Quyết định số 11/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2000/QĐ-BCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2000/Q -BCN Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 11/2000/Q -BCN NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh 74/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 27/12/1990; Xét ngh c a V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng S n ph m, QUY T NNH i u 1: Nay ban hành tiêu chuNn ngành có s hi u sau : t 16 TCN 878-2000 n 16 TCN 915-2000; Như ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 2: Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Lê Qu c Khánh PH L C (Kèm theo Quy t nh s 11/2000/Q -BCN, ngày 09/3/2000) TT Tên tiêu chu n S hi u tiêu chu n 1 2 3 1 Phương ti n giao thông ư ng b . Kích thư c c a xe 16 TCN 878-2000
  2. g n máy và mô tô 2 bánh. Thu t ng và nh nghĩa 2 Phương ti n giao thông ư ng b . K thu t o trong th 16 TCN 879-2000 va p. D ng c o ki m 3 Phương ti n giao thông ư ng b . Xe g n máy. Bi u 16 TCN 880-2000 tư ng cho các b i u khi n, ch báo và tín hi u 4 Phương ti n giao thông ư ng b . Phương pháp th 16 TCN 881-2000 nhi t cao và th p các b ph n c a ô tô 5 Phương ti n giao thông ư ng b . L p má phanh. ánh 16 TCN 882-2000 giá hư h ng c a b m t và v t li u sau khi th 6 Phương ti n giao thông ư ng b . Phương pháp th 16 TCN 883-2000 mưa, Nm, b i nư c và các b ph n c a ô tô 7 ng cơ t trong. Vòng găng pittông. c tính v t li u 16 TCN 884-2000 8 ng cơ Diesel. Bơm ph nhiên li u. Ph n côn cho u 16 TCN 885-2000 tr c và moay ơ 9 An toàn c a máy. D ng khNn c p. Nguyên t c thi t k 16 TCN 886-2000 10 An toàn c a máy . Kho ng h nh nh t tránh thương 16 TCN 887-2000 tích d p nát cho các b ph n cơ th ngư i 11 Máy th c ng Shore. Tính năng k thu t 16 TCN 888-2000 12 Máy th kéo. Tính năng k thu t 16 TCN 889-2000 13 Máy th c ng Rockwell và c ng b m t 16 TCN 890-2000 Rockwell. Tính năng k thu t 14 Máy th c ng Brinell. Tính năng k thu t 16 TCN 891-2000 15 D ng c úc. ng lót Ny u tr thông d ng 16 TCN 892-2000 16 D ng c úc. ng lót nh tâm 16 TCN 893-2000 17 D ng c úc. Ch t Ny u tr 16 TCN 894-2000 18 D ng c úc. úc. Chi ti t nh v 16 TCN 895-2000 19 trư t. Ký hi u cơ b n 16 TCN 896-2000 20 trư t. Th nén v t li u kim lo i 16 TCN 897-2000 21 trư t. Th kim lo i . b n ăn mòn do d u bôi trơn 16 TCN 898-2000 trong i u ki n tĩnh 22 trư t. m b o ch t lư ng. Ki u m u th . nh nghĩa, 16 TCN 899-2000 áp d ng và th 23 trư t. c tính ch t lư ng. Ki m tra b ng phương 16 TCN 900-2000 pháp th ng kê (SPC) 24 Profin răng tiêu chuNn c a thanh răng cơ s 16 TCN 901-2000
  3. 25 Quy t c ki m tra th c t các m t răng bánh răng 16 TCN 902-2000 26 Quy t c ki m tra th c t sai l ch h n h p hư ng kính, 16 TCN 903-2000 o hư ng kính, chi u d y răng và khe h c nh răng 27 Nhám b m t. Thông s giá tr và các quy t c chung 16 TCN 904-2000 xác nh nhám b m t 28 Máy kéo nông nghi p. Máy thu ho ch c . Phương pháp 16 TCN 905-2000 th 29 Máy kéo và máy nông nghi p. Máy thu hoach c . Thu t 16 TCN 906-2000 ng 30 Máy kéo và máy nông nghi p. B n i truy n tín hi u ch 16 TCN 907-2000 th . c tính k thu t 31 Máy kéo và máy nông nghi p. Máy thu ho ch c . B 16 TCN 908-2000 ph n c t c ki u quay, lư i ph ng ki n A 32 Máy kéo và máy nông nghi p. Máy thu ho ch c . B 16 TCN 909-2000 ph n c t c ki u quay, lư i ph ng ki n B 33 V t c y ghép trong ph u thu t. V t li u kim lo i. H p 16 TCN 910-2000 kim Côban-Niken-Crom-Molipden-Gia công áp l c 34 V t c y ghép trong ph u thu t. Vít xương kim lo i u 16 TCN 911-2000 có l 6 c nh m t t a c u, ren không i x ng. Kích thư c 35 V t k t xương. c tính k thu t c a vít có ren i x ng 16 TCN 912-2000 và m t t a côn 36 D ng c ph u thu t. V t li u kim lo i. Thép không g 16 TCN 913-2000 37 D ng c ch nh hình. u v n. Chìa v n dùng cho vít 16 TCN 914-2000 u có l 6 c nh 38 D ng c ch nh hình. u v n. Chìa vít dùng cho u vít 16 TCN 915-2000 có rãnh ơn, rãnh ch th p và rãnh chân chim
Đồng bộ tài khoản