Quyết định số 11/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
96
lượt xem
11
download

Quyết định số 11/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2005/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn ngành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p-T Do-H nh Phúc S : 11/2005/QĐ-BGTVT Hà N i ngày 17 tháng 1 năm 2005 QUY T Đ NH S 11/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 17/01/2005 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S A Đ I, B SUNG TIÊU CHU N NGÀNH. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c theo Đi u 2 c a Quy t đ nh s 4099/2000/QĐ-BGTVT ngày28/12/2000 c a B trư ng B GTVT ban hành tiêu chu n ngành 22TCN 269-2000 "Quy t c báo hi u Đư ng th y n i đ a Vi t Nam”; Theo đ ngh c a các ông: V trư ng V Khoa h c - Công ngh , V trư ng V Pháp chê và C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung m t s báo hi u trong Tiêu chu n ngành 22 TCN 269 - 2000 "Quy t c báo hi u Đư ng th y n i đ a Vi t Nam" ban hành theo Quy t đ nh s 4099/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i (có Ph l c kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 6 Năm 2005. Đi u 3. Giao ông C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam t ch c tri n khai vi c th c hi n Quy t đ nh này trong c nư c. Đi u 4. Các ông: V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch V n t i, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan đ n các ho t đ ng giao thông trên đư ng th y n i đ a ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình PH L C (Kèm theo Quy t đ nh s 11/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2005). Đi u 9. V t mang bi n báo hi u (S a cách sơn c t báo hi u d t nơi phân lu ng hay ngã ba) - Đ t nơi phân lu ng hay ngã ba phao sơn khoang m u đ - xanh l c xen k , c t sơn khoang m u đ - tr ng - xanh l c xen k . A3. Báo hi u lu ng t u đi g n b A3.l. Báo hi u lu ng t u đi g n b bên ph i (S a cách đ t và cách sơn bi n báo hi u) Hình M t bi n hình vuông đ t trên c t, m t dáng bi n vuông góc v i hư ng lu ng M us c Bi n sơn hai m t, sơn khoang ngang m u tr ng đ - tr ng Đèn Ban đêm: m t đèn ch p 1 dài, ánh sáng
  2. hi u m uđ ý nghĩa Báo r ng "Lu ng t u đi g n b ph i và d c theo b ph i" A3.2. Báo hi u lu ng t u đi g n b bên trái (S a cách đ t và cách sơn bi n báo hi u) Hình M t bi n hình thoi đ t trên c t, m t dáng bi n vuông góc v i hư ng lu ng M u s c Bi n sơn hai m t, n a trên sơn m u xanh l c, n a dư i sơn m u tr ng Đèn Ban đêm: m t đèn ch p 1 dài, ánh sáng hi u m u xanh l c Ý nghĩa Báo r ng "Lu ng t u đi g n b trái và d c theo b trái" B4. Phao gi i h n vùng nư c B4.l. Phía bên ph i c a lu ng t u ch y (S a hình dáng phao và tiêu th ) Hình Báo hi u là phao hình tr có tiêu th dáng hình ch "X" ghép ki u múi kh M u s c Phao, tiêu th sơn m u vàng Đèn Ban đêm: m t dèn ch p 3 ánh sáng hi u m u vàng Ý nghĩa "Gi i h n vùng nư c bên phía b ph i c a lu ng" B4.2. Phía bên trái c a lu ng t u ch y (S a hình dáng phao và tiêu th ) Hình Báo hi u là phao hình nón có tiêu th dáng hình ch "X" ghép ki u múi kh M u s c Phao, tiêu th sơn m u vàng Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 1 ng n ánh sáng m u vàng Ý nghĩa "Gi i h n vùng nư c bên phía b trái c a lu ng" Khi dùng báo hi u này đ c m vùng nư c, c m lu ng thì bên trên treo thay b ng tiêu th C.l.l.la Cl.1. Báo hi u đi u khi n s đi l i Cl.1.1 C m đi qua Cl.1.la Đ t dư i nư c (S a Cl.l.l thành tiêu th đ t trên phao B4) Hình M t tiêu th hình tr đ t trên phao dáng B4 M u s c Tiêu th sơn khoang m u đ - tr ng - đ
  3. Đèn hi u Ban đêm: treo hai đèn sáng liên t c, ánh sáng m u đ . Đèn treo theo chi u d c ý nghĩa Báo r ng "C m phương ti n đi vào vùng nư c hay lu ng gi i h n b i phao B4 mà phía trên có treo báo hi u này" Cl.1.lb Đ t trên b (B sung báo hi u m i) Hình M t bi n hình tròn đ t vuông góc v i dáng lu ng, m t bi n ngư c hư ng v i chi u c m đi qua M u s c N n bi n sơn m u tr ng, vi n và v ch chéo sơn m u đ , d u hi u sơn m u đen Đèn hi u Ban đêm: treo hai đèn sáng liên t c, ánh sáng m u đ . Đèn treo theo chi u d c Ý nghĩa Báo r ng “C m phương ti n đi qua tính t v trí đ t báo hi u” Cl.6. Báo hi u h n ch t o sóng (Đ i tên "báo hi u c m t o sóng” thành “Báo hi u h n ch t o sóng") C3.3. Báo hi u "Phát tín hi u âm thanh" (Thay đ i thành báo hi u m i) Hình dáng M t bi n hình l c lăng M us c N n bi n sơn m u tr ng, vi n bi n sơn m u đen, d u hi u sơn m u đen Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p đ u nhanh, ánh sáng m u xanh l c Ý nghĩa Báo “Phương ti n c n kéo m t h i còi dài". KÍCH THƯ C C A BI N BÁO HI U Ký Kích Lo i kích thư c Hình dáng hi u thư c Đ c bi t 1 2 3
  4. B4.1 Phao gi i h n vùng nư c h Theo 40 35 30 (thay đ i phao, tiêu th trên B4.2 b tính toán 40 35 30 phao) a 15 13 11 H 140 120 100 D1 10 10 10 D2 20 20 20 Đư ng kính phao ng bên trái (Phao tr , phao nhót, phao ng bên ph i kích thư c như cũ) C1.1.1a Báo hi u c m đi qua (đ t b Theo 40 35 30 dư i nư c, trên phao B4.1, h tính toán 30 26 22 B4.2) C1.1.1b Báo hi u c m đi qua (b D Theo 180 150 120 sung báo hi u m i, đ t d1 tính toán 110 90 70 trên b ) h 70 60 50 a 18 15 12 b 20 17 14
  5. C1.1.3 (Thay đ i kích thư c) C1.1.4 b Theo 90 80 60 ∝ tính toán 0 0 0 90 90 90 C3.3 Báo hi u "Phát tín hi u âm D1 Theo 180 150 120 thanh" D2 tính toán 120 100 80 H 40 35 30 a 15 14 13 b 90 70 60 c 2 2 2 (Thay báo hi u m i)
Đồng bộ tài khoản