Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện quận Bình Thạnh trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 11/2007/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P B NH VI N QU N BÌNH TH NH TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 1786/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006; c a Giám c S Y t t i Công văn s 7469/SYT-TCCB ngày 14 tháng 12 năm 2006 và c a Giám c S N i v t i T trình s 27/TTr-SNV ngày 09 tháng 01 năm 2007, QUY T Đ NH: i u 1. Nay thành l p B nh vi n qu n Bình Th nh tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t qu n Bình Th nh. B nh vi n qu n Bình Th nh là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s chính t t i: s 112A-B ư ng inh Tiên Hoàng, phư ng 1, qu n Bình Th nh. B nh vi n qu n Bình Th nh ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . i u 2. Ch c năng, nhi m v 1. C p c u - khám b nh - ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c;
  2. c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a b nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chNn oán và i u tr ; b) T ch c ch o các phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng; 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài và các t ch c kinh t ;
  3. c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n. i u 3. T ch c b máy 1. B nh vi n qu n Bình Th nh do m t Giám c i u hành, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. Giám c B nh vi n qu n Bình Th nh quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng K ho ch t ng h p và i u dư ng; b) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; c) Phòng Tài chính - K toán; 3. Các khoa: a) Khoa Khám b nh - Y h c c truy n; b) Khoa H i s c c p c u; c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa Ngo i t ng h p - Ch ng nhi m khuNn; ) Khoa Nhi; e) Khoa Ph s n; g) Khoa Xét nghi m; h) Khoa ChNn oán hình nh; i) Khoa Dư c; k) Khoa Dinh dư ng; l) Liên chuyên khoa Tai mũi h ng - Răng hàm m t - M t. i u 4. V biên ch c a B nh vi n qu n Bình Th nh do y ban nhân dân qu n Bình Th nh b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm.
  4. Căn c vào Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n, Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n qu n Bình Th nh phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 893/Q -UB-NC ngày 26 tháng 02 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Trung tâm Y t qu n Bình Th nh tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh, Giám c Trung tâm Y t qu n Bình Th nh và Giám c B nh vi n qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN TM. KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản