Quyết định số 11/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2003/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 11/2003/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ); Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 8 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7232: 2003 Mô tô, xe máy - ống xả -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 2. TCVN 7233: 2003 Mô tô, xe máy - Nan hoa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 3. TCVN 7234: 2003 Mô tô, xe máy - Vành thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 4. TCVN 7235: 2003 Mô tô, xe máy - Chân phanh - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 5. TCVN 7236: 2003 Mô tô, xe máy - Tay phanh - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 6. TCVN 7237: 2003 Mô tô, xe máy - Dây phanh, dây ga, dây côn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 7. TCVN 7238: 2003 Mô tô, xe máy hai bánh - Khung - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 8. TCVN 5929: 2003 Mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 5929 : 2001
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG - Công báo; NGHỆ - Tổng cục TĐC; THỨ TRƯỞNG - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản