Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND về việc thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 109/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C THU L PHÍ C P GI Y PHÉP KHAI THÁC, S D NG NƯ C M T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c trung ương; Căn c Ngh quy t s 03/2007/NQ-H ND ngày 13/07/2007 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khóa XIII Kỳ h p th 9; Xét ngh c a Liên ngành Tài nguyên môi trư ng và Nhà t - Tài chính - C c Thu TPHN t i T trình s 2148/LN:TNMTN -TC-CT ngày 24/05/2007 và Liên ngành C c thu TPHN - Tài chính - Kho b c Nhà nư c Hà N i t i T trình s 6906 TTrLN/CTHN-STC-KBHN ngày 07/06/2007, QUY T NNH: i u 1. i tư ng n p l phí Các t ch c, cá nhân khi ư c c p gi y phép khai thác, s d ng nư c m t trên a bàn thành ph Hà N i.
  2. i u 2. M c thu l phí 1. M c thu l phí c p gi y phép khai thác, s d ng nư c m t là 100.000 ng/1 gi y phép. 2. Trư ng h p gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép, áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 3. ơn v thu l phí (th c hi n theo phân c p qu n lý) 1. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. 2. UBND các Qu n, Huy n. ơn v thu l phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu l phí v tên l phí, m c thu l phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu ti n l phí ph i c p ch ng t thu l phí cho i tư ng n p l phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n l phí thu ư c ơn v thu l phí n p Ngân sách Nhà nư c 90% và ư c l i 10% trên t ng s l phí thu ư c và ph i qu n lý, s d ng s ti n l phí ư c l i theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu l phí S d ng biên lai thu phí, l phí do Cơ quan thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 8; - TT Thành y, TT H ND TP; ( - B Tài chính; báo - /c CT UBND TP; cáo) - Các /c PCT UBND TP; - CPVP, các Phòng CV; - Lưu VT. Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản