Quyết định số 1099/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
8
download

Quyết định số 1099/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1099/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1099/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1099/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VIỆC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH TRUNG TÂM TƯ VẤN LUẬT WTO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 6369/TTr-BCT ngày 06 tháng 7 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO. Điều 2. Nghị định thư này được áp dụng toàn bộ nội dung trong thời gian thực hiện. Điều 3. Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Bộ Tài chính nộp phí thành viên của năm đầu tiên cho Trung tâm ACWL với số tiền là 32.400 franc Thụy Sỹ theo đề nghị của Bộ Công Thương. Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn thành các thủ tục đối ngoại theo quy định./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Tấn Dũng - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, KTN, TH, HC, TKBT, Cổng TTĐT. - Lưu: VT, QHQT (3)
Đồng bộ tài khoản