Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 25 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH V HÀM LƯ NG 3-MCPD TRONG NƯ C TƯƠNG, XÌ D U, D U HÀO” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Ngh nh s 163/N -CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph v Quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V Pháp ch - B Y t và C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v hàm lư ng 3-MCPD trong nư c tương, xì d u, d u hào”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V : Pháp ch , Khoa h c và ào t o; C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm - B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm QUY NNH V HÀM LƯ NG 3-MCPD (3-MONOCLO PROPAN-1,2- DIOL) TRONG NƯ C TƯƠNG, XÌ D U, D U HÀO.
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2005/Q -BYT ngày 25 tháng03 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) i u1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này i u ch nh v hàm lư ng 3-MCPD (3-monoclo propan-1,2- diol) trong nư c tương, xì d u, d u hào. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n, kinh doanh, nh p khNu nư c tương, xì d u, d u hào t i Vi t Nam. i u 3. Gi i h n t i a hàm lư ng 3-MCPD trong nư c tương, xì d u, d u hào và phương pháp th 1.Gi i h n t i a c a Hàm lư ng 3-MCPD không vư t quá 1 mg/kg. 2. Phương pháp th : Xác nh 3-MCPD theo 52 TCN – TQTP 0010: 2004 – Thư ng quy k thu t xác nh 3-Monoclo Propan 1,2-Diol (3-MCPD) trong nư c ch m có ngu n g c th c v t. i u 4. Yêu c u i v i t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n, kinh doanh, nh p kh u nư c tương, xì d u, d u hào 1.Các t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n, kinh doanh lo i s n phNm nư c tương, xì d u, d u hào ph i tuân theo các tiêu chuNn, quy nh c a pháp lu t v vi c b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; và ph i b o m hàm lư ng 3-MCPD trong s n phNm theo úng Quy nh này. 2.Các t ch c, cá nhân nh p khNu lo i s n phNm này, ngoài vi c tuân theo các quy nhc a pháo lu t Vi t Nam còn ph i xu t trình các b ng ch ng (c a nư c xu t khNu) ch ng minh là s n phNm ó không ch a 3-MCPD vư t quá gi i h n t i a cho phép theo Quy nh này. Trong trư ng h p, không có b ng ch ng ch ng minh thì các cơ quan ch c năng ti n hành l y m u phân tích xác nh 3-MCPD, n u hàm lư ng 3- MCPD vư t quá gi i h n cho phép thìkhông cho nh p khNu lô hàng ó. K.T B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản