,14 1997-1998 6,27 8,88 2,8 2,67 1,9 1,25 1,21 1,52 0,93 0,65 0,5 0,62 2,43 1998-1999 29,2 33,83 7,56 2,54 1,96 0,88 1,06 1,13 1,17 1,19 0,9 2,57 7,0 TB 11.14 14.83 5.55 2.4 1.57 1.05 0.85 1.5 1.32 0.94 0.95 2.14 3.70
 14. Ph l c III.2 B NG K T QU TÍNH TOÁN NƯ C DÙNG CHO TƯ I 1. Di n tích các lo i cây tr ng TT Lo i cây tr ng Di n tích (ha) Ghi chú 1 Lúa Đông Xuân 2430 2 Lúa Hè Thu 2414 3 Lúa Mùa 415 4 Ngô Đông Xuân 200 5 Ngô Hè Thu 200 6 Ngô Mùa 89 7 L c + Đ u tương v Đông Xuân 110 8 L c + Đ u tương v Hè Thu 155 2. B ng tính toán yêu c u nư c tư i Tháng Di n tích tư i H s tư i Lưu lư ng Lư ng nư c Ghi chú 3 3 (ha) (1/s/ha) (m /s) (tri u m ) Tháng 01 2740 0.55 2.216 5.940 Tháng 02 2740 0.74 2.982 7.210 Tháng 03 5354 1.13 8.897 23.830 Tháng 04 2769 0.84 3.421 8.870 Tháng 05 2769 0.93 3.787 10.140 Tháng 06 2769 1 4.072 10.550 Tháng 07 659 1.2 1.163 3.110 Tháng 08 504 0.9 0.667 1.790 Tháng 09 504 0.78 0.578 1.500 Tháng 10 415 0.6 0.366 0.980 Tháng 11 0 0.96 0.000 0.000 Tháng 12 2740 1.1 4.432 11.870 C ng 85.790 Ph l c III.3 T NG H P K T QU TÍNH TOÁN ĐI U TI T LŨ 1. Trư ng h p tính toán - Lũ thi t k : P = 0,5% (g m d ng đơn và d ng kép) - Lũ ki m tra: P = 0,1% (g m d ng đơn và d ng kép) - Tràn x lũ: 2 khoang x (9,4 x 3,5) - M c nư c trư c lũ ngang v i MNDBT +44,50m; m c nư c gia cư ng thi t k +48,68m.
 15. 2. K t qu tính toán Mô hình lũ K t qu đi u ti t lũ MNTL Hmax So v i HGC So v i HĐĐ Ghi chú Mô hình lũ P=0,5% (d ng đơn) 46,2 48,22 -0,46 -2,28 45,0 47,62 -1,06 -2,88 44,8 47,53 -1,15 -2,97 44,5 47,4 -1,28 -3,1 44,0 47,18 -1,5 -3,32 Mô hình lũ P=0,5% (d ng kép) 46,2 49,17 0,49 -1,33 >MNGC 45,0 48,7 0,02 -1,8 >MNGC 44,8 48,64 -0,04 -1,86 44,5 48,55 -0,13 -1,95 44,0 48,4 -0,28 -2,1 Mô hình lũ P=0,1% (d ng đơn) 46,2 49,21 0,53 -1,29 >MNGC 45,0 48,67 -0,01 -1,83 44,8 48,6 -0,08 -1,9 44,5 48,5 -0,18 -2,0 44,0 48,34 -0,34 -2,16 Mô hình lũ P=0,1% (d ng kép) 46,2 50,57 1,89 0,07 >MNĐĐ 45,0 50,11 1,43 -0,39 >MNGC 44,8 50,05 1,37 -0,45 >MNGC 44,5 49,96 1,28 -0,54 >MNGC 44,0 49,81 1,13 -0,69 >MNGC
 16. Ph l c III.4a BI U Đ ĐI U PH I - KHÔNG C P NƯ C CHO SÔNG KÔNE BI U Đ ĐI U PH I H NÚI M T phương án: Không c p nư c cho sông kône
 17. Ph l c III.4b BI U Đ ĐI U PH I - CÓ C P NƯ C CHO SÔNG KÔNE BI U Đ ĐI U PH I H NÚI M T phương án: Có c p nư c cho sông Kône
 18. Ph l c III.5 B NG TRA VÀ Đ TH QUAN H M C NƯ C, DUNG TÍCH H CH A NƯ C NÚI M T 1. ĐÔ TH QUAN H H~W Di n tích lưu v c Flv = 110 km2 2. B NG TRA QUAN H H~W Z .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 35 25.50 26.03 26.56 27.09 27.62 28.15 28.67 29.20 29.73 30.26 36 30.79 31.34 31.88 32.43 32.97 33.52 34.07 34.61 35.16 35.70 37 36.25 36.86 37.46 38.07 38.67 39.28 39.89 40.49 41.10 41.70 38 42.31 42.93 43.55 44.17 44.79 45.40 46.02 46.64 47.26 47.88 39 48.50 49.24 49.98 50.73 51.47 52.21 52.95 53.69 54.44 55.18 40 55.92 56.68 57.44 58.19 58.95 59.71 60.47 61.23 61.98 62.74 41 63.50 64.29 65.07 65.86 66.65 67.43 68.22 69.01 69.80 70.58 42 71.37 72.23 73.10 73.96 74.82 75.68 76.55 77.41 78.27 79.14 43 80.00 80.90 81.79 82.69 83.59 84.49 85.38 86.28 87.18 88.07 44 88.97 89.87 90.78 91.68 92.58 93.49 94.39 95.29 96.19 97.10
 19. 45 98.00 99.30 100.60 101.90 103.20 104.50 105.80 107.10 108.40 109.70 46 111.00 111.90 112.80 113.70 114.60 115.50 116.40 117.30 118.20 119.10 47 120.00 121.00 122.00 123.00 124.00 125.00 126.00 127.00 128.00 129.00 48 130.00 130.86 131.72 132.58 133.44 134.30 135.16 136.02 136.88 137.74 49 138.60 140.11 141.62 143.13 144.64 146.15 147.66 149.17 150.68 152.19 50 153.70 155.21 156.72 158.23 159.74 161.25 162.76 164.27 165.78 167.29
Đồng bộ tài khoản