Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 109/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C L TÂN NHÀ NƯ C TR C THU C B NGO I GIAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. C c L tân Nhà nư c là t ch c tr c thu c B Ngo i giao, giúp B trư ng B Ngo i giao th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác l tân i ngo i. 2. C c L tân Nhà nư c là C c lo i I, có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Tham mưu, giúp B trư ng B Ngo i giao trong vi c nghiên c u, xu t, xây d ng B trư ng B Ngo i giao ban hành ho c trình các c p có thNm quy n ban hành các quy nh v công tác l tân i ngo i: a) Nghiên c u quy nh, t p quán l tân Vi t Nam và l tân qu c t ; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác l tân i ngo i. c) Ch trì xây d ng, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v nghi l i ngo i trong công tác ón ti p khách nư c ngoài;
  2. d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh, ch ưu ãi, mi n tr dành cho các Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s , Cơ quan i di n thu c Liên hi p qu c, T ch c qu c t liên Chính ph t i Vi t Nam và thành viên c a các Cơ quan i di n này; ) Ch trì xây d ng, hư ng d n, ki m tra th c hi n các quy nh v thư tín trong giao d ch i ngo i. 2. Tham mưu, giúp B trư ng B Ngo i giao ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác l tân i ngo i. 3. xu t B trư ng B Ngo i giao tham mưu cho Lãnh o ng, Nhà nư c, Qu c h i, Chính ph trong công tác l tân i ngo i: a) Ch trương, k ho ch, bi n pháp nâng cao và c i ti n công tác l tân i ngo i phù h p v i ch trương, ư ng l i, chính sách i ngo i c a ng, Nhà nư c và t p quán qu c t ; b) Nghi l trong công tác ón ti p khách nư c ngoài và t ch c các s ki n quan tr ng t i Vi t Nam ho c do Vi t Nam t ch c nư c ngoài. 4. T ch c th c hi n công tác l tân i ngo i: a) Ch trì v l tân, h u c n ón ti p các oàn khách c p cao nư c ngoài, t ch c qu c t thăm, làm vi c t i Vi t Nam theo l i m i c a Lãnh o Nhà nư c, Chính ph và khách m i c a Lãnh o ng và Qu c h i khi có yêu c u; b) Ch trì v l tân, h u c n cho các oàn Lãnh o c p cao c a Nhà nư c, Chính ph i thăm, làm vi c ho c tham d h i ngh qu c t nư c ngoài và các oàn lãnh o c p cao c a ng, Qu c h i i thăm, làm vi c ho c tham d h i ngh qu c t nư c ngoài khi có yêu c u; c) Ch trì v l tân trong vi c t ch c các h i ngh c p cao qu c t do Nhà nư c Vi t Nam ăng cai t ch c t i Vi t Nam; d) Ch trì v l tân cho lãnh o ng, Nhà nư c, Chính ph và Qu c h i d các ho t ng l tân do Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s , Cơ quan i di n thu c Liên h p qu c và T ch c qu c t liên chính ph t i Vi t Nam m i; ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c cho Ngư i ng u các Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s , Cơ quan i di n thu c Liên h p qu c và T ch c qu c t liên chính ph t i Vi t Nam tham d các ho t ng do Nhà nư c, Chính ph Vi t Nam m i; e) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c th c hi n quy trình ch p thu n, tr l i ch p thu n, ón ti p, t ch c l trình Qu c thư và t ch c cho các i s c m nh toàn quy n nư c ngoài chào lãnh o c p cao c a ng, Nhà nư c, Chính ph và Qu c h i, t ch c cho t p th oàn Ngo i giao i thăm các a phương c a Vi t Nam;
  3. g) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng qu n lý và th c hi n ch ưu ãi, mi n tr dành cho các Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s , Cơ quan i di n thu c Liên h p qu c và T ch c qu c t liên chính ph t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, các i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia và thông l qu c t ; h) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan c a B Ngo i giao th c hi n các th t c l tân i ngo i i v i vi c b nhi m i s c m nh toàn quy n, i di n, i di n thư ng tr c nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài t i Liên h p qu c và các T ch c qu c t liên chính ph ; i) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng thông báo các quy t nh c a lãnh o Nhà nư c, Chính ph và quy nh c a pháp lu t Vi t Nam liên quan n công tác l tân i ngo i cho các Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s , Cơ quan i di n thu c Liên h p qu c và T ch c qu c t liên chính ph t i Vi t Nam; k) Hư ng d n, qu n lý và ph i h p v i các cơ quan ch c năng b o m ch ưu ãi, mi n tr các nư c dành cho các Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài và t i các T ch c qu c t liên chính ph phù h p v i các quy nh c a lu t pháp qu c t ; l) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c các s ki n quan tr ng c a Vi t Nam có m i khách c p cao qu c t , oàn Ngo i giao tham d . 5. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c b i dư ng nghi p v l tân cho cán b , công ch c, viên ch c ngành Ngo i giao, cán b , nhân viên Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài và các cơ quan, t ch c khác khi có yêu c u. 6. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài chính và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B Ngo i giao. 7. Th c hi n các nhi m v khác theo y quy n ho c phân công c a B trư ng B Ngo i giao. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Ban Nghi l i ngo i. 2. Ban Ưu ãi, mi n tr . 3. Ban T ng h p – Nghiên c u. 4. Văn phòng. Các t ch c trên là các t ch c hành chính giúp C c trư ng C c L tân Nhà nư c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c. Vi c ban hành quy ch làm vi c, quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, b nhi m, mi n nhi m ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các
  4. ơn v thu c C c L tân Nhà nư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Ngo i giao. Biên ch cán b , công ch c, viên ch c c a C c L tân Nhà nư c do B trư ng B Ngo i giao quy t nh trong t ng s biên ch c a B Ngo i giao. i u 4. Lãnh oC c 1. C c L tân Nhà nư c có C c trư ng và không quá 03 Phó C c trư ng. 2. C c trư ng do B trư ng B Ngo i giao b nhi m, mi n nhi m và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Ngo i giao v toàn b ho t ng c a C c L tân Nhà nư c. 3. Các Phó C c trư ng do B trư ng B Ngo i giao b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a C c trư ng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng v lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c trư ng C c L tân Nhà nư c và các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban nhân dân c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c L tân Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản