Quyết định số 11/2001/QĐ-BNN-XDCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 11/2001/QĐ-BNN-XDCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2001/QĐ-BNN-XDCB về việc ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2001/QĐ-BNN-XDCB

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 11/2001/QĐ-BNN-XDCB Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2001 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CÁC D ÁN Đ U TƯ VÀ XÂY D NG THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN QU N LÝ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 v vi c ban hành Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng và Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP; Căn c Ngh đ nh s 87/CP ngày 05/8/1997 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t đ nh s 40/1998/QĐ-BNN/VP ngày 02/3/1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy ch làm vi c c a B ; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Đ u tư xây d ng cơ b n, V K ho ch và Quy ho ch và V T ch c Cán b . QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch qu n lý các d án đ u tư và xây d ng thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý". Đi u 2. Quy t đ nh có này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , th trư ng các V , C c, Giám đ c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Th tư ng các đơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n: VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Như đi u 3 - VPCP; - Lãnh đ o B ; - B Xây d ng; - B K ho ch và ĐT - B Tài chính Lê Huy Ng - Các TCT 91; - Như Đi u 3; - Các S NN&PTNT, Chi c c KL; - Lưu VP. QUY CH
 2. QU N LÝ CÁC D ÁN Đ U TƯ VÀ XÂY D NG THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 11/2001/QĐ/BNN-XDCB ngày 19 tháng 02 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Đ i tư ng và ph m vi đi u ch nh Đ i tư ng và ph m v đi u ch nh các d án đ u tư và xây d ng do B Nông nghi p & PTNT qu n lý áp d ng theo Đi u 3 Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph (sau đây g i t t là Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng), bao g m: 1. Các d án đ u tư s d ng v n Ngân sách Nhà nư c (NSNN), v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c do B Nông nghi p & PTNT qu n lý, g m: a)Các d án quy ho ch phát tri n ngành Nông nghi p & PTNT s d ng v n NSNN; b)Các d án xây d ng m i, c i t o, s a ch a, nâng c p, đ u tư chi u sâu công trình thu l i, cơ s ch bi n, cơ s ngành nông nghi p, cơ s ngành lâm nghi p, vi n, trư ng, tr s ... thu c B qu n lý; c)Các chương trình và d án (g i chung là d án) s d ng v n thu c các kho n vay ho c tài tr không hoàn l i c a Chính ph , c a các t ch c Qu c t , các t ch c phi Chính ph và các cá nhân nư c ngoài giành cho đ u tư phát tri n; d)Các d án đ u tư trong các chương trình Qu c gia (ph n xây l p, mua s m hàng hoá) thu c B qu n lý như: Chương trình 5 tri u ha r ng, Chương trình nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn,... e)Các d án thu c B Nông nghi p & PTNT đ u tư mua s m tài s n k c thi t b , máy móc không c n l p đ t, d án mua s m ph n m m máy vi tính, công ngh m i khác; f) Các d án nhóm B,C s d ng v n đ u tư phát tri n c a các T ng công ty 90 và các Công ty tr c thu c B . 2. Các d án đ u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI), không thu c đ i tư ng đi u ch nh c a quy đ nh này. Đi u 2: Phân lo i d án đ u tư: 1. Các d án đ u tư thu c ngành Nông nghi p & PTNT đư c phân thành các nhóm theo Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và đư c phân lo i theo kho n 2 Đi u này. 2. Các d án đ u tư c a Ngành đư c phân thành 2 lo i: a) D án đ u tư xây l p (trên 50% v n cho các h ng m c xây l p). b) D án đ u tư chuyên ngành (trên 50% v n cho các h ng m c chuyên ngành không xây l p như: mua s m trang thi t b , v t tư chuyên ngành, công ngh sinh h c, tr ng r ng...).
 3. Chương 2: PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ VÀ XÂY D NG Đi u 3: Phê duy t d án đ u tư và xây d ng 1.Phê duy t ch trương, k ho ch đ u tư: Đ đ m b o đ u tư các d án c a B đúng m c đích, đ t hi u qu kinh t - xã h i cao, th c hi n chi n lư c phát tri n Ngành, ch trương đ u tư c a Chính ph trong t ng th i kỳ phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c, trư c khi phê duy t d án đ u tư và xây d ng ph i th c hi n: 1.1- Xác đ nh ch trương, k ho ch đ u tư: -Căn c vào đ nh hư ng, ch trương đ u tư c a Chính ph , B trư ng xác đ nh ch trương đ u tư c a B thông qua các chương trình, d án. -Th trư ng ph trách t ng h p k ho ch ch đ o V K ho ch-Quy ho ch thông báo ch trương đ u tư c a B đ n các đơn v thu c B . Các đơn v căn c vào ch c năng, nhi m v đư c giao và ch trương đ u tư c a B ch đ ng cùng v i V K ho ch-Quy ho ch xây d ng k ho ch đ u tư, trình Th trư ng ph trách kh i có ý ki n ch đ o trư c khi t ng h p trình Ban cán s , Lãnh đ o B phê duy t. -V K ho ch-Quy ho ch t ng h p k ho ch c a các đơn v đ báo cáo Th trư ng ph trách t ng h p k ho ch trình Ban Cán s , Lãnh đ o B xem xét quy t đ nh. 1.2-Tri n khai đ u tư: -Sau khi Ban Cán s ho c Lãnh đ o B đã thông qua, Th trư ng ph trách t ng h p k ho ch ch đ o hoàn ch nh phương án và làm vi c v i B K ho ch và Đ u tư đ có thông báo đ u tư d án và k ho ch v n đ u tư. -Căn c vào thông báo c a Chính ph , Th trư ng ph trách xây d ng cơ b n chung ch u trách nhi m ch đ o các đơn v có d án đ u tư xây l p đư c phân lo i theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 Quy ch này, tri n khai các bư c đ u tư: Xét duy t d án, thi t k k thu t và t ng d toán, đ u th u; Ch đ o qu n lý Nhà nư c v ti n đ , ch t lư ng theo đúng các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; Ph i h p v i Th trư ng ph trách kh i x lý k p th i nh ng phát sinh chuyên ngành trong quá trình th c hi n. -Th trư ng ph trách kh i ch u trách nhi m ch đ o các đơn v có d án đ u tư chuyên ngành đư c phân lo i theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 Quy ch này, tri n khai các bư c đ u tư: Xét duy t d án, thi t k k thu t và t ng d toán, đ u th u; Ch đ o qu n lý Nhà nư c v ti n đ , ch t lư ng theo đúng các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; Ph i h p v i Th trư ng ph trách xây d ng cơ b n chung x lý k p th i nh ng phát sinh v xây d ng cơ b n trong quá trình th c hi n. 2. Phê duy t d án quy ho ch c a Ngành: 2.1- Đ i v i d án quy ho ch t ng th phát tri n ngành Nông nghi p & PTNT, B trư ng B Nông nghi p & PTNT ký trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2.2- Đ i v i các d án: a) Quy ho ch phát tri n nông nghi p (tr ng tr t, chăn nuôi).
 4. b) Quy ho ch s n xu t, ch bi n nông lâm s n và mu i. c) Quy ho ch phát tri n Lâm nghi p. d) Quy ho ch phát tri n Thu l i (đê đi u, thu nông). e) Quy ho ch phát tri n nông thôn. g) Quy ho ch phát tri n cơ s s nghi p. B trư ng phê duy t ho c xem xét đ trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Th trư ng ph trách kh i ký trình c p trên khi đư c B trư ng phân công. Trư c khi quy t đ nh ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t, B trư ng - Bí thư Ban Cán s cùng t p th Ban Cán s th o lu n và quy t đ nh các d án trên theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Quy ch làm vi c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành kèm theo Quy t đ nh s 40/1998/QĐ-BNN/VP ngày 02/3/1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau đây g i t t là Quy ch làm vi c c a B ). 3. Phê duy t d án đ u tư: Vi c phê duy t các d án nhóm A, B, C s d ng v n NSNN, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c do B Nông nghi p & PTNT qu n lý đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 10 và Đi u 11 Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng, Ngh đ nh s 87/CP ngày 05/8/1997 c a Chính ph đ i v i các d án s d ng v n ODA, như sau: 3.1-Th m quy n phê duy t d án đ u tư c a B Nông nghi p & PTNT: a)B trư ng phê duy t ch trương d án nhóm A, các d án s d ng v n ODA v i t ng s v n đ u tư tương đương d án nhóm A theo Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng ho c phê duy t các d án nhóm B, C có tính ch t quan tr ng ho c có tính ch t chi n lư c c a ngành. b) B trư ng u quy n Th trư ng ph trách xây d ng cơ b n chung phê duy t d án đ u tư xây l p, Th trư ng ph trách kh i phê duy t các d án đ u tư chuyên ngành không thu c quy đ nh t i m c 1.a kho n 3 Đi u này, g m: -Các d án nhóm B, C ho c các d án đ u tư s d ng v n ODA v i t ng s v n đ u tư tương đương d án nhóm B,C theo Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng. -Các d án đ u tư và xây d ng có s d ng v n ODA không hoàn l i có m c v n dư i 500.000 đô la M . -Riêng m t s d án nhóm B,C có tính ch t ph c t p, liên quan đ n nhi u lĩnh v c, trư c khi quy t đ nh Th trư ng ph trách th c hi n theo quy đ nh t i đi u 6, 7, 8 trong Quy ch làm vi c c a B . -Đ i v i m t s d án nhóm C thu c ngu n v n NSNN, có k thu t không ph c t p, T nh ho c Thành ph tr c thu c Trung ương có kh năng qu n lý, huy đ ng lao đ ng đ a phương và có ý ki n đ ngh B phân c p cho đ a phương qu n lý th c hi n thì V K ho ch & Quy ho ch ph i h p v i V Đ u tư XDCB đ xu t phương án giao d án trình Th trư ng ph trách t ng h p k ho ch phê duy t. 3.2- H i đ ng qu n tr các T ng công ty thu c B ch u trách nhi m quy t đ nh đ u tư các d án nhóm C s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo quy đ nh t i đi m 2 kho n 5 Đi u 1 Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP.
 5. Chương 3: XÁC Đ NH, L P, TH M Đ NH D ÁN Đ U TƯ Đi u 4: Xác đ nh d án đ u tư Căn c vào đ nh hư ng, ch trương đ u tư c a Chính ph và đ xu t hàng năm c a các đ a phương ho c đ xu t c a các đơn v trong Ngành, V K ho ch và Quy ho ch ch u trách nhi m t ng h p trình B phê duy t danh m c các d án quy ho ch và d án đ u tư ho c B trình Chính ph theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 3 Quy ch này. Vi c xác đ nh d án quy ho ch ph i căn c vào đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương, chi n lư c phát tri n Ngành. Vi c xác đ nh d án đ u tư và xây d ng ph i căn c vào quy ho ch ngành đã đư c thông qua, đ nh hư ng, ch trương đ u tư c a Chính ph và các ngu n tài tr nư c ngoài (n u d án s d ng v n nư c ngoài). Đi u 5: l p d án đ u tư Vi c l p d án đ u tư ph i tuân theo các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c cho t ng lo i d án, s d ng t i đa các tài li u liên quan đã có b o đ m tính th ng nh t, tránh trùng l p n i dung và ph i theo các m u th ng nh t c a Nhà nư c đã ban hành. 1. Đ i v i d án s d ng v n trong nư c, Ch đ u tư có trách nhi m l p ho c thuê t ch c tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi (NCTKT), báo cáo nghiên c u kh thi (NCKT) ho c báo cáo đ u tư theo các quy đ nh t i các Đi u 22, 23, 24 và 25 Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng. 2. Đ i v i d án s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài, tuỳ theo yêu c u c th c a hi p đ nh, đơn v chu n b d án ho c đơn v ch d án ti n hành l p báo cáo NCTKT, báo cáo NCKT ho c báo cáo đ u tư. Vi c l p báo cáo NCTKT, báo cáo NCKT ho c báo cáo đ u tư ph i theo các quy đ nh t i các Đi u 22, 23, 24 và 25 c a Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng và theo các n i dung mà các nhà tài tr quan tâm. Đi u 6: Th m đ nh d án đ u tư T t c các d án đ u tư thu c B Nông nghi p & PTNT qu n lý ph i đư c th m đ nh theo đúng các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c trư c khi trình c p có th m quy n phê duy t. 1. Đ i v i d án quy ho ch: V K ho ch và Quy ho ch là cơ quan ch trì th m đ nh có trách nhi m l y ý ki n c a các cơ quan có liên quan trong, ngoài Ngành. Khi th m đ nh các d án quy ho ch ngành Nông nghi p, Lâm nghi p và Thu l i ph i th c hi n theo các quy đ nh t i các Đi u 26, 27 và 28 c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng và m c 10 Đi u 1 Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP c a Chính ph trư c khi trình c p có th m quy n phê duy t ho c thông qua. V K ho ch và Quy ho ch ch u trách nhi m d th o văn b n và hoàn ch nh th t c đ Lãnh đ o B ký trình Th tư ng Chính ph phê duy t các d án quy ho ch Ngành. 2. Đ i v i d án đ u tư: Tuỳ theo tính ch t, đ c đi m c a d án, n i dung th m đ nh s theo t ng lĩnh v c chuyên ngành đ đánh giá hi u qu đ u tư, đánh giá hi u qu kinh t -xã h i, phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành đã phê duy t ho c thông qua.
 6. Ch đ u tư có trách nhi m trình báo cáo NCKT t i ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư và đ ng g i t i cơ quan ch c năng th m đ nh theo quy đ nh t i kho n 6 Đi u 26 Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng, như sau: 2.1- Th m đ nh d án nhóm A: Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 6.a Đi u 26 Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng, V Đ u tư XDCB ch u trách nhi m d th o văn b n và hoàn ch nh th t c d án nhóm A đ Lãnh đ o B ký trình Th tư ng Chính ph . 2.2- Th m đ nh d án nhóm B,C do B Nông nghi p & PTNT qu n lý: B trư ng s d ng cơ quan chuyên môn tr c thu c B th m đ nh d án đ u tư s d ng v n NSNN, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Cơ quan đư c phân công ch trì có trách nhi m l y ý ki n c a các đơn v có liên quan đ th m đ nh: a)Các d án thành ph n (ho c ti u d án) thu c d án nhóm A c a Ngành. b)Các d án nhóm B, C theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 Quy ch này. c)Các d án nhóm B do đ a phương qu n lý đ ngh B th m đ nh. d)Các d án nhóm B c a các T ng công ty 90, các d án nhóm B,C c a các Công ty tr c thu c B s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Riêng các d án nhóm C s d ng ngu n v n trên c a các T ng công ty 90 thì H i đ ng qu n tr T ng công ty ch u trách nhi m s d ng t ch c c a mình th m đ nh. e)Đ i v i các d án nhóm B,C s d ng v n đ u tư phát tri n doanh nghi p c a các T ng công ty 91, c a các T ng công ty 90 và c a các Công ty thu c B có s d ng m t ph n v n NSNN ho c v n có ngu n g c t Ngân sách ph i đư c cơ quan ch c năng c a B Nông nghi p & PTNT th m đ nh ph n d án s d ng ngu n v n trên. Vi c phân c p phê duy t th c hi n theo tho thu n c a B Tài chính đ i v i t ng d án c th và th c hi n khi có quy đ nh c a Nhà nư c. Đ i v i d án v n vay, trư c khi trình c p có th m quy n quy t đ nh đ u tư, ph i đư c t ch c cho vay v n th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n và cung ng v n. 3. Trách nhi m c a cơ quan th m đ nh: Cơ quan ch trì th m đ nh d án đ u tư th c hi n theo quy đ nh t i kho n 10 Đi u 1 Ngh đ nh 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph , ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung th m đ nh c a mình và trình ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư: -Báo cáo th m đ nh; -Các h sơ c n thi t; -D th o quy t đ nh đ u tư. 4. N i dung th m đ nh d án đ u tư th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 27 Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng. Chương 4: T CH C VÀ QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ
 7. Đi u 7: T ch c th c hi n d án Căn c vào thông báo c a Chính ph , các cơ quan ch c năng c a B giúp Th trư ng ph trách kh i, Th trư ng ph trách xây d ng cơ b n chung quy t đ nh giao nhi m v ch đ u tư ho c ch trì d án cho các đơn v thu c B . Đơn v đư c giao ch đ u tư ho c th trư ng đơn v ch trì d án t ch c tri n khai th c hi n d án theo đúng m c tiêu, n i dung đã đư c phê duy t, các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn. 1. Đ i v i d án quy ho ch, Th trư ng đơn v ch trì d án ch u trách nhi m t ch c b máy qu n lý, ch nhi m d án, ký k t h p đ ng, ph i h p v i V K ho ch - Quy ho ch trình B phê duy t đ cương kh o sát trư c khi tri n khai th c hi n, nghi m thu s n ph m và quy t toán tài chính theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Đ i v i d án đ u tư và xây d ng: Sau khi B có ch trương đ u tư, trình t đ u tư và xây d ng đư c th c hi n theo các bư c sau: +L p d án. +Th m đ nh d án. +Th c hi n d án. +K t thúc đ u tư, bàn giao đưa d án vào khai thác s d ng. Tuỳ theo tính ch t, đ c đi m c a d án đ u tư thu c ngành nông nghi p, lâm nghi p, thu l i, trư c khi tri n khai l p báo cáo NCTKT, báo cáo NCKT ho c báo cáo đ u tư, ch đ u tư ph i trình B trư ng ho c Th trư ng ph trách phê duy t đ cương đi u tra, kh o sát, phương án công ngh ... theo quy đ nh t i đi u 3 Quy ch này. Riêng các d án đ u tư s d ng ngu n v n h tr c a nư c ngoài và thuê t ch c tư v n nư c ngoài l p báo cáo NCTKT, báo cáo NCKT thì ch đ u tư ho c ch d án ch u trách nhi m ph i h p v i V H p tác qu c t và các cơ quan ch c năng có liên quan hoàn ch nh th t c đ trình c p có th m quy n phê duy t làm cơ s cho vi c ký k t các văn b n d án ho c đi u ư c qu c t . Đi u 8: Qu n lý d án đ u tư N i dung qu n lý d án đ u tư bao g m: Xác đ nh, hư ng d n, l p, th m đ nh và phê duy t d án, ki m tra th c hi n, t ch c nghi m thu bàn giao đưa công trình vào khai thác s d ng, quy t toán và đánh giá k t qu đ u tư. Các cơ quan ch c năng c a B qu n lý d án đ u tư và xây d ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n đư c giao. Trong quá trình qu n lý d án đ u tư, đơn v đư c giao ch trì ph i ch u trách nhi m trư c lãnh đ o B công vi c đư c giao, các đơn v ph i h p ph i ch u trách nhi m trư c lãnh đ o B v ý ki n tham gia c a đơn v mình và đư c quy đ nh m t s nhi m v chính như sau: 1. V K ho ch và Quy ho ch: T ng h p k ho ch chung các d án đ u tư thu c B qu n lý, xác đ nh danh m c các d án quy ho ch Ngành Nông nghi p & PTNT, d án đ u tư thu c B qu n lý báo cáo Th trư ng ph trách t ng h p k ho ch phê duy t ho c trình Lãnh đ o B xem xét quy t đ nh; D th o văn b n và hoàn ch nh th t c đ B ký trình Th tư ng Chính ph ch trương, k ho ch đ u tư, d án quy ho ch Ngành; Thông báo ch trương đ u tư đã đư c phê duy t đ n các đơn v c a B ; Ch trì th m đ nh và ch u trách nhi m l y ý ki n c a các V , C c có liên quan đ trình Th trư ng ph trách t ng h p k ho ch ho c th trư ng ph trách kh i phê duy t đ
 8. cương d án quy ho ch theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7 Quy ch này; Ph i h p v i V Đ u tư XDCB và các C c có liên quan đ xu t trình B giao d án nhóm C cho đ a phương; B trí, cân đ i, t ng h p các ngu n v n theo k ho ch đ u tư hàng năm, ti n đ xây d ng các d án đ u tư. 2. V Đ u tư xây d ng cơ b n: Giúp B trư ng qu n lý Nhà nư c v đ u tư và xây d ng c a Ngành Nông nghi p & PTNT; Căn c các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c, xây d ng các văn b n qu n lý đ u tư và xây d ng đ B ban hành; Qu n lý công tác đ u th u, ch đ , chính sách v xây d ng cơ b n, hư ng d n và ki m tra các đơn v tr c thu c B , các đ a phương th c hi n các văn b n trên ho c các thông l qu c t ; Ch trì th m đ nh và ch u trách nhi m l y ý ki n c a các V , C c có liên quan đ trình B phê duy t đ cương kh o sát, phương án công ngh ... trư c khi tri n khai l p báo cáo NCTKT, báo cáo NCKT ho c báo cáo đ u tư theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 7 Quy ch này; Th m đ nh các d án đ u tư xây d ng nhóm B, C, thi t k k thu t và t ng d toán; Ph i h p v i V K ho ch & Quy ho ch b trí, cân đ i v n theo k ho ch đ u tư, ti n đ thi công và đ xu t trình B giao d án nhóm C cho đ a phương; Ki m tra, đôn đ c các ch đ u tư, các Ban QLDA tr c thu c B v ch t lư ng, ti n đ thi công, qu n lý v n đ u tư các công trình xây d ng; Ph i h p v i V TCCB đ xu t trình B quy t đ nh nhân s (biên ch , b nhi m, tuy n ch n cán b ) các Ban QLDA tr c thu c; D th o văn b n và hoàn ch nh th t c đ B ký trình Th tư ng Chính ph các d án nhóm A c a Ngành; Ph i h p v i các C c chuyên ngành t ch c kh i công, t ng nghi m thu bàn giao công trình c a Ngành do Trung ương đ u tư cho T nh qu n lý; Ph i h p v i V K ho ch và Quy ho ch t ng h p các d án đ u tư thu c B v vi c s d ng v n trong nư c, v n nư c ngoài đ báo cáo B . 3. V Khoa h c công ngh & Ch t lư ng s n ph m: Hư ng d n vi c th c hi n các quy trình, quy ph m, Tiêu chu n k thu t, Quy chu n xây d ng c a Nhà nư c; Xây d ng đ B ban hành các quy trình, quy ph m, Tiêu chu n k thu t, Quy chu n xây d ng các công trình xây d ng c a Ngành; Ch trì và ph i h p v i các V , C c và các cơ quan h u quan th m đ nh các d án s d ng kinh phí t ngu n v n s nghi p khoa h c công ngh , các d án có n i dung liên quan đ n nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh , môi trư ng và tăng cư ng ti m l c khoa h c công ngh ; Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh trên c a các đơn v qu n lý, tham gia xây d ng các công trình thu c B . 4. V H p tác qu c t : T ng h p các d án đ u tư và xây d ng có ngu n h tr c a nư c ngoài;Ch trì và ph i h p v i các V , C c và đơn v có liên quan hoàn ch nh th t c các d án đ u tư và xây d ng có ngu n h tr c a nư c ngoài đ trình c p có th m quy n ký k t; Ch u trách nhi m ph i h p v i V Đ u tư XDCB th m đ nh d án s d ng ngu n v n trên, ki m tra tình hình th c hi n, kh i công và bàn giao công trình hoàn thành theo hi p đ nh đã ký k t. 5. V Tài chính-K toán: Giúp B trư ng qu n lý v tài chính, k toán c a các d án đ u tư xây d ng thu c B ; Căn c các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c, hư ng d n v nghi p v k toán đ u tư XDCB; Ki m tra các Ban QLDA, Văn phòng d án v vi c th c hi n các công tác trên; Xây d ng các văn b n qu n lý tài chính các d án đ u tư và xây d ng đ B ban hành và hư ng d n các đơn v thu c B th c hi n; Ch trì và ph i h p v i các V , C c và các cơ quan h u quan xét duy t quy t toán năm và th m đ nh quy t toán trình B phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành; D th o văn b n và hoàn ch nh th t c đ B ký trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành nhóm A. 6. V T ch c cán b :
 9. Giúp B trư ng quy t đ nh t ch c b máy (ch đ u tư, Ban qu n lý d án...), h th ng các Ban QLDA đ th c hi n d án đ u tư thu c B ; Ch trì và ph i h p v i các V , C c liên quan xây d ng ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy, nhân s c a các Ban CPO, Ban chu n b đ u tư thu l i, Ban qu n lý d án thu l i, các Ban qu n lý d án ngành Nông nghi p, Lâm nghi p và các t ch c theo yêu c u c a t ng d án có ngu n v n h tr nư c ngoài trình B quy t đ nh; Xây d ng tiêu chu n ch c danh cán b trong lĩnh v c đ u tư và xây d ng c a B ; Ch trì đ xu t các d án đ u tư và tham gia xét duy t các d án đ u tư kh i trư ng. 7. Văn phòng B : Ph i h p v i V , C c xây d ng văn b n qu n lý đ u tư và xây d ng c a Ngành đ trình B ho c c p có th m quy n ban hành; Hư ng d n và ti p nh n h sơ hoàn công c a các d án thu c B qu n lý đưa vào lưu tr theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 8. Thanh tra B : Giúp B trư ng v công tác thanh tra, ki m tra v pháp lu t các d án đ u tư xây d ng do B qu n lý theo đúng ch c năng qu n lý Nhà nư c c a B và các quy đ nh c a pháp lu t thanh tra, ki m tra. 9. Các C c: Các C c giúp Th trư ng ph trách kh i theo lĩnh v c đư c phân công, g m m t s nhi m v ch y u sau: a)Ch trì và ph i h p v i V K ho ch & QH tri n khai các d án quy ho ch, t ch c th c hi n (ký h p đ ng, nghi m thu s n ph m...) các d án quy ho ch theo quy đ nh t i kho n 1.1 Đi u 3 và kho n 1 Đi u 7 Quy ch này. b)Ch trì và ph i h p v i các đơn v liên quan th m đ nh d án, thi t k k thu t và t ng d toán các d án đ u tư đư c phân công; Ph i h p v i V Đ u tư XDCB tho thu n phương án công ngh , gi i pháp k thu t công trình, th m đ nh d án, thi t k k thu t và t ng d toán, t ch c kh i công, t ng nghi m thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác s d ng các d án đ u tư có liên quan; Xây d ng văn b n qu n lý, đ nh m c kinh t k thu t chuyên ngành áp d ng cho các d án đ u tư và xây d ng c a Ngành. c)Ph i h p v i V Khoa h c CN & CLSP xây d ng các Tiêu chu n k thu t, quy trình, quy ph m chuyên ngành áp d ng cho các d án đ u tư và xây d ng c a Ngành. d)Giúp Th trư ng ph trách kh i: Ki m tra tình hình tri n khai d án và đ xu t k p th i các gi i pháp qu n lý, k thu t chuyên ngành đ s lý nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n; Giúp B phê duy t quy trình v n hành, hư ng d n ho c ch đ o đơn v qu n lý khai thác ti p nh n công trình hoàn thành đưa vào khai thác s d ng. 10. Các đơn v s nghi p (Vi n, Trư ng...): a)Các đơn v Vi n, Trư ng, Trung tâm, Vư n Qu c gia...khi đư c B giao làm ch đ u tư ph i ch u trách nhi m trư c B và pháp lu t v qu n lý các d án đ u tư c a đơn v mình. b)Ch đ u tư ph i th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình khi đư c B giao qu n lý ch t lư ng, ti n đ , v n đ u tư và khai thác s d ng khi công trình hoàn thành; Ph i h p v i V T ch c cán b , V Đ u tư XDCB và các V , C c liên quan trình B quy t đ nh t ch c Ban qu n lý d án; Ch u trách nhi m th c hi n đ y đ các th t c, trình t theo các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B v qu n lý đ u tư và xây d ng, đ u th u...quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành.
 10. c)Th c hi n theo s hư ng d n chuyên môn, nghi p v và ch u s ki m tra c a các cơ quan ch c năng thu c B trong quá trình th c hi n d án. 11. Các T ng công ty 91, Các T ng công ty 90 và Công ty tr c thu c B : a)Các T ng công ty 91: Đ i v i các d án s d ng v n NSNN, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c thu c T ng công ty thì đơn v ch u trách nhi m th c hi n theo quy đ nh trong Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và kho n 5 Đi u 1 Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . Ch u trách nhi m th c hi n đ y đ các quy đ nh v th t c, trình t qu n lý XDCB c a B đã ban hành. b)Các T ng công ty 90 và Công ty tr c thu c B : Đ i v i d án nhóm A, B s d ng v n NSNN, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n đ u tư phát tri n c a Nhà nư c c a các T ng công ty 90, d án nhóm A, B, C s d ng v n NSNN, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n đ u tư phát tri n c a Nhà nư c c a các Công ty thu c B , th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2.5 Đi u 1 Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . Khi đư c B giao làm ch đ u tư, đơn v ph i ch u trách nhi m trư c B và pháp lu t v qu n lý các d án đ u tư c a đơn v mình; Ph i th c hi n theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình v qu n lý ch t lư ng, ti n đ , v n đ u tư và khai thác s d ng khi công trình hoàn thành theo các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B v qu n lý đ u tư và xây d ng, đ u th u...; Đ xu t v i V T ch c cán b , V Đ u tư XDCB và các V , C c có liên quan trình B quy t đ nh t ch c b máy qu n lý d án; Ch u trách nhi m th c hi n đ y đ các th t c, trình t qu n lý d án c a B đã ban hành; Th c hi n theo s hư ng d n chuyên môn, nghi p v và ch u s ki m tra c a các cơ quan ch c năng thu c B trong quá trình th c hi n d án. c)Đ i v i các d án nhóm B,C s d ng v n đ u tư phát tri n doanh nghi p, trong đó có s d ng m t ph n v n NSNN ho c v n có ngu n g c t ngân sách do T ng công ty 91, T ng công ty 90 và Công ty tr c thu c B th c hi n theo văn b n tho thu n c a B Tài chính cho t ng d án. Vi c phân c p phê duy t, th m đ nh các d án trên th c hi n khi có quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u 9: Các b máy qu n lý th c hi n d án đ u tư 1. Các Ban chu n b đ u tư d án th y l i, Ban qu n lý d án Thu l i: Đư c giao m t s nhi m v c a ch đ u tư theo giai đo n đ u tư. Ch u trách nhi m trư c B và pháp lu t v qu n lý d án đ u tư đư c phân công; Th c hi n đ y đ các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c, c a B v qu n lý đ u tư và xây d ng, đ u th u, qu n lý ti n đ , ch t lư ng, v n đ u tư ...; Ch u trách nhi m ph i h p v i các Ban CPO, các đơn v có liên quan qu n lý các d án v n vay nư c ngoài theo các n i dung c a Hi p đ nh đã ký k t; Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a đơn v th c hi n theo quy t đ nh c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT đã ban hành. 2. Các Ban qu n lý các d án nông nghi p, Ban qu n lý các d án lâm nghi p, Ban qu n lý trung ương các d án thu l i (CPO), đư c giao làm ch d án các d án v n vay ODA, ch u trách nhi m trư c B và pháp lu t v qu n lý các d án đ u tư c a đơn v mình; Th c hi n đ y đ các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c, c a B v qu n lý đ u tư và xây d ng, đ u th u, qu n lý ti n đ , ch t lư ng, v n đ u tư và theo các n i dung c a Hi p đ nh đã ký k t; Ch u trách nhi m hư ng d n và ph i h p v i các Ban qu n lý ti u d án tham gia th c hi n hi p đ nh đã ký k t và các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c, c a B ; Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a đơn v th c hi n theo các quy t đ nh c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT đã ban hành. 3.Các Ban qu n lý d án c a các đơn v s nghi p, các T ng công ty 90, Công ty tr c thu c B :
 11. Các Ban qu n lý d án này giúp các ch đ u tư qu n lý th c hi n d án, ch u trách nhi m trư c ch đ u tư và pháp lu t công vi c đư c giao. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a đơn v th c hi n theo quy t đ nh c a c p có th m quy n đã ban hành. 4. Các Ban qu n lý d án thu c các S Nông nghi p&PTNT: Sau khi T nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương nh n ch trương đ u tư c a B , Ban qu n lý d án thu c S Nông nghi p & PTNT đư c giao nhi m v qu n lý th c hi n d án ph i ch u trách nhi n trư c B , T nh ho c thành ph và trư c pháp lu t v qu n lý đ u tư và xây d ng d án c a đơn v mình; Ph i th c hi n đ y đ các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c, c a B v th t c, trình t qu n lý đ u tư và xây d ng; Vi c trình duy t, qu n lý đ u th u, qu n lý ti n đ , ch t lư ng, thanh quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành, nghi m thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác s d ng ph i theo quy trình qu n lý đ u tư và xây d ng c a B ; Ch u trách nhi m trư c B và T nh qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng l c lư ng lao đ ng đ a phương huy đ ng. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 10: Quy đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 11: Các ông Chánh văn phòng B , Th trư ng các V , C c, Giám đ c các S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn và Th trư ng các đơn v thu c B có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có đi m nào chưa phù h p, c n s a đ i, b sung, yêu c u các đơn v ph n ánh k p th i v B đ xem xét gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản