Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
9
download

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 11/2009/Q -UBND C n Gi , ngày 30 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V THÀNH L P BAN QU N LÝ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH HUY N C N GI Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c Quy t nh s 2001/Q -UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c b máy các Ban Qu n lý d án; Căn c Thông báo s 210-TB/HU ngày 16 tháng 6 năm 2009 v K t lu n c a Ban Thư ng v Huy n y trong phiên h p l n th 141 ngày 03 tháng 6 năm 2009. Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v huy n t i T trình s 32/TTr-NV ngày 18 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Ban Qu n lý u tư xây d ng công trình huy n C n Gi là ơn v s nghi p t b o m chi phí ho t ng tr c thu c y ban nhân dân huy n, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n. i u 2. Ban Qu n lý u tư xây d ng công trình có các nhi m v như sau:
  2. 1. Bám sát nhu c u th c t , ph i h p cùng v i các cơ quan chuyên môn c a huy n xây d ng các d án phù h p v i quy ho ch, ch trương c a huy n và thành ph . Tư v n th c hi n các công vi c như i u tra kh o sát, l p báo cáo kinh t k thu t, l p d án, thi t k d án. Theo dõi, ki m tra, thNm nh, phê duy t, trình duy t các h sơ n các cơ quan thNm quy n và qu n lý các h sơ theo úng quy nh hi n hành. 2. T ch c l a ch n nhà th u theo úng quy nh, ký k t h p ng theo thNm quy n c a ch u tư. N u d án có liên quan n thu h i t, gi i phóng m t b ng ph i th c hi n th t c thu h i t và giao t, i u tra o v chính xác hi n tr ng. N m v ng các quy nh b i thư ng, h tr tái nh cư, xây d ng và th c hi n phương án kh thi và úng quy nh hi n hành. ng th i tham mưu gi i quy t khi u n i, ki n ngh c a các h dân b nh hư ng c a d án. 3. T ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán; ch nh th u các công trình theo quy n h n ư c y quy n. Th c hi n nhi m v giám sát ch u tư công trình cùng v i ơn v tư v n giám sát. T m ng, nghi m thu, thanh toán và quy t toán theo h p ng ã ký k t. Qu n lý ti n , ch t lư ng, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng c a công trình, i u ch nh d án, thi t k , d toán n u có phát sinh theo quy nh. 4. T ch c nghi m thu, bàn giao công trình theo úng quy nh, l p báo cáo th c hi n v n u tư, báo cáo quy t toán khi d án hoàn thành ưa vào khai thác s d ng, xây d ng k ho ch s d ng v n. Th c hi n t t ch lưu tr h sơ. 5. Tham mưu xây d ng và th c hi n các d án tái nh cư cho các h b thu h i t trong các d án. i u 3. Ban Giám c Ban Qu n lý u tư xây d ng công trình bao g m Giám c ph trách và có t 02 n 03 Phó Giám c giúp vi c theo quy nh hư ng d n c a c p trên. Giám c ch u trách nhi m toàn b ho t ng c a Ban trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n. Giám c, các Phó Giám c và K toán trư ng do Ch t ch y ban nhân dân huy n b nhi m, mi n nhi m. Giám c căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban s p x p b máy tinh g n, h p lý, ho t ng có hi u qu ; phân công cán b , viên ch c phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v huy n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch huy n, Giám c Ban Qu n lý u tư xây d ng công trình huy n, Th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  3. Nguy n H u Hi p
Đồng bộ tài khoản