Quyết định số 1091/1999/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
51
lượt xem
6
download

Quyết định số 1091/1999/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1091/1999/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1091/1999/QĐ-BKHCNMT

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1091/1999/QĐ-BKHCNMT Hà N i, ngày 22 tháng 6 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH MÔI VÀ TRƯ NG S 1091/1999/QĐ-BKHCNMT NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990; Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v ki m tra Nhà nư c ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u". Đi u 2. T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t đ nh s 2578/QĐ-TĐC ngày 28 tháng 10 năm 1996 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành Quy đ nh v vi c ki m tra Nhà nư c đ i v i ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. Đi u 4. Các t ch c và cá nhân xu t kh u, nh p kh u có hàng hoá xu t kh u, nh p kh u thu c Danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng và các cơ quan, t ch c th c hi n ki m tra Nhà nư c đ i v i ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Chu Tu n Nh (Đã ký)
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH VÀ MÔI TRƯ NG Đ c l p - T do - H nh phúc QUY Đ NH V KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1091/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 22 tháng 6 năm 1999 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Văn b n này quy đ nh phương th c, n i dung, th t c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u và quy n h n, trách nhi m c a các bên liên quan trong ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. 1.2. Quy đ nh này đư c áp d ng đ i v i các hàng hoá thu c "Danh m c hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng" (dư i đây g i là Danh m c hàng hoá ph i ki m tra) do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng công b theo t ng th i kỳ; không áp d ng đ i v i hàng nh p kh u là hành lý cá nhân, ngo i giao, hàng m u, hàng tri n lãm, h i ch . Đ i v i hàng hoá đ c thù, n u B qu n lý chuyên ngành đư c phân công qu n lý t i Ngh đ nh 86/CP ngày 08/12/1995 có quy đ nh khác v i quy đ nh này thì th c hi n theo quy đ nh c a B qu n lý chuyên ngành. T t c các t ch c và cá nhân xu t kh u, nh p kh u (dư i đây g i t t là doanh nghi p xu t nh p kh u) có hàng hoá thu c Danh m c trên ph i đăng ký ki m tra và ch u s ki m tra c a cơ quan, t ch c quy đ nh t i m c 1.4 c a quy đ nh này. 1.3. Căn c đ ki m tra ch t lư ng đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u đư c công b trong Danh m c hàng hoá ph i ki m tra ban hành hàng năm. 1.4. Vi c ki m tra v ch t lư ng đ i v i hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá ph i ki m tra do Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ho c T ch c giám đ nh đư c ch đ nh th c hi n (dư i đây g i chung là Cơ quan ki m tra). Cơ quan ki m tra, T ch c giám đ nh đư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch đ nh ho c ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành ch đ nh, đư c công b kèm theo trong Danh m c hàng hoá ph i ki m tra. Cơ quan ki m tra ti n hành vi c ki m tra theo các Quy trình ki m tra do T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng ho c B qu n lý chuyên ngành ban hành. Các Quy trình ki m tra đư c xây d ng theo hư ng d n th ng nh t v nghi p v c a T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.5. Hàng hoá thu c Danh m c ph i ki m tra s đư c Cơ quan ki m tra c p thông báo k t qu ki m tra ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u theo m u quy đ nh t i Ph l c 3 (sau đây g i t t là Thông báo k t qu ki m tra). Thông báo này đư c th hi n b ng m t trong các hình th c sau đây: * Gi y xác nh n hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đ t yêu c u ch t lư ng (theo phương th c ki m tra quy đ nh t i M c 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1); * Thông báo hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đ th t c v ki m tra ch t lư ng (theo phương th c ki m tra quy đ nh t i M c 3.2); * Thông báo hàng hoá xu t kh u, nh p kh u mi n ki m tra ch t lư ng (theo phương th c ki m tra quy đ nh t i M c 3.2.2). Trên cơ s các n i dung thông báo này, cơ quan H i quan s hoàn t t th t c H i quan theo quy đ nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p lô hàng không đ m b o yêu c u ch t lư ng, Cơ quan ki m tra c p Thông báo hàng hoá xu t kh u, nh p kh u không đ m b o yêu c u ch t lư ng (Ph l c 3) cho doanh nghi p xu t nh p kh u bi t và thông báo cho thanh tra chuyên ngành tiêu chu n - đo lư ng - ch t lư ng ho c thanh tra B qu n lý chuyên ngành (sau đây g i t t là thanh tra chuyên ngành) đ có bi n pháp x lý thích h p. Các Thông báo này đư c c p cho t ng lô hàng xu t kh u, nh p kh u. 1.6. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u thu c di n sau đây s đư c mi n ki m tra ch t lư ng: * Hàng hoá xu t kh u đã đư c ch ng nh n phù h p Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) v ch t lư ng và/ho c an toàn, phù h p v i yêu c u ch t lư ng c a hàng hoá trong h p đ ng v i nư c nh p kh u; * Hàng hoá nh p kh u mang d u phù h p tiêu chu n c a nư c xu t kh u đã đư c T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng th a nh n và công b trong t ng th i kỳ. Th t c mi n ki m tra đư c quy đ nh t i m c 3.3 c a Quy đ nh này. 1.7. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u thu c Danh m c hàng hoá ph i ki m tra, n u cũng thu c Danh m c hàng hoá trong khuôn kh Hi p đ nh v đ m b o ch t lư ng và th a nh n l n nhau ký gi a Vi t Nam v i nư c ngoài, s đư c qu n lý ch t lư ng theo quy đ nh c a Hi p đ nh đó. 1.8. Ch đ gi m nh ki m tra hàng hoá xu t kh u, nh p kh u: Ch đ gi m nh ki m tra đư c áp d ng cho các lô hàng qua theo dõi có l ch s ch t lư ng đ t và n đ nh theo các m c ch t lư ng quy đ nh trong căn c ki m tra (thông qua th ng kê k t qu ki m tra các lô hàng xu t kh u, nh p kh u). Đi u ki n áp d ng Ch đ gi m nh ki m tra đư c nêu t i m c 3.4 c a Quy đ nh này.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.9. Doanh nghi p xu t nh p kh u có trách nhi m t o đi u ki n cho Cơ quan ki m tra th c hi n nhi m v (cung c p m u, h sơ tài li u theo quy đ nh), đ ng th i n p phí ki m tra, phí th nghi m cho Cơ quan ki m tra. Các phí trên đư c quy đ nh trong m c 3.5 c a Quy đ nh này. 1.10. Các Cơ quan ki m tra ph i đăng ký danh sách, ch c danh và m u ch ký c a cán b ký các văn b n đư c nêu m c 1.5 c a quy đ nh này v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng) và B qu n lý chuyên ngành. 2. QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN KI M TRA NHÀ NƯ C 2.1. Quy n h n a) Yêu c u các doanh nghi p xu t nh p kh u cung c p các tài li u c nthi t ph c v cho vi c ki m tra. b) Ra vào nơi lưu gi , b o qu n và v n chuy n hàng hoá đ ki m tra và l y m u. c) Th c hi n vi c ki m tra hàng hoá theo quy đ nh t i m c 3 c a Quy đ nh này. d) C p Thông báo k t qu ki m tra cho doanh nghi p xu t nh p kh u. e) Thu phí ki m tra, phí th nghi m theo quy đ nh c a pháp lu t. g) Ki n ngh thanh tra chuyên ngành x lý đ i v i các doanh nghi p xu t nh p kh u không th c hi n đúng vi c ki m tra ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u theo Quy đ nh này. Ki n ngh doanh nghi p các bi n pháp x lý hàng hoá xu t kh u, nh p kh u không đ t yêu c u v ch t lư ng, theo dõi vi c x lý và k t qu x lý; ki n ngh thanh tra chuyên ngành bi n pháp x lý các hàng hoá xu t kh u, nh p kh u không đ t yêu c u. 2.2. Trách nhi m a) Th c hi n vi c ki m tra Nhà nư c trong ph m vi đư c ch đ nh. b) Đ m b o tính chính xác, trung th c và khách quan khi ki m tra các lô hàng hoá xu t kh u, nh p kh . Tuân th ch t ch các quy đ nh trong các Quy trình ki m tra do T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng và B qu n lý chuyên ngành ban hành. c) Ch u s ch đ o và hư ng d n v t ch c và nghi p v c a T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng và/ ho c các B qu n lý chuyên ngành quy đ nh t i Ngh đ nh s 86/CP ngày 08/12/1995 và các Thông tư liên t ch hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. d) Ti p nh n và gi i quy t khi u n i c a doanh nghi p xu t nh p kh u đ i v i vi c ki m tra ch t lư ng do mình ti n hành. Trư ng h p n u do l i c a mình trong vi c ki m tra ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u gây thi t h i cho doanh nghi p thì Cơ quan ki m tra ph i hoàn tr toàn b phí th nghi m ho c phí ki m tra, đ ng th i
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. còn ph i b i thư ng thi t h i cho doanh nghi p xu t nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t. e) Lưu tr h sơ ki m tra trong th i h n 3 năm k t ngày c p Thông báo quy đ nh t i m c 1.5 c a Quy đ nh này và xu t trình khi các cơ quan có th m quy n yêu c u. g) Hàng quý g i báo cáo v ho t đ ng ki m tra cho T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng và/ho c các B qu n lý chuyên ngành theo các n i dung sau đây: * S lư ng, kh i lư ng, giá tr hàng hoá đư c ki m tra theo t ng ch ng lo i; * S lư ng, kh i lư ng các lô theo t ng ch ng lo i hàng hoá không đ t yêu c u v ch t lư ng; * Tình hình khi u n i c a doanh nghi p xu t nh p kh u (n u có). h) Xin phép B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng) ho c các B qu n lý chuyên ngành khi: * Thay đ i ph m vi ki m tra; * Thay đ i, b sung tr s làm vi c; * T m th i ng ng ho c ch m d t ho t đ ng; 3. PHƯƠNG TH C, N I DUNG VÀ TH T C KI M TRA 3.1. Ki m tra ch t lư ng hàng hoá xu t kh u: Vi c ki m tra ch t lư ng hàng hoá xu t kh u ch th c hi n t i b n đi theo phương th c ki m tra m u hàng xu t kh u và lô hàng xu t kh u, c th như sau: 3.1.1. Ki m tra m u hàng xu t kh u: a) Trư c khi xu t hàng, doanh nghi p xu t kh u g i m u hàng xu t kh u cùng v i b n gi i thi u, thuy t minh (Catalogue) và các tài li u k thu t có liên quan v yêu c u ch t lư ng c a hàng hoá trong h p đ ng v i nư c nh p kh u. Trên cơ s n i dung, yêu c u ki m tra, tuỳ theo tính ch t c a t ng lo i hàng hoá, Cơ quan ki m tra quy đ nh s lư ng m u c n g i đ đ m b o các yêu c u th nghi m và lưu m u. b) Cơ quan ki m tra th c hi n vi c th nghi m các ch tiêu ch t lư ng đã quy đ nh c a m u hàng và thông báo k t qu th nghi m cho doanh nghi p xu t kh u bi t đ x lý. K t qu th nghi m m u hàng đ t yêu c u là căn c đ đ i chi u v i các lô hàng xu t kh u sau này c a chính doanh nghi p đó. Trong trư ng h p m u hàng có các ch tiêu ch t lư ng không phù h p quy đ nh, Cơ quan ki m tra thông báo cho doanh nghi p bi t đ x lý l i lô hàng và ti n hành g i m u hàng ti p theo đ ki m tra.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Trư ng h p k t qu th nghi m m u hàng phù h p yêu c u, khi hàng hoá t p k t ra c a kh u, doanh nghi p xu t kh u thông báo cho Cơ quan ki m tra bi t, đ ng th i g i b sung các h sơ sau: * Gi y đăng ký ki m tra Nhà nư c ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u (theo Ph l c 1); * H p đ ng xu t kh u (sao y b n chính); Sau khi nh n đư c các h sơ b sung trên đây, Cơ quan ki m tra s ki m tra bao gói, ghi nhãn và các d u hi u bên ngoài c a hàng hoá th c t xu t kh u v i m u hàng hoá đã ki m tra. Trư ng h p phù h p v i m u hàng đã đư c ki m tra trư c, trong vòng 01 ngày, Cơ quan ki m tra s c p thông báo k t qu ki m tra theo Ph l c 3 (lô hàng đ th t c v ki m tra ch t lư ng) đ làm căn c cho vi c hoàn thành th t c thông quan. d) Trư ng h p hàng hoá xu t kh u không phù h p v i m u hàng đã đư c ki m tra trư c v bao bì, ghi nhãn và các d u hi u bên ngoài, vi c ki m tra lô hàng đó đư c chuy n sang th c hi n theo trình t th t c ki m tra lô hàng xu t kh u nêu t i m c 3.1.2 c a Quy đ nh này. 3.1.2. Ki m tra lô hàng xu t kh u: a) Trư c khi xu t kh u lô hàng, doanh nghi p xu t kh u n p các h sơ sau đây cho Cơ quan ki m tra: * Gi y đăng ký ki m tra Nhà nư c ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u (Ph l c 1); * H p đ ng xu t kh u (sao y b n chính); * Các ch ng ch ch ng nh n hàng hoá phù h p Tiêu chu n Vi t Nam (n u có) và yêu c u ch t lư ng c a hàng hoá trong h p đ ng v i nư c nh p kh u. b) Sau khi nh n đ h sơ, Cơ quan ki m tra l y m u hàng hoá, th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng và thông báo k t qu ki m tra sau 05 ngày k t ngày l y m u. Trư ng h p m u hàng đ t yêu c u ch t lư ng, Cơ quan ki m tra c p Thông báo k t qu ki m tra theo Ph l c 3 (xác nh n hàng hoá xu t kh u đ t yêu c u ch t lư ng). Trư ng h p m u hàng không đ t yêu c u, Cơ quan ki m tra g i thông báo lô hàng không đ t ch t lư ng (Ph l c 3) cho doanh nghi p xu t kh u đ x lý l i lô hàng. 3.2. Ki m tra ch t lư ng hàng hoá nh p kh u: Vi c ki m tra ch t lư ng hàng hoá nh p kh u đư c th c hi n t i m t trong hai đ a đi m sau: * Ki m tra t i b n đ n; * Ki m tra t i b n đi; 3.2.1. Ki m tra t i b n đ n:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ki m tra t i b n đ n đư c th c hi n theo hai phương th c: * Ki m tra m u hàng nh p kh u; * Ki m tra lô hàng nh p kh u. 3.2.1.1. Ki m tra m u hàng nh p kh u: a) Trư c khi nh p hàng, doanh nghi p nh p kh u g i m u hàng nh p kh u cùng v i b n gi i thi u, thuy t minh (Catalogue) v hàng hoá c a bên bán hàng và các tài li u k thu t có liên quan. Trên cơ s n i dung, yêu c u ki m tra, tuỳ theo tính ch t c a t ng lo i hàng hoá, Cơ quan ki m tra quy đ nh s lư ng m u c n g i đ đ m b o các yêu c u th nghi m và lưu m u. b) Cơ quan ki m tra th c hi n vi c th nghi m các ch tiêu ch t lư ng đã quy đ nh c a m u hàng và thông báo k t qu n th nghi m cho doanh nghi p nh p kh u bi t đ x lý. K t qu th nghi m m u hàng đ t yêu c u là căn c đ đ i chi u v i các lô hàng nh p kh u sau này c a chính doanh nghi p đó. c) Trư ng h p k t qu th nghi m m u hàng phù h p yêu c u, khi hàng hoá nh p v c a kh u, doanh nghi p nh p kh u thông báo cho Cơ quan ki m tra bi t, đ ng th i g i b sung các h sơ sau đây: * Gi y đăng ký ki m tra Nhà nư c ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u (theo Ph l c 1); * Sao y b n chính b n li t kê hàng hoá (n u có), hoá đơn, v n đơn. Đ i v i hàng hoá là d u nh n đ ng cơ ph i kèm thêm h p đ ng nh p kh u (sao y b n chính); * Các ch ng thư ch t lư ng c a lô hàng c p t b n đi (n u có). Sau khi nh n đư c các h sơ b sung trên đây, Cơ quan ki m tra s ki m tra bao gói, ghi nhãn và các d u hi u bên ngoài c a hàng hoá th c t nh p v c a kh u. Trư ng h p phù h p v i m u hàng đã đư c ki m tra trư c, trong vòng t 01 đ n 02 ngày, Cơ quan ki m tra s c p thông báo k t qu ki m tra theo Ph l c 3 (lô hàng đ th t c v ki m tra ch t lư ng) đ làm căn c cho vi c hoàn thành th t c thông quan. d) Trư ng h p hàng hoá nh p kh u không phù h p v i m u hàng đã đư c ki m tra trư c v bao bì, ghi nhãn và các d u hi u bên ngoài, vi c ki m tra lô hàng đó đư c chuy n sang th c hi n theo trình t th t c ki m tra lô hàng nh p kh u nêu t i m c 3.2.1.2 c a Quy đ nh này. 3.2.1.2. Ki m tra lô hàng nh p kh u: a) Trư ng h p doanh nghi p nh p kh u không g i m u hàng đ ki m tra trư c, khi hàng hoá nh p v c a kh u, doanh nghi p ph i thông báo cho Cơ quan ki m tra bi t và n p các h sơ sau đây:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Gi y đăng ký ki m tra Nhà nư c ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u (Ph l c 1); * Sao y b n chính b n li t kê hàng hoá (n u có), hoá đơn, v n đơn. Đ i v i hàng hoá là d u nh n đ ng cơ ph i kèm thêm h p đ ng nh p kh u (sao y b n chính); * B n gi i thi u, thuy t minh (Catalogue) ho c tài li u k thu t có liên quan v hàng hoá c a ngư i bán hàng. b) Sau khi nh n đ các h sơ trên đây, Cơ quan ki m tra s l y m u hàng hoá và th nghi m theo các ch tiêu quy đ nh. Trư ng h p k t qu th nghi m phù h p v i yêu c u v căn c ki m tra hàng nh p kh u, Cơ quan ki m tra c p Thông báo k t qu ki m tra theo Ph l c 3 (xác nh n hàng hoá nh p kh u đ t ch t lư ng nh p kh u) cho doanh nghi p đ làm căn c cho vi c hoàn thành th t c thông quan. Trư ng h p k t qu th nghi m không phù h p v i yêu c u v căn c ki m tra hàng nh p kh u, Cơ quan ki m tra thông báo lô hàng không đ m b o yêu c u ch t lư ng cho doanh nghi p bi t (Ph l c 3), đ ng th i thông báo cho các cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. c) K t qu th nghi m m u hàng hoá đư c Cơ quan ki m tra lưu gi đ làm căn c quy t đ nh vi c th c hi n th t c ki m tra cho các lô hàng cùng lo i c a doanh nghi p (cùng tên g i, ký hi u, cùng do m t t ch c tr c ti p s n xu t) sau này. 3.2.2. Ki m tra t i b n đi: Vi c ki m tra hàng hoá nh p kh u t i b n đi đư c th c hi n theo trình t sau: 3.2.2.1. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng) ho c B qu n lý chuyên ngành (đ i v i hàng hoá đư c phân công qu n lý) thông báo danh sách các T ch c giám đ nh nư c ngoài đư c th a nh n, Cơ quan ki m tra, T ch c giám đ nh đư c ch đ nh đ doanh nghi p nh p kh u l a ch n th c hi n vi c ki m tra t i b n đi. 3.2.2.2. Trư ng h p doanh nghi p nh p kh u ch n T ch c giám đ nh nư c ngoài không thu c danh sách nói trên, doanh nghi p nh p kh u có trách nhi m cung c p cho B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng) ho c B qu n lý chuyên ngành các thông tin và h sơ sau đây c a t ch c này đ xem xét th c hi n th a nh n: * Tên T ch c giám đ nh; * Đ a ch , tr s , đi n tho i, Fax; * Lĩnh v c, ph m vi, đ i tư ng ho t đ ng c th ; * Các ch ng ch , ch ng nh n v h th ng đ m b o ch t lư ng ISO 9000; v s phù h p v i ISO/IEC Guide 39; v công nh n phòng th nghi m (n u có).
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Căn c vào thông tin trong h sơ, trong vòng 07 ngày, B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng) ho c B qu n lý chuyên ngành s có văn b n ch p nh n hay không ch p nh n cho t ch c này th c hi n vi c ki m tra, đ ng th i thông báo cho Cơ quan ki m tra và doanh nghi p nh p kh u bi t. 3.2.2.3. Doanh nghi p nh p kh u có trách nhi m thông báo cho T ch c giám đ nh nư c ngoài đã đư c th a nh n v các căn c ki m tra tương ng cho lo i hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá ph i ki m tra. 3.2.2.4. Khi hàng hoá nh p v c a kh u, trình t và th t c đư c th c hi n như sau: a) Doanh nghi p n p các h sơ b sung bao g m: * Gi y đăng ký ki m tra Nhà nư c ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u (theo Ph l c 1); * Sao y b n chính b n li t kê hàng hoá (n u có), hoá đơn, v n đơn. Đ i v i hàng hoá là d u nh n đ ng cơ ph i kèm thêm h p đ ng nh p kh u (sao y b n chính); * Ch ng thư ch t lư ng c a lô hàng do T ch c giám đ nh nư c ngoài đã đư c th a nh n ho c Cơ quan ki m tra, T ch c giám đ nh đư c ch đ nh c p t b n đi. b) Cơ quan ki m tra ti n hành ki m tra s phù h p v bao gói, ghi nhãn và các d u hi u bên ngoài c a hàng hoá th c t nh p v c a kh u v i h sơ nh p kh u, n u phù h p trong vòng t 01 đ n 02 ngày Cơ quan ki m tra s c p Thông báo k t qu ki m tra theo Ph l c 3 (hàng hoá nh p kh u đ th t c v ki m tra ch t lư ng). c) Trư ng h p k t qu ki m tra h sơ, ki m tra bao gói, ghi nhãn và các d u hi u bên ngoài hàng hoá th c t nh p kh u không phù h p, vi c ki m tra lô hàng đó chuy n sang ki m tra lô hàng theo th t c nêu t i m c 3.2.1.2 c a Quy đ nh này. d) Chi phí cho vi c ki m tra t i b n đi do doanh nghi p nh p kh u tho thu n v i T ch c giám đ nh nư c ngoài ho c Cơ quan ki m tra, T ch c giám đ nh đư c ch đ nh th c hi n công tác này. 3.3. Mi n ki m tra hàng hoá xu t kh u, nh p kh u: Đ i tư ng mi n ki m tra đư c quy đ nh t i m c 1.6 c a Quy đ nh này. Đ th c hi n vi c mi n ki m tra cho m i lô hàng, trư c khi hàng hoá xu t kh u ho c nh p kh u, doanh nghi p xu t nh p kh u g i gi y xin mi n ki m tra ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u (Ph l c 2) cho Cơ quan ki m tra. Sau khi nh n đ và ki m tra tính h p l c a h sơ hàng hoá, n u đ t yêu c u thì trong vòng 01 ngày Cơ quan ki m tra s c p Thông báo k t qu ki m tra theo Ph l c 3 (thông báo mi n ki m tra đ i v i lô hàng hoá c a doanh nghi p xu t kh u, nh p kh u) đ làm căn c hoàn thành th t c thông quan. 3.4. Ch đ gi m nh ki m tra hàng hoá xu t nh p kh u:
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i tư ng đư c th c hi n ch đ gi m nh ki m tra đư c nêu t i m c 1.8 c a Quy đ nh này. Đi u ki n áp d ng và vi c th c hi n c th ch đ gi m nh ki m tra này đư c nêu c th trong các quy đ nh ho c quy trình ki m tra (đ i v i t ng lo i hàng hoá) do T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng, các B qu n lý chuyên ngành ban hành theo nguyên t c sau đây: * Gi m t n su t ki m tra (s lư ng lô liên t c l y m u ki m tra); * Gi m lư ng m u l y ki m tra; * Gi m ch tiêu ki m tra. 3.5. Phí ki m tra, phí th nghi m ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u: Vi c thu, qu n lý và s d ng phí ki m tra, phí th nghi m ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u đư c quy đ nh t i Thông tư liên t ch gi a B Tài chính - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 4. KHI U N I VÀ GI I QUY T KHI U N I 4.1. Trong th