Quyết định số 109-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 109-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109-CT về một số chính sách kinh tế tài chính trước mắt đối với 6 tỉnh biên giới phía Bắc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 109-CT Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 1985 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 109-CT NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 1985 V M T S CHÍNH SÁCH KINH T TÀI CHÍNH TRƯ C M T V I 6 T NH BIÊN GI I PHÍA B C CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Ngh quy t s 133-H BT ngày 15-10-1984 c a H i ng B trư ng v nh ng nhi m v trư c m t c ng c 6 t nh biên gi i phía B c và tăng cư ng s c chi n u b o v T qu c; h tr thi t th c cho 6 t nh biên gi i phía B c phát huy cácth m nh và ti m l c kinh t c a a phương, t o cơ s n nh và c i thi n t ng bư c i s ng c a nhân dân ph c v chi n u t t hơn, gi i quy t h u c n t i ch cho các l c lư ng vũ trang t i m c c g ng cao nh t, gi m d n kh i lư ng hàng hoá ưa t xa t i; Theo ngh c a U ban K ho ch Nhà nư c, các B và U ban nhân dân các t nh có liên quan, QUY T NNH i u 1.- Ph i v n d ng t t các chính sách u tư v n, v t tư, lao ng vào các ngành kinh t 6 t nh biên gi i nh m th c hi n có k t qu nh ng nhi m v , m c tiêu và phương hư ng phát tri n kinh t xã h i ã ư c nêu rõ trong Ngh quy t s 133- H BT, và th hi n c th trong k ho ch Nhà nư c năm 1985 và 5 năm 1986-1990 c a t ng t nh. i ôi v i vi c tăng cư ng u tư vào các ngành s n xu t, ph i h t s c chú tr ng phát tri n giao thông v n t i và thương nghi p mi n núi. Trư c m t, U ban K ho ch Nhà nư c có trách nhi m cùng các B có liên quan ph i h p v i U ban nhân dân các t nh biên gi i rà soát l i và hoàn ch nh quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm 1985 c a t ng t nh và trên a bàn t ng huy n trình Thư ng v H i ng B trư ng thông qua và chính th c công b ch m nh t vào u quý II năm 1985. i u 2.- V chính sách thu . a) V thu nông nghi p, thu theo úng Pháp l nh c a H i ng Nhà nư c, có tính n i u ki n th c t c a các t nh biên gi i phía B c hi n nay. - i v i nh ng xã giáp biên thư ng x y ra chi n s , s n xu t và i s ng c a nhân dân h t s c khó khăn (bao g m c nh ng ngư i ư c di chuy n v s ng và tham gia s n xu t các xã phía sau) U ban nhân dân t nh xét, mi n h n thu nông nghi p.
  2. - i v i nhân dân các xã khác, c n theo kh o sát th c t t ng nơi trong t ng v , th c hi n úng n chính sách mi n, gi m thu nông nghi p nh ng vùng b thi t h i do thiên tai, ch ho . - i v i nh ng ơn v s n xu t mà do i u ki n khách quan không thu n l i, s n xu t lương th c thư ng xuyên không ăn, thì cho n p thu nông nghi p b ng ti n ho c b ng các nông s n, lâm s n khác. - Các ơn v l c lư ng vũ trang ư c c p t s n xu t lương th c, th c phNm nh m c i thi n i s ng thì ư c mi n thu nông nghi p. b) V thu công thương nghi p, nói chung v n thu theo úng pháp l nh c a H i ng Nhà nư c. Nhưng khuy n khích vi c liên k t kinh t gi a các t nh, huy n mi n núi v i các t nh, thành ph mi n xu i thì mi n thu buôn chuy n i v i hàng hoá do m u d ch qu c doanh ho c h p tác xã mua bán t ch c lưu thông có k ho ch gi a các a phương. i u 3.- V chính sách thu mua, giá c , qu n lý th trư ng. a) V lương th c. Ngoài các kho n thu thu nông nghi p, công d ch v , phí thu l i (n u có), Nhà nư c mua lương th c các t nh biên gi i v n b ng hai cách là thông qua h p ng hai chi u và mua theo giá tho thu n, nhưng v i chính sách ưu ãi c th như sau: - i v i các xã giáp biên. Nhà nư c ưu tiên cung ng phân hoá h c, thu c tr sâu, gi ng t t (n u c n) theo giá ch o n nh, ngư i s n xu t không ph i bán l i lương th c cho Nhà nư c. Nơi nào có kh năng bán l i lương th c thì theo t l mua 1 kilôgam u-rê bán l i 1 kilôgam thóc (ho c 1 ngô, 1 s n lát khô). Trư ng h p cá bi t nh ng nơi vì i u ki n chi n s , s n xu t và i s ng quá khó khăn, U ban nhân dân huy n xét, ngh U ban nhân dân t nh quy t nh dành m t s v t tư giúp nhân dân s n xu t không l y ti n. i v i các xã khác. khuy n khích Ny m nh thâm canh tăng v các vùng mi n núi phía B c, tăng thêm s n lư ng lương th c áp ng nhu c u t i ch , t l trao i trong h p ng hai chi u quy nh như sau: các xã vùng th p ho c trung du, i u ki n s n xu t tương i thu n l i, mua 1 kilôgam u-rê thì bán l i 2 kilôgam thóc (ho c ngô, s n lát khô); các xã vùng gi a và vùng cao, i u ki n s n xu t khó khăn hơn, mua 1 kilôgam u-rê thì bán l i 1,5 kilôgam thóc (ho c ngô, s n lát khô). M c giá mua tho thu n cũng ư c nh cao hơn các t nh ng b ng sông H ng, t i a có th b ng giá mua ng b ng c ng v i phí v n chuy n lên mi n núi và m t t l hao h t h p lý, nhưng nói chung không ư c vư t quá m c giá ã hình thành th c t th trư ng a phương. D a vào nguyên t c trên ây, U ban V t giá Nhà nư c cùng các B có liên quan (lương th c, nông nghi p, tài chính) công b khung giá mua tho thu n t ng vùng mi n núi biên gi i và ch o hư ng d n các i phương th c hi n. b) i v i s n phNm chăn nuôi.
  3. Nhà nư c h t s c khuy n khích các ơn v kinh t qu c doanh, các h p tác xã nông nghi p, các gia ình, các ơn v l c lư ng vũ trang phát tri n chăn nuôi l n, trâu, bò, ng a, dê, th , cá và các lo i gia c m áp ng nhu c u th c phNm c a nhân dân và các l c lư ng vũ trang. - Giúp các cơ s s n xu t v v n, v t tư phát tri n s n xu t các àn con gi ng, cung ng thu c thú y và tinh ng viên gi ng t t theo giá r (do B Nông nghi p ph i h p v i U ban V t giá Nhà nư c quy t nh). - Nh ng ơn v s n xu t có quan h h p ng hai chi u v i Nhà nư c ư c cung ng gi ng, v t li u xây d ng, m t ph n th c ăn, thu c thú y theo giá ch o n nh, ng th i có nghĩa v bán l i s n phNm cho Nhà nư c cũng theo giá ch o n nh. Nh ng nơi không có i u ki n ký k t h p ng thì Nhà nư c mua s n phNm chăn nuôi theo giá tho thu n. Giá mua l n 6 t nh biên gi i có th nh cao hơn giá mua các t nh khác, t i a có th b ng giá mua các t nh ng b ng sông H ng c ng v i phí v n chuy n lên mi n núi và m t t l hao h t h p lý, nhưng không ư c vư t quá m c giá ã hình thành th c t th trư ng a phương. Giá mua trâu, bò ư c quy nh trên tinh th n khuy n khích s n xu t và tiêu th th t trâu, bò hay th t l n, khuy n khích tăng àn trâu, bò cày áp ng nhu c u t i ch và c a các t nh mi n xuôi. Giá mua ng a ph i có tác d ng khuy n khích Ny m nh chăn nuôi có thêm s c v n t i mi n núi. U ban V t giá Nhà nư c d a vào tinh th n trên ây bàn th ng nh t v i các B có liên quan quy nh và công b khung giá mua tho thu n v các s n phNm chăn nuôi ch y u và hư ng d n các a phương thi hành. c) i v i các vùng tr ng cây công nghi p t p trung, tr ng và khai thác lâm s n theo quy ho ch và k ho ch Nhà nư c. - Nhà nư c ưu tiên u tư v n, c p tín d ng, cung ng tư li u s n xu t, hư ng d n giúp v k thu t, t o i u ki n cho các ơn v s n xu t hoàn thành t t k ho ch s n xu t hàng năm và t ng v . M t khác, b o m cung ng lương th c cho các h p tác xã nông nghi p thi u ho c không có lương th c theo phương th c cung ng lương th c theo u t n s n phNm bán cho Nhà nư c. Dư i s ch o c a các B ch qu n và U ban nhân dân các t nh biên gi i, các liên hi p xí nghi p và công ty (c a Trung ương và a phương) ư c phân công thu mua các lo i nông s n, lâm s n trên a bàn huy n nào ph i ch u s qu n lý th ng nh t c a U ban nhân dân huy n ó; ph i xúc ti n vi c ký k t h p ng hai chi u v i các ơn v s n xu t cho k p các th i v s n xu t trong năm 1985 và ph i ph i h p v i các ngành cung ng v t tư, hành hoá, giao thông v n t i, ngân hàng b o m th c hi n nghiêm ch nh các h p ng ó. - V giá c , trong khi ch i H i ng B trư ng gi i quy t v n này m t cách ng b , U ban V t giá Nhà nư c c n cùng các B có liên quan và U ban nhân dân các t nh biên gi i rà soát l i giá mua các lo i cây công nghi p và lâm s n; n u xét th y giá nào chưa h p lý thì k p th i ngh Thư ng v H i ng B trư ng i u ch nh. khuy n khích các ơn v s n xu t làm ra nhi u nguyên li u cho công nghi p, tuỳ theo m c quan tr ng và i u ki n s n xu t th c t c a t ng lo i s n phNm, các B ch qu n (Nông nghi p, Lâm nghi p, Công nghi p th c phNm, Công nghi p nh ...)
  4. ph i h p v i B Tài chính và U ban V t giá Nhà nư c thông qua vi c quy nh giá mua s n phNm, nh m c thu qu c doanh và m c l i nhu n l i cho xí nghi p mà gi i quy t m t cách tho áng 3 m t l i ích là l i ích c a các ơn v s n xu t ra nguyên li u, l i ích c a các ơn v công nghi p ch bi n nguyên li u ó ra s n phNm, và l i ích c a Nhà nư c (bao g m c ph n t p trung vào ngân sách Trung ương và ph n l i cho ngân sách a phương). - khuy n khích các ơn v s n xu t và các a phương ra s c Ny m nh s n xu t và cung c p nhi u hàng xu t khNu có ch t lư ng t t, có giá tr kinh t cao cho Nhà nư c, H i ng B trư ng giao cho B Ngo i thương cùng B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c và U ban V t giá Nhà nư c quy nh c th chính sách ưu ãi v lãi su t và ưu ãi v quy n s d ng ngo i t t o i u ki n cho các a phương và cơ s tăng thêm kh năng cung ng cho mình v t tư, thi t b , năng lư ng, th m chí c lương th c c n thi t cho vi c phát tri n kinh t , trư c nh t là m r ng ngu n hàng xu t khNu. d) V thương nghi p. C n phát tri n m nh m ng lư i thu mua, bán buôn, bán l và d ch v c a thương nghi p qu c doanh và h p tác xã mua bán trên các a phương mi n núi, b o m vi c mua bán c a dân ư c thu n ti n hơn. B N i thương c n ph i h p ch t ch v i các t