Quyết định số 11/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2005/QĐ-BNN về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 11/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN QU N LÝ. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Xây d ng s 11/ 2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Qu n lý xây d ng công trình, QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh trách nhi m và hình th c x lý vi ph m v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và ch t lư ng công trình xây d ng thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Qu n lý xây d ng công trình, C c Th y l i, C c Qu n lý ê i u và PCLB và Th trư ng các ơn v thu c B , t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Cao c Phát QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2005/Q -BNN ngày 07 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân vi ph m v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và ch t lư ng công trình xây d ng thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý (sau ây g i chung là d án xây d ng) . i u 2. i tư ng áp d ng i v i các Ch u tư, t ch c, cá nhân là ơn v tư vư n (l p d án, thi t k , kh o sát, thNm inh, giám sát, thí nghi m, ki m nh ch t lư ng, qu n lý d án); nhà th u xây d ng và các t ch c, cá nhân có liên quan n qu n lý và ho t ng xây d ng khi th c hi n các d án xây d ng thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý. i u 3. Th t c, trình t x lý vi ph m 1. Th t c, trình t x lý vi ph m i v i các t ch c, cá nhân v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và ch t lư ng công trình xây d ng thu c B công nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Ngoài vi c b x lý theo Quy nh này, các t ch c, cá nhân quy nh t i i u 2 còn ph i ch u trách nhi m và hình th c x lý khác i v i các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. Chương 2: TRÁCH NHI M V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG
  3. i u 4. Trách nhi m v qu n lý d án u tư xây d ng công trình Th c hi n theo Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. i u 5. Trách nhi m v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng Th c hi n theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 6. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c thu c B Các C c qu n lý chuyên ngành thu c Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo ch c năng ư c phân công, ch trì ho c ph i h p v i Thanh tra B và các S chuyên ngành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1. Ki m tra, thanh tra thư ng xuyên trong t ng giai o n th c hi n d án ( i v i các d án do B qu n lý), k p th i ra các bi n pháp phòng ng a, x lý các hành vi vi ph m. M i l n ki m tra ph i có báo cáo b ng văn b n cho c p có thNm quy n . 2. Ph i h p v i h i ng nghi m thu nhà nư c ti n hành giám nh, phúc tra ho c thuê ơn v tư vư n có năng l c, có pháp nhân giám nh, phúc tra ch t lư ng các d án nhóm A, các d án tr ng i m và các d án khác, trong trư ng h p có nghi vư n v ch t lư ng công trình thì t ch c ki m nh, thí nghi m c l p. Chương 3: CÁC HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ M c 1. TRONG QÚA TRÌNH L P VÀ TH M NNH D ÁN, THI T K K THU T-T NG D TOÁN i u 7. Hành vi vi ph m 1. Vi ph m trong quá trình kh o sát: a) Tri n khai công tác kh o sát khi nhi m v kh o sát chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t (tr trư ng h p có văn b n cho phép c a c p có thNm quy n); b) K t qu h sơ kh o sát a hình, a ch t, a ch t th y văn, th y văn không ph n ánh úng th c t và ch t lư ng không t yêu c u; c) Không tuân th các quy trình, quy ph m v kh o sát và thí nghi m ho c không theo. úng cương ư c duy t. d) Không m b o úng th i h n giao n p h sơ hoàn ch nh theo quy nh. 2. Vi ph m trong công tác l p d án và l p thi t k : a) Quy mô, tiêu chuNn k thu t c a d án ư c xác nh không phù h p v i quy ho ch vùng, lãnh th và chi n lư c phát tri n ngành ã ư c phê duy t;
  4. b) Quy mô, tiêu chuNn thi t k các h ng m c k t c u công trình không phù h p v i quy t nh u tư d án, quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t nhà nư c, tiêu chuNn ngành và các quy nh, tiêu chuNn riêng áp d ng cho d án; c) i u tra, c p nh t s li u liên quan còn thi u, sai sót d n n vi c l a ch n các ph- ương án bư c l p d án ho c thi t k không phù h p, làm nh hư ng n quy ho ch, môi trư ng, sinh thái, m quan khu v c, kh i lư ng và làm thay i m c tiêu, t ng m c u tư, t ng d toán c a d án; d) Không m b o úng th i h n giao n p h sơ hoàn ch nh theo quy nh. 3. Vi ph m trong công tác nghi m thu ,h sơ l p d án, thi t k : a) Thi u ch ng lo i, kh i lư ng h sơ theo quy nh; b) N i dung h sơ không ư c ki m nh trư c khi trình cơ quan có thNm quy n thNm nh; c) Nghi m thu không úng kh i lư ng th c t công vi c ã th c hi n trong giai o n kh o sát l p d án và kh o sát thi t k . 4. Vi ph m trong công tác thNm nh d án và thNm nh thi t k k thu t t ng d toán: a) Kéo dài th i gian thNm nh mà không có lý do xác áng sau khi ã ti p nh n h sơ y theo quy nh; b) Không phát hi n ư c nh ng t n t i, sai sót ch y u c a h sơ l p d án và h sơ thi t k k thu t - t ng d toán khi thNm nh theo nhi m v , quy n h n ư c giao; c) ThNm nh, duy t d án ho c thi t k k thu t - t ng d toán sai v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 5. Các hành vi vi ph m c th : a) Bư c l p d án: - S li u i u tra th y văn, a ch t, a hình sai l ch d n n ph i thay i phương án thi t k cơ b n ³ 30% kh i lư ng; - Xác nh danh m c công vi c, kh i lư ng, kinh phí v xây l p chính và n bù gi i phóng m t b ng không chính xác d n n i u ch nh, b sung làm tăng t ng m c u tư d án t i th i i m l p d án ³ 15%; b) Bư c thi t k k thu t: - Sai v cao t nhiên d n n tăng > 15% ho c tăng ³ 5.000 m3 kh i lư ng ào p, n o vét; - Ph i ch nh bình di n > 15% so v i t ng chi u dài;
  5. - Ph i ch nh lý v trí công trình ho c chi u cao p, công trình thoát nư c và các công trình khác ³ 30% kh i lư ng c a toàn th d án; - Sai v a ch t t i nh ng v trí ư c cương duy t d n n ph i: + Thay i k t c u móng, lo i hình gia c ; + Thay i ³ 30% kh i lư ng c c, móng; - Sai v i u tra, tính toán th y văn d n n ph i: + Tăng thêm chi u dài p > 10%; + Thay i cơ b n lo i hình gia c ; + Tăng thêm 10% kh i lư ng i v i công trình h ng m c chính, u m i, kè ch nh tr ; c) Nh ng vi ph m nh hơn quy nh nêu t i các i m a và b c a Kho n này nhưng g y h u qu nghiêm tr ng. i u 8. Hình th c x lý 1. i v i ơn v tư vư n l p d án và thi t k . a) Không ư c xét giao d án, công trình có quy mô tương t ho c l n hơn, trong m t th i h n nh t nh theo quy t nh c a c p có thNm quy n; b) Ph i làm l i các công vi c vi ph m ho c ph i b i hoàn kinh phí x lý các vi ph m ó. Ngoài ra, còn b ph t thêm 10% giá tr công vi c ph i làm l i thông qua chi t kh u thanh toán; c) Ch u tư gi l i 20% giá tr d toán kh o sát l p d án ho c kh o sát l p thi t k c a d án ho c h ng m c công trình ph c v x lý vi ph m (không tính kinh phí b i hoàn x lý vi ph m và ti n ph t 10% giá tr công vi c ph i làm l i). Khi d án thi công xong và ư c nghi m thu s ư c thanh toán s còn l i; 2. i v i ơn v tư v n thNm nh: Không ư c giao d án, công trình có quy mô tương t ho c l n hơn, ít nh t 01 năm, k t ngày có quy t nh x lý c a c p có thNm quy n. 3. i v i Ch u tư: a) T p th : không ư c xét giao qu n lý i v i các d án, công trình có quy mô t- ương t ho c l n hơn trong th i h n nh t nh theo quy t nh c a c p có thNm quy n; b) Cá nhân (ngư i tr c ti p giám sát, nghi m thu và lãnh o tr c ti p ph trách): căn c vào trách nhi m, nhi m v ư c phân công, tùy theo m c s b x lý theo m t
  6. trong nh ng hình th c khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch, ách ch c ho c bu c thôi vi c. M c 2. TRONG QUÁ TRÌNH L A CH N NHÀ TH U i u 9. Hành vi vi ph m 1. Nhà th u kê khai năng l c, kinh nghi m không úng s th t. 2. Nhà th u trúng th u bán th u, ho c vây th u, ho c thông th u. 3. Ch u tư khi phát hi n ư c các b ng ch ng c th vi ph m nêu t i kho n 1, 2 c a i u này mà che d u ho c thông ng v i nhà th u. i u 10. Hình th c x lý 1. i v i nhà th u: a) Vi ph m quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Quy ch này b lo i kh i danh sách tham gia d th u ho c b lo i ngay trong bư c ánh giá sơ b và không ư c xem xét ti p các bư c ti p theo, không ư c phép tham gia b t ký gói th u nào trong th i gian 06 tháng n 01 năm, k t ngày có quy t nh x lý c a c p có thNm quy n; b) Vi ph m quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Quy ch này l n th hai không ư c phép tham gia b t kỳ gói th u nào trong th i gian t 01 năm n 03 năm, k t ngày có quy t nh x lý c a c p có thNm quy n; c) Vi ph m quy nh t i kho n 2 i u 9 c a Quy ch này thì b thu h i k t qu trúng th u và không ư c tham gia các gói th u trong th i gian t 01 năm n 08 năm, k t ngày có quy t nh x lý c a c p có thNm quy n. 2. i v i Ch u tư: Vi ph m quy nh t i kho n 3 i u 9 c a Quy nh này thì b x lý theo quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Quy nh này. M c 3. TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ K T THÚC D ÁN i u 11. Hành vi vi ph m 1. Công trình thi công sai so v i các quy trình, quy ph m hi n hành, v i thi t k , ch d n k thu t và i u kho n c a h p ng ã ký k t. S d ng thi t b , máy thi công không , không úng ho c kém hơn v s lư ng, ch ng lo i, tính năng, công su t, trình cán b , k sư th p hơn v ch c danh nhân s kê khai trong h sơ d th u. 2. Thí nghi m ki m tra ch t lư ng công trình quá trình thi công c a nhà th u, ch ng ch v t tư, v t li u ưa vào công trình thi u tính trung th c. 3. Vi ph m v m b o an toàn lao ng, v sinh môi trư ng.
  7. 4. Công tác nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng công trình c a tư v n giám sát không chính xác, th t c nghi m thu, bàn giao công trình c a Ch u tư thi u ho c không úng quy trình. Vi c l p h sơ hoàn công không úng v i th c t thi công ho c không n i dung theo quy nh. 5. Không m b o ti n thi công theo T ng ti n , ti n c th trong h sơ d th u ã ư c Ch u tư phê duy t. i u 12. Hình th c x lý 1. i v i nhà th u: a) Ph i b i thư ng thi t h i theo lu t nh và b ình ch thi công, c t h p ng. N u m c vi ph m nghiêm tr ng ho c tái ph m thì không ư c phép tham gia d th u các gói th u khác trong th i gian t 01 năm n 03 năm k t th i i m b c t h p ng; b) Vi ph m ch t lư ng theo quy nh, ho c ti n gói th u ch m > 03 tháng không do nguyên nhân khách quan thì b c t h p ng và không ư c tham gia d th u các gói th u ti p theo; c) Vi ph m ch t lư ng 02 gói th u thì 01 năm không ư c tham d th u các gói th u ti p theo; d) Vi ph m ch t lư ng t 03 gói th u tr nên thì 02 năm không ư c tham d thNu các gói th u ti p theo. 2. i v i tư v n giám sát: Không ư c thanh toán chi phí giám sát tương ng v i kh i lư ng công trình b vi ph m, ch u m c x lý chi t kh u kinh t , b ph t thêm 100% chi phí này khi công trình sai ph m m c x lý ph i phá i làm l i. 3. i v i ơn v ki m nh, thí nghi m, ki m nh phúc tra: N u vi ph m nghiêm tr ng, tái di n, gây h u qu nghiêm tr ng thì không ư c tham gia các d án ti p theo ít nh t 01 năm. 4. i v i Ch u tư: a) T p th : b khi n trách ho c c nh cáo, n u vi ph m nghiêm tr ng, tái di n, gây h u qu nghiêm tr ng thì không ư c tham gia các d án ti p theo. b) Cá nhân: - Ngư i ph trách tr c ti p b khi n trách ho c c nh cáo; - Cán b theo dõi tr c ti p b khi n trách ho c c nh cáo ho c h b c lương ho c chuy n công tác khác.
  8. M c 4. I V I CÁC C C CHUYÊN NGÀNH THU C B i u 13. Hành vi vi ph m 1 . Vi ph m các quy nh t i i u 6 2. Vi ph m trong công tác thNm nh d án và thNm nh thi t k k thu t - t ng d toán trong ph m vi ư c giao, c th : a) Kéo dài th i gian thNm nh mà không có lý do xác áng, sau khi ã ti p nh n h sơ h p l theo quy nh; b) Không phát hi n ư c nh ng t n t i, sai sót ch y u c a h sơ l p d án và h sơ thi t k k thu t - t ng d toán khi thNm nh theo nhi m v , quy n h n ư c giao; c) ThNm nh, duy t d án ho c thi t k k thu t - t ng d toán sai v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành; d) Không m b o úng th i gian thNm nh theo quy nh. i u 14. Hình th c x lý 1. C c trư ng, Phó C c trư ng ho c tương ương: khi n trách ho c c nh cáo; 2. Trư ng phòng, Phó trư ng phòng ho c Trư ng ban, Phó ban: khi n trách ho c c nh cáo ho c cách ch c; 3. Chuyên viên theo dõi tr c ti p: khi n trách ho c c nh cáo, ho c h b c lương ho c chuy n công tác khác. M c 5. TH M QUY N X LÝ VI PH M i u 15. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) X lý k lu t t p th , cá nhân theo thNm quy n quy nh c a pháp lu t; b) T ch i h p ng, thu h i b o lãnh th c hi n h p ng; c) Quy t nh ng ng h p ng; d) Quy t nh phá d ; ) Ph t chi t kh u kinh t , e) T ch i cho tham gia d th u. i u 16. C c Qu n lý qu n lý xây d ng công trình và các C c có ch c năng qu n lý u tư xây d ng chuyên ngành thu c B a) X lý k lu t t p th , cá nhân theo thNm quy n quy nh c a pháp lu t;
  9. b) Ki n ngh thu h i ch ng ch tư v n giám sát; c) T ch i giao nhi m v tư v n thi t k , tư v n giám sát, tư v n thNm nh, tư v n ki m nh, tư v n ki m nh thí nghi m; d) ình ch thi công d án; ) T ch i cho tham gia làm th u ph . Chương 4: T CH C TH C HI N i u 17. Trách nhi m ph bi n Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c các Ban qu n lý d án, Giám c các t ch c tư v n, Ch t ch H i ng qu n tr các T ng công ty thu c B và các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m ph bi n Quy nh này t i t t c các cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng bi t và tri n khai th c hi n. i u 18. Trách nhi m thi hành 1. Các t ch c, cá nhân thu c i tư ng quy nh t i i u 2 có trách nhi m ch p hành Quy nh này. Nh ng hành vi vi ph m m c nghiêm tr ng, tùy theo tính ch t vi ph m thì b i u ch nh theo các quy nh c a pháp lu t. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, ơn v , cá nhân hên quan k p th i báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản