Quyết định số 11/2006/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 11/2006/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2006/QĐ-BBCVT về việc điều chỉnh cước các dịch vụ Inmarsat do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2006/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 11/2006/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƯỚC CÁC DỊCH VỤ INMARSAT BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông; Xét đề nghị của Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam tại Công văn số 2429/KD ngày 08/12/2005 về việc điều chỉnh cước dịch vụ và cước kết nối dịch vụ Inmarsat; Công văn số 6781/BC-GCTT ngày 17/10/2005 của Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam về việc thông tin Inmarsat phục vụ nhu cầu an ninh quốc phòng; phòng chống bão lụt; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Mức cước thu khách hàng cao nhất (cước trần) đối với các dịch vụ Inmarsat là mức cước Inmarsat quy định tại Quyết định 839/2001/QĐ-TCBĐ ngày 05/10/2001 về việc ban hành tạm thời bảng cước các dịch vụ Inmarsat của Tổng cục Bưu điện nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông. Điều 2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Inmarsat căn cứ vào mức cước trần quy định tại Điều 1, quyết định các mức cước thu khách hàng cụ thể đối với các dịch vụ Inmarsat của doanh nghiệp. Giá cước do doanh nghiệp quy định phải dựa trên cơ sở giá thành, đảm bảo cạnh tranh theo pháp luật và tuân thủ các quy định về quản lý giá cước của Nhà nước. Điều 3. Trước khi ban hành giá cước, doanh nghiệp phải đăng ký với Bộ Bưu chính, Viễn thông theo quy định. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ. Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, Tổng
  2. giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Đỗ Trung Tá
Đồng bộ tài khoản