Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND về việc chia tách thôn thuộc xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 109 /2007/Q -UBND Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH THÔN THU C XÃ SƠN LANG, HUY N KBANG, T NH GIA LAI U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Căn c Quy t nh s 78/2006/Q -UBND ngày 29/9/2006 c a U ban nhân dân t nh Gia Lai v vi c Quy nh thành l p, sáp nh p, chia tách và t tên thôn, làng, t dân ph c a các xã, phư ng, th tr n thu c t nh Gia Lai; Xét ngh c a U ban nhân dân huy n Kbang t i T trình s 112/TTr-UBND ngày 08/11/2007 v vi c chia tách thôn; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Chia tách thôn 5 thu c xã Sơn Lang, huy n Kbang thành 03 thôn, làng là thôn 5, thôn Tr m L p và làng i n Biên. 1. Thôn 5 (m i): g m 54 h , 168 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp ư ng vào làng i n Biên và r ng ti u khu 45; phía Tây giáp T nh l 669; phía Nam giáp r ng ti u khu 46; phía B c giáp làng i n Biên ( ư ng vào làng i n Biên) và thôn Tr m L p (khu dân cư). 2. Thôn Tr m L p: g m 53 h , 210 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp làng i n Biên ( ư ng vào làng i n Biên); phía Tây giáp r ng ti u khu 46; phía Nam giáp T nh l 669; phía B c giáp làng i n Biên ( ư ng vào làng i n Biên) và r ng ti u khu 46. 3. Làng i n Biên: g m 73 h , 294 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp su i ăk Phan; phía Tây giáp thôn Tr m L p ( ư ng vào thôn Tr m L p); phía Nam giáp thôn 5 ( ư ng vào thôn 5) và su i ăk Phan; phía B c giáp su i ăk Phan. i u 2. U ban nhân dân huy n Kbang có trách nhi m hư ng d n cho U ban nhân dân xã Sơn Lang tri n khai th c hi n, s m n nh t ch c, nhân s và m i ho t ng c a khu dân cư.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ban hành. Chánh văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân huy n Kbang và Ch t ch U ban nhân dân xã Sơn Lang ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản