Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 11/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ NGÂN SÁCH THÀNH PH , CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Ngh quy t s 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2009; Căn c Ngh quy t s 05/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách thành ph năm 2009 và Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2009; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i Công văn s 8780/ SKH T-TH ngày 31 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph , Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph năm 2009. i u 2. Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và doanh nghi p tr c thu c thành ph qu n lý căn c ch c năng, nhi m v ư c giao và n i dung K ho ch, Chương trình công tác này xây d ng chương trình, k ho ch c th , nh m tri n khai th c hi n nhi m v kinh t - xã h i năm 2009 t hi u qu cao nh t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và doanh nghi p tr c thu c thành ph qu n lý ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; CH TNCH - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c, 3 Ban H i ng nhân dân thành ph ; - Thành viên y ban nhân dân thành ph ; - y ban M t tr n T qu c VN/TP; các oàn th ; Lê Hoàng Quân - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y; - VPH -UB: Các PVP; các Phòng CV, P.THKH (5b); - Lưu:VT (TH/Hi) K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 11 /2009/Q -UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Năm 2009 là năm th tư th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a i h i ng toàn qu c l n th X, i h i ng b thành ph l n th VIII. ây cũng là năm n n kinh t th gi i và trong nư c ti p t c ng trư c nhi u khó khăn và thách th c l n hơn. V i vai trò là h t nhân c a Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, trung tâm kinh t v nhi u m t c a c nư c, thành ph H Chí Minh c n ti p t c phát huy hơn n a tinh th n năng ng, sáng t o, phát huy ti m năng, th m nh; tích c c tri n khai và k p th i c th hóa các ch trương, ch o c a Trung ương và Chính ph sát h p v i tình hình thành ph ; góp ph n cùng c nư c ch ng ngăn ng a suy gi m kinh t , n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng h p lý và b o m an sinh xã h i; ti p t c gi v ng n nh chính tr , m b o qu c phòng và an ninh; tăng cư ng lãnh o, ch o, i u hành, m b o hoàn thành m c tiêu tăng trư ng kinh t năm 2009 t 10% tr lên; t o i u ki n th c hi n th ng l i các m c tiêu, nhi m v , ch tiêu còn l i t nay n năm 2010. tri n khai th c hi n t t Ngh quy t s 23/2008/QH12 ngày 6 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009; Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Ngh quy t s 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2009; K t lu n s 40-KL/TU ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a Ban ch p hành ng b thành ph và Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, Ngh quy t s 05/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán, phân b ngân sách thành ph năm 2009;
 3. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và doanh nghi p tr c thu c thành ph qu n lý t p trung th c hi n các nhi m v sau: I. T P TRUNG THÁO G KHÓ KHĂN, VƯ NG M C, TH C HI N CÁC GI I PHÁP KÍCH C U U TƯ VÀ TIÊU DÙNG, Y M NH S N XU T KINH DOANH; CHÚ TR NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH VÀ S N PH M CH Y U THEO HƯ NG NÂNG CAO CH T LƯ NG VÀ HI U QU , CH NG NGĂN CH N SUY GI M KINH T 1. Các s - ban - ngành, qu n - huy n t ch c tri n khai ngay các gi i pháp c p bách trư c m t tháo g khó khăn, vư ng m c; tăng cư ng h tr thúc Ny s n xu t kinh doanh, nâng cao ch t lư ng, s c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t . T o m i i u ki n và môi trư ng thu n l i doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t trên a bàn thành ph , nh t là doanh nghi p nh và v a duy trì n nh ho t ng s n xu t, óng góp ngày càng nhi u vào tăng trư ng kinh t thành ph . 2. S K ho ch và u tư ch trì: a) Ph i h p S Tài chính và các s - ngành liên quan nghiên c u, xu t K ho ch tri n khai chương trình kích c u u tư và tiêu dùng t ch c th c hi n ngay t u năm 2009; trong ó t p trung tăng u tư các công trình tr ng i m; h tr phát tri n s n xu t kinh doanh và tiêu th s n phNm, nh t là i v i doanh nghi p v a và nh ; Ny nhanh ti n chương trình nhà xã h i trên a bàn thành ph . b) Ti p t c ph i h p v i C c Thu , Công an thành ph , S Thông tin và Truy n thông ti p t c Ny m nh tri n khai th c hi n quy trình ăng ký kinh doanh theo m t u m i, m t b h sơ, m t mã s doanh nghi p duy nh t dùng chung cho c 3 khâu: ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và công tác th ng kê. Tăng cư ng tri n khai chương trình k t n i m ng thông tin gi a các s - ngành, gi m b t th i gian, xóa b nh ng th t c, gi y t không c n thi t. Công khai các i u ki n kinh doanh i v i các ngành ngh kinh doanh có i u ki n; xây d ng chương trình, k ho ch ki m tra và ph i h p các ngành ch c năng nghiên c u, xu t các gi i pháp qu n lý doanh nghi p sau c p phép ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p (h u ki m). Ph i h p các ngành ch c năng và các qu n - huy n hoàn t t công tác quy ho ch các ngành ngh kinh doanh t i a phương, làm cơ s cho các doanh nghi p nh hư ng u tư s n xu t kinh doanh. c) Ph i h p S Tài chính, S Công Thương, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư nghiên c u, xu t k ho ch xúc ti n u tư và thương m i năm 2009 theo hư ng tăng cư ng các chương trình xúc ti n, giúp các nhà u tư n m b t thông tin và h tr th c hi n các d án u tư; nghiên c u, xu t s a i, b sung các quy nh c n thi t phù h p v i lu t pháp Vi t Nam và các cam k t h i nh p t o chuy n bi n m nh hơn trong thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài; nh t là các ngành d ch v cao c p và công ngh cao. Tri n khai th c hi n các gi i pháp ki m soát t t hơn lư ng v n th c t ưa vào th c hi n (k c u tư trong nư c và u tư nư c ngoài). d) Ph i h p v i các s -ngành thành ph t p trung rà soát quy ho ch phát tri n ngành và các s n phNm ch y u c a thành ph ã ư c phê duy t t trư c n nay, i u ch nh xây d ng m i quy ho ch phát tri n ngành và s n phNm ch y u n năm 2020,
 4. t m nhìn n năm 2025, m b o phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành, Vùng, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i thành ph n năm 2020, t m nhìn n năm 2025. ) Ph i h p Vi n Nghiên c u phát tri n, C c Th ng kê và các ngành ch c năng, các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai gi i pháp nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác d báo, phát huy tính ch ng, k p th i c p nh t thông tin kinh t trong nư c và nư c ngoài ph c v yêu c u xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t và m b o an sinh xã h i c a thành ph . Nghiên c u, xu t xây d ng m t s công c kinh t d phòng i phó trong trư ng h p th trư ng có bi n ng. Thư ng xuyên theo dõi, n m b t tình hình báo cáo, xu t y ban nhân dân thành ph ch o x lý k p th i ho c ki n ngh Chính ph và các B , ngành Trung ương i v i nh ng v n ngoài thNm quy n c a thành ph . 3. S Tài chính ch trì: a) Ph i h p các ngành ch c năng Ny nhanh th c hi n các gi i pháp huy ng v n u tư vào ngân sách thành ph ; t ch c u giá quy n s d ng t nh m huy ng v n cho u tư phát tri n, khai thác t t các ngu n l c t t ai, m t b ng nhà xư ng s d ng chưa hi u qu . Xây d ng và t ch c tri n khai phương án phát hành trái phi u ô th theo ch o c a Th tư ng Chính ph và huy ng các ngu n v n khác có u tư các công trình, d án h t ng k thu t quan tr ng, c p bách c a thành ph . Tham mưu, xu t u tư xây d ng cơ s h t ng m t s d án theo hình th c BOT, BTO, BT. T p trung v n ngân sách và có ngu n g c ngân sách, v n doanh nghi p nhà nư c cho các công trình, d án phát tri n h t ng k thu t và xã h i, phát tri n s n xu t kinh doanh; tăng u tư cho lĩnh v c giáo d c và ào t o, khoa h c công ngh , m t s lĩnh v c xã h i c p bách và u tư cho nông nghi p, nông thôn theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 7 (khóa X). b) Ph i h p v i S Công thương, Qu u tư phát tri n ô th khNn trương tri n khai các gi i pháp nh m phát huy hi u qu ho t ng c a Qu B o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a; khuy n khích, h tr khu v c này phát tri n m nh s n xu t kinh doanh, t o thêm nhi u vi c làm. c) Ph i h p các ngành ch c năng t p trung ki m tra vi c th c hi n cơ ch ăng ký giá i v i danh m c các nhóm m t hàng thu c di n bình n giá và các nhóm m t hàng, d ch v do nhà nư c nh giá theo hư ng d n c a B Công Thương và B Tài chính; tăng cư ng ki m soát vi c ch p hành pháp lu t v giá, x lý k p th i, nghiêm minh các hành vi vi ph m. m b o ki m ch t c tăng ch s giá tiêu dùng năm 2009 th p hơn t c tăng c a c nư c. 4. S Công Thương ch trì: a) Ph i h p v i các s - ngành liên quan và Ban qu n lý Các khu ch xu t - khu công nghi p thành ph thư ng xuyên trao i, tháo g vư ng m c, khó khăn cho doanh nghi p. nh hư ng, h tr doanh nghi p Ny m nh ng d ng công ngh tiên ti n, hi n i vào s n xu t kinh doanh nâng cao s c c nh tranh c a s n phNm; ph bi n r ng rãi và khuy n khích các doanh nghi p tri n khai chương trình ti t ki m năng lư ng, gi m chi phí s n xu t, lo i b d n nh ng chi phí b t h p lý, t ng bư c xóa b b o h s n xu t trong nư c không còn phù h p v i các cam k t theo l trình h i nh p.
 5. Phát tri n công nghi p công ngh k thu t cao và các s n phNm có l i th c nh tranh, giá tr gia tăng l n theo hư ng hi n i hóa, th c hi n các gi i pháp ng b nh m nâng cao năng l c c nh tranh các ngành công nghi p ch l c (v giá c , ch t lư ng, phương th c phân ph i s n phNm). b) Ph i h p S K ho ch và u tư, Vi n Nghiên c u phát tri n nghiên c u, xu t gi i pháp, cơ ch nh m Ny m nh phát tri n 4 ngành công nghi p cơ khí, i n t - tin h c, hóa ch t và ch bi n tinh lương th c - th c phNm; tăng t tr ng giá tr hàng công nghi p xu t khNu trong cơ c u giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn thành ph ; tăng giá tr xu t khNu và giá tr gia tăng c a ngành. Khuy n khích s n xu t nguyên ph li u thay th nh p khNu, công nghi p ph tr ; gi m s l thu c vào nguyên li u nh p khNu. ) Ph i h p v i S Tài nguyên và môi trư ng, Ban qu n lý Các khu ch xu t - khu công nghi p thành ph tri n khai i u ch nh quy ho ch s d ng t các khu - c m công nghi p theo hư ng xây d ng, phát tri n các khu - c m công nghi p chuyên ngành g n v i tri n khai ng b h th ng x lý nư c th i t p trung; Ny nhanh ti n u tư xây d ng và ưa vào ho t ng C m công nghi p cơ khí ô tô t i C Chi, khu công nghi p nh a - v t li u m i xã Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh; khu công nghi p hóa ch t - cao su xã Hi p Phư c, huy n Nhà Bè và khu công nghi p hóa dư c - hóa m phNm xã Phư c Hi p, huy n C Chi. Tri n khai xây d ng quy ho ch chi ti t phát tri n ngành công nghi p ch bi n tinh lương th c, th c phNm n 2020, t m nhìn n 2025. Ph i h p Công ty i n l c thành ph hoàn ch nh và tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c 24 qu n - huy n, kh c ph c d n tình tr ng thi u i n trên a bàn thành ph . e) Ph i h p v i các s - ngành liên quan, các qu n - huy n Ny m nh tri n khai Chương trình chuy n d ch cơ c u hàng xu t khNu c a thành ph 2007-2010 và án phát tri n thương m i i n t 2007-2010. Ph i h p Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư và các cơ quan, ơn v liên quan Ny m nh tri n khai chương trình h tr doanh nghi p xây d ng và phát tri n thương hi u. g) Xây d ng và t ch c tri n khai Quy ch ph i h p khi có bi n ng b t thư ng v giá c th trư ng, cung c u các m t hàng thi t y u trên a bàn thành ph ; ch ng n m b t, d báo chính xác v xu th bi n ng trong nư c và th gi i, phát hi n và x lý k p th i các tình hu ng nh m b o m cung c u, n nh giá c th trư ng. h) T p trung hoàn ch nh và t ch c tri n khai án phát tri n h th ng phân ph i, bán buôn, bán l trên a bàn thành ph tăng cư ng tính ch ng trong phân ph i, lưu thông hàng hóa, chi m lĩnh và chi ph i th trư ng trong nư c; m b o ph c v t t nh t nhu c u c a ngư i dân thành ph trong m i tình hu ng. Khuy n khích doanh nghi p thư ng xuyên tri n khai các t khuy n m i, kích c u tiêu dùng, nh t là trong các d p T t, l h i l n trong năm 2009. Nghiên c u, xu t các bi n pháp Ny m nh xã h i hóa các ho t ng d ch v , khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n các ngành d ch v theo phân khúc th trư ng. i) Ph i h p S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tăng cư ng công tác d báo v nhu c u tiêu dùng, ki m tra tình hình chuNn b c a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trên a bàn, có bi n pháp cung ng y , k p th i hàng hóa và d ch v thi t y u ph c v nhân dân và t ch c lưu thông thông su t; có k ho ch d tr v t tư,
 6. nguyên li u cho s n xu t kinh doanh; tri n khai th c hi n t t Chi n lư c t o ngu n hàng thi t y u m b o cân i cung c u, bình n th trư ng thành ph giai o n 2008-2015. ng th i, ph i h p S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Khoa h c và Công ngh nghiên c u, tri n khai gi i pháp nh m gia tăng giá tr s n phNm ngành nông nghi p thành ph , trư c m t i v i các s n phNm rau c qu , th t gia súc, gia c m t i các ch u m i; h tr nông dân và các h p tác xã nông nghi p trong th c hi n b o qu n và ch bi n sau thu ho ch. k) Ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính, S N i v , Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư, Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph nghiên c u, xu t ban hành các cơ ch , chính sách nâng cao hi u qu ho t ng, phát huy vai trò, trách nhi m c a Hi p h i Doanh nghi p thành ph và các H i ngành ngh ; khuy n khích các doanh nghi p trong nư c liên k t ch t ch , hình thành các hi p h i ngành hàng; ng th i, phát huy vai trò, trách nhi m c a các t ch c, hi p h i ngành ngh ch ng ph i h p v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c trong công tác tư v n, h tr doanh nghi p hi u qu . 5. S Nông nghi p và phát tri n nông thôn ch trì: a) Ph i h p các s - ngành, qu n - huy n ti p t c t p trung tri n khai Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t Trung ương 4 (khóa X) v Chi n lư c bi n Vi t Nam n năm 2020; án h p tác qu c t v bi n c a thành ph n năm 2020 và Ngh quy t Trung ương 7 (khóa X) v nông nghi p, nông dân, nông thôn, nh m m c tiêu nâng cao hơn n a i s ng v t ch t, tinh th n c a dân cư nông thôn; xây d ng n n nông nghi p toàn di n theo hư ng hi n i, i m i và tri n khai các hình th c t ch c s n xu t, d ch v có hi u qu nông thôn. Tri n khai chương trình Xây d ng nông thôn m i; hoàn thành quy ho ch s d ng t nông nghi p, quy ho ch phát tri n nông - lâm - ngư nghi p và tăng cư ng ki m soát, qu n lý t ai, m b o s d ng úng m c ích, góp ph n m b o m c tiêu an ninh lương th c. Nghiên c u, b sung, hoàn thi n cơ ch , chính sách tăng cư ng huy ng các ngu n l c phát tri n nhanh kinh t nông thôn; Ny nhanh ti n hoàn thành các công trình xây d ng cơ b n ph c v s n xu t. ng th i, kh ng ch , d p t t k p th i các d ch b nh nguy hi m i v i gia súc, gia c m, th y s n, sinh v t h i trên cây tr ng; tăng cư ng công tác phòng ch ng, gi m nh thiên tai. Tri n khai thí i m b o hi m nông nghi p theo ch o c a Chính ph . b) Ph i h p S K ho ch và u tư, S Khoa h c và Công ngh nghiên c u, tri n khai gi i pháp phát tri n nông nghi p theo hư ng nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu , tăng cư ng xã h i hóa u tư trong lĩnh v c gi ng, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư. Chú tr ng ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c công ngh , c bi t trong lĩnh v c công ngh sinh h c ch n, ươm t o và s n xu t các gi ng cây, gi ng con s ch b nh, năng su t, ch t lư ng cao; s n xu t ch phNm sinh h c ph c v nông nghi p. Ny m nh xã h i hóa d ch v nông nghi p nông thôn, phát tri n h th ng khuy n nông, d ch v th y nông, thú y, b o v th c v t, cung ng v t tư, tiêu th s n phNm. c) Ti p t c tăng cư ng tri n khai hi u qu chương trình GAP i v i rau c qu , th y s n theo hư ng nông s n s ch, ch t lư ng cao, chi phí th p; có bi n pháp ki m soát ch t ch vi c s d ng hóa ch t, thu c tr sâu, các ch t kháng sinh trong s n xu t, ch bi n nông th y s n. Khuy n khích xã h i hóa u tư các cơ s gi t m và ch bi n gia
 7. súc, gia c m t p trung g n v i x lý ch t th i, nư c th i. Tăng cư ng ho t ng c a Trung tâm Qu n lý, ki m nh gi ng cây tr ng, v t nuôi và các Tr m Ki m d ch trên a bàn thành ph . d) Ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch - Ki n trúc nghiên c u, tri n khai các chính sách khuy n khích phát tri n các hình th c kinh t h p tác, hoàn thành quy ho ch s d ng t nông nghi p phù h p v i tình hình m i. H tr nông dân th c hi n quy ho ch s n xu t nông, lâm nghi p và phát tri n nông nghi p ô th . ) Ph i h p v i các ngành ch c năng Ny nhanh ti n u tư các công trình, d án tr ng i m: Khu Nông nghi p công ngh cao, Trung tâm Công ngh sinh h c, Trung tâm Giao d ch, tri n lãm nông s n thành ph , các công trình phòng ch ng l t bão, tri u cư ng, xâm nh p m n, các d án th y l i vùng lúa chuy n i sang cây tr ng, v t nuôi khác… 6. S Khoa h c và công ngh ch trì: a) Ny m nh nghiên c u khoa h c xã h i - nhân văn và khoa h c qu n lý cung c p cơ s khoa h c cho vi c quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph , ng d ng khoa h c công ngh ph c v qu n lý ô th , b o v môi trư ng. a d ng các chương trình liên k t, h p tác, t o bư c phát tri n t phá cho ho t ng khoa h c và công ngh . M r ng quy n t ch , t ch u trách nhi m cho các ơn v s nghi p khoa h c công ngh . T ng bư c i m i, hoàn thi n cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh , phát huy hi u qu , ch t lư ng c a các ho t ng nghiên c u khoa h c, tri n khai công ngh ; phát tri n th trư ng khoa h c công ngh thương m i hóa các s n phNm t nghiên c u khoa h c công ngh ; khuy n khích tăng cư ng các ho t ng tư v n công ngh , qu n lý và d ch v khoa h c công ngh . b) Ph i h p Vi n Nghiên c u phát tri n và các s - ngành liên quan ti p t c phát huy cơ ch t hàng; i m i và hoàn thi n cơ ch l a ch n, xây d ng, thNm nh, giao nhi m v nghiên c u khoa h c và công ngh căn c yêu c u, m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i thành ph , c bi t là g n v i vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a n n kinh t , s c c nh tranh c a các s n phNm hàng hóa, gi i quy t các nhu c u b c thi t c a thành ph và c a nhân dân. ưa Qu Phát tri n khoa h c và công ngh thành ph vào ho t ng có hi u qu . T o i u ki n phát huy vai trò c a các Hi p h i, H i qu n chúng trong th c hi n các ho t ng khoa h c k thu t, tư v n, tham gia giám sát hành ngh . c) Ph i h p các cơ quan, ơn v t p trung u tư các phòng thí nghi m tr ng i m c a thành ph , u tư trang thi t b hi n i cho Trung tâm thi t k ch t o thi t b m i - Neptech (giai o n 2). Tri n khai nhanh d án u tư xây d ng Trung tâm D ch v phân tích thí nghi m thành ph thành phòng thí nghi m tr ng i m có quy mô l n nh t c a c khu v c phía Nam chuyên v lĩnh v c d ch v phân tích thí nghi m; phát huy hi u qu ho t ng c a Vi n Khoa h c công ngh và tính toán, ph n u tr thành trung tâm m nh trong khu v c v khoa h c công ngh và tính toán. Ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh tri n khai d án nâng c p Trung tâm Thông tin khoa h c và công ngh thành ph thành Trung tâm c a c khu v c phía Nam; phát tri n sàn giao d ch công ngh .
 8. d) Tri n khai án i m i cơ ch , chính sách thu hút và s d ng l c lư ng khoa h c công ngh thành ph và ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Ny m nh th c hi n Chương trình hành ng v h p tác phòng, ch ng xâm ph m quy n s h u trí tu ; h tr các doanh nghi p, cá nhân ăng ký b o h quy n s h u trí tu và nhãn hi u hàng hóa. M r ng h p tác qu c t tăng cư ng ngu n l c, thu hút u tư cho khoa h c và công ngh . ) Ny m nh các Chương trình Robot công nghi p; phát tri n năng lư ng m i và nhiên li u sinh h c; công ngh t ng hóa, v t li u m i; các d án chuy n giao công ngh t các nư c phát tri n t o ra nh ng s n phNm công ngh cao; d án quy ho ch phát tri n kinh t bi n, ven bi n. Ti p t c Chương trình h tr doanh nghi p nâng cao năng su t - ch t lư ng - h i nh p; nâng cao hi u qu ho t ng c a Vư n ươm doanh nghi p. 7. S Thông tin và Truy n thông ch trì: a) Ph i h p các ngành ch c năng nghiên c u, tri n khai gi i pháp nh m phát tri n m nh hơn th trư ng d ch v bưu chính, vi n thông, a d ng hóa các lo i hình d ch v bưu chính - vi n thông; nâng cao ch t lư ng d ch v , chăm sóc khách hàng; ti p t c gi m chi phí, h giá thành. T o i u ki n cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t tăng cư ng h p tác, trao i kinh nghi m v i các t ch c qu c t , các t p oàn a qu c gia thu hút, i m i, chuy n giao công ngh , phát tri n ngu n nhân l c nâng cao năng l c c nh tranh c a ngành. b) Ph i h p v i các ngành ch c năng tri n khai các gi i pháp tăng cư ng m b o an toàn, an ninh m ng và b o v s h u trí tu trong lĩnh v c ph n m m và n i dung thông tin s . Xây d ng và Ny m nh tri n khai các d án phát tri n và ng d ng ph n m m mã ngu n m . T p trung phát tri n các s n phNm, d ch v công ngh thông tin. Tăng cư ng kh năng ng d ng công ngh thông tin và chuy n giao công ngh trong ngành. Phát tri n ng d ng công ngh thông tin - truy n thông và công nghi p thông tin - truy n thông, c bi t là công nghi p ph n m m, d ch v và công nghi p n i dung s ; phát tri n h t ng vi n thông- internet và ngu n nhân l c. c) Ph i h p S Công Thương Ny m nh tri n khai th c hi n Chương trình phát tri n d ch v kinh doanh tr c tuy n trên a bàn thành ph và Chương trình phát tri n ngành công ngh thông tin giai o n 2008-2010. Ph i h p Công ty i n l c thành ph , Vi n thông thành ph và các ngành ch c năng tri n khai công tác ch nh trang dây cáp treo trên tr i n t i khu v c trung tâm và các tuy n ư ng chính c a thành ph theo phương châm làm d t i m, g n gàng, m b o m quan trên t ng tuy n ư ng; thí i m ng m hóa lư i i n t i 2 khu v c trung tâm thành ph sơ k t, chuNn b tri n khai trên di n r ng. 8. S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì: a) T p trung xây d ng và tri n khai chi n lư c phát tri n thương hi u du l ch c a thành ph , nâng cao ch t lư ng và a d ng hóa s n phNm, t o tính c áo, riêng bi t cho s n phNm tăng tính c nh tranh trong thu hút khách du l ch. Tri n khai các gi i pháp kích c u du l ch hi u qu .
 9. b) Tăng cư ng ph i h p các B - ngành, Hi p h i Du l ch, các cơ quan, ơn v liên quan nâng cao hi u qu và Ny m nh các chương trình xúc ti n, qu ng bá du l ch, tăng cư ng h p tác qu c t ; tăng chuy n bay, ư ng bay tr c ti p thu hút khách t các th trư ng có ti m năng chi tiêu du l ch cao. T p trung khai thác t t ti m năng và chú ý phát tri n m nh hơn th trư ng n i a. c) Khuy n khích các nhà u tư các doanh nghi p u tư tr n gói các i m, khu du l ch có quy mô v a và nh . Phát tri n h th ng khách s n, nhà hàng, c bi t là h th ng khách s n 4 - 5 sao, áp ng nhu c u a d ng c a khách du l ch. C ng c , xây d ng l i m t s khu vui chơi gi i trí ph c v du l ch thành ph theo hư ng t ng h p, a ch c năng, quy mô l n; tăng cư ng công tác qu n lý và b o trì các khu du l ch, các di tích, i m tham quan, công tác b o v an toàn du khách... d) Ti p t c Ny m nh th c hi n chương trình phát tri n d ch v du l ch giai o n 2007-2010. Ưu tiên phát tri n du l ch sinh thái và du l ch văn hóa, ng th i tăng cư ng liên k t h p tác phát tri n du l ch v i các a phương trong khu v c th hi n tính liên ngành liên vùng trong phát tri n du l ch; tăng cư ng ào t o phát tri n ngu n nhân l c cho ngành du l ch. 9. S Tài nguyên và môi trư ng ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu xu t s a i, b sung quy nh v ơn giá thuê t trên a bàn thành ph H Chí Minh cho phù h p v i tình hình th c ti n; ng th i, nghiên c u, xu t và tri n khai gi i pháp phát tri n th trư ng b t ng s n lành m nh, úng hư ng. 10. S Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc, S K ho ch và u tư xu t u tư xây d ng h th ng kho, bãi hi n i, áp ng nhu c u là trung tâm v v n t i ư ng b , ư ng th y. Tăng cư ng năng l c v n t i c v s lư ng, ch t lư ng phương ti n ti p nh n, v n chuy n hàng hóa, hành khách, nâng cao ch t lư ng ph c v và hi u qu c a b máy i u hành. M r ng di n cho thuê k t c u h t ng giao thông v n t i, xã h i hóa các d ch v v n t i, Ny m nh hình th c v n t i a phương th c. 11. Ban i m i qu n lý doanh nghi p ch trì: a) Ph i h p v i S K ho ch và u tư, S N i v tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát công tác s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c thành ph b o m úng ti n và quy nh c a Lu t Doanh nghi p. T p trung tri n khai các gi i pháp nh m nâng cao trình , năng l c qu n tr ; th c hi n t t vi c giám sát, ánh giá hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c tr c thu c thành ph qu n lý, c bi t là các t ng công ty l n. b) Ny m nh công tác s p x p, c ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c; tăng cư ng huy ng các ngu n v n u tư và a d ng hóa hình th c s h u; giám sát vi c th c hi n nguyên t c th trư ng trong c ph n hóa, g n c ph n hóa v i phát tri n th trư ng ch ng khoán n nh và úng hư ng. c) Ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính (Chi C c Tài chính doanh nghi p) t p trung rà soát, ch n ch nh ho t ng u tư; m b o qu n lý ch t ch vi c thành l p m i, b sung i u ch nh ch c năng s n xu t kinh doanh, phát hành c phi u, tăng
 10. v n i u l c a các T ng Công ty, Công ty nhà nư c thu c thành ph ; c bi t là ki m tra ch t ch vi c th c hi n quy n và nghĩa v c a i di n ch s h u v n nhà nư c t i doanh nghi p theo úng Quy ch Qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác, nâng cao hi u qu qu n lý c a ch s h u v n nhà nư c t i doanh nghi p. 12. Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư ch trì: a) Ph i h p S Công Thương tăng cư ng h tr doanh nghi p trong ho t ng nghiên c u th trư ng, xúc ti n thương m i; tìm ki m và m r ng th trư ng ngoài nư c; t ch c t t th trư ng n i a thúc Ny s n xu t, tiêu th trong nư c. b) Ph i h p các s - ngành, các cơ quan, ơn v liên quan nâng cao ch t lư ng tư v n u tư và thương m i, hư ng d n doanh nghi p tham gia các h i ch qu c t chuyên ngành có uy tín, quy mô l n và ch t lư ng, hi u qu cao. Ti p t c Ny m nh phát tri n Chương trình “Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao” thành m t chương trình xúc ti n thương m i tr ng i m c a thành ph ; h tr doanh nghi p thu c Chương trình này xu t khNu hàng hóa, m r ng th trư ng, phát tri n th ph n nư c ngoài nh m tăng cư ng qu ng bá s n phNm Vi t Nam và thành ph vào th trư ng th gi i. 13. Vi n Nghiên c u phát tri n ch trì: a) T p trung phát huy ngu n nhân l c c a Vi n và huy ng thêm các chuyên gia, các nhà khoa h c nhanh chóng hoàn thành d th o án Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph H Chí Minh n năm 2020, t m nhìn n năm 2025. b) T p trung theo dõi, ôn c vi c th c hi n Chương trình hành ng c a thành ph v h i nh p kinh t qu c t giai o n 2007-2010 các cơ quan, ơn v và a phương; nâng cao hi u qu ho t ng c a Ban ch o H i nh p kinh t qu c t . Ph i h p các cơ quan, ơn v liên quan ti p t c nghiên c u tác ng c a h i nh p, các cam k t v i T ch c Thương m i Th gi i (WTO), cam k t a phương, song phương i v i c nư c nói chung và thành ph nói riêng; xây d ng k ho ch, h tr ào t o và cung c p thông tin cho doanh nghi p xu t khNu v nh ng v n liên quan n rào c n thương m i c a i tác thương m i l n. ng th i tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh ho c ki n ngh c p thNm quy n ban hành cơ ch , chính sách phù h p. nh kỳ hàng quý báo cáo k t qu th c hi n và nh ng khó khăn, vư ng m c cho y ban nhân dân thành ph và trong Quý III năm 2009 t p trung báo cáo sơ k t 3 năm gia nh p WTO và nh ng tác ng c th i v i kinh t - xã h i thành ph . c) Ny m nh ho t ng c a Trung tâm thông tin kinh t thành ph , cung c p thông tin kinh t - xã h i trong nư c, nư c ngoài cho các cơ quan, ơn v liên quan và doanh nghi p; tư v n, h tr các cơ quan, ơn v , doanh nghi p ch ng xây d ng phương án ng phó, h n ch tác ng b t l i n kinh t thành ph . d) Ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính, Qu u tư phát tri n ô th thành ph và các cơ quan, ơn v liên quan tham mưu y ban nhân dân thành ph ph i h p B Tài chính, các B - ngành hoàn ch nh và tri n khai th c hi n Chương trình phát tri n th trư ng tài chính thành ph n năm 2010, t m nhìn n năm 2020.
 11. 14. C c Thu thành ph t ch c tri n khai th c hi n t t Lu t Thu thu nh p cá nhân 2009; th c hi n l trình mi n gi m thu , giãn n thu cho doanh nghi p và công dân theo ch o c a Trung ương và Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính, m b o phù h p v i chu kỳ s n xu t và tiêu th s n phNm. Ti p t c rà soát, công khai hóa các th t c hành chính, quy trình nghi p v qu n lý thu ; tri n khai m r ng cơ ch "m t c a" t i t t c các Chi c c thu , tháo g và gi i quy t các vư ng m c v thu và th t c hành chính cho ngư i n p thu . Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, nâng cao hi u qu qu n lý thu , gi m t i a các kho n n ng thu , ch ng th t thu thu , x lý nghiêm các trư ng h p tr n thu , gian l n thu . 15. C c H i quan thành ph t p trung c i cách th t c xu t nh p khNu, rút ng n th i gian thông quan; ph i h p C c Thu ơn gi n hóa th t c hoàn thu , quy t toán thu i v i nguyên li u nh p khNu ph c v s n xu t hàng xu t khNu; gi i quy t d t i m nh ng th t c còn phi n hà, gi m n m c th p nh t th i gian và chi phí cho doanh nghi p. 16. ngh Chi nhánh Ngân hàng nhà nư c thành ph : a) Tăng cư ng ch o, t p trung tháo g khó khăn, nh m áp ng nhu c u v v n tín d ng các doanh nghi p ch ng t ch c s n xu t, kinh doanh, nh t là doanh nghi p xu t khNu, doanh nghi p nh và v a; góp ph n tăng lư ng cung hàng hóa và duy trì t c tăng trư ng kim ng ch xu t khNu; ưu tiên cho vay i v i các doanh nghi p kinh doanh hàng xu t khNu, doanh nghi p nh p khNu nguyên li u ph c v cho s n xu t hàng xu t khNu, doanh nghi p s n xu t kinh doanh các m t hàng thi t y u; không khan hi m ti n m t, gây tr ng i cho s n xu t và lưu thông hàng hóa. b) Tri n khai các gi i pháp phù h p qu n lý ch t ch vi c s d ng ngu n v n vay ngân hàng c a các doanh nghi p trên a bàn; t p trung ki m soát các ho t ng u tư vào th trư ng ch ng khoán, th trư ng b t ng s n, m b o s d ng v n vay úng m c ích và có hi u qu . Ti p t c ph i h p ch t ch v i các s - ngành thành ph , th c hi n cơ c u l i n và áp d ng các gi i pháp khoanh n , giãn n vay v n ngân hàng i v i nông dân và doanh nghi p g p khó khăn trong s n xu t và tiêu th hàng hóa. Nâng cao hi u qu ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng các doanh nghi p nh và v a. 17. Các s - ban - ngành, qu n - huy n, các cơ quan, ơn v và doanh nghi p ti p t c Ny m nh tri n khai Chương trình hành ng c a thành ph v h i nh p kinh t qu c t giai o n 2007-2010, chú ý l ng ghép v i Chương trình hành ng c a thành ph th c hi n Ngh quy t s 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng - an ninh Vùng ông Nam B và Vùng kinh t tr ng i m phía Nam n năm 2010, nh hư ng n năm 2020; K t lu n 15-KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2007 c a B Chính tr và các Ngh quy t H i ngh Ban ch p hành Trung ương khóa X; Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t c a Chính ph , Ngh quy t i h i ng b thành ph và Ngh quy t H i ng nhân dân thành ph v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010; các chương trình, k ho ch hành ng c a thành ph và c a t ng ngành, lĩnh v c, m b o tính ch ng, k p th i, ng b , hi u qu cao. II. HUY NG VÀ S D NG CÓ HI U QU CÁC NGU N L C CHO U TƯ PHÁT TRI N; TI P T C I M I CƠ CH , CHÍNH SÁCH, TĂNG
 12. CƯ NG QU N LÝ LĨNH V C TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH. KHUY N KHÍCH VÀ T O I U KI N CHO M I THÀNH PH N KINH T TRONG VÀ NGOÀI NƯ C B V N U TƯ KINH DOANH 1. S K ho ch và u tư ch trì: a) Ph i h p v i S Tài chính và các s - ngành, qu n - huy n t ch c tri n khai th c hi n t t k ho ch u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách và có tính ch t ngân sách năm 2009, b o m b trí v n t p trung, hi u qu và ti t ki m. Thư ng xuyên rà soát, xu t ình hoãn, giãn ti n các công trình s d ng ngu n v n ngân sách thành ph kém hi u qu và chưa th c s c n thi t; t p trung v n u tư cho nh ng công trình, d án có hi u qu , có kh năng hoàn thành trong năm 2009-2010; các công trình tr ng i m c p bách, b c xúc trên a bàn. b) Tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph s d ng và tranh th t i a ngu n v n ODA u tư các công trình tr ng i m giao thông quy mô l n, ưu tiên cho các tuy n metro và tranh th các ngu n v n t Trung ương cho u tư các d án h t ng k thu t khác. Ny nhanh ti n gi i ngân các ngu n v n FDI và ODA, ph n u năm 2009 th c hi n gi i ngân các ngu n v n này không th p hơn m c th c hi n năm 2008. c) Tranh th th i i m giá v t tư, nguyên li u ang gi m m nh, ưu tiên b trí v n Ny nhanh ti n u tư các công trình, d án tr ng i m có th s m hoàn thành, ưa vào s d ng ngay trong năm 2009. i v i các d án, công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, cho phép ti p t c gi i ngân s v n còn l i c a năm 2008 n h t tháng 6 năm 2009 theo ch o c a Chính ph . d) Nghiên c u, ban hành các gi i pháp cơ ch , chính sách thu hút v n u tư c a thành ph n kinh t trong và ngoài nư c th c hi n các m c tiêu, nhi m v năm 2009 và năm 2010, m b o hoàn thành k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 2006- 2010. Xây d ng và công b các chương trình và d án c n thu hút u tư nh hư ng cho các nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia, tăng cư ng huy ng các ngu n v n vào u tư phát tri n. Tri n khai và nhân r ng phương th c bán quy n khai thác các công trình ã u tư xây d ng xong t ngu n v n ngân sách ho c có tính ch t ngân sách nh m thu h i v n nhanh chuy n sang u tư cho các d án h t ng khác. ánh giá, rút kinh nghi m, nhân r ng các mô hình u tư ã th c hi n có k t qu t t t i các qu n huy n. Ti p t c th c hi n chương trình m r ng h p tác có hi u qu v i các t nh, thành ph b n. ) T p trung hoàn thi n h th ng pháp lu t, cơ ch qu n lý u tư, c i cách m nh m th t c trong khâu chuNn b u tư, u th u, nghi m thu, gi i ngân, quy t toán nh m rút ng n hơn n a th i gian tri n khai d án, Ny nhanh ti n thi công, s m ưa công trình vào khai thác. Phân nh rõ trách nhi m c a cơ quan qu n lý quy ho ch, k ho ch, cơ quan ch qu n u tư, ch u tư v ti n , ch t lư ng và hi u qu u tư; tăng cư ng giám sát u tư ngay t khi l p d án, t ch c thi công và c trong quá trình khai thác, s d ng công trình. Tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph ch o Ny nhanh ti n xây d ng Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph n năm 2020, t m nhìn n năm 2025 2. S Tài chính ch trì:
 13. a) T ch c tri n khai nhi m v k ho ch và d toán ngân sách cho các ơn v cơ s t ch c th c hi n ngay t u năm. Ph n u t ng thu ngân sách năm 2009 th c hi n vư t ít nh t 5% ch tiêu pháp l nh do Trung ương giao. m b o s d ng ngân sách ti t ki m, hi u qu , úng quy nh, úng d toán ư c duy t, h n ch b sung d toán nh m m b o quá trình i u hành ngân sách n nh. Nâng cao vai trò, trách nhi m c a lãnh o các ơn v khi xây d ng d toán; trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c, các ch u tư và ơn v thi công trong qu n lý các d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách. b) Th c hi n công khai d toán, quy t toán ngân sách c a t ng c p, t ng cơ quan, ơn v ; công khai tài chính doanh nghi p nhà nư c; các d án u tư t ngu n ngân sách nhà nư c tăng cư ng quy n giám sát c a c ng ng; góp ph n th c hi n quy ch dân ch cơ s ; phát hi n và ngăn ch n k p th i nh ng sai ph m, tiêu c c trong qu n lý tài chính, ngân sách nhà nư c. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát ho t ng tài chính c a các t ng công ty, công ty thu c thành ph nh m m b o các doanh nghi p qu n lý, s d ng ph n v n u tư c a nhà nư c t i doanh nghi p hi u qu , úng quy nh c a pháp lu t. c) T p trung nghiên c u, huy ng các ngu n v n m b o nhu c u chi thư ng xuyên và chi cho các m c tiêu u tư phát tri n c a thành ph ; ch ng tri n khai ng b các gi i pháp t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương và chính sách an sinh xã h i. Ti p t c th c hi n cơ ch khoán chi, u th u trong m t s lĩnh v c, trong ó t p trung lĩnh v c qu n lý h t ng ô th , v n t i hành khách công c ng và tăng cư ng th c hi n xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c và ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao. Thư ng xuyên rà soát, trình H i ng nhân dân thành ph ình ch , bãi b ho c i u ch nh, b sung nh ng kho n thu phí, l phí không còn phù h p v i quy nh c a Trung ương và i u ki n th c ti n c a thành ph . 3. Vi n Nghiên c u phát tri n ch trì, ph i h p S Tài chính, Qu u tư phát tri n ô th thành ph t p trung hoàn t t các th t c và ưa vào ho t ng Công ty u tư tài chính nhà nư c thành ph nh m huy ng v n xã h i, trong nư c và nư c ngoài t p trung u tư phát tri n k t c u h t ng k thu t, h t ng xã h i và các lĩnh v c kinh t quan tr ng trên a bàn. 4. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính và các ngành ch c năng tăng cư ng u tư cho h t ng nông thôn. T p trung u tư phát tri n h th ng giao thông nông thôn, h th ng th y l i n i ng; Ny nhanh ti n d án u tư, kiên c hóa h th ng th y l i kênh ông - C Chi, b bao sông Sài Gòn; các công trình phòng ch ng l t bão. T ch c ki m tra công trình trư c lũ, phát hi n và s a ch a k p th i nh ng công trình hư h ng, m b o v n hành an toàn trong mùa mưa bão năm 2009. Ti p t c tri n khai chương trình nư c s ch cho nông thôn ngo i thành. 5. C c Thu ch trì: a) Tri n khai các gi i pháp t p trung nuôi dư ng và phát tri n ngu n thu; qu n lý thu có hi u qu i v i các khu v c kinh t . Tăng cư ng rà soát, xác nh và phân lo i n thu có k ho ch c th ôn c, thu n p n thu k p th i; gi i quy t ngay các vư ng m c trong lĩnh v c thu , t o i u ki n cho các cơ s kinh doanh Ny m nh ho t
 14. ng kinh doanh, ng th i Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra thu ; x lý k p th i các trư ng h p vi ph m pháp lu t v thu ngân sách nhà nư c. b) T p trung hư ng d n các doanh nghi p, t ch c, cá nhân tri n khai th c hi n t t Lu t Thu Thu nh p cá nhân, Lu t Thu Giá tr gia tăng và Thu thu nh p doanh nghi p. Tri n khai th c hi n ch trương c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính v gi m 30% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a quý IV năm 2008 và s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm 2009 i v i thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p nh và v a; giãn th i h n n p thu thu nh p doanh nghi p trong th i gian 9 tháng i v i s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p năm 2009 c a các doanh nghi p nh và v a nói trên (70% s thu còn l i sau khi gi m) và c a các doanh nghi p có ho t ng s n xu t, gia công, ch bi n nông, lâm, thu s n, d t may, da giày, linh ki n i n t m b o phù h p v i chu kỳ s n xu t và tiêu th s n phNm; t m hoàn 90% s thu giá tr gia tăng u vào i v i hàng hóa th c xu t khNu trong trư ng h p doanh nghi p chưa có ch ng t thanh toán qua ngân hàng và hoàn ti p 10% khi có ch ng t thanh toán. c) Ti p t c nghiên c u, xu t và tri n khai th c hi n các gi i pháp c i cách h th ng thu , phí, l phí trên c 3 m t: chính sách thu , hi n i hóa công tác qu n lý hành chính thu và d ch v tư v n thu , b o m phù h p l trình c t gi m thu quan theo các cam k t v i T ch c Thương m i Th gi i (WTO), trong ó, t p trung xóa b các quy trình, th t c gây phi n hà cho nhân dân và doanh nghi p, lãng phí th i gian, công s c không c n thi t. 6. S Giao thông V n t i ch trì: a) T p trung Ny nhanh ti n các d án h t ng giao thông, c p thoát nư c, kh c ph c tình tr ng quá t i ùn t c giao thông; Ny m nh tri n khai các d án h t ng giao thông có quy mô l n, các tuy n ư ng vành ai, các tuy n giao thông n các vùng kinh t tr ng i m và giao thông n i ô thành ph . b) Ph i h p các ngành ch c năng, các cơ quan, ơn v liên quan ti p t c tri n khai l trình di d i các c ng bi n, l p quy ho ch chi ti t m t b ng hi n h u s d ng có hi u qu , úng quy ho ch và chuNn b qu t xây d ng các c ng m i. 7. S Tài nguyên Môi trư ng ch trì: a) Ph i h p v i các qu n huy n, s - ngành liên quan thư ng xuyên ki m tra ti n các d án ã có quy t nh giao, thuê t nhưng chưa tri n khai; ho c th c hi n không úng m c ích ư c giao thu h i, nh m t o qu t xây nhà ph c v tái nh cư, nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên ho c t ch c u giá quy n s d ng t. b) Hoàn thi n các quy nh v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, cho thuê t i v i các t ch c ang s d ng t, quy nh h n m c giao t, cho thuê t bãi b i ven sông, ven bi n cho t ch c, h gia ình, h th ng h sơ a chính, s qu n lý t bàn giao cho qu n, huy n qu n lý c p nh t. Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c qu n lý nhà, phát tri n nhà và xây d ng. 8. S Quy ho ch - Ki n trúc ch trì:
 15. a) Ph i h p các ngành ch c năng, các qu n - huy n khNn trương tri n khai án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph H Chí Minh n năm 2025 sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; ph i h p v i các cơ quan có liên quan tri n khai th c hi n Quy ho ch xây d ng vùng thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn n năm 2050 theo Quy t nh s 589/Q -TTg ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . Hoàn thành quy ho ch các trư ng i h c, cao ng, d y ngh và các b nh vi n, cơ s y t di d i các trư ng h c, b nh vi n ra ngo i thành, gi m áp l c các phương ti n tham gia giao thông vào khu v c n i ô. b) Hoàn thành quy ho ch chung 24 qu n - huy n, quy ho ch chi ti t 1/2000 các khu v c ô th hóa trên a bàn các qu n - huy n; hoàn thành thi t k khu ô th trung tâm hi n h u m r ng 930 ha và t ch c công b công khai, tri n khai quy ho ch ng m hóa h th ng h t ng k thu t n năm 2010, t m nhìn n năm 2020. T p trung tri n khai th c hi n t t công tác thi t k ô th , quy ho ch không gian (không gian ng m, không gian t ng cao) nh m qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng ô th theo hư ng văn minh hi n i, gi gìn b n s c văn hóa dân t c. c) Tăng cư ng qu n lý Nhà nư c sau quy ho ch i v i nh ng khu v c có quy ho ch chi ti t, i u ch nh ho c bãi b quy ho ch không còn phù h p. Ny m nh ng d ng công ngh thông tin a lý (GIS) vào công tác quy ho ch, qu n lý ô th t i các qu n - huy n, s - ngành; ưa vào áp d ng c t m t b ng chuNn trên a bàn thành ph nh m qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng ô th theo hư ng văn minh hi n i. 9. S Xây d ng ch trì: a) Tăng cư ng công tác giám sát, ki m tra d án u tư xây d ng cơ b n v ti n và ch t lư ng thi công, có bi n pháp x lý nghiêm các hành vi vi ph m. Th c hi n vi c công b công khai k ho ch thNm tra, thanh tra, giám sát, ánh giá u tư nh m phát hi n các sai sót trong công tác u tư xây d ng cơ b n và k p th i ch n ch nh, ch ng th t thoát, kh c ph c tình tr ng u tư kém hi u qu . b) Hoàn ch nh quy ch qu n lý và s d ng các khu tái nh cư trên a bàn. Ph i h p các qu n - huy n Ny m nh vi c thanh tra, ki m tra và x lý các trư ng h p xây d ng không phép; tăng cư ng công tác giám sát c a c ng ng i v i các công trình xây d ng trên a bàn. c) Tăng cư ng ch o và x lý nhanh công tác phê duy t và gi i quy t các th t c qu n lý u tư, xây d ng i v i các d án tái nh cư. X lý k p th i các vư ng m c liên quan n công tác tái nh cư; ki m tra ti n th c hi n và ch t lư ng công trình các d án u tư xây d ng ph c v tái nh cư; ki m tra tình hình mua bán, sang như ng phi u tái nh cư; gi i quy t d t i m tình tr ng t m cư th i gian dài trên a bàn thành ph . d) Ti p t c tri n khai th c hi n Chương trình phát tri n nhà 2006-2010; xây d ng và tri n khai “Phương án u tư xây d ng thí i m nhà xã h i trên a bàn thành ph H Chí Minh”; Ny m nh vi c khai thác có hi u qu qu t do nhà nư c tr c ti p qu n lý t o qu nhà xã h i. Xây d ng cơ ch ưu ãi, chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia xây d ng nhà trên a bàn thành ph . Nghiên c u xây d ng chi n lư c phát tri n nhà giai o n 2010-2015 và nh hư ng n năm 2020, trong ó xác nh t ng s m2 sàn nhà c n xây d ng
 16. bình quân hàng năm, các v n liên quan n công tác ch nh trang ô th , hư ng n m c tiêu m b o nhu c u v nhà cho nhân dân thành ph , ki n t o b m t ô th p, hài hòa, h p quy ho ch. ) Nghiên c u xu t i m i m nh m n i dung, th t c h sơ d án u tư xây d ng, thNm nh thi t k , phê duy t d án, t o m i i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n các chương trình, d án u tư xây d ng cơ b n. 10. Các s - ban - ngành, qu n - huy n, T ng Công ty, Công ty tr c thu c thành ph qu n lý: a) ChuNn b y các i u ki n tri n khai u tư xây d ng theo k ho ch ã ư c b trí v n u tư t ngân sách, m b o s d ng úng m c tiêu, t p trung v n cho các công trình chuy n ti p. Kh c ph c tình tr ng b trí v n khi chưa có các th t c u tư; ưu tiên b trí v n cho các d án ODA, nh t là các công trình tr ng i m giao thông quy mô l n, các tuy n metro và gi i ngân k p th i; t p trung ch o và m b o ch t lư ng, ti n các công trình tr ng i m; ng th i, tranh th các ngu n v n t Trung ương cho u tư h t ng k thu t khác. b) Th c hi n u tư m nh hơn cho cơ s h t ng giao thông, thoát nư c, kh c ph c tình tr ng quá t i ùn t c giao thông, áp ng nhu c u phát tri n kinh t ; b o v môi trư ng, phát tri n ngu n - lư i i n và các cơ s h t ng xã h i thi t th c ph c v nhu c u xã h i. Trong ó, t p trung các công trình quy mô l n, công trình tr ng i m, có s c lan t a cao, các công trình gi i quy t các v n an sinh xã h i. Ny m nh vi c tri n khai th c hi n các d án k t c u h t ng có quy mô l n, tuy n giao thông n các vùng kinh t tr ng i m và giao thông n i ô thành ph . c) T p trung nâng cao năng l c c a các Ban qu n lý d án. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát không th t thoát, m b o s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c và các ngu n v n nhà nư c khác ư c s d ng úng m c ích, úng pháp lu t. d) Ny m nh xã h i hóa u tư, h p v n u tư; khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia góp v n u tư xây d ng i v i các công trình mang tính d ch v ; xã h i hóa các ch th tham gia ho t ng xây d ng như hình th c tư nhân xây d ng tr s , trư ng h c, b nh vi n cho nhà nư c thuê ho c kinh doanh. Tri n khai và nhân r ng phương th c chuy n như ng quy n khai thác các công trình ã u tư xây d ng xong t ngu n v n ngân sách ho c có tính ch t ngân sách nh m thu h i v n nhanh chuy n sang u tư cho các d án h t ng khác. ánh giá, rút kinh nghi m, nhân r ng các mô hình u tư ã th c hi n có k t qu t t t i các qu n huy n. Ti p t c th c hi n chương trình m r ng h p tác có hi u qu v i các t nh, thành ph b n. e) y ban nhân dân các qu n - huy n ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng t p trung gi i quy t các vư ng m c trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án u tư tr ng i m trên a bàn, tăng t c gi i ngân các d án v n ngân sách nhà nư c; nh t là các d án u tư phát tri n h t ng giao thông, ch ng ng p nư c, nhà xã h i, chương trình nhà ph c v tái nh cư; công trình Khu Công ngh cao, Khu ô th m i Th Thiêm… Thư ng xuyên c ng c t ch c, b máy và tăng cư ng nhân s có năng l c cho Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng, t o i u ki n thu h i nhanh m t b ng thi công công trình úng ti n .
 17. III. TI P T C RÀ SOÁT, Y NHANH TI N TRI N KHAI 12 CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH TR NG I M; 5 CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH MANG TÍNH ÒN B Y VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG TH C HI N NGHN QUY T IH I NG B THÀNH PH L N TH VII VÀ L N TH VIII 1. i v i 12 chương trình, công trình tr ng i m th c hi n Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VII (2001-2005): Các s - ban - ngành ư c phân công là cơ quan thư ng tr c (theo Quy t nh s 21/2007/Q -UBND ngày 21 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) thư ng xuyên t p trung rà soát và Ny nhanh ti n tri n khai th c hi n. i v i các chương trình, công trình ã cơ b n hoàn thành, c n m b o duy trì, phát huy nh ng k t qu t ư c và xác nh m c tiêu, nhi m v , gi i pháp ti p t c tri n khai trong giai o n ti p theo. 2. i v i 5 chương trình, công trình mang tính òn bNy; Chương trình hành ng th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, Chương trình hành ng phòng, ch ng tham nhũng th c hi n Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII (2006-2010): Các s - ban - ngành ư c phân công là cơ quan thư ng tr c căn c K ho ch (theo các Quy t nh s 113/2006/Q -UBND, 114/2006/Q -UBND, 115/ 2006/Q - UBND, 116/2006/Q -UBND, 117/2006/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 và s 165/2006/Q -UBND, 166/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) ti p t c Ny nhanh ti n tri n khai th c hi n, m b o cơ b n hoàn thành các m c tiêu, nhi m v ch y u c a K ho ch vào cu i năm 2009, u năm 2010. 3. nh kỳ hàng quý t ngày 25 n ngày 30 tháng cu i quý, cơ quan thư ng tr c ph trách các chương trình, công trình t ng h p báo cáo v k t qu th c hi n; xu t tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. IV. T P TRUNG TH C HI N T T CÁC M C TIÊU AN SINH XÃ H I, B O M I S NG NHÂN DÂN; TRI N KHAI T T CH TRƯƠNG XÃ H I HÓA CÁC LĨNH V C GIÁO D C ÀO T O, Y T , VĂN HÓA, TH THAO 1. S Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan: a) Ti p t c i m i n i dung, chương trình và phương pháp giáo d c theo hư ng hi n i, h i nh p qu c t và phù h p v i tình hình th c ti n. i u ch nh n i dung chương trình h c cho phù h p v i tâm sinh lý c a h c sinh c p ti u h c và trung h c cơ s . Trên cơ s k t qu t ng k t th c hi n i m i chương trình giáo d c ph thông, rút kinh nghi m trong quá trình tri n khai vi c th c hi n chương trình, sách giáo khoa m i các c p h c, nh t là i v i giáo d c thư ng xuyên. b) Ny m nh ph c p tin h c, ngo i ng cho h c sinh ph thông. Ti p t c tăng cư ng k cương, n n n p; ngăn ch n có hi u qu các hi n tư ng tiêu c c và t n n xã h i xâm nh p nhà trư ng. ánh giá, rút kinh nghi m trong vi c t ch c các kỳ thi và tuy n sinh theo phương pháp m i, ch n l c và phân c p thi c ánh giá, l p ngân hàng d li u ki m tra, dùng thư c o ki m nh ch t lư ng nh hư ng ch o, thúc Ny nâng cao ch t lư ng d y và h c.
 18. c) Ti p t c hoàn thành quy ho ch chi ti t m ng lư i trư ng h c các qu n - huy n; tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t theo quy ho ch chi ti t m ng lư i trư ng h c, u tư trang thi t b theo tiêu chuNn qu c gia; t ch c t t công khai quy ho ch a i m xây d ng m i trư ng h c các c p; b trí cân i các lo i hình trư ng công l p, trư ng tư th c, trư ng dân l p. d) Nâng cao ch t lư ng giáo d c n i thành và ngo i thành, giáo d c hư ng nghi p và d y ngh ph thông; phát tri n giáo d c m m non ngo i thành, u tư xây d ng m i, m r ng m ng lư i trư ng h c, áp ng nhu c u h c t p c a nhân dân. Xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c; c ng c , nâng cao ch t lư ng h th ng các trư ng sư ph m, các trư ng cán b qu n lý; xây d ng và hoàn thi n m t s chính sách, ch i v i i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c. T ng k t và báo cáo k t qu th c hi n Ngh quy t 40/2000/QH10 c a Qu c h i v i m i chương trình giáo d c ph thông. ) Ny m nh xã h i hóa các d án trư ng h c. Thông qua ch trương v t l phát tri n trư ng tư th c, trư ng dân l p hàng năm; t ch c và qu n lý t t vi c h p tác ào t o v i nư c ngoài, k c vi c du h c nư c ngoài và cho phép m các cơ s ào t o c a nư c ngoài t i thành ph . Tăng cư ng ch o giám sát vi c th c hi n n i dung, chương trình, giáo trình gi ng d y t i các cơ s ào t o có y u t nư c ngoài. e) Ti p t c c ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các Trung tâm giáo d c thư ng xuyên. Phát tri n trung tâm giáo d c c ng ng các xã, thu hút i tư ng ph c p h c t p. Ny m nh ào t o ngh , chú tr ng ào t o ngh ph c v nhu c u công nghi p hoá - hi n i hoá; d y ngh cho lao ng nông thôn, d y ngh ph c v xu t khNu. 2. S Y t ch trì: a) Ph i h p các ngành ch c năng tri n khai các gi i pháp nâng cao năng l c giám sát, phát hi n và kh ng ch d ch b nh, c bi t là HIV/AIDS và các d ch b nh m i phát sinh. Phát ng các phong trào v sinh, phòng ch ng d ch b nh và các b nh ngh nghi p. C ng c và phát tri n y t h c ư ng. Chú tr ng chăm sóc s c kho bà m và tr em, ngư i cao tu i và các ho t ng ph c h i ch c năng. b) Ti p t c th c hi n các chương trình qu c gia v chăm sóc s c kh e có m c tiêu; ti n t i hoàn thành các ch tiêu cơ b n v s c kh e và y t ; hoàn thi n quy ho ch ào t o cán b y t theo chuyên ngành. Tăng cư ng công tác i u tr , công tác d báo và phòng ch ng các lo i d ch b nh khác. C ng c , hoàn thi n m ng lư i y t cơ s , y t d phòng. Phát tri n các ơn v y t cơ s , m ng lư i các khoa và b nh vi n i u dư ng ph c h i ch c năng và m ng lư i bác sĩ gia ình; ti p t c u tư các Trung tâm y t chuyên sâu và b sung thêm m t s trung tâm m i, nâng c p các b nh vi n y h c c truy n và các khoa ông y t i các b nh vi n a khoa. Ny nhanh ti n xây d ng d án Vi n - Trư ng C Chi, Khu Y t k thu t cao Qu n Bình Tân. Nâng c p trang thi t b ; xúc ti n u tư b nh vi n t i các c a ngõ ra vào thành ph . c) Ph i h p v i S Công Thương, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các ngành ch c năng tăng cư ng c ng c t ch c b máy, nhân s làm t t công tác ki m tra, thanh tra ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, b o v s c kh e c ng ng, h n ch n m c th p nh t tình tr ng ng c th c phNm. Ti p t c c ng c Trung tâm
 19. Ki m nghi m dư c phNm - m phNm tr thành Trung tâm c a c khu v c, góp ph n trong ho t ng phòng b nh và qu n lý v sinh an toàn th c phNm, dư c phNm - m phNm. Phát tri n công nghi p dư c, s n xu t v c xin, sinh phNm y t . C ng c m ng lư i lưu thông, phân ph i và cung ng thu c n nh th trư ng thu c. d) Ph i h p S Lao ng - Thương binh và Xã h i hoàn thi n chính sách h tr khám ch a b nh ngư i có công, ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i và các i tư ng chính sách xã h i, chuy n d n hình th c thanh toán vi n phí tr c ti p t ngư i b nh sang hình th c thanh toán gián ti p thông qua b o hi m y t . T ng bư c hình thành m ng lư i d ch v xã h i v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; gi m t l tr em suy dinh dư ng, b tai n n, thương tích, c p th khám ch a b nh cho tr ; gi m s tr em rơi vào hoàn c nh c bi t. Ny m nh tuyên truy n, v n ng và giáo d c các ch trương, chính sách, pháp lu t dân s , k ho ch hóa gia ình, gia ình và tr em. ) Ny m nh xã h i hóa các ho t ng y t ngoài công l p. Tăng cư ng s tham gia c a h th ng y t ngoài công l p vào vi c th c hi n các m c tiêu v b o v và chăm sóc s c kho nhân dân. M r ng liên doanh h p tác u tư trong chăm sóc s c kho . T ng bư c phát tri n các mô hình chăm sóc s c kho m i và sơ k t, rút kinh nghi m m r ng. Tăng cư ng h p tác, tranh th s giúp , u tư ngu n l c c a các nư c, các t ch c qu c t ; ti p thu các thành t u v khoa h c công ngh và kinh nghi m qu n lý ph c v s nghi p b o v , chăm sóc s c kh e nhân dân. e) Ph i h p v i H i Liên hi p ph n thành ph và các cơ quan, ơn v Ny m nh tuyên truy n, v n ng và giáo d c các ch trương, chính sách, pháp lu t v dân s , k ho ch hóa gia ình. 3. S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì: a) Ti p t c Ny m nh th c hi n Ngh quy t Trung ương 5 (khóa VIII), Ngh quy t Trung ương 10 (khóa IX) v xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c. u tư phát tri n ngu n nhân l c, Ny m nh công tác ào t o b i dư ng các tài năng văn hóa ngh thu t; khuy n khích các ho t ng sáng t o, t ch c các gi i thư ng; phát ng phong trào thi ua xây d ng i s ng văn hóa trong toàn xã h i. Xây d ng quy ho ch phát tri n ngành văn hóa, th thao và du l ch n 2020, t m nhìn n năm 2025. Th c hi n có hi u qu Chương trình m c tiêu qu c gia v phát tri n văn hóa giai o n 2006-2010. b) Ưu tiên u tư xây d ng các thi t ch văn hóa ph c v c ng ng c p phư ng - xã; duy trì 90% s qu n - huy n có thư vi n. u tư có tr ng i m và nâng cao hi u qu ho t ng văn hóa - ngh thu t, t o ra ngày càng nhi u s n phNm văn hóa có giá tr tư tư ng và ngh thu t cao. c) Ti p t c s p x p l i các oàn ngh thu t theo hư ng tăng s lư ng các oàn ngh thu t ngoài công l p, chuy n các oàn ngh thu t công l p sang ho t ng theo cơ ch d ch v công ích. u tư xây d ng các Nhà văn hóa theo c m liên phư ng ho c liên xã phù h p c i m t ng a bàn qu n - huy n. Tăng cư ng ho t ng giao lưu văn hóa, ng th i có nh ng gi i pháp u tranh và ngăn ch n h u hi u s xâm nh p c a văn hóa c h i. Ny nhanh c ph n hóa các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c văn hóa. Khuy n khích các hãng phim tư nhân, r p chi u phim tư nhân, r p bi u di n ngh thu t tư nhân ho t ng a d ng. ánh giá và rút kinh nghi m vi c các cơ s
 20. công l p cung c p d ch v (như: nhà hát, r p chi u phim, b o t n b o tàng, thư vi n, m thu t...) chuy n sang ho t ng theo cơ ch d ch v công ích ho c doanh nghi p. d) Ph i h p các ngành ch c năng chuNn b n i dung, tri n khai k ho ch t ch c các ho t ng nhân k ni m 55 năm ngày chi n th ng i n Biên Ph (1954-2009) và các ngày l l n trong năm 2009. Ti p t c th c hi n cu c v n ng h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh. Duy trì nh kỳ cu c i tho i gi a chính quy n thành ph v i ngư i dân. ) Ph i h p các ngành ch c năng tri n khai th c hi n t t các chương trình, d án phát tri n ngu n nhân l c ngành th thao thành ph , nh t là chương trình ào t o th h tr ; chuNn b các y u t cơ b n ào t o th h năng khi u v n ng viên các môn th thao nh cao; ch ng chuNn b l c lư ng hu n luy n viên và v n ng viên nâng cao thành tích thi u các gi i qu c gia và qu c t . C ng c các Liên oàn và các Trung tâm hu n luy n v n ng viên theo hư ng "hi u qu trong ào t o, thi t th c trong t o ngu n". Ti p t c hình thành các Trung tâm hu n luy n v n ng viên m t s b môn tr ng i m c a thành ph . e) Tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t ngành th d c th thao và có quy ho ch c th theo a bàn. Ny m nh phong trào luy n t p th thao thư ng xuyên trong nhân dân; Ny m nh xã h i hóa trong u tư ho t ng th thao cơ s . Huy ng ngu n tài tr t các t ch c kinh t - xã h i, nhà nư c và nhân dân ph i h p t ch c thi u th thao. Hình thành h th ng thi u th thao cơ s các a phương, trên cơ s ó phát hi n, l a ch n, b i dư ng các tài năng cho th thao nh cao, chuyên nghi p. Xây d ng m t s mô hình d ch v th d c th thao theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c. ChuNn b các n i dung và hoàn thành các d án u tư, công trình th d c th thao tham gia Indoor Games III năm 2009 theo s phân công c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 4. S Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan phát tri n h th ng thông tin báo chí, công ngh thông tin (vi n thông, tin h c, báo i n t ). Hoàn thi n quy ho ch và m b o tri n khai theo quy ho ch i v i lĩnh v c báo chí, xu t b n. Ban hành cơ ch qu n lý phù h p, hi u qu i v i ho t ng xu t b n, in, phát hành ngoài qu c doanh. Ph i h p ch t ch gi a cơ quan ch o, qu n lý, cơ quan ch qu n, H i nhà báo t ch c th c hi n t t ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v báo chí. Quan tâm ào t o, b i dư ng toàn di n i ngũ báo chí; ti p t c qu n lý nh hư ng tuyên truy n các b n tin qu n- huy n. 5. S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì: a) Nâng cao ch t lư ng d y ngh theo nhu c u c a th trư ng s c lao ng. Ny m nh ào t o ngh ch t lư ng cao ph c v nhu c u h i nh p kinh t qu c t . a d ng hóa và xã h i hóa các lo i hình ào t o, m r ng quy mô ào t o, ngh nghi p (trung h c chuyên nghi p, d y ngh ). Tri n khai quy ho ch m ng lư i cơ s d y ngh h p lý hóa, khai thác t t năng l c c a toàn h th ng d y ngh trên a bàn. Tăng cư ng công tác t ch c, i u tra, thông tin, d báo th trư ng s c lao ng, nâng cao năng l c qu n lý ngu n lao ng t i các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n. Ti p t c ào t o theo a ch , thí i m u th u ch tiêu t hàng d y ngh t ngân sách thành ph . Tri n khai án H tr thanh niên h c ngh và t o vi c làm giai o n 2008-2015 (theo Quy t nh s 103/2008/Q -TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng
Đồng bộ tài khoản