Quyết định số 109/TCHQ-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 109/TCHQ-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/TCHQ-QĐ về việc ban hành bản Quy chế địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài khu vực cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/TCHQ-QĐ

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 109/TCHQ-Q Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 1995 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N QUY CH NA I M KI M TRA HÀNG HOÁ NGOÀI KHU V C C A KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c i u 17 Pháp l nh H i quan ngày 20-2-1990. Căn c i u 3 và 4 B n quy nh th t c h i quan và l phí h i quan ban hành kèm theo Ngh nh 171/H BT ngày 27-5-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). t o thu n l i cho ho t ng xu t kh u, nh p kh u và m b o vi c qu n lý c a H i quan theo úng lu t pháp, chính sách. Xét ngh c a C c trư ng C c Giám sát - qu n lý v h i quan. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n Quy ch a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 88/TCHQ-GQ ngày 1-8-1994 c a T ng c c H i quan v vi c ban hành Quy ch a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu và thông báo s 1050/TCHQ-GSQL ngày 07 tháng 9 năm 1994. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các ông th trư ng các ơn v cơ quan T ng c c H i quan, Hi u trư ng trư ng H i quan Vi t Nam và các ông C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Dĩnh ( ã ký) QUY CH NA I M KI M TRA HÀNG HOÁ NGOÀI KHU V C C A KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 109/TCHQ-Q ngày 9 tháng 3 năm 1995 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan)
  2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. 1. a i m ki m tra hàng hoá trong Quy ch này ư c hi u là khu v c kho, bãi ngoài khu v c c a khNu c a các doanh nghi p ư c C c H i quan t nh, thành ph ra quy t nh công nh n là a i m ki m tra hàng hoá ư c phép nh p khNu t nư c ngoài vào chưa làm xong th t c h i quan và hàng hoá ư c phép xu t khNu ang trong quá trình ki m tra, giám sát, qu n lý h i quan. 2. Trong su t quá trình có lưu gi hàng hoá xu t, nh p khNu chưa làm xong th t c h i quan, a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu ph i ch u s ki m tra, giám sát liên t c c a H i quan. M i ho t ng t i ây có liên quan n hàng hoá chưa làm xong th t c h i quan u ph i ư c H i quan ch p thu n và giám sát theo pháp lu t H i quan. i u 2. 1. Tuỳ theo i u ki n, quy mô, ph m vi ho t ng, m t doanh nghi p có th xin và ư c H i quan t nh, thành ph ra quy t nh ch p nh n 2-3 a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu. 2. Trư ng h p cá bi t, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph có th ra quy t nh ch p nh n t ng l n a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu. i u 3. Hàng hoá ư c ki m tra t i a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu ph i ch u s ki m tra, giám sát, qu n lý liên t c c a H i quan và n p l phí h i quan theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: TH T C CÔNG NH N NA I M KI M TRA HÀNG HOÁ NGOÀI KHU V C C A KH U i u 4. i u ki n ư c xét, c p gi y công nh n a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu: 1. Là doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t (k c doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài, các ơn v xây d ng các công trình, nhà máy) có ch c năng s n xu t, gia công hàng xu t khNu, giao nh n hàng xu t, nh p khNu ho c ư c phép xu t, nh p khNu tr c ti p. 2. H th ng kho, bãi ph i có b rào, tư ng bao b c và các i u ki n c n thi t khác m b o an toàn cho ngư i và hàng hóa và ph c v cho vi c ki m tra, giám sát, qu n lý c a H i quan. Trư ng h p doanh nghi p (k c các doanh nghi p ngoài t nh n xin chuy n ti p hàng v t nh) không có kho, bãi áp ng y các i u ki n c a H i quan ra thì
  3. có th ký h p ng thuê kho, bãi có i u ki n và ã ư c H i quan ra quy t nh công nh n là a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu, làm a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu c a mình. i u 5. Th t c xin phép công nh n a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu: 1. Có ơn (theo m u c a T ng c c H i quan ban hành kèm theo Quy ch này) xin phép công nh n a i m ki m tra hàng hoá g i H i quan t nh ho c thành ph (g i t t là H i quan t nh). Trư ng h p t i a bàn không có H i quan t nh thì có th ch n H i quan t nh nơi g n nh t xin phép công nh n a i m ki m tra hàng hoá. Kèm theo ơn ph i có: - Quy t nh thành l p doanh nghi p ho c gi y phép kinh doanh xu t, nh p khNu. - Gi y t v quy n s d ng kho, bãi ho c h p ng thuê kho. - Sơ m t b ng kho, bãi. 2. H i quan t nh khác không xét c p gi y phép công nh n a i m ki m tra hàng hoá t i a bàn t nh ã có t ch c H i quan. i u 6. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn, H i quan t nh ph i ti n hành các th t c xét duy t h sơ, ki m tra th c t kho, bãi n u i u ki n thì ra quy t nh c p gi y phép công nh n a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu (theo m u c a T ng c c H i quan ban hành kèm theo Quy ch này). Trư ng h p không i u ki n c p gi y phép thì sau 10 ngày ph i tr l i b ng văn b n. Chương 3: HÀNG HOÁ Ư C PHÉP KI M TRA T I NA I M KI M TRA NGOÀI KHU V C C A KH U i u 7. Hàng hoá ư c phép ki m tra t i a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu: 1. a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu theo Quy ch này, ch dành ki m tra nh ng hàng hoá ã ư c phép nh p khNu chưa làm xong th t c h i quan và hàng hoá ư c phép xu t khNu ang trong quá trình ki m tra, giám sát, qu n lý c a H i quan. 2. Nh ng hàng hoá sau ây không ư c phép ki m tra t i a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu: 2.1. Hàng chưa ư c phép nh p khNu, xu t khNu. 2.2. Hàng quá c nh ho c xu t, nh p khNu u thác cho nư c ngoài. 2.3. Hàng c m xu t, nh p khNu và hàng hoá do H i quan quy nh không ư c ưa v a i m ki m tra.
  4. i u 8. i u ki n hàng hoá xu t, nh p khNu ư c phép ki m tra t i a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu: 1. Ch hàng ã có gi y phép công nh n a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu. 2. Có ơn (theo m u c a T ng c c H i quan ban hành kèm theo Quy ch này) xin phép ư c ki m tra hàng hoá t i a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu, kèm theo ơn là t khai và b h sơ lô hàng (n u là hàng nh p khNu chuy n ti p thì không ph i làm ơn này, mà theo ơn quy nh t i Quy t nh s 89/TCHQ-GQ ngày 2-8-1994). Căn c vào b h sơ trên, n u h p l , H i qu n t nh s ch p thu n cho phép hàng hoá ư c ki m tra t i a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu. Trư ng h p không có ơn xin phép ư c ki m tra hàng hoá t i a i m ki m tra, mà ưa hàng hoá vào kho, bãi coi như vi ph m pháp lu t và b x lý theo pháp lu t. Chương 4: TH T C KI M TRA, GIÁM SÁT, ÁP T I H I QUAN I V I HÀNG HOÁ Ư C PHÉP ƯA VÀO, HO C ƯA RA KH I NA I M KI M TRA NGOÀI KHU V C C A KH U i u 9. T i a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu, hàng hoá xu t, nh p khNu chưa hoàn thành th t c h i quan ph i ư c niêm phong k p chì, ho c tách bi t hoàn toàn v i nh ng hàng hoá khác. i u 10. 1. Vi c ki m tra hàng hoá xu t, nh p khNu t i a i m ngoài khu v c c a khNu ph i theo úng Quy ch ki m hoá hàng hoá xu t, nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 189/TCHQ-GSQL ngày 07-10-1994. 2. Ưu tiên b trí cán b ki m tra nh ng lô hàng r i, hàng óng ki n k t thúc th t c, gi i phóng hàng trong ngày. 3. Trong quá trình ki m hoá, n u có lý do c bi t ph i t m d ng (h t gi , th i ti t...) thì toàn b lô hàng ph i ư c niêm phong k p chì ho c có cán b H i quan giám sát liên t c. i u 11. Vi c v n chuy n hàng hoá ã ư c phép nh p khNu v a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu ho c hàng hoá ư c phép xu t khNu ã làm xong th t c h i quan t a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu n c a khNu xu t khNu ph i th c hi n theo phương th c container, xe, thùng, ki n hàng có niêm phong h i quan ho c có nhân viên H i quan áp t i. Chương 5: X PH T VI PH M
  5. i u 12. Nh ng hành vi vi ph m các i u kho n trong Quy ch này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo Pháp l nh H i quan, Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính, b thu h i gi y phép công nh n a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu ho c b truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Quy ch này có hi u l c t ngày ký. Trong vòng 45 ngày k t ngày ban hành Quy ch này, các doanh nghi p trư c ây ã ư c c p gi y phép công nh n a i m ki m tra ngoài khu v c c a khNu theo Quy t nh s 88/TCHQ-GQ ngày 1-8- 1994, n u không phù h p Quy ch này ph i làm th t c xin phép l i. H t th i h n quy nh trên, các gi y phép ó u không có giá tr th c hi n. i u 14. Ông C c trư ng C c Giám sát - qu n lý v H i quan, Th trư ng các ơn v cơ quan T ng c c H i quan, hi u trư ng trư ng H i quan Vi t Nam và các ông C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n Quy ch này. M U CÔNG TY..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S .......... c l p - T do - H nh phúc Ngày... tháng... năm 199 ƠN XIN CHUY N HÀNG HOÁ NH P KH U N NA I M KI M TRA NGOÀI KHU V C C A KH U Kính g i: C c H i quan t nh, thành ph . - Tên doanh nghi p:............................................. - a ch :...................................................... - Có a i m ki m tra hàng hoá t i:............................ ã ư c C c H i quan t nh, thành ph ............... c p gi y phép s .... ngày.../..../..... N i dung hàng hoá xu t khNu, nh p khNu xin ưa n a i m ki m tra:
  6. S Tên S Tr ng Tên V nt i S t Gi y Ghi TT hàng lư ng lư ng phương ơn khai phép chú (ki n) ti n v n ho c s h i XNK t i phi u quan s /ngày xu t kho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . c i m bao bì (Container, thùng g ...)...................... ................................................................ . Hàng hoá trên có kèm theo b h sơ........... theo quy nh c a T ng c c H i quan. Tôi xin cam oan làm y th t c h i quan. S ......./HQ ....ngày.....tháng.....năm 199 C c H i quan............ Giám c ng ý và cho phép chuy n lô (Ký tên, óng d u) hàng ghi trên n a i m ki m tra hàng t i....... làm th t c. Ph i th c hi n vi c niêm phong (ho c áp t i hàng) Ngày....tháng.....năm.... (ký tên, óng d u) M U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM cl p - T do - H nh phúc ƠN XIN CÔNG NH N NA I M KI M TRA HÀNG HOÁ NGOÀI KHU V C C A KH U Kính g i: C c H i quan t nh, thành ph ............
  7. 1. Tên doanh nghi p:..................... ...vi t t t là:...... ............................................................. Quy t nh thành l p doanh nghi p s ..... ngày............... 2. Tr s chính t i:............................................ . i n tho i: . Telex: . Fax: 3. Tài kho n ti n Vi t Nam s : . T i: . Tài kho n ngo i t s : . T i: 4. Có kho, bãi ký hi u: (theo sơ m t b ng ính kèm) . Di n tích kho: . Di n tích bãi: . t t i: .H p ng thuê kho s :..... (n u có) 5. Xin ư c công nh n a i m ki m tra trên là nơi ki m tra hàng hoá xu t, nh p khNu c a ơn v . Chúng tôi xin cam k t ư c th c hi n y quy nh v Quy ch a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu ban hành kèm theo Quy t nh s .... ngày.... c a T ng c c H i quan và các quy nh hi n hành c a pháp lu t. Ngày .... tháng .....năm..... Giám c (ký tên, óng d u) M U CUC H I QUAN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày... tháng... năm 199
  8. GI Y PHÉP CÔNG NH N NA I M KI M TRA HÀNG HOÁ NGOÀI KHU V C C A KH U C C H I QUAN T NH, THÀNH PH ................. Căn c Quy ch a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a kh u s .... ngày... tháng... năm 1994 c a T ng c c H i quan. Xét ơn ngh c a............................................ QUY T NNH i u 1. Công nh n....... bao g m....... m2 kho và..... m2 bãi, là a i m ki m tra hàng hoá xu t, nh p khNu ngoài khu v c c a khNu c a Doanh nghi p:................................................. Tr s t i:................................................... i u 2. Vi c ki m tra hàng hoá xu t, nh p khNu t i a i m trên ph i tuân th theo Quy ch a i m ki m tra hàng hoá ngoài khu v c c a khNu ban hành kèm theo Quy t nh s .... ngày... c a T ng c c H i quan và các quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày... tháng... năm 199.. n h t ngày... tháng... năm 199.. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph
Đồng bộ tài khoản