i h n 7 ngày k t khi nh n đư c thông báo lô hàng không đ t ch t lư ng xu t nh p kh u nêu t i m c 1.5 c a Quy đ nh này, doanh nghi p xu t nh p kh u có quy n đ ngh Cơ quan ki m tra đã ti n hành ki m tra ch t lư ng hàng hoá c a mình xem xét l i k t qu ki m tra ho c tái ki m tra v i đi u ki n lô hàng đư c gi nguyên tình tr ng ban đ u. N u k t qu tái ki m tra trái v i k t qu ki m tra l n đ u, thì doanh nghi p xu t nh p kh u không ph i tr chi phí cho vi c tái ki m tra đó. 4.2. Doanh nghi p xu t nh p kh u có quy n khi u n i v k t lu n c a Cơ quan ki m tra đ i v i hàng hoá c a mình, khi u n i ho c kh i ki n hành chính v quy t đ nh x lý vi ph m c a các cơ quan có th m quy n. Vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i, kh i ki n và gi i quy t đơn ki n đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M 5.1. N u doanh nghi p xu t kh u, nh p kh u nh ng hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá ph i ki m tra vi ph m các quy đ nh c a văn b n này và các văn b n có liên quan khác thì b x ph t theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 57/CP ngày 31/5/1997 c a Chính ph quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c đo lư ng và ch t lư ng hàng hoá. 5.2. Các Cơ quan ki m tra ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u ch u s thanh tra và x lý vi ph m c a thanh tra chuyên ngành đ i v i ho t đ ng ki m tra ch t lư ng hàng hoá phù h p v i s phân công qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá. 5.3. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành ch đ nh Cơ quan ki m tra đ ng th i có quy n t m th i đình ch ho c bãi b quy n ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá xu t nh p kh u n u Cơ quan ki m
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tra đó không th c hi n đ y đ ho c đúng th m quy n đư c giao trong vi c ki m tra Nhà nư c theo quy đ nh này và các văn b n khác có liên quan. 5.4. Các công ch c, viên ch c c a Cơ quan ki m tra, T ch c giám đ nh đư c ch đ nh có nh ng bi u hi n không trung th c khi ki m tra xác nh n ho c c ý gây c n tr cho doanh nghi p xu t nh p kh u trong khi th a hành nhi m v thì tuỳ theo m c đ s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc GI Y ĐĂNG KÝ KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG HÀNG HOÁ XU T/NH P KH U Kính g i:................... (Tên Cơ quan ki m tra)........................................... Đ a ch :............................. ĐT:.......................... Fax:................................ Doanh nghi p (tên Vi t Nam và tên giao d ch qu c t ):............................ ................................................................................................................... Đ a ch :...................................................................................................... Đi n tho i:............................................ Fax:............................................ Ngư i liên h :....................................... Phòng ban:................................. Đăng ký ki m tra Nhà nư c ch t lư ng hàng hoá sau: S Tên hàng Kh i lư ng/s Th i gian/đ a đi m ki m Ghi chú TT hoá lư ng tra H sơ kèm theo g m có: - H p đ ng s : ............................ - Phi u li t kê hàng g i s : ...................... - Hoá đơn s : .............................. - Gi y CNCL/ATVS s :........................... - V n đơn s : .............................. - T khai hàng hoá xu t/ nh p kh u s :...
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - ..................................................................................................................... Chúng tôi xin đ m b o m i đi u ki n cho Cơ quan ki m tra th c hi n vi c ki m tra lô hàng này trong vòng 15 ngày k t khi hàng c p c ng. (TÊN CƠ QUAN KI M TRA) ..., ngày.... tháng.... năm.... vào s đăng ký: Đ i di n doanh nghi p S : Ngày.... tháng.... năm....... (Đ i di n Cơ quan ki m tra ký tên, đóng d u) Ghi chú: Gi y đăng ký này không thay th Thông báo k t qu ki m tra ch t lư ng lô hàng. PH L C 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc GI Y Đ NGH MI N KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG HÀNG HOÁ XU T/NH P KH U Kính g i:................ (Tên Cơ quan ki m tra) ........................................... Đ a ch :........................ ĐT:.................... Fax:......................................... Doanh nghi p (tên Vi t Nam và tên giao d ch qu c t ): ........................ ................................................................................................................ Đ a ch :.................................................................................................... Đi n tho i:.............................................. Fax:......................................... Ngư i liên h :.......................................... Phòng/ ban:........................... Xin mi n ki m tra hàng hoá xu t/nh p kh u dư i đây: 1. Tên hàng hoá: 2. Ký/nhãn hi u hàng hoá: 3. S lư ng khai báo: 4. Nư c (ho c hãng) s n xu t theo khai báo:
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. C ng ch t hàng: 6. C ng d hàng: 7. Th i gian xu t/nh p kh u: 8. Thu c lô hàng có các ch ng t sau: - H p đ ng s : - Phi u đóng gói s : - Hoá đơn s : - Gi y ch ng nh n xu t x s : - V n đơn s : - T khai hàng xu t/ nh p kh u s : 9. Doanh nghi p xu t kh u: 10. Doanh nghi p nh p kh u: 11. Gi y ch ng nh n hàng hoá thu c di n mi n ki m tra ch t lư ng: „ Đã đư c ch ng nh n phù h p v i TCVN...... v ch t lư ng và/ho c an toàn theo Gi y ch ng nh n s :.... ngày... c a....... (Tên Cơ quan c p gi y ch ng nh n).................. „ Mang d u hi u phù h p tiêu chu n c a nư c xu t kh u đã đư c T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng ch t lư ng th a nh n:................... (Tên, s hi u tiêu chu n đã đư c th a nh n) ........................................ Chúng tôi xin g i kèm theo đây các ch ng t nêu trên: (TÊN CƠ QUAN KI M TRA) ..., ngày.... tháng.... năm.... vào s đăng ký: Đ i di n doanh nghi p S : Ngày.... tháng.... năm....... (Đ i diên Cơ quan ki m tra ký tên, đóng d u) Ghi chú: Gi y đ ngh mi n ki m tra không thay th Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng lô hàng PH L C 3 (Tên cơ quan ch qu n) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T (TÊN CƠ QUAN KI M TRA CH T NAM LƯ NG) Đ c l p - T do - H nh phúc S : Ngày:
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. THÔNG BÁO K T QU KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG HÀNG HOÁ XU T/NH P KH U 1. Tên hàng hoá: 2. Ký/nhãn hi u hàng hoá: 3. S lư ng khai báo: 4. Nư c (ho c hãng) s n xu t theo khai báo: 5. C ng ch t hàng: 6. C ng d hàng: 7. Th i gian xu t/ nh p kh u: 8. Thu c lô hàng có các ch ng t sau: - H p đ ng s : - Phi u đóng gói s : - Hoá đơn s : - Gi y ch ng nh n xu t x s : - V n đơn s : - T khai hàng xu t/ nh p kh u s : 9. Doanh nghi p xu t kh u: 10. Doanh nghi p nh p kh u: 11. Gi y đăng ký ki m tra s : 12. Ngày l y m u/ ki m tra: 13. T i đ a đi m: 14. Căn c ki m tra: K T QU KI M TRA Ví d v các k t lu n có th đưa ra trong bi u này: - Lô hàng đ t yêu c u ch t lư ng xu t/nh p kh u. ho c - Lô hàng đư c mi n ki m tra ch t lư ng. ho c - Lô hàng không đ t yêu c u ch t lư ng xu t/nh p kh u . ho c - Lô hàng đ th t c v ch t lư ng đ i v i hàng xu t/nh p kh u.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ki m tra viên (Đ i di n Cơ quan ki m tra ký tên, đóng d u) (H tên, ch ký) Nơi nh n: - Doanh nghi p xu t/nh p kh u (doanh nghi p đăng ký KTCL cho lô hàng) - H i quan c a kh u. - Lưu Cơ quan ki m tra. (tên, đ a ch , đi n tho i, Fax c a Cơ quan ki m tra)
Đồng bộ tài khoản