nh i u tra n m sát nhu c u th c t c a các t ng l p dân cư trên các t nh biên gi i, trên cơ s ó, b trí hàng hoá c n thi t cho các t nh và huy n, nh t là v nh ng m t hàng thi t y u (mu i, v i, d u, pin èn, ch thêu, v.v...) phù h p v i t p quán và nhu c u tiêu dùng c a ng bào các dân t c, và có chính sách ưu tiên phân ph i hàng cho các xã giáp biên gi i. ) ph c v t t cho s n xu t và lưu thông hàng hoá các t nh biên gi i, Ngân hàng Nhà nư c c n tăng cư ng công tác tín d ng ph c v cho s n xu t và xây d ng kinh t , thu mua, v n chuy n hàng hoá; nghiên c u ban hành chính sách ưu ãi v s n xu t i v i mi n núi. M t khác, c n mau chóng c i ti n công tác qu n lý ti n m t cho thích h p v i i u ki n th c t c a mi n núi, giao thông i l i khó khăn. i u 4.- V s n xu t công nghi p (bao g m c ti u công nghi p và th công nghi p): căn c vào nh ng m c tiêu và phương hư ng phát tri n công nghi p các t nh biên gi i như Ngh quy t s 133-H BT ã ra. Trong b trí k ho ch, b trí ngân sách và tín d ng hàng năm cho các t nh, các huy n, U ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính và Nhân hàng Nhà nư c c n chú tr ng dành s v n c n thi t xây d ng và phát tri n các cơ s công nghi p a phương ch bi n nông s n, lâm s n (như ch bi n ư ng mía, ép d u, ch bi n th c phNm, rau qu , dư c phNm) v i quy mô v a và nh thích h p trên a bàn t ng hu n và dùng thi t b ch t o trong nư c là ch y u; xây d ng các cơ s thu i n nh k t h p v i thu l i, các cơ s khai thác than, khí mê - tan, s n xu t v t li u xây d ng, các m t hàng tiêu dùng b ng nguyên li u t i ch như g m, s , m c, v.v... Các B Cơ khí và luy n kim, Công nghi p th c phNm, Công nghi p nh , Lâm nghi p, Nông nghi p, Y t c n ch o các xí nghi p tr c thu c B s n xu t ra nh ng thi t b ph tùng thích h p cungc p cho các cơ s công nghi p a phương nói trên, hư ng d n giúp các a phương v m t t ch c s p x p s n xu t theo ngành kinh t - k thu t, v m t k thu t và công ngh s n xu t, và v cơ ch qu n lý xí nghi p s n xu t có năng su t, ch t lư ng và hi u qu .
  5. t o thêm i u ki n thu n l i cho vi c phát tri n công nghi p a phương, các t nh biên gi i ph i ch ng thông qua các hình th c liên k t kinh t . liên doanh, h p tác trong s n xu t và trong xu t nh p khNu, t n d ng năng l c c a các xí nghi p công nghi p Trung ương óng trên a bàn lãnh th , các xí nghi p quan tr ng c a các thành ph và khu công nghi p l n h tr cho xí nghi p công nghi p a phương (t nh và huy n) phát tri n s n xu t. i u 5.- V giao thông v n t i. U ban K ho ch Nhà nư c cùng B Tài chính và B Giao thông v n t i c n bàn k v i các t nh biên gi i, có k ho ch tăng cư ng u tư c a Nhà nư c v v n, phương ti n, v t tư, và lao ng th c hi n t t k ho ch năm 1985 và nh ng năm sau v làm c u và ư ng b trên các a bàn quan tr ng; tăng cư ng năng l c v n t i ư ng s t và v n t i thu trên sông H ng, sông Lô ph c v t t hơn các yêu c u v n chuy n cho qu c phòng và kinh t . M t khác, h t s c coi tr ng vi c u tư v n và phương ti n cho các ngành v n t i cơ gi i c a t nh; khuy n khích phát tri n m nh l c lư ng v n t i c a huy n ch y u b ng phương ti n thô sơ (xe th , ng a th , xe trâu bò,xe ng a, xe ba gác, v.v...) áp ng k p yêu c u m r ng giao lưu v t tư, hàng hoá ph c v s n xu t, chi n u và i s ng c a nhân dân, c bi t c a các xã vùng cao và các xã giáp biên gi i. i u 6.