Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
63
lượt xem
10
download

Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao" do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 11/2008/QĐ-BTNMT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH “QUY CHU N K THU T QU C GIA V XÂY D NG LƯ I Đ CAO” B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ - CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 12/2002/NĐ - CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ho t đ ng đo đ c và b n đ ; Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ - CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo đ ngh c a V trư ng V Koa h c và Công ngh , V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam; QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy chu n k thu t qu c gia v xây d ng lư i đ cao”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 112/KT ngày 15 tháng 5 năm 1989 c a C c trư ng C c Đo đ c và B n đ Nhà nư c ban hành “Quy ph m xây d ng lư i đ cao Nhà nư c h ng 1, 2, 3 và 4”. Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh , thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao ; - Tòa án nhân dân t i cao; - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Các S TN và MT; Nguy n Văn Đ c - Các đơn v tr c thu c B TN và MT; - Website Chính ph , Công báo; - Lưu VT, C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam.
 2. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 11 : 2008/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V XÂY D NG LƯ I Đ CAO National technical regulation on establisment of leveling network HÀ N I – 2008
 3. L I NÓI Đ U Quy chu n k thu t Qu c gia v Xây d ng lư i đ cao QCVN 11: 2008/BTNMT do C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam biên so n, V Khoa h c Công ngh trình duy t, B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành theo Quy t đ nh s 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008. Quy chu n này đư c biên so n trên cơ s rà soát và chuy n đ i Tiêu chu n ngành “Quy ph m xây d ng lư i đ cao nhà nư c h ng 1, 2, 3 và 4” do C c trư ng C c Đo đ c và B n đ Nhà nư c ban hành theo quy t đ nh s 112/KT ngày 15 tháng 5 năm 1989. Quy chu n này thay th cho Quy ph m nêu trên. M CL C 1 Ph n I. 2 QUY Đ NH CHUNG 3 1. Ph m vi đi u ch nh 4 2. Đ i tư ng áp d ng 5 3. Gi i thích t ng : 6 Ph n II. 7 QUY Đ NH K THU T 8 1. Quy đ nh k thu t chung v Lư i đ cao qu c gia 9 2. Thi t k lư i đ cao 10 3. Kh o sát, ch n đi m trên các đư ng đ cao 11 4. M c và tư ng vây 12 5. Yêu c u k thu t đo chênh cao h ng I 13 5.1. Máy và mia 14 5.2. Ki m tra và ki m nghi m máy th y chu n 15 5.3. Ki m tra và ki m nghi m mia th y chu n 16 5.4. Đo chênh cao h ng I 17 6. Yêu c u k thu t đo chênh l ch đ cao h ng II 18 6.1. Máy và mia 19 6.2. Ki m tra và ki m nghi m máy, mia th y chu n 20 6.3. Đo chênh cao h ng II 21 7. Yêu c u k thu t đo chênh cao h ng III 22 7.1. Máy, mia, ki m tra và ki m nghi m 23 7.2. Đo chênh cao h ng III 24 8. Yêu c u k thu t đo chênh cao h ng IV 25 8.1. Máy, mia, ki m tra và ki m nghi m. 26 8.2. Đo chênh cao h ng IV 27 9. Đo chênh cao qua v t chư ng ng i 28 9.1. Đo qua sông đ i v i h ng I và II. 29 9.2. Đo qua sông đ i v i h ng III và IV 30 10. Đo chênh cao trong các trư ng h p đ c bi t 31 10.1. Đo n i và đo ki m tra 32 10.2. Đo ng m t i các đi m đ cao và các đi m c đ nh khác 33 11. Ghi chép, ch nh lý thành qu ngo i nghi p 34 12. Tính toán khái lư c
 4. 35 12.1. Quy đ nh chung 36 12.2. Quy đ nh tính toán chênh cao khái lư c h ng I, II 37 12.3. Quy đ nh tính toán chênh cao khái lư c h ng III, IV 38 12.4 Quy đ nh k thu t tính toán bình sai m ng lư i I, II, III và IV 39 12.5. Quy đ nh v công tác ki m tra nghi m thu 40 12.6. T ng k t k thu t và giao n p s n ph m 41 Ph n III. 42 CÁC QUY Đ NH V QU N LÝ 43 Ph n IV. 44 TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN 45 Ph n V. 46 T CH C TH C HI N 47 Ph n Ph L c QUY CHU N K THU T QU C GIA V XÂY D NG LƯ I Đ CAO National technical regulation on establishment of leveling network Ph n I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh các yêu c u k thu t trong vi c xây d ng Lư i đ cao Qu c gia h ng I, II, III và IV; là cơ s pháp lý đ qu n lý, th m đ nh và phê duy t các d án, lu n ch ng kinh t k thu t, thi t k k thu t xây d ng Lư i đ cao. 2. Đ i tư ng áp d ng Cơ quan qu n lý nhà nư c v đo đ c và b n đ , các t ch c, cá nhân có liên quan đ n vi c xây d ng lư i đ cao Qu c gia ph i tuân th các quy đ nh c a Quy chu n k thu t này. 3. Gi i thích t ng : Trong quy chu n k thu t này, các t , ng dư i đây đư c hi u như sau: Lư i đ cao qu c gia: là lư i kh ng ch v đ cao th ng nh t trong toàn qu c. Phương pháp đo cao hình h c: là phương pháp đo chênh cao gi a 2 đi m b ng m t tia ng m n m ngang c a máy thu chu n. M c chu n “0”: Là m c nư c bi n trung bình t quan tr c nhi u năm t i tr m nghi m tri u kh i tính. Đ cao chu n: Đ cao chu n c a m t đi m là kho ng cách tính theo phương dây d i (đư ng s c tr ng trư ng trái đ t) t đi m đó đ n m t Kvazigeoid. M c cơ b n: Là m c đ cao có thi t k đ c bi t, có đ n đ nh cao đư c chôn chìm nh ng v trí quan tr ng ho c chôn cách nhau theo m t kho ng cách quy đ nh trên đư ng đ cao. M c thư ng: Là m c đ cao đư c thi t k theo quy đ nh thông thư ng đư c chôn cách nhau kho ng t 3 đ n 6 km tùy theo đi u ki n đ a hình trên t t c các đư ng đ cao h ng I, II, III và IV. Đi m nút: Là giao đi m c a ít nh t 3 đư ng đ cao cùng c p h ng. Đi m t a: Là đi m đ cao h ng cao ho c cùng h ng đã có t trư c mà đi m đ u ho c đi m cu i c a đư ng đ cao m i đư c đo n i vào. Sai s khép: Là chênh l ch gi a giá tr đo đư c sau hi u ch nh v i giá tr đ cao g c. Ph n II. QUY Đ NH K THU T
 5. 1. Quy đ nh k thu t chung v Lư i đ cao qu c gia 1.1. Lư i đ cao qu c gia là lư i kh ng ch v đ cao th ng nh t trong toàn qu c, đư c đo theo phương pháp đo cao hình h c, là cơ s đ xác đ nh đ cao ph c v cho nhu c u phát tri n kinh t xã h i, qu c phòng và nghiên c u khoa h c Vi t Nam. 1.2. Lư i đ cao qu c gia đư c xây d ng theo trình t t h ng I, II đ n III, IV. 1.3. Lư i đ cao h ng I, II qu c gia là cơ s đ phát tri n và kh ng ch các lư i đ cao h ng III, IV. Lư i đ cao h ng III, IV tr c ti p ph c v cho các m c đích khác nhau. 1.4. Lư i đ cao qu c gia l y m c nư c bi n trung bình quan tr c nhi u năm t i tr m nghi m tri u Hòn D u (Đ Sơn, H i Phòng) làm m c chu n “0” v đ cao. Đ cao trong lư i đ cao qu c gia đư c tính theo h th ng đ cao chu n. 1.5. Lư i đ cao h ng I g m nh ng đư ng h ng I n i v i nhau. Lư i đ cao h ng II g m nh ng đư ng h ng II n i v i nhau ho c đư ng h ng I và II n i v i nhau t o thành các vòng khép. Các đư ng đ cao h ng I, II đư c b trí d c theo đư ng giao thông chính, nh ng vùng đi l i khó khăn thì b trí d c theo đư ng đ t n đ nh ho c d c theo b sông l n. 1.6. Chu kỳ đo l p l i t t c các đư ng đ cao h ng I, II t 20 đ n 25 năm; trong trư ng h p do ho t đ ng ki n t o đ a ch t nh hư ng tr c ti p đ n m ng lư i đ cao Qu c gia thì có th rút ng n th i gian c a chu kỳ đo l p. 1.7. Lư i đ cao h ng III, IV đư c phát tri n t các m c h ng I, II và đư c thi t k thành các đư ng đơn, ho c thành đư ng vòng khép kín.Trư ng h p đ a hình th t khó khăn đư ng đ cao h ng III, IV đư c thi t k thành đư ng treo (không khép v i h ng cao). 1.8. Chi u dài đư ng đo đ cao các h ng (tính theo km) không đư c dài hơn quy đ nh nêu b ng 1. B ng 1: Chi u dài t i đa đư ng đ cao theo c p h ng C p h ng Vùng Đ ng b ng Trung du, núi Đư ng II III IV II III IV Gi a đi m t a v i đi m t a 270 65 - 70 16 - 20 500 200 100 Gi a đi m t a v i đi m nút 150 40 - 45 9 - 15 - 150 75 Gi a đi m nút v i đi m nút 110 25 - 30 6 - 10 - 100 50 1.9. Đư ng đ cao h ng I đư c xây d ng v i đ chính xác cao nh t b ng thi t b và công ngh t t nh t t i th i đi m đó. Đư ng đ cao h ng I đư c đo đi, đo v b ng hai hàng mia (đ i v i máy th y chu n đi n t đo 1 hàng mia) và đ m b o sai s trung phương ng u nhiên c a chênh cao trung bình đo đi đo v trên 1 km không đư c vư t quá 0,50 mm (đ i v i máy th y chu n đi n t là 0,40 mm), sai s trung phương h th ng không đư c vư t quá 0,05 mm. 1.10. Đư ng đ cao h ng II đư c đo đi đo v b ng m t hàng mia và đ m b o sai s trung phương ng u nhiên c a chênh cao đo đi đo v trên 1 km không đư c vư t quá 1,00 mm, sai s trung phương h th ng không đư c vư t quá 0,15 mm. Cách tính sai s trung phương ng u nhiên và sai s h th ng theo quy đ nh t i Ph l c 2. 1.11. Đư ng đ cao h ng III đư c đo đi, đo v b ng m t hàng mia. Đư ng đ cao h ng IV ch đo m t chi u b ng m t hàng mia. Đ i v i đư ng h ng IV treo, c n ph i đo ng m theo m t trong các phương pháp dư i đây: a) Đo đi và đo v ; b) Đo theo m t chi u b ng hai hàng mia. 1.12. Sai s khép đư ng ho c khép vòng c a m i c p h ng không đư c l n hơn quy đ nh t i b ng 2 dư i đây (đơn v tính là mm). B ng 2: Quy đ nh gi i h n sai s khép đư ng, khép vòng đ cao theo c p h ng Vùng C p h ng Ghi chú I II III IV
 6. Đ a hình b ng ph ng ±2 L ±4 L ± 10 L ± 20 L L tính b ng km (Trung bình dư i 15 tr m/1 km) Đ a hình d c núi ±3 L ±5 L ± 12 L ± 25 L (Trung bình trên 15 tr m/1 km) 1.13. Khi tính chênh cao đo đư c gi a các m c đ cao h ng I, II và h ng III vùng núi, vùng m ph i đưa các s hi u ch nh chi u dài mia, hi u ch nh nhi t vào k t qu đo và tính chuy n v h đ cao chu n. Khi tính chuy n v h đ cao chu n thì s c i chính δch ph i c ng vào chênh cao đo đư c trư c khi tính sai s khép. Trư ng h p chưa đ s li u tr ng l c đ tính chuy n v h đ cao chu n thì chênh cao đo đư c ph i hi u ch nh v h đ cao g n đúng (δch)gđ. 1.14. Khi đo chuy n đ cao tuỳ theo yêu c u v đ chính xác c a đi m chuy n đ cao đ quy t đ nh c p h ng đo ng m. Trư ng h p đ a hình không cho phép đư c đo r nhánh. Đo đ cao r nhánh ph i b t đ u t đi m có c p h ng cao hơn. Chi u dài đư ng nhánh không vư t quá 50 km. 1.15. Trên đư ng đ cao các h ng ph i chôn m c ho c g n d u m c lâu dài đ lưu gi l i đ cao. Phân bi t hai lo i m c đ cao: m c cơ b n (m c g n 2 d u m c) và m c thư ng (m c g n 1 d u m c). Kho ng cách gi a hai m c g i là đo n, m t s đo n t o thành ch ng. 1.16. M c đ cao lâu dài g m 2 lo i: a) Lo i “m c cơ b n” có lo i chôn chìm và lo i g n vào v a đá ng m. Cách m c cơ b n kho ng 50 - 150 m ph i chôn m t m c thư ng . b) Lo i “m c thư ng” có lo i chôn chìm, lo i g n g n vào v a đá ng m, và lo i g n vào chân tư ng nhà cao t ng, móng c u ho c các v t ki n trúc kiên c khác. 1.17. M c cơ b n đư c chôn cách nhau kho ng 50 - 60 km trên đư ng h ng I, II và t i các đi m nút, g n các tr m nghi m tri u, các tr m th y văn c a sông và h l n, các công trình xây d ng l n. 1.18. Trên đư ng đ cao các h ng (k c đư ng nhánh) m c thư ng đư c chôn cách nhau 3 - 5 km đ ng b ng, cách nhau 4 - 6 km vùng núi. vùng khó khăn kho ng cách gi a hai m c đư c kéo dài đ n 8 km. thành ph ho c nơi xây d ng công trình l n cũng có th rút ng n kho ng cách trên cho thích h p. 1.19. Tên đư ng đ cao g m tên c p h ng (vi t b ng s La Mã) ti p đ n là tên đ a danh nơi đ t m c đ u và m c cu i c a đư ng đ cao th t ưu tiên theo đ a danh hành chính và không trùng v i tên đư ng đã có. 1.20. Tên đi m đ cao g m 3 ph n: Tên c p h ng vi t b ng ch s La Mã, ti p đ n tên đư ng vi t t t b ng ch in hoa trong d u ngo c đơn và cu i cùng là tên th t đi m vi t b ng ch s R p. 1.21. M c đ cao các h ng ph i l p ghi chú đi m theo quy đ nh t i Ph l c 4. 1.22. Máy, mia dùng đ đo chênh cao và thư c Giơ-ne-vơ ph i đư c ki m nghi m khi đ t yêu c u k thu t v i c p h ng đo m i đư c đưa vào s n xu t, k t qu ki m nghi m ph i ghi vào lý l ch máy, gi y ch ng ch c a thư c và mia. 2. Thi t k lư i đ cao 2.1. Khi thi t k lư i đ cao ph i tuân theo các quy đ nh k thu t nêu quy chu n này. 2.2. Quá trình thi t k lư i đ cao đư c chia làm 3 bư c: - Thi t k sơ b : Thu th p tài li u cũ v đ cao, khí tư ng, th y văn, đ a ch t, dân cư, giao thông th y b v.v…Trên cơ s phân tích đánh giá tài li u thu th p thi t k sơ b m ng lư i; - Kh o sát th c đ a; - Thi t k chính th c. 2.3. N i dung b n thi t k k thu t g m hai ph n chính: - Ph n thi t k k thu t; - Ph n d toán giá thành. 2.4. Lư i đ cao h ng I, II đư c thi t k t ng th trên b n đ đ a hình t l 1/500.000 ho c 1/200.000, thi t k k thu t trên b n đ 1/100.000 ho c 1/50.000. Lư i đ cao h ng III, IV đư c thi t k k thu t trên b n đ 1/50.000.
 7. Ch n đư ng t t nh t đ thi t k lư i đ cao h ng I trên toàn lãnh th . M ng lư i đ cao h ng II v cơ b n ph i l p riêng cho t ng vùng lãnh th và ph i d a vào h ng I t o thành các vòng khép. Trên cơ s m ng lư i đ cao h ng I, II và các đư ng đ cao h ng III, IV đã có ti n hành thi t k các đư ng h ng III, IV. 2.5. Khi thi t k các đư ng đ cao ph i dùng các ký hi u đ bi u th các đi m t a, đi m đ cao cơ b n, đi m đ cao thư ng. Trên b n đ thi t k ph i v các đư ng đ cao đã có trong khu v c. 2.6. Các đư ng đ cao đư c thi t k trên b n đ c n ph i th a mãn các đi u ki n sau: - Đư ng có đ d c nh nh t đ có s tr m đo ít nh t. - Đư ng d đi nh t đ thu n ti n cho đo ng m và v n chuy n. 2.7. Đi m đ u và cu i các đư ng đ cao ph i n i vào các đi m đ cao cũ (g i là đi m t a) h ng cao hơn ho c cùng h ng. Các đư ng đ cao h ng I n u n i v i nhau nh t thi t ph i n i vào các m c cơ b n và ph i đo ki m tra m t ho c hai đo n k bên. Các đư ng đo h ng I c n ph i t o thành các vòng khép. Các đư ng đ cao h ng II cũng ph i t o thành vòng khép v i nhau ho c v i các đư ng h ng I. Các đư ng đ cao h ng III, IV ph i t o thành các vòng khép và t a vào các đi m h ng I, II. 2.8. Đi m t a và đi m nút c a các đư ng đ cao các h ng đ u ph i đư c v sơ đ theo quy đ nh t i ph l c 7. 2.9. Khi đo l p ph i ti n hành đi u tra, kh o sát không đư c t ý thay đ i thi t k cũ. Các m c đ cao cũ ch t lư ng còn đáp ng yêu c u c a c p h ng thi t k m i thì v n đư c s d ng làm m c đ cao m i và ti n hành đo ng m bình thư ng. 3. Kh o sát, ch n đi m trên các đư ng đ cao 3.1. Căn c thi t k sơ b ti n hành kh o sát th c đ a đ đánh giá t ng th và hoàn ch nh m ng lư i đ cao đã thi t k . 3.2. Trư ng h p s d ng l i các đư ng đ cao cũ c n ph i ki m tra kh năng s d ng l i các m c đó, ki m tra v trí đi m, ch t lư ng lo i m c đã chôn có thích h p v i c p h ng không, n u đ t yêu c u thì l p l i ghi chú đi m và đánh d u v trí đi m trên b n đ . 3.3. Trư c khi đo l p l i lư i đ cao theo chu kỳ, c n kh o sát đánh giá hi n tr ng toàn b các m c đ cao c a lư i cũ, l p k ho ch, khôi ph c, tu s a các m c đ cao. 3.4. Không đư c coi nh ng m c chưa tìm th y là nh ng m c b m t. M c nào b m t ph i l p biên b n ghi rõ lý do c th . 3.5. Trong quá trình kh o sát ph i thu th p đ y đ các tài li u v đi u ki n t nhiên xã h i v đ a bàn thi công (nhi t đ , s ngày n ng, mưa, th i gian c a các mùa mưa, mùa khô, tình hình gió mùa, tình hình ch t đ t, m c nư c ng m, tình hình v t li u xây dưng, phương ti n giao thông, tr t t tr an, y t , v.v…) đ quy t đ nh phương án thi công có l i nh t. 3.6. Khi kh o sát đư ng đo qua v t chư ng ng i ph i v sơ đ bãi đo, l p báo cáo k thu t và d đ nh phương án đo. 3.7. Khi ch n các đư ng đo ph i b o đ m th a mãn hai đi u ki n đã ghi đi m 2.6 đ ng th i c n tránh đư ng đ cao qua các vùng đ t x p, đ m l y, bãi cát, qua sông l n, h ao, khe núi và v t chư ng ng i khác. 3.8. V trí ch n chôn m c các đi m đ cao ph i n đ nh, lâu dài có n n v ng ch c, thu n ti n cho vi c đo ng m. 3.9. Không đư c xây d ng m c đ cao nh ng nơi có n n đ a ch t không n đ nh (d b ng p nư c, m c nư c ng m quá cao, nơi đ t l , sư n đ t trư t, nh ng nơi g n nghĩa đ a, gò đ ng, đê, b sông bãi b i), trong ph m vi ch gi i đư ng giao thông, nh ng nơi s p xây d ng và khai thác, nh ng nơi đá vôi b nư c xói mòn, trên các v t ki n trúc không ch c ch n. 3.10. Sau khi ch n xong đ a đi m chôn m c ph i đóng c c ghi tên đư ng đo, ghi s hi u đi m (n u là d u g n vào các v t ki n trúc thì dùng sơn đánh d u v trí m c) đ ng th i đi n vi t đ y đ n i dung vào ghi chú đi m. 3.11. Tài li u c n ph i giao n p g m: - Ghi chú đi m c a t t c các lo i m c; - Sơ đ m ng lư i các đư ng đ cao; - B n báo cáo k thu t trong đó có nêu:
