Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH KHU KINH T - THƯƠNG M I C BI T LAO B O, T NH QU NG TRN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Hi p nh h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c và k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Dân ch nhân dân Lào cho th i kỳ 1996 - 2000 và các năm ti p theo; Xét ngh c a B trư ng B Thương m i, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Tr , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o, t nh Qu ng Tr . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 219/1998/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998, Quy t nh s 08/2002/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr . i u 3. B trư ng các B : Thương m i, Qu c phòng, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Xây d ng, Công an và Th trư ng các B , cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Tr ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i, Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - H c vi n Hành chính qu c gia,
 2. - Công báo, - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : KTTH (5b), Văn thư. QUY CH KHU KINH T - THƯƠNG M I C BI T LAO B O (Ban hành theo Quy t nh s 11/2005/Q -TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v xu t khNu, nh p khNu hàng hoá, d ch v ; xu t c nh, nh p c nh, cư trú, i l i; các chính sách ưu ãi v u tư, xây d ng, thu và các v n khác có liên quan t i Khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o, sau ây g i t t là KKT- TM Lao B o. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này ư c áp d ng i v i: 1. T ch c, cá nhân có các ho t ng kinh doanh t i KKT-TM Lao B o; 2. Cá nhân cư trú, i l i t i KKT-TM Lao B o. i u 3. Ranh gi i a lý KKT-TM Lao B o KKT-TM Lao B o là khu v c có ranh gi i a lý xác nh thu c lãnh th và ch quy n qu c gia nhưng có không gian kinh t - thương m i riêng bi t, bao g m th tr n Lao B o, th tr n Khe Sanh và các xã: Tân Thành, Tân Long, Tân Liên, Tân L p, Tân H p thu c huy n Hư ng Hóa, t nh Qu ng Tr . i u 4. M c tiêu thành l p KKT-TM Lao B o KKT-TM Lao B o ư c thành l p nh m: 1. Tăng cư ng hơn n a quan h h p tác kinh t , thương m i gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào v i các nư c láng gi ng;
 3. 2. Khai thác l i ích kinh t qua các cơ ch h p tác khu v c thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i khu v c mi n Trung, góp ph n vào s phát tri n và h i nh p kinh t qu c t c a c nư c. 3. Áp d ng thí i m m t s cơ ch qu n lý kinh t m i khi chưa có i u ki n th c hi n trên ph m vi c nư c; 4. T o môi trư ng h p d n thu hút u tư nư c ngoài; khai thác t i a l i th s n có; phát tri n s n xu t và các lo i hình d ch v ; Ny m nh xu t khNu, m r ng th trư ng; 5. T o vi c làm, thúc Ny vi c ào t o và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c. 6. Xây d ng ô th mi n núi, t o vùng kinh t ng l c, góp ph n thúc Ny m nh m s chuy n d ch cơ c u kinh t c a t nh Qu ng Tr . i u 5. Chính sách khuy n khích, b o h Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích và b o h quy n, l i ích h p pháp c a các nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia u tư, kinh doanh t i KKT-TM Lao B o trong các lĩnh v c: u tư phát tri n k t c u h t ng và ô th ; phát tri n công nghi p; thương m i hàng hoá, d ch v và các ho t ng kinh doanh khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. i u 6. Quy n c a t ch c, cá nhân u tư, kinh doanh t i KKT-TM Lao B o T ch c, cá nhân u tư, kinh doanh t i KKT-TM Lao B o, ngoài vi c ư c hư ng các quy n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p, còn ư c hư ng các quy n sau : 1. Các ưu ãi theo quy nh t i Quy ch này; 2. S d ng các công trình k t c u h t ng, ti n ích công c ng và các d ch v chung ph c v cho KKT-TM Lao B o như ư ng giao thông, h th ng h t ng k thu t, i n chi u sáng, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c theo giá tho thu n v i các doanh nghi p kinh doanh h t ng. 3. Chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i m c ích s d ng t c a d án ã ư c u tư. Trong trư ng h p có s thay i m c ích u tư ban u c a d án thì vi c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ch th c hi n sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 4. Th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t t i các t ch c tín d ng Vi t Nam và qu c t ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. i u 7. Ngu n v n phát tri n KKT-TM Lao B o 1. KKT-TM Lao B o ư c phát tri n b ng các ngu n v n ch y u sau:
 4. a) V n ngân sách nhà nư c h tr có m c tiêu trong d toán ngân sách hàng năm h tr xây d ng các công trình, k t c u h t ng quan tr ng c p thi t cho s v n hành c a KKT-TM Lao B o; b) V n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; c) V n c a doanh nghi p và dân cư trong nư c thông qua các d án u tư tr c ti p, các hình th c phát hành trái phi u công trình ho c các i tư ng có nhu c u s d ng h t ng ng trư c m t ph n v n và hình th c tín d ng ng tài tr ; d) V n nư c ngoài, bao g m u tư tr c ti p nư c ngoài, k c vi c áp d ng các hình th c u tư Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT), Xây d ng - Chuy n giao (BT), Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh (BTO); v n c a các t ch c tín d ng; v n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài. 2. Các công trình k t c u h t ng k thu t và xã h i c a KKT-TM Lao B o ư c ưa vào Danh m c d án kêu g i v n H tr phát tri n chính th c (ODA). Chương 2: XU T KH U, NH P KH U HÀNG HÓA, DNCH V i u 8. Quan h trao i hàng hoá, d ch v gi a KKT-TM Lao B o và th trư ng trong nư c 1. Quan h trao i hàng hóa, d ch v gi a KKT-TM Lao B o và th trư ng trong nư c là quan h xu t khNu, nh p khNu; 2. T i c a khNu gi a KKT-TM Lao B o v i n i a có t ch c H i quan th c hi n vi c ki m tra, giám sát hàng hoá theo pháp lu t hi n hành. i u 9. Th t c h i quan t i KKT-TM Lao B o 1. Hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu, hàng hoá ph c v yêu c u b o m an ninh qu c gia t nư c ngoài ưa vào KKT-TM Lao B o và t KKT-TM Lao B o ưa ra nư c ngoài qua c a khNu gi a KKT-TM Lao B o v i Lào ch u s giám sát c a cơ quan h i quan; 2. Hàng hoá, phương ti n v n t i, hành lý và ngo i h i t n i a ưa vào KKT-TM Lao B o và t KKT-TM Lao B o ưa vào n i a qua c a khNu gi a KKT-TM Lao B o v i n i a ph i th c hi n y các th t c h i quan và ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan h i quan theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; 3. Hàng nông s n do dân cư s n xu t trong KKT-TM Lao B o và hàng hoá ư c s n xu t, ch bi n t i KKT-TM Lao B o, n u không s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài, khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam ư c mi n làm th t c h i quan;
 5. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Tr hư ng d n c th v th t c h i quan t i KKT-TM Lao B o, b o m th t c thông quan rõ ràng, thu n ti n, áp ng yêu c u u tư s n xu t, kinh doanh c a KKT-TM Lao B o. i u 10. Xu t kh u, nh p kh u t i KKT-TM Lao B o 1. T ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh t i KKT-TM Lao B o ư c xu t khNu, nh p khNu các lo i hàng hóa, tr các hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; 2. Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i hàng hóa thu c Danh m c c m xu t khNu, nh p khNu c a Vi t Nam nhưng không thu c Danh m c c m xu t khNu, nh p khNu c a Lào và qu c t ph i ư c phép c a Th tư ng Chính ph ; 3. Vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu có i u ki n, hàng hoá h n ch kinh doanh ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Thương m i. i u 11. Gia công, t m nh p tái xu t, chuy n kh u, quá c nh, v n chuy n t i KKT-TM Lao B o 1. Hàng hóa gia công, t m nh p tái xu t, chuy n khNu, quá c nh KKT-TM Lao B o ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam hi n hành v gia công, t m nh p tái xu t, chuy n khNu, quá c nh và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p; 2. Hàng hoá v n chuy n gi a KKT-TM Lao B o v i các khu kinh t thương m i c a Lào và v i phía Lào ư c ti n hành phù h p v i các Hi p nh liên quan ã ư c ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Lào và theo quy nh hi n hành c a m i nư c. i u 12. Hàng hoá c m lưu thông t i KKT-TM Lao B o C m lưu thông t i KKT-TM Lao B o các lo i hàng hóa thu c Danh m c: 1. Hàng hóa c m xu t khNu, nh p khNu theo pháp lu t Vi t Nam; 2. Hàng hóa c m lưu thông theo pháp lu t Vi t Nam. i u 13. Hàng hoá ư c qu n lý theo quy nh riêng Hàng hóa ư c qu n lý theo quy nh riêng t i KKT-TM Lao B o bao g m: 1. Quà bi u; 2. Tài s n di chuy n; 3. V t d ng c a các cơ quan ngo i giao, các t ch c qu c t hi n ang ho t ng t i Vi t Nam và hành lý c a nh ng ngư i ư c hư ng quy n mi n tr v ngo i giao.
 6. Chương 3: XU T C NH, NH P C NH, CƯ TRÚ, I L I i u 14. Xu t c nh, nh p c nh c a công dân Lào cư trú t i các t nh giáp biên t nh Qu ng Tr 1. Công dân nư c C ng hòa Dân ch nhân dân Lào (sau ây g i t t là công dân Lào) cư trú t i các t nh có chung ư ng biên gi i v i t nh Qu ng Tr ư c qua l i KKT-TM Lao B o b ng ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Lào c p. Th i h n ư c phép t m trú t i KKT-TM Lao B o không quá 07 ngày. 2. Trư ng h p công dân Lào thu c di n nói trên ư c cơ quan, t ch c t nh Qu ng Tr m i vào các a i m khác thu c t nh Qu ng Tr thì cơ quan, t ch c ó ph i có văn b n ngh Công an t nh Qu ng Tr c p gi y phép i l i. Gi y phép i l i có giá tr m t l n không qúa 05 ngày và không ư c gia h n. i u 15. Xu t c nh, nh p c nh, cư trú, t m trú t i KKT-TM Lao B o 1. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài vào tìm hi u th trư ng, làm vi c, ho t ng u tư, kinh doanh t i KKT-TM Lao B o và các thành viên gia ình h ư c c p th th c xu t nh p c nh có giá tr nhi u l n trong th i h n phù h p v i th i h n làm vi c, u tư, kinh doanh t i KKT-TM Lao B o theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v xu t c nh, nh p c nh; 2. Vi c cư trú, t m trú trong KKT - TM Lao B o th c hi n theo quy nh c a Công an t nh Qu ng Tr ; 3. B Công an hư ng d n Công an t nh Qu ng Tr th c hi n theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. i u 16. Vi c ra, vào KKT-TM Lao B o c a công dân Vi t Nam 1. Công dân Vi t Nam ư c t do ra, vào KKT-TM Lao B o theo các c a khNu quy nh. 2. Trư ng h p công dân Vi t Nam qua KKT-TM Lao B o xu t c nh ra nư c ngoài thì ph i tuân th pháp lu t c a Vi t Nam v xu t c nh, nh p c nh. i u 17. Vi c ăng ký phương ti n cơ gi i ư ng b t i KKT-TM Lao B o 1. Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a t ch c, cá nhân ho t ng u tư, kinh doanh có tr s ăng ký chính th c t i KKT - TM Lao B o ư c ăng ký bi n s riêng c a KKT-TM Lao B o; B Công an hư ng d n vi c ăng ký, c p bi n s và qu n lý các phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b theo quy nh này;
 7. 2. Trư ng h p phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ăng ký bi n s KKT-TM Lao B o có nhu c u lưu hành ngoài ph m vi KKT-TM Lao B o thì ph i ch u s qu n lý c a cơ quan Công an có thNm quy n như i v i các phương ti n giao thông cơ gi i nư c ngoài quá c nh Vi t Nam. M i trư ng h p xe mang bi n s KKT-TM Lao B o lưu hành trái phép ngoài ph m vi KKT-TM Lao B o u b x lý theo pháp lu t; 3. Các phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ã ăng ký bi n s Lao B o, n u bán vào n i a thì ph i tuân th các quy nh hi n hành v nh p khNu hàng hoá c a Vi t Nam và ph i n p thu theo lu t nh; 4. Cho phép phương ti n cơ gi i ư ng b có tay lái bên ph i ra, vào KKT-TM Lao B o v n chuy n hàng hoá, hành khách gi a KKT-TM Lao B o v i Lào và v i các nư c láng gi ng; các phương ti n lo i này vào n i a Vi t Nam ph i tuân th các tho thu n qu c t c a Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. Chương 4: CHÍNH SÁCH ƯU ÃI i u 18. Ưu ãi trong u tư 1. Các d án u tư tr c ti p nư c ngoài và các d án u tư trong nư c t i KKT-TM Lao B o ư c ch p thu n theo quy trình ăng ký c p Gi y phép u tư. 2. T t c các d án u tư vào KKT-TM Lao B o ư c hư ng các ưu ãi t i a áp d ng v i các a bàn kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam năm 2000 và Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) năm 1998, Lu t Thu giá tr gia tăng, Lu t Thu tiêu th c bi t, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p năm 2003 và các ưu ãi khác theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. Trư ng h p i v i cùng m t v n mà các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh các m c ưu ãi khác nhau thì áp d ng m c ưu ãi cao nh t. 3. KKT-TM Lao B o ư c hư ng các ưu ãi u tư xây d ng cơ s h t ng như i v i Khu Kinh t c a khNu; 4. T ch c, cá nhân có công g i v n u tư t ngu n v n không thu c ngân sách nhà nư c u tư vào các công trình kinh t - xã h i t i KKT-TM Lao B o, ư c hư ng m t kho n hoa h ng nh t nh t ngu n ngân sách a phương theo quy nh c a B Tài chính, sau khi d án u tư i vào ho t ng, có s n phNm lưu thông, th c hi n trên th trư ng trong, ngoài nư c. i u 19. Ưu ãi v a bàn Ho t ng thương m i và d ch v t i KKT-TM Lao B o ư c hư ng các ưu ãi theo chính sách phát tri n kinh t mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c ít ngư i theo quy nh hi n hành c a Chính ph . i u 20. Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p
 8. Các d án u tư vào KKT-TM Lao B o ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong th i gian 04 năm k t khi có thu nh p ch u thu ; ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong 09 năm k ti p và ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% cho nh ng năm ti p theo. i u 21. Ưu ãi v thu thu nh p cá nhân Nh ng ngư i làm vi c t i KKT-TM Lao B o là i tư ng ch u thu thu nh p cá nhân theo quy nh pháp lu t ư c gi m 50% s thu ph i n p. i u 22. Ưu ãi v thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t 1. Hàng hóa, d ch v s n xu t, tiêu th trong KKT-TM Lao B o và hàng hóa, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào KKT-TM Lao B o không ph i ch u thu giá tr gia tăng; 2. Hàng hóa, d ch v t n i a Vi t Nam ưa vào KKT-TM Lao B o hư ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%; hàng hóa, d ch v t KKT-TM Lao B o ưa vào tiêu th trên th trư ng n i a Vi t Nam ph i ch u thu giá tr gia tăng theo lu t nh; 3. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong KKT-TM Lao B o và hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t nh p khNu t nư c ngoài vào KKT-TM Lao B o không ph i ch u thu tiêu th c bi t; 4. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t KKT-TM Lao B o ưa vào n i a Vi t Nam ph i ch u thu tiêu th c bi t theo lu t nh. i u 23. Ưu ãi v thu xu t kh u, thu nh p kh u 1. Hàng hóa có xu t x t n i a Vi t Nam và hàng hóa nh p khNu t nư c ngoài vào KKT-TM Lao B o ư c mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu; 2. Hàng hóa s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KKT-TM Lao B o khi xu t khNu ra nư c ngoài ư c mi n thu xu t khNu; 3. Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KKT-TM Lao B o có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu c u thành trong s n phNm hàng hoá ó; trư ng h p không s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài, khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam thì không ph i n p thu nh p khNu; 4. Hàng hoá t KKT-TM Lao B o nh p khNu vào n i a Vi t Nam, n u có xu t x s n xu t t i Lào, ư c gi m thu nh p khNu theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam, trên cơ s các văn b n i u ư c ký k t gi a Chính ph hai nư c; 5. Khách du l ch trong, ngoài nư c khi vào KKT-TM Lao B o ư c phép mua hàng hoá nh p khNu mi n thu (hàng không thu c Danh m c hàng hoá c m nh p khNu) ưa vào n i a v i tr giá không quá 500.000 ng Vi t Nam/ngư i/lư t/ngày. N u tr giá
 9. hàng hoá vư t quá 500.000 ng Vi t Nam thì ngư i có hàng hoá ph i n p thu nh p khNu ph n vư t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 24. Ưu ãi v tín d ng Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư, s n xu t, kinh doanh t i KKT-TM Lao B o ư c Qu H tr phát tri n xem xét cho vay v n tín d ng c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 25. Chuy n các kho n l trong kinh doanh T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ho t ng trong KKT-TM Lao B o, sau khi ã quy t toán v i cơ quan thu mà b l thì ư c chuy n các kho n l sang năm sau, s l này ư c tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian ư c chuy n l không quá 05 năm. i u 26. Ưu ãi v t ai, nhà 1. T ch c, cá nhân có d án u tư vào KKT-TM Lao B o ư c mi n ti n thuê t trong 11 năm u, k t ngày ký h p ng thuê t và ư c hư ng m c giá thuê t b ng 30% giá thuê t áp d ng cho các huy n mi n núi t nh Qu ng Tr k t năm th 12 tr i; 2. Ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam và các nhà u tư nư c ngoài ư c u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê; u tư xây d ng cơ s h t ng cho thuê ho c chuy n như ng quy n s d ng t ã xây d ng cơ s h t ng và ư c mua nhà t i KKT-TM Lao B o theo quy nh c a pháp lu t; 3. Toàn b di n tích t, m t nư c ã quy ho ch dành cho u tư phát tri n KKT-TM Lao B o ư c giao m t l n cho Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o. Ban Qu n lý KKT- TM Lao B o t ch c n bù, gi i to m t b ng theo quy nh c a pháp lu t giao l i t, cho thuê t cho các nhà u tư. Vi c giao t, cho thuê t i v i t ng d án c th do Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o quy t nh theo quy nh hi n hành c a pháp lu t và ch u trách nhi m vi c s d ng có hi u qu qu t, m t nư c ã ư c giao. Giá thuê t căn c vào m c giá do y ban nhân dân t nh Qu ng Tr ban hành; 4. Trư c khi xây d ng các công trình trong KKT-TM Lao B o, các doanh nghi p, t ch c ph i g i h sơ xin phép Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o. Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o có trách nhi m tr l i trong vòng 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do; Vi c qu n lý các d án xây d ng trong KKT-TM Lao B o ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. Chương 5: VI C TH C HI N CH TÀI CHÍNH - K TOÁN
 10. i u 27. Vi c th c hi n ch tài chính - k toán T ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh t i KKT-TM Lao B o th c hi n ch tài chính k toán theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. i u 28. ng ti n giao d ch, thanh toán Vi c mua bán, thanh toán, chuy n như ng và các quan h giao d ch khác gi a các t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh t i KKT-TM Lao B o ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam, Kíp Lào và các ngo i t t do chuy n i theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 29. Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o 1. Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p (theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Tr và B trư ng B N i v ) nh m th c hi n vi c qu n lý t p trung, th ng nh t ho t ng trên các lĩnh v c u tư, phát tri n kinh t t i KKT-TM Lao B o; 2. Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o là cơ quan qu n lý nhà nư c có tư cách pháp nhân, có con d u mang hình qu c huy, có biên ch , có kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p và là u m i k ho ch ư c cân i riêng v n xây d ng cơ b n t ngu n ngân sách nhà nư c; 3. Trư ng Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o do Th tư ng Chính ph b nhi m. Các Phó Trư ng Ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Tr b nhi m; 4. Các B : Thương m i, Qu c phòng, Công an, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, T ng c c Du l ch và các cơ quan liên quan theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Tr y quy n và hư ng d n Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o th c hi n cơ ch qu n lý m t c a, t i ch có hi u qu . i u 30. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh Qu ng Tr y ban nhân dân t nh Qu ng Tr có trách nhi m: 1. Ch o vi c xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ho c c p có thNm quy n phê duy t quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t phát tri n và i u l ho t ng c a KKT-TM Lao B o; 2. Ch o vi c t ch c qu n lý các d án theo quy ho ch ư c duy t và u quy n cho Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o phê duy t các d án u tư phát tri n và k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm t i KKT-TM Lao B o;
 11. 3. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan t ch c qu n lý, i u hành ho t ng c a KKT-TM Lao B o; 4. Ch o Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o th c hi n y các nhi m v quy nh t i Quy ch này; 5. Quy t nh vi c mi n, gi m ti n thuê t và h tr chi phí ào t o ngư i lao ng trong KKT-TM Lao B o theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 6. Ch o y ban nhân dân huy n Hư ng Hoá và các cơ quan ch c năng c a t nh ph i h p v i Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o th c hi n các bi n pháp b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i, t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a các doanh nghi p t i KKT-TM Lao B o và th c thi có hi u qu công tác ch ng buôn l u, kinh doanh hàng nh p l u và các hành vi buôn bán trái phép khác trên a bàn t nh liên quan n ho t ng c a KKT-TM Lao B o; 7. Tho thu n b ng văn b n v i chính quy n t nh Xa-van-na-khet c a Lào v nh ng nguyên t c ph i h p qu n lý, i u hành, ho t ng c a KKT-TM Lao B o và Khu Thương m i en-xa-v n trên cơ s pháp lu t hi n hành c a m i nư c và phù h p v i quan h h u ngh c bi t gi a nhân dân hai nư c. i u 31. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o th c hi n các nhi m v và quy n h n quy nh i v i Ban Qu n lý Khu Công nghi p c p t nh, Ban Qu n lý Khu Kinh t c a khNu và các quy nh t i Quy ch này; có các nhi m v và quy n h n: 1. Xây d ng quy ho ch t ng th , l p quy ho ch chi ti t phát tri n, xây d ng i u l ho t ng c a KKT-TM Lao B o y ban nhân dân t nh Qu ng Tr trình Th tư ng Chính ph ho c c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n theo quy ho ch ư c duy t; 2. Xây d ng Danh m c các d án u tư và k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm, trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 3. C p và thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y phép u tư, Gi y phép thành l p Văn phòng i di n, Chi nhánh c a thương nhân và doanh nghi p du l ch nư c ngoài, Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, Ch ng ch xu t x hàng hoá và các ch ng ch khác theo y quy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n t i KKT-TM Lao B o; 4. Giao ho c cho các nhà u tư thuê t, m t nư c th c hi n d án u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 5. Xây d ng các khung giá, phí và l phí, trình cơ quan có thNm quy n xem xét ban hành th c hi n t i KKT-TM Lao B o theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 6. u m i gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình hình thành, tri n khai và th c hi n các d án u tư, kinh doanh và ho t ng t i KKT-TM Lao B o;
 12. 7. Ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có liên quan trong vi c b o m m i ho t ng trong KKT-TM Lao B o phù h p v i Quy ch này và i u l ho t ng c a KKT-TM Lao B o; 8. Th c hi n nhi m v qu n lý và s d ng các ngu n u tư trên a bàn KKT-TM Lao B o, qu n lý các d án xây d ng b ng ngu n v n u tư t ngân sách nhà nư c t i KKT-TM Lao B o theo úng quy nh; 9. T ch c, tri n khai, gi i thi u, àm phán xúc ti n u tư thương m i, du l ch trong và ngoài nư c; 10. Ph i h p v i Ban Qu n lý Khu Thương m i en-sa-v n (C ng hoà Dân ch nhân dân Lào) m b o ho t ng c a hai Khu Kinh t - Thương m i phát tri n phù h p v i các hi p nh, tho thu n hi n hành gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Dân ch nhân dân Lào cũng như các tho thu n hi n hành gi a t nh Qu ng Tr và t nh Xa-va-na-kh t. i u 32. Ph i h p trong qu n lý nhà nư c t i KKT-TM Lao B o Các B , cơ quan liên quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i KKT-TM Lao B o và y quy n cho Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o th c hi n các ch c năng, nhi m v thu c ph m vi thNm quy n i v i các lĩnh v c u tư, xây d ng, quy ho ch, qu n lý tài nguyên và môi trư ng, qu n lý và phát tri n ô th , qu n lý lao ng, xu t nh p khNu và m t s lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a Quy ch này. i v i nh ng lĩnh v c không phân c p, y quy n Ban Qu n lý KKT-TM Lao B o, các B , ngành và y ban nhân dân t nh Qu ng Tr th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i KKT-TM Lao B o b ng cách t ch c các ơn v tr c thu c t i KKT-TM Lao B o th c thi nhi m v , thNm quy n c a mình, nh m t o thu n l i cho ho t ng c a các nhà u tư và các doanh nghi p trong KKT-TM Lao B o. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 33. T ch c th c hi n 1. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng c a các t ch c, cá nhân trong KKT- TM Lao B o không quy nh trong Quy ch này ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t Thương m i, Lu t u tư nư c ngoài c a Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t t ai, các văn b n pháp lu t khác và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. Trư ng h p Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trong ó có quy nh nhi u ưu ãi hơn thì ương nhiên s ư c áp d ng i v i KKT-TM Lao B o ./.
Đồng bộ tài khoản