Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 109/2007/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 109/2007/Q -UBND Vinh, ngày 21 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN GI I QUY T NHÀ T P TH CŨ TRÊN NA BÀN THÀNH PH VINH Y BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Nhà ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s : 90/2006/N -CP ngày 06/09/2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n Lu t Nhà ; Căn c Quy t nh s : 76/2004/Q -TTg ngày 06/05/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020; Căn c Quy t nh s 239/2005/Q -TTg ngày 30/09/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án Xây d ng thành ph Vinh tr thành Trung tâm kinh t văn hoá vùng B c Trung b ; Căn c Ngh quy t s : 189/2007/NQ-H ND ngày 25/7/2007 c a H i ng nhân dân t nh Ngh An khoá XV, kỳ h p th 9; Xét ngh c a S Xây d ng t i Công văn s 1487/SXD-QLKT&N ngày 06 tháng 09 năm 2007 v vi c xin phê duy t án gi i quy t nhà t p th cũ trên a bàn thành ph Vinh, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án: Gi i quy t nhà t p th cũ trên a bàn thành ph Vinh kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Các ông: Chánh Văn phũng UBND t nh, Gi m c các S : Xây dùng, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, C c thu , Ch t ch UBND thành ph Vinh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. H c Ph c ÁN GI I QUY T NHÀ T P TH CŨ TRÊN NA BÀN THÀNH PH VINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2007/Q -UBND ngày 21 tháng 09 năm 2007 c a UBND t nh Ngh An). Ph n 1: S C N THI T VÀ CƠ S PHÁP LÝ I. S C N THI T C A ÁN: Các khu t p th thành ph Vinh h u h t ư c xây d ng t th i bao c p trư c nh ng năm 90, các công trình ch y u là nhà c p 4, cho n nay ã b xu ng c p nghiêm tr ng, không còn m b o an toàn cho ngư i ang s d ng. H t ng k thu t y u kém, không ng b , v sinh môi trư ng th p kém nh hư ng n i s ng sinh ho t sinh ho t c a ngư i dân và c nh quan ô th . V dân cư ang sinh s ng trong các khu t p th : Ph n l n là cán b công nhân viên ã ngh hưu, thu nh p th p không có i u ki n mua t làm nhà riêng và m t s khác là ngư i ngoài ã mua ho c thuê l i các gian nhà t p th ã hóa giá. V qu n lý m t s khu t p th không hoàn toàn thu c cơ quan, ơn v ho c chính quy n phư ng xã, do ó công tác qu n lý an ninh tr t t trên a bàn có nhi u khó khăn, ph c t p. Vì v y, vi c xoá các khu nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh quy ho ch xây d ng l i là vi c làm r t c n thi t nh m góp ph n c i thi n, m b o nơi , ngh ngơi và sinh ho t khác cho ngư i dân hi n ang s ng trong các khu t p th nói riêng và ngư i dân ô th nói chung. Góp ph n xây d ng và phát tri n thành ph Vinh tr thành ô th lo i I và là Trung tâm kinh t , văn hóa c a vùng B c Trung b trong th i gian t i. II. CƠ S PHÁP LÝ: - Lu t t ai năm 2003 và các Ngh nh, Thông tư hư ng d n; - Lu t Xây d ng năm 2003 và các Ngh nh, Thông tư hư ng d n; - Lu t Nhà c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam s : 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Ngh nh s : 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ;
 3. - Ngh nh s : 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; - Ch th s : 34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu t Nhà ; - Quy t nh s : 239/2005/Q -TTg ngày 30/9/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án xây d ng thành ph Vinh tr thành Trung tâm kinh t văn hoá vùng B c Trung B ; - Quy t nh s : 49/2002/Q -TTg ngày 20/4/2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph Vinh n năm 2020; - Quy t nh s : 39/2005/Q -UB ngày 21/3/2005 và Quy t nh s 156/2006/Q - UBND ngày 28/12/2006 c a UBND t nh Ngh An v vi c Ban hành quy nh giao t g n v i c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân trên a bàn t nh Ngh An - Quy t nh s : 157/2006/Q -UBND ngày 28/12/2006 c a UBND t nh Ngh An v vi c Ban hành quy nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t , t vư n, ao trong cùng th a t v i t . - Ngh quy t ih i ng b t nh Ngh An khoá XVI nhi m kỳ 2006-2010. - Quy t nh s : 1354/Q -UBND ngày 18/4/2007 c a UBND t nh v vi c phê duy t cương xây d ng các án "Xóa nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh" và "Xây d ng chương trình phát tri n nhà n năm 2015, nh hư ng n năm 2020 trên a bàn t nh Ngh An". - Ngh nh s : 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai. Ph n 2: TH C TR NG CÁC KHU NHÀ T P TH TRÊN NA BÀN THÀNH PH VINH HI N NAY I. KHÁI QUÁT TH C TR NG CÁC KHU NHÀ T P TH : 1. V s lư ng các khu nhà t p th : Qua s li u i u tra, hi n nay trên a bàn thành ph Vinh có 142 khu t p th , trong ó: - 27 khu t p th ã ư c quy ho ch chia lô t cho dân t xây d ng (xem Ph l c 1).
 4. - 57 khu t p th (xem Ph l c 2) n m xen k trong các khu dân cư v i 1.108 h ang sinh s ng, phù h p v i quy ho ch s d ng t dân cư, trong ó: + 03 khu t p th ơn v ã t xây d ng cho 162 h CBCNV sinh s ng; + 54 khu t p th ang gi nguyên hi n tr ng v i 946 h ang sinh s ng; - 12 khu t p th di n tích ³3.000 m2 , v i 743 h sinh s ng, có v trí phù h p quy ho ch t . Trong ó có 02 khu t p th t i Xí nghi p may Vi t c cũ và Công ty kinh doanh t ng h p ã ư c duy t quy ho ch d án xây d ng Khu chung cư phư ng H ng Sơn do T ng công ty xây d ng Hà N i làm ch u tư. - 46 khu t p th (xem Ph l c 4) v i 991 h ang sinh s ng, không phù h p quy ho ch s d ng t dân cư, c n ph i di d i và b trí quy ho ch tái nh cư nơi khác. Trong ó: có 23 khu ã ư c b trí quy ho ch tái nh cư và 23 khu chưa có quy ho ch tái nh cư. 2. Công trình ki n trúc: - Nhà : h u h t các khu t p th ư c xây d ng t trư c nh ng năm 1990, ch y u là nhà c p IV, mái ngói ho c phibrô xi măng. M i công trình có quy mô t 5-7 gian v i bư c gian 3,0-3,3m; khNu t 5,0-7,0 mét; di n tích xây d ng t 75-162m2/nhà; di n tích m i căn h t 15-23m2. Quá trình s d ng không ư c tu b , nâng c p nên ã xu ng c p nghiêm tr ng không m b o nhu c u sinh ho t t i thi u, không m b o an toàn cho ngư i dân ang sinh s ng trong các khu t p th . - Công trình ph : Các công trình ph ph c v sinh ho t như b p, khu v sinh, chăn nuôi h u h t ư c che ch n t m b , ch t ch i, không m b o yêu c u s d ng t i thi u, thi u i u ki n v v sinh môi trư ng cho ngư i dân ang s ng trong khu t p th cũng như ngư i dân trong khu v c. 3. H th ng h t ng k thu t: - H th ng giao thông: Ch y u là l i i t t o nh h p, trong ó m t s ít ã ư c tôn n n và gia c b ng g ch v láng v a xi măng. - H th ng thoát nư c: + H th ng thoát nư c m t theo hình th c t ch y; không ư c quy ho ch ng b , m t s khu t p th thư ng b ng p l t vào mùa mưa bão. + H th ng thoát nư c sinh ho t: H u h t các khu t p th u không có, ch y u các h dân t cho thoát nư c c c b gây nh hư ng không nh n v sinh môi trư ng; - H th ng i n sinh ho t: Ch y u do ngư i dân t l p t, không m b o an toàn trong quá trình s d ng và nh hư ng n m quan trong các khu t p th . 4. Tình hình qu n lý và s d ng: 4.1. Quy ho ch xây d ng:
 5. Trong t ng s 142 khu t p th có: - 27 khu ã ư c phê duy t quy ho ch chia lô t dân cư t xây, ang tri n khai xét duy t i tư ng giao t. - 2 khu t p th t i phư ng H ng Sơn (Xí nghi p May Vi t c và Công ty Kinh doanh t ng h p) - do Công ty u tư & Phát tri n Nhà Hà N i làm ch u tư, ã ư c phê duy t d án u tư xây d ng chung cư năm 2005, nhưng n nay v n chưa th c hi n ư c. - 67 khu t p th hi n nay chưa ư c quy ho ch, ph n l n các cơ quan, ơn v ã bán hóa giá nhà trên t cho cán b CNV, s còn l i do cơ quan tr c ti p qu n lý. - 46 khu t p th không phù h p quy ho ch chia lô t ph i gi i t a, trong ó: có 23 khu t p th ã có phương án tái nh cư; 23 khu chưa có phương án tái nh cư. 4.2. Tình hình qu n lý: - S khu t p th hi n do UBND các phư ng, xã qu n lý: 10 khu, trong ó: + UBND phư ng Quang Trung: Qu n lý 06 khu. + UBND phư ng Quán Bàu: Qu n lý 03 khu. + UBND phư ng C a Nam: Qu n lý 01 khu. - S khu t p th hi n ang do các cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý: 125 khu. - S khu t p th c a các cơ quan, ơn v hi n t i ang óng trên a bàn thành ph Vinh nhưng thu c s qu n lý c a ngành d c: 07 khu, trong ó: + Thu c s qu n lý c a T ng C c H u c n: 02 khu. + Thu c s qu n lý c a T ng c c ư ng s t: 05 khu. 4.3: Tình hình dân cư: Qua s li u i u tra kh o sát, tình hình dân cư ang sinh s ng trong các khu t p th ph n l n là cán b , công nhân viên ch c ( ã ngh hưu), thu nh p th p không có i u ki n mua t, làm nhà riêng. S còn l i là các i tư ng khác ngoài xã h i do mua ho c thuê l i các gian nhà t p th ã hóa giá. Ph n 3: M C TIÊU, NHI M V VÀ GI I PHÁP TH C HI N I. PH M VI ÁP D NG, M C TIÊU, NHI M V : 1. Ph m vi áp d ng:
 6. Các khu nhà t p th cũ trên a bàn thành ph Vinh ư c hình thành trư c năm 2005. 2. M c tiêu: X lý t n ng, quy ho ch c i t o và xây d ng l i các khu nhà t p th cũ, t ng bư c xóa b và ph n u n năm 2015 xóa b h t các khu nhà t p th cũ nh m c i thi n và nâng cao ch t lư ng các khu t p th , m b o các i u ki n v ăn , sinh ho t cho m i ngư i dân ang trong các khu t p th , góp ph n ch nh trang và phát tri n ô th theo hư ng văn minh, hi n i. 3. Nhi m v : - i u tra, kh o sát tình hình s d ng t t i các khu t p th cũ, phân lo i nh ng khu t p th có v trí khu t phù h p quy ho ch, không phù h p quy ho ch; nh ng khu quy ho ch xây d ng nhà chung cư cao t ng, nh ng khu quy ho ch chia lô t dân cư t xây, nh ng khu c n tái nh cư nơi khác ưa ra gi i pháp quy ho ch và th c hi n h p lý; - Trên cơ s Lu t t ai, Lu t Nhà và các Ngh nh, Thông tư hư ng d n hi n hành xem xét nh ng khu t p th cho quy ho ch chia lô dân ã và ang t xây, th c hi n c p quy n s d ng t và s h u nhà cho dân; - Quy ho ch các khu tái nh cư cho các khu t p th ph i di d i, quy ho ch xây d ng các khu chung cư tái nh cư t i ch và h tr cho dân n nơi m i; - Xây d ng cơ ch chính sách hoàn thi n cho nh ng khu v c dân t xây (chia lô), khu v c ph i di d i do không phù h p quy ho ch và nh ng khu v c có th xây d ng các khu chung cư m i, hi n i cho dân tái nh cư t i ch và ph c v nhà cho nhân dân nói chung; - Xây d ng, xu t cơ ch chính sách cho các i tư ng ã t xây và có th t xây, ph i di d i tái nh cư nơi khác và tái nh cư t i ch khu v c có th xây d ng chung cư m i hi n i. Xây d ng ban hành cơ ch chính sách cho các cơ quan, doanh nghi p tham gia t xây d ng ch cho ơn v mình và các Doanh nghi p tham gia u tư xây d ng các khu chung cư ph c v tái nh cư nơi khác và t i ch ; - i u tra, th ng kê các i tư ng có i u ki n xét duy t giao t t i ch , tái nh cư nơi khác ho c các khu chung cư m i xây d ng t i ch ; - Hoàn ch nh h sơ giao t, ti n hành giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và nhà theo quy nh. II. CÁC GI I PHÁP CH Y U TH C HI N ÁN: 1. Gi i pháp v quy ho ch ki n trúc: - Trên cơ s s li u i u tra kh o sát c a 142 khu nhà t p th ; căn c vào Quy ho ch chung, Quy ho ch chi ti t các phư ng xã c a thành ph Vinh ã ư c phê duy t và i u ki n v di n tích t ai c a các khu nhà t p th hi n t i. án xu t:
 7. a/ i v i các khu nhà t p th phù h p quy ho ch t dân cư, nhưng ã t xây và các h gia ình, cơ quan ngh chia lô t xây, nay ti p t c tri n khai th c hi n theo các phương án sau: + i v i khu v c ang tri n khai chia lô t xây theo hi n tr ng (27 khu t p th ) cho th c hi n vi c c p quy n s d ng t , nhà phù h p lu t t ai, lu t Nhà (xem Ph l c 1); + i v i lo i ã t xây d ng (3 khu t p th ) thì th c hi n c p quy n s d ng theo d ng t , nhà theo quy nh và ki m tra h t ng k thu t b sung c i t o, u n i. + i v i 54 khu t p th có di n tích
 8. + Ph i h p v i các nhà u tư xây d ng các khu ô th m i có phương án tái nh cư cho các h . 2. Gi i pháp h tr v cơ ch chính sách. 2.1: Chính sách v t ai cho nh ng h ư c quy ho ch chia lô tái nh cư t i ch và tái nh cư nơi khác. Ki m tra, xem xét c th ngu n g c t, th i i m s d ng t, th i i m thanh lý, hoá giá và các gi y t liên quan n quy n s d ng t c a các h có cơ ch chính sách phù h p. Qu t ư c quy ho ch trên cơ s các khu t p th cũ ã bán hóa giá nhà trư c ngày 01/7/2004 thì ư c xét giao cho các h ã mua nhà và ang sinh s ng trên khu t ó. Quá trình th c hi n quy ho ch g n v i vi c giao t theo hình th c nh giá và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h ư c th c hi n theo Quy t nh s 39/2005/Q .UB ngày 21/3/2005; Quy t nh s 157/2006/Q .UBND ngày 28/12/2006 c a UBND t nh và Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph , c th như sau: i v i nh ng h gia ình trong các khu nhà t p th , ư c xét duy t tái nh cư t i ch và tái nh cư nơi khác theo quy ho ch chia lô ư c duy t thì c p gi y Ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh hi n hành, c th như sau: - Các i tư ng ư c xét duy t giao t theo hình th c nh giá theo Quy t nh s 39/2005/Q .UB ph i có các i u ki n sau: + Là công dân Vi t Nam có năng l c hành vi dân s . + ã mua nhà t p th (mua c a cơ quan, t ch c ho c nh n chuy n như ng c a ngư i khác).+ ang sinh s ng trong khu t p th . + Có h khNu thư ng trú t i a phương có khu t p th ang sinh s ng. - Các trư ng h p thanh lý, hoá giá nhà t p th g n li n v i t không úng v i quy nh c a pháp lu t theo Quy t nh s 157/2006/Q .UBND ngày 28/12/2006: Các t ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, ho c ư c Nhà nư c cho thuê t nhưng t thanh lý, hoá giá nhà t p th g n li n v i t cho cán b , công nhân viên c a t ch c ó không úng theo quy nh c a pháp lu t, ư c x lý như sau (áp d ng theo i u 18, Quy t nh s 157/2006/Q .UBND ngày 28/12/2006 c a UBND t nh Ngh An): + H gia ình, cá nhân ang s d ng t ph i có các i u ki n: * Gi y t v mua thanh lý, hóa giá g n li n v i t c a các cơ quan, t ch c; * Có các gi y t ch ng minh ã hoàn thành các nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c.
 9. * ư c UBND phư ng, xã xác nh n t s d ng không có tranh ch p. * t chưa có quy t nh thu h i c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Thì ư c xét duy t giao t (giao t t i ch n u khu ó phù h p quy ho ch, giao t tái nh cư nơi m i n u khu ó không phù h p quy ho ch s d ng t ). + Trư ng h p h gia ình, cá nhân không có m t trong các lo i gi y t nêu trên thì ph i m b o các i u ki n theo Kho n 2, i u 3, Quy t nh s 157/2006/Q .UBND ngày 28/12/2006 c a UBND t nh Ngh An: * t s d ng trư c th i i m quy ho ch, k ho ch s d ng t ho c quy ho ch chi ti t ư c duy t; trư ng h p t s d ng sau th i i m quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch chi ti t ư c duy t thì ph i phù h p v i quy ho ch ho c k ho ch s d ng t ó. * t s d ng không có ngu n g c t l n chi m trái phép. - Trong t t c nh ng trư ng h p nêu trên, thì căn c vào di n tích th a t ang s d ng ho c di n tích t theo quy ho ch chia lô khu nhà t p th ư c duy t xét giao t. + i v i nh ng h gia ình, cá nhân ã có các gi y t h p pháp v quy n s d ng t, nhưng khu t ó không phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t thì ư c xét b trí tái nh cư nơi khác. Th t c giao t, chuy n m c ích s d ng t, thu h i t u tư xây d ng d án th c hi n theo Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004; Ngh nh s : 84/2007/N - CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành. 2.2 Gi i pháp cơ ch chính sách cho các Doanh nghi p, T ch c và Nhà u tư xây d ng c i t o các khu nhà t p th thành các khu nhà chung cư: - V cơ ch chính sách t ai, v n u tư cho các d án xây d ng c i t o các khu nhà t p th thành các khu nhà chung cư theo mô hình nhà xã h i, ư c áp d ng theo cơ ch chính sách nhà xã h i. - i v i nh ng d án k t h p xây d ng nhà xã h i v i nhà thương m i theo quy nh ư c duy t, thì s ư c hư ng các ch ưu ãi c a nhà theo m c , t l mà d án tham gia gi i quy t nhu c u nhà xã h i t i nơi d án u tư. - i v i nh ng khu nhà t p th có di n tích t ³ 3.000 m2 phù h p quy ho ch t : Khuy n khích các Doanh nghi p, T ch c, cá nhân tham gia u tư xây d ng c i t o l i các khu nhà t p th thành các khu nhà chung cư hi n t i theo mô hình nhà xã h i, ho c k t h p gi a nhà xã h i v i nhà thương m i, theo cơ ch b o m tái nh cư cho t t c các h dân cư ang s ng trong các khu nhà t p th ó và góp ph n gi i quy t nhà cho ô th và ch nh trang ô th . 2.3 Cơ ch chính sách cho nh ng h ang s ng trong các khu nhà t p th khi th c hi n d án xóa nhà t p th .
 10. - i v i nh ng h ã t xây nhà kiên c (cũ) thì rà soát ki m tra tính h p l theo quy nh c a lu t t ai, lu t nhà và các Ngh nh h p th c hóa các lo i gi y t s d ng t, nhà . Ki m tra h t ng n u c n ph i u tư thì ph i h p Nhà nư c và dân u tư xây d ng hoàn ch nh. - i v i nh ng h có thu nh p và kh năng tài chính có th t xây d ng nhà sau khi ư c nhà nư c giao t t i các khu nhà t p th theo quy ho ch chia lô ư c duy t, thì nhà nư c t o i u ki n thu n l i v các th t c giao t và c p phép xây d ng. - i v i nh ng h thu nh p th p, không có năng l c tài chính ư c giao t và t xây d ng nhà cho mình thì nhà nư c t o i u ki n các h này ư c thuê ho c thuê mua nhà t i các khu chung cư phù h p. - i v i nh ng h ang trong các khu nhà t p th có di n tích khu t t 3.000 m2 tr lên phù h p quy ho ch, ph i th c hi n d án QHXD nhà chung cư m i hi n i theo mô hình nhà xã h i k t h p thương m i theo nguyên t c tái nh cư t i ch và i u ki n nơi c a h ư c c i thi n hơn căn h t p th trư c khi d án th c hi n. - i v i nh ng h ang s ng trong các khu nhà t p th ph i di d i do không phù h p QHXD nhà th c hi n các d án khác như: Công viên Thành c Vinh; Công viên Lâm viên Núi Quy t... thì b trí tái nh cư t i nơi khác theo quy ho ch ư c duy t và ư c hư ng các ch n bù gi i phóng m t b ng theo quy nh và n u có nhu c u n nơi m i thì ư c giao t theo quy nh c a lu t t ai và các văn b n dư i lu t hi n hành. 2.4. i v i khu chung cư Quang Trung: Khu chung cư Quang Trung là m t d ng nhà t p th c bi t th c hi n cơ ch chính sách theo Ngh quy t s 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp th c hi n vi c c i t o, xây d ng l i các khu chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p. 2.5. Yêu c u v t ai, v n u tư th c hi n án xóa nhà t p th . a. Tái nh cư t i ch theo quy ho ch chia lô, t xây d ng:(57 khu) - S h : 1.108; T ng di n tích khu t: = 79.754,0 m2 - Di n tích bình quân 1 căn h : 79.754/1.108 = 71,98 m2 - Kinh phí xây d ng h t ng: 79.754 m2 x 0,2 Tr. / m2 = 15,95 T ng. b. Tái nh cư t i ch theo hình th c xây d ng chung cư (12 khu): - S h : 743 h . - T ng di n tích sàn là: 37.150 m2sàn. (Bình quân 50,0m2/1 h ). - Kinh phí xây d ng công trình: 37.150 m2 x3,0 Tr. / m2 = 111,45 T . . - Kinh phí xây d ng h t ng: 64.882 m2 x 0,2 Tr. / m2 = 12,98 T . .
 11. c; Tái nh cư t i nơi khác cho các khu t p th không phù h p QH (46 khu): - Kinh phí xây d ng h t ng cho 23 khu ã có quy ho ch chia lô t : 43.962 m2 x 0,2 Tr. / m2 = 8,79 T . . - Kinh phí xây d ng chung cư cho 23 khu t p th chưa có quy ho ch. (g m 478 h ) - T ng di n tích sàn là: 23.900 m2sàn. (bình quân 50,0m2/1 h ), - Kinh phí xây d ng công trình: 23.900 m2 x3,0 Tr. /m2 = 71,70 T ng. - Kinh phí xây d ng h t ng: 34.259 m2 x 0,2 Tr. / m2 = 6,86 T ng. T ng v n u tư án d tính: 227,73 T ng. (Ngu n v n huy ng t qu t t i ch , óng góp xây d ng h t ng c a các h ư c giao t và các ngu n huy ng h p pháp khác) Ph n 4 T CH C TH C HI N 1. Các bư c th c hi n: a/ Sau khi án ư c phê duy t, tri n khai th c hi n thí i m t i m t s khu t p th rút kinh nghi m, ng th i xây d ng, b sung các cơ ch , chính sách xã h i hóa nh m thu hút các thành ph n kinh t tham gia. b/ L a ch n ch u tư: Khuy n khích hình th c nhân dân trong các KTT và ơn v có KTT cùng v i chính quy n s t i t m ương x lý. - i v i các khu t p th có di n tích < 3.000 m2 cho quy ho ch chia lô thì giao cho UBND phư ng, xã ho c ơn v (n u còn) có khu nhà t p th là ch u tư d án quy ho ch chia lô dân t xây d ng. - i v i các khu t p th có di n tích ³ 3.000 m2 phù h p quy ho ch ph i l p d án quy ho ch xây d ng thành các khu nhà chung cư theo mô hình nhà xã h i, ho c nhà xã h i k t h p v i nhà thương m i thì ti n hành công b án và cơ ch chính sách, tuy n ch n các nhà u tư có năng l c v xây d ng và tài chính l p d án u tư trình c p có thNm quy n phê duy t th c hi n. - i v i các h thu c di n di d i, tái nh cư th c hi n d án khác thì giao cho thành ph Vinh làm ch u tư, ho c v n ng m t s nhà u tư có năng l c và t nguy n tri n khai th c hi n d án. 2. K ho ch, ti n th c hi n (Sau khi án ư c phê duy t): a/ K ho ch năm 2007-2010:
 12. - Ki m tra, ôn c hoàn ch nh các khu t p th ã ư c phê duy t quy ho ch chia lô t tái nh cư t i ch và nơi m i (ưu tiên tri n khai b trí tái nh cư cho các khu t p th n m trong d án quy ho ch thành c Vinh, lâm viên Núi Quy t...) - D ki n tri n khai m t s d án thí i m t i m t s khu nhà t p th thành chung cư trên a bàn thành ph Vinh, c th : + D án QH c i t o xây d ng nhà t p th Công ty 16 VINACONEX kh i 13 phư ng Quang Trung (6.120,0m2); Khu t p th B nh vi n a khoa Ngh An t i Xóm 3 - xã Hưng L c (5.246,7m2) + Tri n khai thí i m d án QH c i t o xây d ng khu t p th May m c Vi t c phư ng H ng Sơn thành khu chung cư phư ng H ng Sơn (3.874 m2). án này ã có QH ư c duy t n m trong d án xây d ng khu chung cư do Công ty u tư phát tri n nhà Ngh An làm ch u tư. + D án Khu t p th Công ty D t Hoàng Th Loan kh i 14, phư ng B n Th y... + V n ng tri n khai m t s d án ph c v tái nh cư cho các khu v c ph i di d i c a các nhà u tư: TECCO t i Vinh Tân, Công ty u tư phát trti n nhà Ngh An t i Hưng Dũng, Công ty Minh Khang t i Nghi Phú... - T ch c sơ k t rút kinh nghi m các d án sau khi tri n khai th c hi n thí i m. b/ Năm 2010-2015: Ti p t c tri n khai th c hi n, hoàn thành các d án xóa nhà t p th cũ trên a bàn thành ph Vinh vào năm 2015. 3. Trách nhi m các c p, các ngành. a/ y ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh, thành; Liên oàn lao ng t nh, thành ph i h pv ic pu ng, chính quy n gi i thích, hư ng d n và v n ng nhân dân th c hi n phương án góp ph n c i thi n nơi và xây d ng ô th m i văn minh hi n i. b/ S Xây d ng: - Ch trì, ph i h p v i UBND thành ph Vinh công b án xóa nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh, sau khi ư c UBND t nh Phê duy t. - Hư ng d n các th t c tri n khai án xóa nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh, t ch c thNm nh các án QH chi ti t trình UBND t nh phê duy t, là cơ s cho vi c l p các d án th c hi n có ch t lư ng, hi u qu . - Ph i h p v i các ngành xây d ng các cơ ch , chính sách th c hi n án. c/ S Tài chính; Ch trì và ph i h p v i các ngành có liên quan, xây d ng các cơ ch chính sách c th , t o i u ki n thu n l i cho các d án xóa nhà t p th tri n khai th c hi n có hi u qu . d/ S Tài nguyên - Môi trư ng:
 13. - Ch trì, ph i h p v i các ngành h u quan, l p h sơ thu h i t, giao t th c hi n các d án xóa nhà t p th . - Ph i h p v i các ngành h u quan xây d ng các cơ ch chính sách v t phù h p cho các D án xóa nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh. e/ C c thu . Ch trì, ph i h p v i các ngành có liên quan xây d ng các cơ ch chính sách v thu phù h p cho các d án xóa nhà t p th , trình c p có thNm quy n phê duy t th c hi n. g/ S K ho ch - u tư. - Ch trì ph i h p v i các ngành liên quan, xây d ng cơ ch , chính sách h tr và huy ng các ngu n v n th c hi n các d án xóa nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh. - Ph i h p v i s Tài chính l p k ho ch v n h tr t ngân sách nhà nư c th c hi n các d án xóa nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh trong giai o n t nay n năm 2010. e/ UBND thành ph Vinh. - Ch trì ph h p v i các ngành có liên quan, ch o các phư ng xã và các ơn v có khu t p th ch ng, tích c c tri n khai th c hi n các d án xóa nhà t p th trên a bàn mình. - T ch c l p h sơ quy ho ch th c hi n d án xóa nhà t p th trên a bàn trình c p có thNm quy n phê duy t th c hi n. - Thành l p H i ng n bù gi i phóng m t b ng th c hi n án xóa nhà t p th trên a bàn. - Ch trì, ph i h p v i các phư ng xã, ơn v liên quan xét duy t các i tư ng ư c giao t theo QH d án xóa nhà t p th ư c duy t. - C p gi y quy n s d ng t và c p phép xây d ng theo quy nh hi n hành. g/ UBND các phư ng xã. - Ch ng, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai các d án xóa nhà t p th trên a bàn. - Là ch u tư các D án quy ho ch chia lô, t xây d ng c a các khu t p th trên a bàn. - Ch trì l p danh sách các h gia ình và cá nhân thu c các i tư ng th c hi n d án xóa nhà t p th trên a bàn trình c p có thNm quy n phê duy t. h/ Các cơ quan, ơn v có khu nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh.
 14. Có trách nhi m ph i h p cùng chính quy n s t i tri n khai th c hi n án xóa nhà t p th c a ơn v mình. 4. M t s ki n ngh : 4.1. án xóa nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh là m t b ph n c a án nhà Xã h i, b i vì các i tư ng c a án ch y u là cán b , CNVC ã v hưu, ho c ang làm vi c nhưng thu c d ng i tư ng thu nh p th p. Do ó án ngh : án xóa nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh c n ư c tri n khai ng th i ho c trư c án nhà xã h i. Trong giai o n 2007-2010, ngo i tr 53 khu nhà t p th ư c QH chia lô t ư c tri n khai thì trong s 10 khu t p th có di n tích l n hơn 3.000m2, c n tri n khai thí i m m t s d án sau khi án ư c phê duy t, c th như sau: - D án QH c i t o xây d ng khu nhà t p th Xí nghi p 1 - Công ty 16 VINACONEX, kh i 13 phư ng Quang Trung có di n tích 6.129,0m2. - D án khu nhà t p th B nh vi n a khoa Ngh An thu c Xóm 3, xã Hưng L c có di n tích 5.246,7m2. - D án khu chung cư May m c Vi t c (cũ), thu c phư ng H ng Sơn có di n tích 3.874m2. - D án Khu t p th Công ty D t Hoàng Th Loan kh i 14, phư ng B n Th y... 4.2 V v n u tư: D ki n k ho ch v n h tr th c hi n án, T ng s : 211,78 t ng, c th như sau: - Năm 2007 - 2008: 20,00 t ng. - Năm 2009 - 2010: 30,00 t ng. - Năm 2011- 2015: 161,78 t ng. UBND t nh Ngh An
Đồng bộ tài khoản