 8. + Nh ng v n đ thay đ i so v i thi t k sơ b (có biên b n kèm theo); + Nh ng v n đ c n lưu ý khi chôn m c và đo ng m. 4. M c và tư ng vây 4.1. Trên các đư ng đo cao ph i chôn các lo i m c đ cao theo v trí đã ch n. Trư c khi chôn m c n u th y v trí đã ch n không phù h p v i yêu c u k thu t n a thì ch n l i và v l i ghi chú đi m, sơ đ đư ng đo cao và các tài li u khác có liên quan. Vi c xây d ng m c đ cao h ng I, II đư c ti n hành sau khi ch n xong toàn b đư ng đo cao. 4.2. M c cơ b n là lo i m c chôn chìm đư c g n 2 d u m c, m c đư c làm b ng bê tông c t thép, g m m t tr hình chóp c t g n li n v i b đáy, quy cách xem hình 1; nh ng nơi có v a đá r n n m dư i m t đ t t 0,4 – 1,0 m thì l i d ng v a đá đó đ làm m c cơ b n, quy cách như hình 2. 4.3. M c thư ng là lo i m c chôn chìm đư c g n 1 d u m c, m c đư c làm b ng bê tông, quy cách như hình 3 t i ph l c 1, ho c có th g n d u m c thư ng vào đá nh ng nơi có v a đá c ng, quy cách như hình 4 t i ph l c 1, ho c vào các công trình ki n trúc kiên c như chân tư ng nhà cao t ng, móng c u bê tông, lô c t ho c vách đá th ng đ ng v.v…, quy cách như hình 6 t i ph l c 1; vùng đ t y u, đ t phù sa, đ t mùn, cát ch y… dùng lo i m c thư ng vùng đ t y u, quy cách như hình 5 t i ph l c 1. Các lo i m c trên nh ng đư ng đ cao cũ n u xét th y ch c ch n, đ m b o ch t lư ng thì có th l i d ng các lo i m c đó đ thay th cho các lo i m c thư ng . 4.4. D u m c có ba lo i: d u b ng s dùng g n vào m c thư ng ho c m t trên ph n đ m c cơ b n quy cách như hình 7 t i ph l c 1. D u b ng kim lo i g n vào chính gi a trên m t m c cơ b n quy cách như hình 8 ph l c 1. D u g n vào các công trình ki n trúc kiên c , quy cách như hình 6 ph l c 1. 4.5. T t c các lo i m c lâu dài (tr các m c g n vào v t ki n trúc không th xây tư ng vây) đ u ph i có n p đ y quy cách như hình 9 và tư ng vây b o v quy cách như hình 11, 12. Riêng m c cơ b n còn có t m báo hi u ho c l p đá báo hi u n u là m c cơ b n xây d ng trên v a đá ng m, quy cách như hình 2. 4.6. Bê tông dùng đ xây d ng m c đ cao ph i đ t mác M25 (39 TCVN 6025 1995). 4.7. M c bê tông, t m báo hi u, n p đ y và tư ng vây đ u ph i đ bê tông vào khuôn g ho c khuôn thép lá, khi đ ph i đ m ch t t ng l p m t đ kh i b r . Chính gi a m t trên tr hình chóp c t g n d u m c, dùng b khuôn ch và s đ tu b m t m c và m t tư ng vây, quy cách như hình 11, 12, 13. N u là m c cơ b n thì đ dư i g n m t d u s t i v trí gi a c a c nh phía B c. Đ m c, tư ng vây xong ph i tư i nư c 2 - 3 l n, lúc tháo khuôn ra tư i nư c m t l n n a. Khi chôn m c vùng đ ng chua, nư c m n ph i quét h c ín phía ngoài m c đ ch ng ăn mòn. 4.8. Th i gian t khi đ bê tông đ n khi tháo khuôn đ i v i m c thư ng ít nh t là 24 gi , m c cơ b n ít nh t là 48 gi . 4.9. Th i gian đư c phép đo ng m đ i v i m c cơ b n và m c thư ng trên đư ng h ng I, II ph i qua m t mùa mưa; m c thư ng trên các đư ng h ng III, IV sau 15 ngày; d u m c g n vào các công trình kiên c sau 48 gi . 4.10. Trư c khi th c hi n xây d ng m c, ph i gi i quy t các th t c v s d ng đư c đ t ho c s d ng công trình làm nơi đ t m c, b o đ m ti t ki m đ t và s d ng lâu dài. Sau khi hoàn thành vi c xây d ng d u m c ph i l p biên b n bàn giao m c đ cao kèm theo sơ đ v trí và tình tr ng d u m c t i th c đ a cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v i s có m t c a ch s d ng đ t ho c ch s h u công trình nơi đ t d u m c theo m u quy đ nh t i ph l c 5. 5. Yêu c u k thu t đo chênh cao h ng I 5.1. Máy và mia 5.1.1. Đ đo chênh cao h ng I dùng máy th y chu n quang cơ v i mia inva, máy th y chu n đi n t có b mia mã v ch và ph i th a mãn đi u ki n sai s trung phương ng u nhiên c a chênh cao trung bình đo đi đo v trên 1 km không đư c vư t quá 0,50 mm; khi dùng các lo i máy th y chu n quang cơ (có ng b t nư c dài) và nh ng máy có đ chính xác tương đương thì đ c tính k thu t c a máy ph i đáp ng các yêu c u sau: - H s phóng đ i c a ng ng m t 40 l n tr lên (th y chu n đi n t t 30 l n tr lên). - Giá tr kho ng chia trên m t ng b t nư c dài không vư t quá 12”/2 mm, hình nh khi b t nư c n m ngang ph i nhìn th y đư c trong ng kính. - Giá tr v ch kh c vành đ c s c a b đo c c nh 0,05 mm và 0,10 mm.
 9. 5.1.2. Khi dùng máy thu chu n th h m i khác lo i quy đ nh trong đi m 5.1.1 thì trư c khi đưa vào s d ng đ đo, máy ph i đư c ki m đ nh và đư c C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam xác nh n. 5.1.3. Đo chênh cao h ng I b ng máy quang cơ dùng mia inva dài 3 m có kh c v ch thành thang chính và thang ph đ ng b v i máy đo. Sai s kho ng chia 1 m c a các thang s không đư c vư t quá 0,10 mm, đ i v i mia dùng đ đo mi n núi sai s này không đư c vư t quá 0,05 mm. Đ i v i máy th y chu n đi n t dùng b mia mã v ch đã đư c ki m tra kho ng cách t ng dm, t dm th 5 đ n dm th 25 trên bãi ki m tra chu n. Trên mia g n ng nư c tròn có giá tr kho ng chia t 10” - 12”/2 mm. D ng mia trên các c c s t đã đóng xu ng đ t đ sâu thích h p. C u t o và ch t lư ng c c s t ph i đ m b o n đ nh v đ cao trong quá trình đo chênh cao. 5.1.4. Trư c và sau đ t s n xu t ph i ki m nghi m mia, xác đ nh phương trình thư c Giơ-ne-vơ trên máy MK1. Phương trình này ph i b o đ m xác đ nh chi u dài c a thư c v i sai s nh hơn 0,01 mm. nhi t đ 20° chi u dài thư c Giơ-ne-vơ không vư t quá gi i h n (1000 ± 0,05) mm. C, 5.1.5. Khi đo chênh cao h ng I ph i đo nhi t đ không khí v i nhi t k có giá tr kho ng chia không l n hơn 0,2° C. m i tr m máy ph i đ c nhi t đ không khí ngang t m máy m t l n. 5.2. Ki m tra và ki m nghi m máy th y chu n 5.2.1. Trư c khi đo th y chu n h ng I, ph i ki m nghi m máy theo các n i dung sau: - Xem xét máy; - Ki m tra và hi u ch nh các c cân máy; - Ki m tra máy quay quanh tr c đ ng có nh nhàng không; - Ki m tra và hi u ch nh ng b t nư c tròn; - Ki m tra và hi u ch nh v trí đ t lư i ch . Các m c t 1- 5 (theo quy đ nh tai ph l c 8); - Ki m tra và hi u ch nh v trí tương h gi a tr c ng m và tr c ng b t nư c dài (theo quy đ nh tai ph l c 9); - Ki m tra tính năng quang h c c a ng ng m (theo quy đ nh tai ph l c 10); - Ki m nghi m giá tr kho ng chia ng b t nư c dài, xác đ nh sai s trung phương trùng h p hình nh hai đ u b t nư c (theo quy đ nh tai ph l c 11); - Ki m nghi m s ho t đ ng cơ h c c a b đo c c nh và xác đ nh giá tr kho ng chia c a nó (theo quy đ nh tai ph l c 12); - Ki m tra đ chính xác tr c ng m khi đi u ch nh tiêu c (theo quy đ nh tai ph l c 13); - Xác đ nh h s đo kho ng cách và s không đ i x ng c a lư i ch (theo quy đ nh tai ph l c 14); - Xác đ nh h s phóng đ i c a ng ng m (theo quy đ nh tai ph l c 15); - Ki m nghi m s ho t đ ng c a vít nghiêng và xác đ nh giá tr kho ng chia c a nó (theo quy đ nh tai ph l c 16); - Đ i v i máy th y chu n s d ng công ngh m i, ngoài nh ng yêu c u trên c n tuân th quy trình ki m tra, ki m nghi m thi t b theo hư ng d n c a nhà s n xu t. - Đo đư ng đ cao đ ki m tra máy (theo quy đ nh tai ph l c 17). 5.2.2. Trư c và trong đ t s n xu t, ngư i đo ng m ph i ki m tra các m c sau (xem các ph l c 8, 9, 11, 12, 13, 16): a) Trư c đ t s n xu t ph i ki m tra và ki m nghi m: - Xem xét máy; - Ki m tra và hi u chính ng b t nư c tròn; - Ki m tra và hi u ch nh các v trí đ t ng b t nư c dài; - Xác đ nh giá tr kho ng chia trên m t ng b t nư c dài và sai s trung phương trùng h p hình nh hai đ u b t nư c b ng mia; - Xác đ nh giá tr kho ng chia và vành đ c s c a b đo c c nh b ng mia trên nh ng kho ng cách khác nhau; - Ki m tra đ chính xác tr c ng m khi đi u ch nh tiêu c ;
 10. - Ki m tra s ho t đ ng c a vít nghiêng b ng mia, n u ngư i đo ng m tr c ti p ki m tra toàn di n máy thì không c n ki m tra m c này. b) Trong th i gian s n xu t ph i ki m tra và ki m nghi m: - Ki m tra và hi u ch nh ng b t nư c tròn (hàng ngày trư c khi đo ng m); - Ki m tra và hi u ch nh v trí đ t ng b t nư c dài (ki m tra góc i) m i ngày m t l n vào nh ng bu i khác nhau, n u qua m t tu n đ u th y n đ nh thì c 10 – 15 ngày ki m tra m t l n. N u sau khi ki m tra th y góc i giao đ ng quá 12” thì hi u ch nh đ ti p t c đo và ph i ghi chú vào “đi u quan tr ng” đ sau này x lý. Trư c và sau khi k t thúc m t đư ng, sau m i l n hi u ch nh góc i, b ph n lư i ch , sau m i đ t v n chuy n dài ho c khi nhi t đ thay đ i đ t ng t thì ph i ki m tra l i m c này; - Xác đ nh giá tr kho ng chia v ch đ c s c a b đo c c nh b ng mia trên nh ng kho ng cách khác nhau; trư c và sau đ t s n xu t và c hai tháng m t l n; - Ki m tra s ho t đ ng c a vít nghiêng (b ng mia) m i tháng m t l n. 5.3. Ki m tra và ki m nghi m mia th y chu n 5.3.1. Ki m tra và ki m nghi m toàn di n mia dùng đ đo chênh cao h ng I g m các m c sau: a) Ki m tra toàn b bên ngoài và d i inva; b) Ki m tra s c căng c a d i inva (dùng l c k có đ chính xác cao ki m tra trư c lúc đưa mia vào ki m nghi m). L c căng c a d i inva so v i s c căng tiêu chu n ph i nh hơn 1/20 n u vư t quá thì đi u ch nh l i b ng c đi u ch nh ho c thay lò xo; c) Đ có s li u tính hi u ch nh mia thì trư c và sau đ t s n xu t ph i xác đ nh chi u dài th c c a các kho ng chia cách nhau m t mét trên thang chính và thang ph mia inva b ng máy MK1. Chênh l ch gi a chi u dài ki m nghi m và chi u dài lý thuy t không đư c vư t quá 0,10 mm. Trong đ t s n xu t và c cách 2 tháng m t l n ki m nghi m mia b ng thư c Giơ-ne-vơ, nhưng n u nhi t đ thay đ i đ t ng t ho c có s nghi ng chi u dài mia thay đ i thì ph i ki m tra l i m c này. N u sai l ch gi a hai k t qu ki m nghi m b ng thư c Giơ-ne-vơ và b ng máy MK1 vư t quá 0,1 mm thì ph i ki m tra l i hai l n n a, n u v n vư t thì đem mia ki m nghi m l i trên máy MK1 theo quy đ nh tai ph l c 18; d) Xác đ nh sai s các kho ng chia dm trên thang chính và thang ph , sai s này không đư c vư t quá 0,15 mm (theo quy đ nh tai ph l c 19); e) Ki m nghi m m t đáy mia (theo quy đ nh tai ph l c 20) có trùng v i v ch “0” c a thang chính không; có vuông góc v i tr c đ ng c a mia không (ki m nghi m m t l n trư c đ t s n xu t). f) Xác đ nh s chênh l ch v ch “0” c a c p mia, s chênh l ch gi a thang chính và thang ph c a t ng mia (theo quy đ nh tai ph l c 21); g) Ki m nghi m ng nư c tròn trên mia (ki m nghi m hàng ngày trư c khi đo, theo quy đ nh tai ph l c 22); h) Xác đ nh đ võng c a d i inva, n u đ võng f l n hơn 4 mm thì ph i đ i mia khác ho c ph i c i chính chi u dài mia. Trư c, sau khi đo và c cách hai tháng trong đ t s n xu t ki m tra m t l n, n u nghi ng d i inva võng thì ph i ki m tra l i (theo quy đ nh tai ph l c 23). i) Đ i v i b mia mã v ch (fiber glass) mia ph i đư c ki m tra kho ng cách t ng dm, t dm th 5 đ n dm th 25 trên bãi ki m tra chu n sau m i đ t s n xu t, Chênh cao t ng dm đo đư c so v i chênh cao chu n không l n hơn ± 0.3mm. 5.3.2. Tài li u ki m nghi m máy, mia ph i đóng thành quy n (máy riêng, m i c p mia m t quy n) n p vào thành qu đo. 5.4. Đo chênh cao h ng I 5.4.1. Đo chênh cao h ng I ph i đo đi và đo v theo hai hàng c c d ng mia (Đ i v i máy th y chu n đi n t đo theo 1 hàng mia). Hàng bên ph i t o thành đư ng bên ph i, hàng bên trái t o thành đư ng bên trái theo hư ng đo. Đ c s trên máy theo phương pháp ch p đ c. 5.4.2. Th t thao tác trên tr m máy đo đi như sau: Đ i v i tr m l : Đư ng bên ph i Đư ng bên trái 1. Đ c s trên thang chính mia sau Các bư c 5, 6, 7, 8 thao tác như các bư c 1, 2, 3, 4 c a đư ng bên ph i 2. Đ c s trên thang chính mia trư c
 11. 3. Đ c s trên thang ph mia trư c 4. Đ c s trên thang ph mia sau Đ i v i máy th y chu n đi n t 1. Đ c s l n1 trên mia mã v ch mia sau 2. Đ c s l n 1 trên mia mã v ch mia trư c. 3. Đ c s l n 2 trên mia mã v ch mia trư c. 4. Đ c s l n 2 trên mia mã v ch mia sau Đ i v i tr m ch n: Đư ng bên ph i Đư ng bên trái 1. Đ c s trên thang chính mia trư c Các bư c 5, 6, 7, 8 thao tác như các bư c 1, 2, 3, 4 c a đư ng bên ph i. 2. Đ c s trên thang chính mia sau 3. Đ c s trên thang ph mia sau 4. Đ c s trên thang ph mia trư c Đ i v i máy th y chu n đi n t 1. Đ c s l n 1 trên mia mã v ch mia sau 2. Đ c s l n 1 trên mia mã v ch mia trư c. 3. Đ c s l n 2 trên mia mã v ch mia trư c. 4. Đ c s l n 2 trên mia mã v ch mia sau Khi đo v th t đ c s t i tr m l gi ng tr m ch n c a đo đi và tr m ch n gi ng tr m l c a đo đi. 5.4.3.Th t thao tác m i tr m máy như sau: a) Đ t máy, c n th n đưa b t nư c cân máy vào gi a; b) Hư ng ng ng m t i thang chính c a mia c n ng m: Đ t s đ c b đo c c nh b ng 50, v n vít nghiêng cho hình nh hai đ u b t nư c trùng h p, đ c s đo kho ng cách theo ch trên và dư i (khi s d ng máy WILD N3 c n c i chính h ng s kho ng cách theo b ng hi u ch nh c a máy); c) V n vít nghiêng cho hình nh hai đ u b t nư c th t s trùng h p, v n vành đo c c nh đ b ch hình nêm k p th t chính xác v ch chia g n nh t c a thang chính, đ c s đ c trên mia và trên b đo c c nh ; d) Hư ng ng ng m t i thang chính c a mia khác cùng hàng l p l i các đ ng tác như m c b và c; e) Dùng c vi ch nh ngang đưa ng ng m v thang ph c a mia m c d, v n vít nghiêng đi ¼ vòng r i v n l i cho hình nh hai đ u b t nư c trùng h p nhau, ti n hành k p v ch đ c s trên thang ph và b đo c c nh ; f) Hư ng ng ng m v thang ph c a mia ng m đ u tiên và làm theo thao tác như m c c; g) Chuy n mia sang hai c c s t hàng bên trái và thao tác l n lư t t m c b đ n m c g; Ph i đ i cho hình nh hai đ u b t nư c th t s trùng h p và hoàn toàn n đ nh m i đư c k p v ch và đ c s . Đ tránh sai s h th ng không đư c đ c s trên mia s m hơn n a phút sau khi d ng mia th ng đ ng; Trong th i gian chuy n tr m máy, mia sau khi chuy n lên làm mia trư c c a tr m sau, mia trư c không chuy n nhưng ph i nh c ra kh i c c (đ ) mia; Các k t qu đ c đư c ph i ghi ngay vào s theo quy đ nh t i ph l c 24. 5.4.4. Đư ng đo đ cao h ng I đư c chia thành nhi u ch ng, m i ch ng dài t 20 - 30 km bao g m nhi u đo n. Trư ng h p đ c bi t chi u dài ch ng có th tăng lên, nhưng khi th y sai s gi a đo đi và đo v c a các đo n cùng m t lo i d u (âm ho c dương) thì có th gi m chi u dài ch ng cho thích h p. 5.4.5. Đo đi và đo v trong t ng ch ng ph i đư c ti n hành đo theo khóa s 8, t c là n a đ u c a ch ng đo theo hư ng đo đi còn n a th hai c a ch ng đo theo hư ng đo v , sau đó thì ti n hành ngư c l i. 5.4.6. Vi c đo đi đo v trong cùng m t ch ng ph i do cùng m t ngư i đo, cùng máy, cùng mia, cùng m t lo i c c (ho c đinh) và ph i đo theo cùng m t đư ng.
 12. 5.4.7. S tr m máy trong m t đo n ph i là s ch n, s tr m đo đi và v ph i b ng nhau. Khi qua đèo, đư ng s i đá, đo đi và v đư c chênh nhau t hai đ n b n tr m. S tr m ph i ghi theo th t t 1 đ n h t cho t ng chi u đo trong m i đo n. 5.4.8. Khi chuy n t đo đi sang đo v ph i theo đúng các quy đ nh sau: - Đ t và cân l i máy; - Mia A và mia B đ i ch cho nhau. 5.4.9. Vi c đo đi và đo v trong t ng đo n ph i đư c ti n hành vào hai bu i khác nhau c a m i ngày. Yêu c u này không b t bu c khi đo ng m vào ngày tr i râm mát liên t c ho c nhi t đ ngoài tr i ít thay đ i. 5.4.10. Chi u dài tiêu chu n các tia ng m là 50 m. Trong nh ng trư ng h p đ c bi t như đư ng có đ d c l n, đo vào m c, khi sai s h th ng rõ r t thì chi u dài tia ng m có th rút ng n đ n 5 m. 5.4.11. Chi u cao tia ng m so v i m t đ t (v t chư ng ng i) không đư c nh hơn 0,8 m. Trư ng h p đ c bi t khi chi u dài tia ng m dư i 25 m thì chi u cao tia ng m không đư c nh hơn 0,5 m. Tuy t đ i không đư c đóng c c, d ng mia trong h ho c dư i mương đ tăng thêm chi u cao tia ng m. Chi u cao tia ng m không quy đ nh khi mia đ t trên d u m c. 5.4.12. Ch đư c đo ng m khi t m nhìn hoàn toàn thông su t, hình nh v ch chia trên mia n đ nh và rõ nét. Th i gian b t đ u đo quy đ nh là sau khi m t tr i m c m t gi và trư c khi m t tr i l n 30 phút. Không đư c đo ng m trong các trư ng h p sau: a) Trong kho ng m t gi 30 phút trư c và sau gi a trưa (12 gi ), th i gian ngh trưa có th ng n hơn ho c kéo dài tùy theo tình hình th i ti t, khí h u t ng vùng, t ng mùa; b) Khi hình nh rung đ ng khó k p chính xác h ch hình nêm ( ) vào v ch chia trên mia; c) Khi nhi t đ thay đ i nhanh và đ t ng t; d) Khi s c gió t c p 4 tr lên (xem b ng 6). 5.4.13. Đ tránh s tăng gi m đ t ng t c a nhi t đ bên ngoài làm nh hư ng đ n ch t lư ng đo ng m c n ph i th c hi n các bi n pháp sau đây: a) Máy ph i đưa ra kh i hòm đ nơi râm mát trư c khi đo 30 phút; b) Máy ph i đư c che ô trong khi đo ng m; c) Khi chuy n tr m máy ph i đư c che b ng túi v i tr ng dày, r ng và máy ph i đư c gi th ng đ ng. 5.4.14. Dùng thư c dây đ đo kho ng cách t máy t i mia, sau đó xác đ nh l i kho ng cách b ng máy đang đo. S chênh kho ng cách t máy t i hai mia trong t ng tr m không đư c vư t quá 0,5 m. T ng s chênh kho ng cách m t đo n không quá 1 m. 5.4.15. Giá máy đ t trên các tr m đo không đư c c xát v i các v t xung quanh. C m n quá m nh các chân máy xu ng đ t, hai chân song song v i hư ng đo, còn chân kia l n lư t đ t sang bên ph i và bên trái hư ng đo; ba chân máy đ t choãi nghiêng như nhau, mũi chân c m xu ng ch ch t đ t gi ng nhau. Trình t đ t chân máy khi đo như sau: 5.4.16. C c mia c a đư ng bên ph i và đư ng bên trái đóng vào ch đ t ch c cách nhau hơn n a mét, đ ng th i đóng trên ch cao th p khác nhau, trư c khi đóng c c ph i d y h t c và l p đ t x p đó. Trên đo n đư ng đá c ng dùng c c s t dài t 10-20 cm đư ng kính t 2-3 cm trên chóp c c có đinh mũ tròn. Khi đo đư ng đ t m m thì dùng c c g 10x10x40 cm đóng đinh mũ gi a. Lúc đo v c g ng đóng thêm các c c sâu xu ng đ chênh cao cùng m t tr m máy đo đi khác v i đo v . Khi đo theo đư ng nh a thì dùng lo i đinh dài t 3-8 cm đư ng kính t 0,5-0,7 cm, có chóp n a hình c u đư ng kính 1 cm. Đinh đóng xu ng đư ng sao cho m t dư i hình chóp c u v a ti p xúc v i m t đư ng nh a. Nh ng nơi đư ng quá c ng thì dùng đ mia n ng 6 kg. 5.4.17. Đ đo cao h ng I dùng 4 - 5 c p c c, đóng trư c 1 - 2 c p và ph i gi l i 1 c p c c đã đóng tr m đo trư c.
 13. 5.4.18. Khi ngh c n k t thúc đo ng m trên m c đ cao c đ nh, n u không đư c thì trư c khi ngh ph i chôn sâu c c g trên có đinh mũ tròn ho c sáu c c s t c a tr m đo sau cùng (trư c gi a và sau) vào gi a các lòng h sâu kho ng 0,3 m và đo trên sáu c c đó (hai tr m máy) th c hi n như cách đo các tr m đo khác. Đo xong đ y c lên c c và l p đ t l i cho an toàn. Khi ti p t c đo ph i đo l i b n c c mia tr m cu i cùng, n u k t qu đo đư c so v i k t qu cũ không sai l ch quá 0,7 mm thì ti p t c đo t tr m đó. Trư ng h p quá 0,7 mm thì ph i đo ki m tra tr m trư c và cũng so sánh v i sai s trên n u đ t thì đo t hai c c gi a đi, nhưng n u v n vư t thì so sánh t ng chênh cao c a hai tr m đo trư c v i hai tr m đo sau khi ngh , n u không vư t quá 0,7 mm thì ti p t c đo t hai c c trư c (ho c hai c c sau) nhưng n u vư t thì ph i đo l i t tr m đo c a l n ngh trư c ho c t m c đ u c a đo n này. Các c c ngh này ch có giá tr trong 15 ngày. Trong s đo ph i v sơ đ v trí c c mia, ghi s hi u mia đ t trên các c c đó (trư c, sau khi ngh ) và ghi các đi u ki n đo ng m. 5.4.19. Trên m i tr m đo ph i tính toán và ki m tra các m c sau: a) Ki m tra như đi m 5.4.10 và 5.4.11; b) Hi u s c a s đ c ch gi a thang chính v i s đ c trung bình c a ch trên và ch dư i cùng mia ph i nh hơn 5 mm; c) Chênh l ch gi a s đ c thang chính đã c ng h ng s K v i s đ c thang ph không đư c vư t quá 0,5 mm; d) Hi u các chênh cao tính đư c theo thang chính và thang ph c a t ng đư ng không đư c vư t quá 0,5 mm; e) Hi u các chênh cao tính đư c theo thang chính và thang ph gi a hai c c mia c a tr m đo trư c và tr m đo sau không đư c vư t quá 0,7 mm; n u vư t quá gi i h n trên thì ph i thay đ i chi u cao máy đo l i tr m đo đó; nhưng n u v n vư t gi i h n này thì ph i đo l i tr m trư c. 5.4.20. Hi u chênh cao c a đư ng bên ph i và bên trái c a cùng m t chi u m i đo n không đư c vư t quá ±2 L mm trong trư ng h p s tr m máy trung bình trên 1 km không l n hơn 15 (trư ng h p 1) và ±3 L mm trong trư ng h p s tr m máy trung bình trên 1 km l n hơn 15 đ i v i khu v c đ a hình khó khăn, có đ d c l n (trư ng h p 2). Trư ng h p vư t gi i h n sai s này thì ph i đo l i chi u nghi ng đã đo không chính xác. Đưa vào tính toán t t c các giá tr chênh cao n u các giá tr trư c khi đo l i không l ch nhau quá ±4 L mm đ i v i trư ng h p 1 ho c ±5 L mm đ i v i trư ng h p 2. Các k t qu đo ch đư c đưa vào tính toán khi đ t gi i h n sai s cho phép. 5.4.21. Giá tr chênh cao trung bình đư ng bên ph i và đư ng bên trái c a chi u đo đi so v i chi u đo v trong t ng đo n không đư c vư t quá ±2 L mm (trư ng h p 1) ho c ±3 L mm (trư ng h p 2). Khi vư t quá gi i h n trên thì ph i đo l i chi u nào có k t qu không phù h p l n gi a đư ng trái và đư ng ph i. Chênh cao nào không phù h p thì b đi. Hai giá tr chênh cao còn l i đư c đưa vào tính toán n u chúng n m trong gi i h n sai s cho phép và chúng ph i là chênh cao c a hai chi u đo đi và đo v . Đưa c ba giá tr vào tính toán, n u hai giá tr chênh cao trư c khi đo l i không chênh l ch nhau quá ±4 L mm (trư ng h p 1) ho c ±5 L mm (trư ng h p 2) và giá tr chênh cao sau khi đo l i không l ch so v i t ng giá tr trư c khi đo l i quá ±4 L mm. N u k t qu đo lúc đ u và đo l i không th a mãn yêu c u trên thì đo l i chi u kia n a. Sau đó xét k t qu đưa vào tính toán theo gi i h n sai s đã nêu trên. 5.4.22. N u hi u các chênh cao đo đi và đo v c a các đo n đo liên ti p đ u quá ±0,3 L mm (trư ng h p 1) ho c ±0,4 L mm (trư ng h p 2) và cùng d u thì các đo n đo sau nên rút ng n chi u dài tia ng m cho thích h p và ph i tuy t đ i tuân theo các quy đ nh nêu trong các đi m 5.4.10 - 5.4.15 đ tránh sai s h th ng. N u nghi ng v máy thì ph i ki m tra và hi u ch nh máy. 5.4.23. Ph i đưa vào giá tr chênh cao t ng đo n các s c i chính đã nêu đi m 1.13 và ph l c 3. 5.4.24. Khi k t thúc đo gi a các đư ng, gi a các m c cơ b n ho c toàn tuy n ph i l p b ng tính chênh cao khái lư c và đánh giá ch t lư ng đo b ng sai s trung phương ng u nhiên và h th ng theo quy đ nh t i ph l c 2. 6. Yêu c u k thu t đo chênh l ch đ cao h ng II 6.1. Máy và mia 6.1.1. Đ đo chênh cao h ng II dùng các lo i máy th y chu n quang cơ v i mia inva, máy th y chu n đi n t v i mia mã v ch, máy th y chu n cân b ng t đ ng và ph i th a mãn đi u ki n sai s trung
 14. phương ng u nhiên c a chênh cao trung bình đo đi đo v trên 1 km không đư c vư t quá 0,50 mm; khi dùng các lo i máy th y chu n quang cơ (có ng nư c dài) và nh ng máy có đ chính xác tương đương, đ c tính k thu t c a máy ph i đáp ng các yêu c u sau: - H s phóng đ i c a ng ng m t 35 ÷ 40 l n tr lên (máy th y chu n đi n t t 30 l n tr lên). - Giá tr v ch kh c trên m t ng b t nư c dài không quá 12’’/2 mm. Hình nh khí b t nư c n m ngang ph i nhìn th y đư c trong ng ng m. - Giá tr v ch kh c vành đ c s c a b đo c c nh là 0,05 và 0,10 mm. 6.1.2. Khi s d ng lo i máy thu chu n cân b ng t đ ng ho c thi t b công ngh m i khác lo i quy đ nh t i đi m 6.1.1 thì ph i đư c C c Đo đ c và B n đ Vi t Nam xác nh n và cho phép m i đư c áp d ng vào th c t . 6.1.3. Mia dùng đ đo chênh cao h ng II là mia có d i inva dài 3 m. Trên d i inva có kh c v ch theo thang chính và thang ph l ch nhau m t h ng s K. Sai s các kho ng chia m t mét và toàn chi u dài không đư c vư t quá 0,20 mm, đ i v i mia dùng đo mi n núi ph i nh hơn 0,10 mm. 6.1.4. Khi đo chênh cao h ng II ph i đo nhi t đ không khí v i nhi t k có giá tr v ch chia nh hơn 0,5°C. 6.2. Ki m tra và ki m nghi m máy, mia th y chu n 6.2.1. Phương pháp, th i h n ki m tra, ki m nghi m máy, mia theo các đi m t 5.3.1 ÷ 5.3.2. 6.2.2. Đ i v i máy thu chu n quang cơ t cân b ng thêm các m c sau: a) Ki m tra ng nư c tròn trên máy khi quay máy đi 180° thì b t nư c không đư c l ch quá 0,3 mm; b) Xác đ nh và hi u ch nh sai s do tia ng m không n m ngang (theo quy đ nh tai ph l c 9). c) Xác đ nh sai s t cân b ng (theo quy đ nh tai ph l c 9). 6.2.3. Đ i v i b mia mã v ch (fiber glass) mia ph i đư c ki m tra kho ng cách t ng dm, t dm th 5 đ n dm th 25 trên bãi ki m tra chu n sau m i mùa đo, chênh cao t ng dm đo đư c so v i chênh cao chu n không l n hơn ± 0.3 mm. 6.3. Đo chênh cao h ng II 6.3.1. Đo chênh cao h ng II ph i ti n hành đo đi và đo v theo m t hàng c c d ng mia ho c mia đư c d ng trên đ mia b ng s t n ng 6 kg. Đ c s trên máy theo phương pháp ch p đ c. 6.3.2. Th t ng m trên các tr m theo chi u đo đi như sau: Tr m l Tr m ch n 1. S đ c thang chính mia sau 1. S đ c thang chính mia trư c 2. S đ c thang chính mia trư c 2. S đ c thang chính mia sau 3. S đ c thang ph mia trư c 3. S đ c thang ph mia sau 4. S đ c thang ph mia sau 4. S đ c thang ph mia trư c Khi đo v th t đ c s c a tr m ch n th c hi n như tr m l đo đi và tr m l đo v th c hi n như tr m ch n đo đi. 6.3.3. Thao tác trên m i tr m đo như sau: - N u dùng máy có vít nghiêng thì ti n hành như đi m 5.4.2 và 5.4.3 trong ph n đư ng bên ph i. - N u dùng máy thu chu n t cân b ng thao tác m t tr m máy theo các bư c; a) Đ t máy c n th n, đưa b t nư c tròn vào gi a; b) Hư ng ng ng m v thang chính c a mia th nh t. Đ t s đ c b đo c c nh là 50. Đ c s đ c kho ng cách theo ch trên và ch dư i, ti p đó dùng b đo c c nh k p v ch đ c s ; c) Quay máy ng m v thang chính mia th hai, thao tác như m c b; d) Ng m lên thang ph c a mia th hai k p v ch đ c s ; e) Quay máy ng m v thang ph mia th nh t k p v ch đ c s . Các k t qu đ c đư c ph i ghi vào s , tính toán k p th i theo quy đ nh tai ph l c 25. 6.3.4. Đư ng h ng II đư c chia thành nhi u ch ng, m i ch ng dài 25 - 30 km và ph i đo theo khoá s 8. Trong đi u ki n đ c bi t chi u dài ch ng có th tăng lên ho c gi m đi.
 15. Chi u đo đi và đo v c a cùng m t ch ng ph i cùng m t ngư i đo, m t máy, m t c p mia, m t lo i c c mia và ph i đo theo m t đư ng, s tr m máy c a chi u đo đi và đo v ph i là s ch n, có th hơn kém nhau hai ho c b n tr m (n u đư ng đo qua đèo ho c đư ng đá). Đánh s tr m t 1 đ n h t đo n cho m i chi u đo. 6.3.5. Khi chuy n t đo đi sang đo v mia ph i thay đ i v trí cho nhau. Chi u đo đi và đo v trong cùng m t đo n ph i ti n hành vào hai bu i khác nhau c a m t ngày. Yêu c u này không b t bu c khi đo ng m vào ngày th i thi t râm mát liên t c ho c nhi t đ ngoài tr i ít thay đ i. C cách t 2 - 4 tr m máy đo nhi t đ không khí m t l n. 6.3.6. Chi u dài tia ng m tiêu chu n là 50 m. Trong các trư ng h p sau đây thì chi u dài tia ng m có th rút xu ng, nhưng không th nh hơn 5 m: a). Đư ng đèo; b). Khi sai s h th ng rõ r t; c). Khi đo n i vào các m c đ cao. N u h s phóng đ i c a ng ng m t 44 l n tr lên thì chi u dài tia ng m có th kéo dài t i 65 m. 6.3.7. Chi u cao tia ng m so v i m t đ t ho c v t chư ng ng i không nh hơn 0,5 m. Trư ng h p chi u dài tia ng m dư i 30 m thì chi u cao tia ng m không đư c nh hơn 0,3 m (không áp d ng khi đ t mia vào m c). Tuy t đ i không đư c đ t vào c c, đ mia s t trong h ho c dư i mương đ tăng chi u cao tia ng m. 6.3.8. Ch đư c đo ng m khi t m nhìn thông su t và hình nh v ch chia trên mia n đ nh, rõ nét. 6.3.9. Dùng thư c dây đ đo kho ng cách t máy t i hai mia, sau đó dùng máy đang đo đ xác đ nh l i, s chênh l ch kho ng cách t máy t i hai mia trong m t tr m không quá m t mét. Tích lu s chênh l ch trong m t đo n không quá 2 m. 6.3.10. Ph i đ t chân máy như đi m 5.4.15. 6.3.11. Mia d ng trên c c s t ho c đ mia. C c s t ph i đóng vào ch đ t ch c. Trư c khi đóng c c ph i d y h t c và đ t x p đó, n u đo trên đư ng đá ho c đư ng nh a thì th c hi n theo đi m 5.4.16. Đ thu n ti n cho đo ng m nên dùng b n c c s t tr lên. 6.3.12. Trên m i tr m đo ph i ki m tra ngay các m c sau: a) Ki m tra theo đi m 6.3.6; 6.3.7; 6.3.9; b) Hi u c a s đ c ch gi a thang chính v i s đ c trung bình c a ch trên và ch dư i cùng mia ph i nh hơn 5 mm; c) Chênh l ch gi a s đ c thang chính đã c ng b ng s K v i s đ c thang ph không đư c vư t quá 0,5 mm; d) Hi u các chênh cao tính đư c theo thang chính và thang ph không đư c vư t quá 0,7 mm; Sau khi ki m tra xong các m c trên m i đư c chuy n tr m. Khi chuy n máy, mia ph i đư c nh c ra kh i c c và không đư c đ đáy mia xu ng đ t. Mia sau đư c chuy n lên làm mia trư c c a tr m m i. 6.3.13. Khi ngh c n k t thúc trên m c thư ng, n u không đư c thì trư c lúc ngh ph i đóng 3 c c g kích thư c đư ng kính t 8 đ n 10 cm, dài 40 cm trên có đinh mũ tròn ho c ba c c s t vào gi a các h sâu 0,3 m làm thành hai tr m máy. Phương pháp đo ng m trên hai tr m này th c hi n như phương pháp đo trên các tr m đo khác, đo xong đ y c lên c c và ph đ t. Nên đóng các c c mia nơi n đ nh, ít b tác đ ng c a bên ngoài làm nh hư ng đ n đ cao và đ d b o v chúng; Khi ti p t c đo, trư c h t ph i ki m tra hai c c tr m cu i theo phương pháp thông thư ng. N u s chênh gi a k t qu đo l i so v i k t qu đo trư c lúc ngh không vư t quá 1 mm (20 v ch) thì ti p t c đo t tr m đó. N u vư t gi i h n này thì ti n hành x lý như đi m 5.4.18. Cách v sơ đ và cách ghi tr m ki m tra th c hi n như quy đ nh t i đi m 5.4.18. 6.3.14. Ki m tra k t qu đo ng m các đo n trong ch ng th c hi n như sau: a) Chênh l ch gi a hai giá tr chênh cao đo đi và đo v không đư c vư t quá ±4 L mm trong trư ng h p s tr m máy trung bình trên 1 km không l n hơn 15 (trư ng h p 1) và ±5 L mm trong trư ng h p s tr m máy trung bình trên 1 km l n hơn 15 đ i v i khu v c đ a hình khó khăn, có đ d c l n (trư ng h p 2). Trư ng h p chênh l ch gi a hai giá tr đo đi và đo v l n hơn sai s cho phép ph i ti n hành đo l i theo chi u nghi ng nh t. So sánh 3 k t qu đo đ lo i b chênh cao sai, hai giá tr chênh cao còn l i n u đ t
 16. gi i h n sai s cho phép và chúng ph i là chênh cao c a hai chi u đo đi và đo v thì m i đư c dùng đ tính toán. S d ng c ba giá tr chênh cao đ tính toán trong trư ng h p hai giá tr đo lúc đ u không l ch nhau quá ±8 L mm đ i v i trư ng h p 1 và ±10 L mm đ i v i trư ng h p 2 và giá tr đo l i không l ch nhau quá so v i t ng giá tr lúc đ u là ±6 L mm (L là chi u dài đo n tính b ng km). Trư ng h p k t qu đo l i m t chi u v n không đ t gi i h n sai s thì đo l i chi u kia và k t qu đo ch đư c đưa vào tính toán khi đ t gi i h n sai s cho phép. b) Chênh l ch gi a hai giá tr chênh cao đo đi và đo v trong t ng ch ng không đư c vư t quá ±4 L mm đ i v i trư ng h p 1 và ±5 L mm đ i v i trư ng h p 2; Trư ng h p vư t h n sai ph i đo l i các đo n nghi ng nh t và ch đư c đưa vào tính toán khi chênh l ch gi a hai giá tr chênh cao đo đi và đo v c a ch ng không vư t gi i h n sai s cho phép. Trư ng h p giá tr chênh l ch x p x v i gi i h n sai s cho phép thì các ch ng đo sau ph i rút ng n b t chi u dài tia ng m và ph i tuân theo các đi m 6.3.4; 6.3.7; 6.3.8; 6.3.9; 6.3.10 đ gi m b t sai s th ng. 6.3.15. Sai s khép c a đư ng h ng II không đư c vư t quá ±4 L mm (trư ng h p 1) và ±5 L mm (trư ng h p 2). Sai s khép cho phép đ i v i các vòng g m hai c p h ng như sau: L1 WI+II = ± + L 2 mm 4 N u vư t quá gi i h n s cho phép thì ph i đo l i nh ng đo n có sai s đo đi, đo v l n và có nghi ng trong khi đo. Cách tính s c i chính và l p b ng chênh cao khái lư c th c hi n theo quy đ nh t i ph l c 32. 7. Yêu c u k thu t đo chênh cao h ng III 7.1. Máy, mia, ki m tra và ki m nghi m 7.1.1. Máy th y chu n dùng đ đo chênh cao h ng III là máy chu n t cân b ng, máy th y chu n đi n t ho c máy quang cơ đ m b o các yêu c u sau: - H s phóng đ i c a ng ng m t 24 l n tr lên. - Giá tr kho ng chia trên m t ng b t nư c dài không đư c vư t quá 15”/2 mm và n u là b t nư c ti p xúc thì ph i nh hơn 30”/2 mm - Lư i ch ch th p có ba ch ngang. 7.1.2. Mia dùng đ đo chênh cao h ng III là mia g hai m t dài 3 m, trên m i m t chia thành t ng ô 1 cm. M t đen và m t đ c a mia có kh c v ch chênh nhau m t h ng s K trên 40 cm. M t đ c a hai mia trong c p chênh nhau 100 mm. Sai s ng u nhiên v ch dm và m c a c p mia không đư c vư t quá 0,5 mm. Trong đi u ki n đo vùng núi ho c đo công trình đ c bi t có th dùng mia inva đ đo h ng III. Mia ph i đư c d ng th ng đ ng trên c c s t ho c đ s t. 7.1.3. Máy dùng đo th y chu n h ng III đư c ki m tra và ki m nghi m theo quy đ nh t i các ph l c t 8 đ n 15 (tr ph l c 12). 7.1.4. Đ i v i máy th y chu n có ng b t nư c dài, trư c đ t s n xu t ph i ki m tra ki m nghi m theo quy đ nh t i các ph l c 7, 9, 11, 12. Đ i v i máy t cân b ng ph i ki m nghi m theo các m c a, b, c c a đi m 6.2.2. 7.1.5. Trong th i gian đo ng m ngo i nghi p ph i ki m tra và ki m nghi m các m c sau: - Ki m tra v trí ng nư c tròn (hàng ngày trư c khi đo). - Tr giá góc i m i ngày ki m tra m t l n, n u qua tu n l đ u th y góc i n đ nh thì c t 10 đ n 15 ngày ki m tra m t l n. B t đ u và k t thúc m i đư ng ph i đo ki m tra góc i, sau m i đ t v n chuy n dài ho c có gì nghi ng như nhi t đ thay đ i đ t ng t hay b ch n đ ng m nh thì ph i ki m tra l i. 7.1.6. Trư c và sau đ t s n xu t dùng thư c Giơ-ne-vơ đ ki m nghi m mia toàn di n theo quy đ nh t i các ph l c t 18 đ n 21. Đ i v i b mia mã v ch (fiber glass) ph i ki m tra kho ng cách t ng dm, t dm th 5 đ n dm th 25 trên bãi ki m tra chu n, chênh cao t ng dm đo đư c so v i chênh cao chu n không l n hơn ± 0.3mm. 7.2. Đo chênh cao h ng III
 17. 7.2.1. Đư ng đo cao h ng III ph i đo đi và v . Đo đi và đo v ph i cùng m t ngư i đo, cùng máy, cùng m t c p mia, cùng m t lo i c c ho c đ mia. 7.2.2. Đo chênh cao h ng III dùng phương pháp ch gi a c a máy, đ i v i máy có b đo c c nh và mia inva thì dùng phương pháp ch p đ c. 7.2.3. Th t thao tác trên m t tr m đo như sau: - Đ c s m t đen (thang chính) mia sau; - Đ c s m t đen (thang chính) mia trư c; - Đ c s m t đ (thang ph ) mia trư c; - Đ c s m t đ (thang ph ) mia sau. 7.2.4. Th t đo theo phương pháp ch gi a c a máy như sau: a) Đ t máy, cân b ng máy c n th n; b) Hư ng ng ng m vào m t đen mia sau; dùng vít nghiêng đưa b t nư c vào gi a; đ c s trên mia theo ba ch dư i, trên, gi a; c) Hư ng ng ng m v m t đen mia trư c thao tác như b; d) Quay m t đ mia trư c hư ng v máy, v n vít nghiêng cho b t nư c vào gi a đ c s theo chi gi a; e) Quay m t đ mia sau v máy thao tác như d. Các s đ c ph i ghi ngay vào s và tính toán k p th i (theo quy đ nh tai ph l c 26). 7.2.5. Ch đư c thay đ i chi u đo đi sang đo v t i các m c thư ng. Khi di chuy n t đo đi sang đo v ph i đ t l i máy và thay đ i v trí c a hai mia. 7.2.6. Chi u dài tia ng m t máy t i mia t 50 đ n 60 m. Trư ng h p h s phóng đ i c a ng ng m t 30 đ n 35 l n thì chi u dài tia ng m là 75 m. N u h s phóng đ i l n hơn 35 l n thì chi u dài tia ng m không l n hơn 100 m. Kho ng cách t máy đ n mia đo b ng thư c ho c bư c chân. Sau đó xác đ nh l i b ng máy. Chênh l ch kho ng cách t máy đ n hai mia trong m t tr m không đư c vư t quá 2 m và t ng s tích lũy trong m t đo n đo không vư t quá 5 m. Trong m t tr m máy không đư c thay đ i tiêu c máy. 7.2.7. Chi u cao tia ng m cách m t đ t (v t chư ng ng i) không đư c dư i 0,3 m. vùng núi khi chi u dài tia ng m dư i 30 m thì không đư c dư i 0,2 m. Trư ng h p mia đ t vào m c không tính chi u cao tia ng m. Không đư c d ng mia xu ng h ho c rãnh đ tăng s đ c trên mia. 7.2.8. Trư c khi đ t đ mia ph i d y h t l p c và đ t x p đó. Nh ng vùng đ t v ng ch c thì dùng đinh s t ho c đ m s t đ d ng mia. Nh ng nơi đ t x p ho c m m ph i dùng c c g đóng ch c xu ng đ t đ đ t chân máy và d ng mia. Kích thư c c c g là 10x10x40 (cm), trên đ nh c c ph i đóng đinh mũ tròn. Cách đ t chân máy theo quy đ nh t i đi m 5.4.15. 7.2.9. Trư ng h p không k t thúc đư c đo n đo vào m c đ cao ho c đi m c n đo n i b ng s tr m ch n mà là s tr m l thì ph i c ng s c i chính chênh l ch đi m “0” c a c p mia vào giá tr chênh cao đo n đo. 7.2.10. Ch đo chênh cao h ng III khi hình nh v ch chia trên mia rõ ràng và n đ nh. Khi đo ph i dùng ô che máy, khi chuy n tr m ph i gi máy v trí đ ng và che máy b ng túi v i tr ng. Th i gian đo quy đ nh sau khi m t tr i m c 30 phút và trư c khi m t tr i l n 30 phút. Trư ng h p trưa tr i n ng hình nh rung đ ng ph i ngh đo. Nh ng ngày râm mát có th đo liên t c su t ngày. Không đư c đo khi có gió c p 5 và sau tr n mưa rào đ t ng t. 7.2.11. Trên các tr m đo ph i ki m tra các m c sau: - Ki m tra theo đi m 7.2.6; 7.2.7; - S đ c ch gi a so v i giá tr trung bình s đ c ch trên và ch dư i m t đen c a t ng mia không đư c l ch quá 5 mm; - Chênh l ch gi a s đ c m t đen (thang chính) đã c ng h ng s K v i s đ c m t đ (thang ph ) không đư c vư t quá 2 mm; - Giá tr chênh cao theo m t đen (thang chính) và m t đ (thang ph ) c a hai mia không đư c l ch nhau quá 3 mm (1,5 mm = 30 v ch), n u vư t quá gi i h n trên ph i thay đ i chi u cao máy ít nh t 2 cm r i đo l i tr m đo y. Khi đã ki m tra xong các m c trên m i đư c chuy n máy. Khi chuy n máy: mia trư c không chuy n nhưng ph i nh c ra kh i c c ho c đ mia và không đư c đ t đáy mia xu ng đ t. Mia sau chuy n thành mia trư c c a tr m m i.
 18. 7.2.12. Khi ngh trưa ho c chi u nên k t thúc vào m c thư ng, m c t m th i hay tr m ngh . T i tr m ngh ti n hành như hư ng d n t i đi m 6.3.13 ch khác là k t qu đo l i so v i k t qu đo trư c không đư c vư t quá ± 3 mm và dùng c c g đư ng kính t 8 đ n10 cm, dài 40 cm, trên có đinh mũ tròn ho c dùng hai m m đá v ng ch c hay v t ki n trúc kiên c đ làm tr m ngh , l y sơn đánh d u v trí đ t mia. 7.2.13. Trên m i đo n đo có th tăng thêm tr m ngh , khi đo ti p các tr m ngh này cũng ph i ki m tra l i như quy đ nh t i đi m 7.2.12. Sau khi so sánh chênh cao đo đi và đo v c a t ng đo n n u sai l ch vư t gi i h n cho phép đi m 7.2.14 và ngư i đo ng m nghi ng đo n nào thì đo l i nh ng đo n nghi ng t i các tr m ngh . Khi đo ph i ki m tra như sau khi ngh . M c t m th i, c c ngh không đư c dùng làm đi m b t đ u c a đư ng nhánh đ ng th i không đư c đo r nhánh khi đang đo d dang m t đo n đo trên đư ng đo. 7.2.14. Hi u c a giá tr chênh cao gi a chi u đo đi và đo v trong t ng đo n đ ng b ng (dư i 15 tr m/1 km) ph i không đư c l n hơn ±10 L mm , vùng núi và vùng đi l i khó khăn (trên 15 tr m/1 km) ph i không đư c l n hơn ±12 L mm . N u vư t gi i h n sai s cho phép trên thì ph i ti n hành đo l i theo đi m 7.2.13, nhưng n u v n vư t gi i h n trên thì c n đo l i đo n đo nào th y nghi ng . Dùng hai giá tr chênh cao khi chúng n m trong gi i h n sai s cho phép trên. Dùng ba giá tr chênh cao khi hai giá tr ban đ u không l n hơn ±15 L mm và giá tr đo l i so v i hai giá tr ban đ u không chênh l ch quá ±10 L mm (trư ng h p 1) và ±12 L mm (trư ng h p 2). Trong trư ng h p này giá tr chênh cao đư c tính như sau: - L y giá tr trung bình chênh cao đo đi (n u đo l i l n đi) ho c đo v (n u đo l i l n v ); - L y giá tr trung bình chênh cao đo đi và đo v . N u đo l i m t chi u chưa đ t gi i h n sai s thì ph i đo l i chi u kia. K t qu cu i cùng ph i là k t qu đo đi và đo v th a mãn gi i h n cho phép nêu trên. 7.2.15. Sai s khép đư ng ho c khép vòng ph i không đư c l n hơn ±10 L mm (trư ng h p 1) và ±12 L mm (trư ng h p 2); Sai s khép cho phép đ i v i các vòng g m hai c p h ng như sau: WII+III = ±5 L 2 + 4L 3 mm N u không đ t gi i h n sai s nói trên ph i đo l i nh ng đo n xét th y nghi ng . 7.2.16. K t qu đo đư c l p thành b ng tính chênh cao khái lư c ngo i nghi p (theo quy đ nh t i ph l c 33). 8. Yêu c u k thu t đo chênh cao h ng IV 8.1. Máy, mia, ki m tra và ki m nghi m. 8.1.1. Máy th y chu n dùng đo chênh cao h ng IV như máy dùng đo chênh cao h ng III, nhưng giá tr kho ng chia trên ng b t nư c dài có th t i 25”/2 mm. 8.1.2. Mia dùng đo chênh cao h ng IV gi ng như mia dùng đ đo chênh cao h ng III. Trư ng h p đ c bi t có th dùng mia dài 4 m m t m t s nhưng không đư c dùng mia tháp, mia g p, mia rút. Sai s ng u nhiên kho ng chia dm ph i không đư c vư t quá 1 mm. Ph i dùng đ mia b ng s t ho c c c g có đinh mũ đ d ng mia. Mia ph i đư c ki m đ nh b ng thư c Giơ-ne-vơ. 8.1.3. Ki m tra và ki m nghi m máy, mia tuân theo quy đ nh nêu m c 7.1 kho n 7 ph n II quy chu n này. 8.2. Đo chênh cao h ng IV 8.2.1. Đư ng đ cao h ng IV g i đ u lên hai đi m h ng cao hơn ho c t o thành vòng khép kín, ch đo theo m t chi u. Đ i v i các đư ng nhánh ph i đo đi và đo v , ho c đo m t chi u theo hai hàng mia ho c m t hàng mia nhưng ph i thay đ i đ cao máy ít nh t là 2 cm. 8.2.2. Chi u dài tiêu chu n c a tia ng m là 100 m, n u h s phóng đ i c a máy l n hơn 30 l n thì có th dài đ n 150 m. Chi u dài tia ng m xác đ nh b ng bư c chân sau đó xác đ nh l i b ng máy. S chênh l ch chi u dài tia ng m t máy đ n hai mia trên m i tr m không đư c l n hơn 5 m. S chênh l ch tích lũy không đư c l n hơn 10 m. 8.2.3. Chi u cao tia ng m ph i cách m t đ t (ho c v t chư ng ng i) hơn 0,2m. vùng núi, khi chi u dài tia ng m không l n hơn 30 m thì chi u cao tia ng m không th p hơn 0,1 m. Không đư c đ t đ mia xu ng h , rãnh, mương v.v… đ tăng chi u cao tia ng m.
 19. 8.2.4. Đo chênh cao h ng IV theo phương pháp đo ch gi a. Thao tác trên m t tr m máy khi đo đi, đo v ho c đo m t chi u th c hi n như đo h ng III. N u đo theo phương pháp m t hàng mia nhưng thay đ i chi u cao máy thì thao tác hai l n như quy đ nh t i đi m 7.2.4. Sau khi thao tác đo xong m t tr m thay đ i chi u cao máy ít nh t 2 cm r i làm như quy đ nh t i đi m 7.2.4 m t l n n a. Trư ng h p đo theo phương pháp hai hàng mia thì thao tác như sau: Đo hàng bên ph i như quy đ nh t i đi m 7.2.4, sau đó chuy n mia sang hàng bên trái, ngư i đ ng máy l i th c hi n như quy đ nh t i đi m 7.2.4. Vi c ghi k t qu đo ng m và tính toán đư c ti n hành theo hư ng d n t i ph l c 24. 8.2.5. Th t các tr m máy, đi u ki n đo chênh cao h ng IV cũng th c hi n như h ng III. 8.2.6. Trên m i đo n có th đ t thêm các tr m ngh như đi m 7.2.12. 8.2.7. Khi ngh trưa ho c k t thúc m t ngày đo, ph i làm theo quy đ nh đi m 7.2.12. Hi u s các giá tr chênh cao đo trư c và sau khi ngh ph i không đư c l n quá 5 mm. 8.2.8. Trên m i tr m máy ph i ki m tra ngay các m c sau đây: a) Ki m tra theo đi m 8.2.2; 8.2.3. b) S đ c ch gi a m t đen c ng v i h ng s K tr s đ c m t đ c a t ng mia ph i không đư c vư t quá 3 mm. c) Chênh l ch gi a s đ c ch gi a và giá tr trung bình c a hai s đ c theo ch trên và ch dư i m t đen ph i không đư c vư t quá 5 mm. d) Hi u s gi a các giá tr chênh cao tính theo m t đen và m t đ (ho c hai l n đ t máy) không đư c vư t quá 5 mm. N u l n hơn ph i thay đ i chi u cao máy t 2 cm tr lên và đo l i tr m đó. 8.2.9. Đ i v i các đư ng h ng IV có hai đ u đo n i v i các m c h ng cao hơn, các đư ng t o thành vòng khép kín ho c đư ng treo đo hai l n đ c l p thì sai s khép đư ng không đư c vư t quá ±20 L mm đ i v i khu v c đ ng b ng (trư ng h p 1) và ±25 L mm vùng núi (trư ng h p 2). Trư ng h p sai s khép đư ng l n hơn gi i h n sai s nêu trên thì ph i đo l i đo n nào xét th y nghi ng . K t qu đo đư c l p thành b ng tính chênh cao khái lư c ngo i nghi p như quy đ nh t i ph l c 31. Sai s khép cho phép đ i v i các vòng g m hai c p h ng như sau: WIII +IV = ±10 L 3 + 4L 4 mm 9. Đo chênh cao qua v t chư ng ng i 9.1. Đo chênh cao h ng I và II qua sông. 9.1.1. Khi đo chênh cao qua v t chư ng ng i như sông, h , v c sâu, trư c h t nên l i d ng các công trình giao thông, th y l i như c u c ng b o đ m đ v ng ch c, ti n hành đo theo quy đ nh sau đây: - N u c m đư c xe cơ gi i thì đo bình thư ng; - N u không c m đư c xe cơ gi i thì m i chi u đo đi và đo v ph i đo hai l n (đo qua c u xong đo l i ngay), l y k t qu trung bình. Lưu ý c hai trư ng h p trên đ u ph i g n m c t m th i hai đ u c u trư c lúc đo; Trư ng h p không th đo như trên đư c thì ph i ch n bãi đ đo qua v t chư ng ng i. 9.1.2. Máy mia s d ng đ đo th y chu n qua sông ph i đư c ki m nghi m toàn di n theo 5.2.1 và 5.3.1. Hàng ngày trư c và sau khi đo qua sông ph i ki m tra góc i. Giá tr góc i c a máy ph i nh hơn 3”. 9.1.3. Vi c đo chênh cao qua sông c n ti n hành trong đi u ki n và th i gian thích h p. Đi u ki n t t đ đo là nh ng ngày tr i râm mát, s thay đ i nhi t đ không l n và gió nh . Trong nh ng ngày như v y có th làm b t kỳ th i gian nào. Trong nh ng ngày tr i n ng ch đư c đo sau khi m t tr i m c 1 - 2 gi và k t thúc trư c khi m t tr i l n 1 - 2 gi , trưa ngh đo t 1 đ n 2 gi . 9.1.4. Chi u r ng c a sông đư c xác đ nh b ng b t nư c dài ho c b ng vít nghiêng c a máy và b ng ng m theo công th c: x.p" S= ; Trong đó: n.µ" S : Chi u r ng c a sông (m); x : Hi u gi a hai s đ c trên mia ho c gi a hai tâm v ch b ng ng m l y chính xác đ n 0,1 mm; n : S v ch kh c mà b t nư c ho c vít nghiêng ( c đi u ch nh b t nư c dài) di đ ng;
 20. µ” : Tr s kho ng chia c a ng b t nư c dài ho c vít nghiêng; ρ” = 206265; Chi u r ng sông cũng có th đo theo phương pháp th c n u sông r ng dư i 400 m; C ly t máy đ n mia xa xác đ nh 4 l n n u sông r ng dư i 1000 m và 6 l n n u sông r ng trên 1000 m. 9.1.5. B ng ng m đo qua sông (xem hình v t i ph l c 27) ph i có giá l p đ có th c đ nh và di đ ng trên mia, có núm đi u ch nh nh đ di đ ng v ch ng m (đi m ng m) lên xu ng. B ng ng m có d u đ c s và v ch ng m ho c đi m ng m. Chi u r ng v ch ng m và đi m ng m tính b ng mm theo công th c sau: - Chi u r ng v ch ng m T = 0,05.S - Đư ng kính đi m ng m = 0,09.S Trong đó: S là chi u r ng sông tính b ng m. Chi u dài v ch ng m l n hơn chi u r ng t 3 – 6 l n. Kho ng cách t d u đ c s đ n tâm các v ch ng m ho c tâm các đi m ng m ph i đư c xác đ nh các giá tr C b ng thư c Giơ-ne-vơ trư c và sau khi đo v i đ chính xác 0,1 mm. 9.1.6. Trư ng h p sông r ng dư i 150 m thì đo theo m t trong hai phương pháp sau: a) Trư ng h p b trí đư c máy và mia sao cho hai tia ng m có cùng m t đi u ki n như nhau (xem hình 15 và 16). M là tr m máy; P1, P2 là đi m đ t mia, ph i b trí các kho ng cách MP1 và MP2 b ng nhau. Trong trư ng h p này ti n hành đo như các tr m máy thông thư ng, nhưng khác là ph i k p v ch (đi m) và đ c s ba l n, sau đó tính giá tr trung bình. Chênh l ch cho phép gi a các l n k p v ch là 20 v ch chia c a b đo c c nh , các gi i h n sai s khác áp d ng như gi i h n sai s tr m đo thông thư ng tương ng v i c p h ng đo. L n đo v ti n hành vào các bu i khác c a ngày. b) Trư ng h p không b trí đư c như phương pháp 1 thì b trí như hình 17. M1 và M2 là tr m máy. Cách đo tr m máy M1 và M2 tương t như phương pháp 1. Giá tr chênh cao c a hai tr m máy không đư c chênh nhau quá 10 mm. 9.1.7. Khi sông r ng trên 150 m th c hi n đo cùng m t lúc t hai b b ng hai máy và m t b mia. Cách b trí đ hình đo như hình 17, hình 18 ho c, đ hình d ng hình thang cân và hình ch Z như hình 19a và 19b sau đây:
Đồng bộ tài khoản