- Chính sách iv ib i làm kinh t . a) i v i ơn v ư c chuy n h n sang làm kinh t , quy n l i và nghĩa v ư c gi i quy t theo các chính sách, ch riêng do H i ng B trư ng ban hành. b) i v i các ơn v l c lư ng vũ trang v a chi n u và s n sàng chi n u, v a s n xu t và tham gia xây d ng kinh t biên gi i. - V s n xu t, n u ư c Nhà nư c giao t, giao r ng và u tư v n, v t tư, gi ng và th c ăn gia súc thì s n phNm làm ra ph i giao n p cho Nhà nư c ư c Nhà nư c tr theo giá mua trong h p ng hai chi u v i nông dân a phương; n u gi l i tiêu dùng thì tr vào k ho ch cung ng theo tiêu chuNn nh lư ng. N u không ư c Nhà nư c u tư thì s n phNm làm ra, n u ưa vào cung c p theo tiêu chuNn nh lư ng thì ư c Nhà nư c tr b ng 80% giá mua tho thu n a phương. - ơn v nào nh n làm khoán g n t ng công trình cho cơ quan, xí nghi p Nhà nư c (ví d làm m t o n ư ng, xây d ng m t xí nghi p, m t công trình th y l i, v.v...) thì ngoài ph n lương, ph c p hay hay sinh ho t phí c a cán b , chi n sĩ v n ang hư ng theo úng ch , ơn v còn ư c tr công b ng kho ng t 30 n 40% m c khoán ã t ư c (tuỳ theo tính ch t t ng lo i công vi c) s d ng m t ph n vào vi c u tư phát tri n s n xu t c a ơn v , m t ph n ưa vào qu phúc l i chung, còn ph n l n dành b i dư ng cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia lao ng. c) i v i b i xu t ngũ các a phương biên gi i, Nhà nư c khuy n khích các cán b , chi n sĩ khi xu t ngũ tình nguy n l i các t nh biên gi i b ng nh ng chính sách ưu ãi sau ây: - ư c ưu tiên ti p nh n vào làm các nông trư ng, lâm trư ng, xí nghi p, cơ quan Nhà nư c a phương. Trong trư ng h p này, ư c hư ng t 60% n 70% m c phí tuy n d ng chi cho m t công nhân ưa t mi n xuôi lên và ư c c p trang b ban u theo ch hi n hành. N u ương s yêu c u, chính quy n a phương s gi i
  6. thi u v tham gia s n xu t, kinh doanh trong các h p tác xã nông nghi p, ti u th công nghi p, v n t i, xây d ng, mua bán, tín d ng, v.v... - N u ưa c gia ình lên làm ăn sinh s ng, chính quy n a phương s gi i quy t các th t c nh p h khNu d dàng, giúp v nơi , ưu tiên c p t, giao r ng s n xu t theo chính sách chung; ư c Ngân hàng hay h p tác xã tín d ng cho vay v n v i lãi su t nh có v n ban u xây d ng cơ s s n xu t. N u s n xu t trên t nông nghi p, thì ư c mi n thu 3 năm. Trong trư ng h p khai hoang thì ư c mi n thu nông nghi p theo chính sách chung c a a phương. - Khi m au thì b n thân và gia ình ư c ưu tiên ti p nh n vào khám ch a b nh các b nh vi n quân y ho c dân y nơi g n nh t. i u 7.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Th trư ng các B và U ban Nhà nư c có liên quan c n ra ngay thông tư hư ng d n thi hành ph n c th do ngành mình ph trách. i u 8.- B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, Th trư ng các B , U ban Nhà nư c có liên quan, và Ch t ch U ban nhân dân 6 t nh biên gi i phía B c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản